מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הסתבכות כלכלית בשל החלטה לנהל עסק עצמאי

בהליך חדלות פירעון (חדל"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

ב"כ הממונה הדגיש כי היחיד מנהל עסק עצמאי של טכנאי מחשבים ללא היתר ולא הגיש דוחות על הכנסות והוצאות כך שאין תמונה על הכנסתיו.
בנוסף, היתנהלותו של היחיד פוגעת באופן מהותי בניהולם התקין של ההליכים בתיק החדל"פ. ראו: עודד מאור ואסף דגני, הפטר - חידלות פרעון, הסדרי חוב ושקום כלכלי של יחידים, כרך א', עמ' 377.
במקרה שלפנינו היחיד אינו משתף פעולה עם בעלי התפקיד כדי למסור תמונה מלאה לגבי הקף נכסיו, גורלם, אופן הסתבכותו הכלכלית ומצבו הכלכלי הנוכחי.
בהחלטת בית המשפט מיום 2/12/21 ניתן ליחיד ארכה לסילוק המחדלים שצבר בהליך ולבחון את המתוה המוצע בצו שקום כלכלי.
...
דיון והכרעה : לאחר שעיינתי בבקשת היחיד, המלצת הממונה, דו"ח ממצאי הבדיקה והדו"ח המשלים של בעלי התפקיד, תגובת היחיד וטענות הצדדים בשני הדיונים שנערכו עד היום – באתי לכלל מסקנה כי יש להורות בנסיבות על ביטול ההליך וביטול צו פתיחת ההליכים שניתן בעניינו של היחיד, מכל הטעמים שיפורטו להלן.
כל זאת מוביל למסקנה על חוסר רצונו או יכולתו להשתקם ולהעמיד באופן כן את נכסים לטובת נושיו.
אשר על כן, אני מורה על ביטול ההליך וביטול הצו לפתיחת הליכים על כל הוראותיו.
במקרה של היחיד אני קובע תקופת צינון לתקופה של שנה וחצי לאור היקף המחדלים שצבר בהליך , שהינו הליך חדלות פירעון שני בעניינו.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

נימוקי החייב בבקשתו למתן צו הפטר לדבריו, הוא מצוי במצב בריאותי וכלכלי קשה, נתון בהליך שנים ארוכות, בעבר היה בעל רכוש, הוא קרס כלכלית ונותר חסר כל. הסתבכותו הכלכלית נובעת מערבויות שנתן והשקעת כספים בחברות שנוהלו ע"י אחרים.
לאורך כל ההליך ניתנו החלטות המורות לחייב לתקן את דרכיו, ללא הועיל ובדיון מיום 6/10/19 ניתנה לחייב היזדמנות אחרונה להסיר את מחדליו שפורטו בפרוטוקול, תוך שנקבע כי אם החייב לא יסיר את מחדליו, יעתור המנהל המיוחד בבקשה לביטול ההליך או לנקיטה בהליכי כפייה או בבקשה להכרזת החייב.
ב"כ מע"מ הגישה בקשה לחייב את החייב לשלם את חובו השוטף למע"מ ולבטל את ההיתר שניתן לו להמשיך לנהל עסק עצמאי כעורך דין (עוסק מורשה במע"מ).
...
כמו כן סובל מבעיות אורתופדיות, עבר ניתוחים ושיקום ממושך וביום 14/3/18 לקה שוב בליבו, עבר צנתורים ובסופו של דבר הוכר כבעל נכות רפואית בשיעור 79% ונכות עבודה בשיעור 25%.
בנסיבות אלה, נראה כי אין מנוס מביטול ההליך, וכך אני מורה.

בהליך חדלות פירעון (חדל"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

במסגרת חקירתו טען היחיד כי נסיבות הסתבכותו הכלכלית נבעו בשל נטילת הלוואה עבור הבית, מיתון וירידה בעבודתו בשנים 2009-2010, בעקבותיה פנה לבנק להפחתת גובה החזר המשכנתא החודשי, תוך שבתקופה זו ניהל עסק מוניות עצמאי.
בהחלטה מיום 16/2/23 נקבע כי חרף העובדה שהובהר ליחידים כי בהגשת הצעת הסדר מטעמם עליהם להביא לידי ביטוי ערכן של זכויותיהם במקרקעין, הצעתם אינה מתייחסת לכך כלל ולכן, לא תקודם.
...
סבורני כי היחידים לא יכולים לטעון מחד כי יש לראות את ביתם כתפוס ולהפחית עלויות בשל אי הרישום ומנגד, מזה שנים רבות, היחידים לא פעלו להשלמת רישום הזכויות על שמם כאשר הם בעלי הנכס בפועל.
מחדלים אשר יש בהם כדי להוביל לביטול ההליך בעניין היחידים, אולם בשל התועלת הצפויה לנושים, סבורני כי במקרה זה מדובר במחדלים אשר ניתן לאזנם במסגרת קביעת תכנית שיקום ותיקונם מהווה תנאי לאישור הצעת בעלי התפקיד.
  לאור כל האמור לעיל, עמדת בעלי התפקיד, עמדת היחידים כפי שהובאה לעיל, בהעדר התנגדות מטעם הנושים, אשר לא התייצבו לישיבת בית המשפט, ובכפוף להסרת המחדלים המפורטים בהצעת בעלי התפקיד - אני מורה על מתן צו לשיקום כלכלי בהתאם לסעיף 161 לחוק ובהתאם לתנאים כדלקמן.

בהליך חדלות פירעון (חדל"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

היחיד לא הסביר לאיזה צורך נילקחו ההלוואות, מועדי נטילתן, סכומי הלוואות, הגורמים מהם נטל את ההלוואות והנסיבות שגרמו להסתבכותו הכלכלית.
היחיד טען בבירור כי משנת 2018 ועד פתיחת הליך ניהל עסק עצמאי בתחום ההגברה, תאורה ושירותים לאירועים.
בהחלטה שניתנה בסופו של הדיון התבקשה הנאמנת להגיש לתיק בית המשפט העתקיי תביעות החוב שהוגשו על ידי הנושים – אמריקן אקספרס, בלנדר, בנק לאומי וחב' טריא.
הפרת תנאי תכנית הפרעון – במידה והיחיד יפר את הוראות הצוו לשקום כלכלי, הוא יהיה חשוף לסנקציות על פי הוראות החוק כדלקמן: הארכת תקופת התשלומים – בהתאם להמלצת הממונה והנאמן, ניתן יהיה להאריך את תקופת התשלומים בכל אחד מן המקרים הבאים – היחיד לא קיים תנאי מתנאי הצוו לשקום כלכלי, ובכלל זה אם אינו עומד בחובת התשלומים הקבועה בצו; היחיד נהג בחוסר תום לב, במטרה לנצל לרעה את ההליכים; היחיד לא שיתף פעולה עם הנאמן או הממונה; היחיד הפר את ההגבלות שהוטלו עליו באופן שהיה עלול לפגוע בהליך חידלות הפרעון; ליחיד חוב אשר נוצר באחת מן הנסיבות הבאות – מהתחייבות או מהתקשרות בעיסקה בהקף משמעותי שביצע היחיד בעת שידע או שהיה עליו לדעת כי יש סיכוי גבוה שלא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו; נוצר מהזנחה חמורה בניהול ענייניו הכלכליים של היחיד, שנעשתה בחוסר תום לב; מקורו בחובת תשלום פיצויים לפי סעיף 77 לחוק העונשין; היחיד ביצע פעולה כאמור בסעיפים 219 עד 221 לחוק הגדלת במטרה להעדיף נושה על פני נושים אחרים, לגרוע נכסים מקופת הנשייה או להבריח נכסים; ניתן לגבי היחיד צו לפתיחת הליכים אחר בשבע השנים שקדמו לתחילת הליכי חידלות הפרעון.
...
שכרו כולל תגמול עבור שעות נוספות ואני סבור כי הוא ממצה את כושר השתכרותו.
לאור המפורט אני סבור כי ליחיד חובות כלפי מספר נושים שנוצרו מהתחייבות שלקח על עצמו בהיקפים משמעותיים בעת שידע או שהיה עליו לדעת כי יש סיכוי גבוה שלא יוכל לעמוד בהן.
אני מקבל את הצעת היחיד לפדות את זכויותיו בציוד שבבעלותו, שעשה בו שימוש בעסק ונותרו בידיו, בסך של 20,000 ₪.

בהליך חדלות פירעון (חדל"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

ב"כ הממונה סבר כי אין מקום להעביר אותה לנושים בהיעדר שמאות עדכנית לנכס, נסיבות הסתבכות כלכלית בעייתית ויש מקום להורות על ביטול ההליך.
היחיד מנהל עסק עצמאי תוך כדי ההליך, אותו עסק שהוביל לקריסתו הכלכלית וצבירת חובות עתק, בלא היתר ולאחר שהממונה כבר דחה את בקשתו להפעלת העסק.
בדיון טען ב"כ היחיד כי העסק עומד לפני סגירה ואולם הטענה לא הוכחה ואין כל הסבר מדוע היחיד המשיך לנהל את העסק תוך כדי ההליך תוך היתעלמות מופגנת מהחלטת הממונה.
...
סעיף 183(א) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח- 2018 (להלן:" החוק") קובע כי: "מצא בית המשפט בהליכי חדלות פירעון שנפתחו לבקשת יחיד, כי מתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) או כי היחיד הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי וכי בשל כך נפגע באופן מהותי ניהולם התקין של הליכי חדלות הפירעון, רשאי הוא, לאחר שנתן ליחיד ולנושים הזדמנות להשמיע את עמדתם, לבטל את הצו לפתיחת הליכים; הורה בית המשפט על ביטול הצו, יורה כיצד לנהוג בנכסי קופת הנשייה". סעיף 163(ג)(1) לחוק קובע כי: "בהליכי חדלות הפירעון, היחיד עשה אחד מאלה:
לאור התוצאה הברורה של ביטול ההליך בשל המחדלים שפורטו עד כה, אינני רואה מקום להעמיק את הדיון בסוגיה זו. יכול ובמקרה של היחיד היה מקום לעשות שימוש בהוראות סעיף 163(ד) לחוק ואולם הדבר אינו עומד על הפרק לאור המסקנה המוקדמת יותר של ביטול ההליך על בסיס המחדלים והתנהלות חסרת תום לב. אוסיף כי הודעת בא כוח היחיד בדיון על רצונו של היחיד להגיש הצעת הסדר לנושיו אינה מובילה לשינוי תוצאת ההחלטה.
התוצאה - אני מורה על ביטול ההליך וביטול הצו לפתיחת הליכים על כל הוראותיו.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו