מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הסכמי קיזוז כיבוד שיקים מוחזרים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עוד טוענים הנתבעים שגם את התחייבויותיה בהסכם עצמו הפרה התובעת, בעיקר באי מסירת שיק ביטחון להבטחת התשלום במימוש האופציה, אך גם באי כיבוד ההסכמה למתן אופציה למכירה חוזרת של קו החלוקה לתובעת, בהסבת השיקים שנמסרו לה לבל"ל ובסיכול הניסיונות למכירת קו החלוקה לצד ג'.
בסעיפים 5 ו- 6 של ההסכם הוסדרה האפשרות לביטול ההסכם ומכירת קו החלוקה לתובעת, כך: לקונה אופציה למכור חזרה את הקו למוכר באותו המחיר בתום שנה ממועד החתימה על הסכם זה ובכפוף לכך שמחזור המכירות לא ירד מ 420,000 ₪ בתוספת מע"מ לחודש בממוצע של שלשת החודשים האחרונים לפני החזרת הקו בפועל (להלן "האופציה").
בטענת התובעת לאי מסירת שיק הבטחון נוכח אי מסירת השיקים לתשלום מלוא התמורה שסוכמה יש היגיון, אלא שאין צורך להכריע בה לאחר שהובהר שאי מסירת שיק הבטחון לא הסבה לנתבעת נזק כלשהוא ואין היא יכולה לבסס טענה לנזק או לקזוז.
...
טענות התובעת לנזקים נוספים – נדחות.
נוכח כל האמור אני מקבל את התביעה בחלקה, ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך כולל של 280,668 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה.
התביעה כלפי הנתבע – נדחית.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

באותו מיסמך, שכותרתו "הצהרה והתחייבות", המופנה לוועדה המקומית לתיכנון ובניה, ותאריכו 21.3.07, התחייבה החברה המערערת ומנהלה, כאשר החתימות מאומתות על ידי עורך דין, כי המערערת תסדיר את נושא תשלום האגרות וההיטלים בפרוייקט שהקימה בשם "מול החורש". נאמר כי "אם תוך חצי שנה לא ישולמו האגרות וההיטלים לעירייה, או שיאושר קזוזם על ידי הערייה, אזי תהא רשאית הערייה לחלט השיק שהופקד בערייה". נאמר עוד, כי אם השיק לא יכובד, אזי תהא הערייה רשאית לבטל את "טופס 4" (היתר האכלוס), וכן לתבוע את הסכום דנן מהחברה ו/או ממנהלה מר אבו דוגוש.
מרגע זה ואילך, קרי – 21.3.07, אין נפקות לטענות "ההיסטוריות" אודות הסכם הקזוז, ביטולו, כדין או אחרת, לטרוניות על כך שביטול הקזוז לא היה מוצדק לגופו, או שנעשה בפרוצדורה לקויה, ויש להזקק אך ורק לטענות שיכול שיהיו נגזרות מאותו מיסמך מאוחר יותר, ומיישומו בשטח.
הערבון שהופקד, יוחזר למערערת באמצעות בא כוחה.
...
בפן השיטרי - הוטעם, שאין לאפשר העלאת טענת הגנה, שלכאורה נוצרה עוד הרבה קודם למשיכת השטר.
הערעור נדחה ללא חיוב בהוצאות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום הרצליה נפסק כדקלמן:

אינני מקבל את דברי העד, הן מחמת העובדה שהמדובר בעדות כבושה, שלא בא זכרה בגירסה המקורית בכתב ההגנה ובתצהיר העד והן מחמת העובדה שהתרשמותי הבלתי אמצעית מעדותו מובילה אותי למסקנה זו. הנתבע 3 העיד אף הוא בעיניין זה, וכאשר נישאל האם מה שעשה היה על דעת התובעת השיב "למה אתה שואל אותי?" (עמוד 45 לפרוטוקול, שורות 25-26), ללא שעומת בשאלה האם חתימתו על הסכם הפשרה הייתה בהסכמת התובעת אם לאו.
ראו לעניין זה גם ע"א (נצ') 1341/06 שאולוב זכאי נ' סמל לילי (2007) (עמ' 9 לפסק הדין), שם קבע בית המשפט כי בוצע קזוז לאור היתנהגות המשיבה בנסיבות העניין, קרי אי כיבוד ההמחאות אשר מסרה למערער, בעקבות העבודה הרשלנית שביצע וזאת למרות העידר הודעה פורמאלית.
...
נוכח מסקנה זו והגבלת סכום התביעה אין צורך כי אזדקק לטענת התובעת בנוגע לעוגמת נפש.
אחרית דבר סיכומו של דבר, נפסק כדלקמן: הנתבעות יפנו את המושכר כהגדרתו לעיל וימסרו אותו לתובעת נקי מכל אדם וחפץ עד ליום 1.12.2014.
כמו כן ישלמו הנתבעות יחד ולחוד לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 25,000 ₪.

בהליך התנגדות לביצוע שטר (ת"ט) שהוגש בשנת 2015 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

באותם סעיפים נטען כי המשיבה הפרה את ההסכם שבין הצדדים, קיבלה כספים מבלי לתת תמורה, התפטרותה אינה מזכה אותה בתשלום על יתרת העבודה שלא ביצעה בתיק המזונות, העידר זכאות לשכר בגין עבודה שלא ביצעה כלל בתיק המשמורת, קזוז כל חובת תשלום בנזקים שגרמה המשיבה למבקשת, העידר תמורה בגין השיקים, הסכמים שיש לבטלם משום שנכרתו תחת לחץ ואיומים ובחוסר תום לב, תנאי פסול בהסכם שיש לבטלו והטעייה המצדיקה השבה.
בסעיף התנאים המיוחדים מצוין כי שולם כבר סך של 8,730 ₪ כולל מע"מ עד ליום 22.5.14 וכי לאור אי כיבוד שיק שניתן עפ"י הסכם שכ"ט קודם, הוחלפו כל השיקים הנותרים שנמשכו על בנק איגוד בשקים של בנק דיסקונט בגין סך כולל של 26,670 ₪ כולל מע"מ ב 10 תשלומים חודשיים שוים החל מיום 1.6.14 ובכל 1 לחודש שלאחריו עד 15.3.15.
...
כך גם בע"א 6645/00 למה ערד, עורך-דין נ' ז'אק אבן נו (5) 365, עמוד 375-376: מקובלת עליי קביעתו האחרת של בית-המשפט המחוזי, זו המתבססת על ההלכה הפסוקה שלפיה "...אדם החותם על מסמך בלא לדעת תכנו, לא ישמע בטענה שלא קרא את המסמך ולא ידע על מה חתם ובמה התחייב. חזקה עליו שחתם לאות הסכמתו, יהא תוכן המסמך אשר יהא" (ע"א 467/64 שוויץ נ' סנדור [1], בעמ' 117.
טענה זו אף מוטלת בספק כאשר למעשה בסופו של דבר מדובר בהסכם שעמד בניגוד לרצונה הראשוני של המבקשת והוא להגיע להסכם גירושין נוח לה. אשר על כן הנני דוחה את ההתנגדות לביצוע השטר ומורה על המשך הליכי ההוצאה לפועל כנגד המבקשת בתיק 01-57597-14-1 כסדרם תוך 15 יום מיום המצאת החלטה זו לידי בא כוחה ובהעדר תשלום.
המבקשת תשלם למשיבה הוצאות משפט בסך 3,500 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

מסכום זה מצא המומחה לנכות דמי שמירה ומדידה בסך של 28,804 ₪, חיוב עבור חומרים שספקה רמט לכוכב היובל בסך של 650,509 ₪ וכן את דמי העיכבון בסך של 240,029 ₪ (המומחה סבר כי מקום בו כוכב היובל לא השלימה את העבודות על פי ההסכם, לא יהיה מוצדק לשחרר לידיה את כספי העיכבון המיועדים להשלמות עבודה ותיקונים).
טעמיי להלן; עיון בתיק מלמד כי הרקע להוראה זו בהסדר הדיוני, היה בקשת הנתבעת מיום 1.11.2017, לסילוק התביעה על הסף ככל ועניינה התובעת 2 – אקורד וזאת, בין היתר, בטענה על פיה נעשתה המחאת הזכויות אליה מהתובעת, בנגוד להוראות הסכם מחלף דרור, אשר שלל מפורשות המחאת זכויות של הקבלן, לצד שלישי אחר כלשהוא, קודם לקבלת הסכמת המזמין מראש ובכתב (ס' 23 להסכם מחלף דרור).
המשמעות המעשית של העברת הכספים הנה כיבוד המחאת הזכות, וטענות התובעות לעניין זה, תמוהות.
לא מצאתי לקבל טענה זו של הנתבעת, ואפרט; מקום בו הודתה הנתבעת כי בין הצדדים נערכה היתחשבנות סופית, אשר על פיה יתרת החוב שלה כלפי התובעת, עומדת על סכום של 527,567 ₪ (לא כולל מע"מ), וכללה את השבת כספי העכבון, טענתה בדבר בדיקה נוספת שנעשתה לאחר מכן, כשנתיים מאוחר יותר, אשר על פיה קיימת יתרת חובה לתובעת, היא טענה מסוג של הודאה והדחה, אשר הנטל להוכחתה מוטל עליה.
...
גם הטענה לפיה לא ניתן לייחס את הסכומים אשר הועברו לנושים להסכם מחלף דרור, היא טענה שדינה להידחות כל זאת מקום בו הצדדים התקשרו בשני חוזים, ובשניהם נכלל הוראת קיזוז המאפשרת לנתבעת לקזז כל סכום שיגיע לקבלן ממנה, מכל סכום אשר יגיע לקבלן, אם וככל שיגיע (ס' 21 להסכמים).
מכל האמור לעיל עולה, כי בהינתן הסכומים ששולמו לנושי התובעת, ביחס לפרויקט מחלף דרור, קיימת יתרת חוב של הנתבעת כלפי התובעת, בסך של 127,567 ₪ בתוספת מע"מ כדין.
סוף דבר: אני מוצאת לאמץ את הנתונים הנקובים בחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט ובתשובותיו לשאלות ההבהרה, וזאת בכפוף לכך כי בגין פרויקט תחמ"ג איילון יופחת סך נוסף של 163,968 ₪ בצירוף מע"מ כדין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו