מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הסכמה בהתנהגות של הרגולטור

בהליך פסק דין הצהרתי - כללי (פ"ה) שהוגש בשנת 2016 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

בפגישה סיפרה הגב' ממליה על היתנהלות התובע בצורה לקויה בעבודתו בנתבעת מס' 2 וביקשה את הסכמתו של כב' הרב למצות את ההליכים עם המבקש בהתאם לחוק וככל שיידרש אף לפטרו מהעבודה (ראה סעיפים 42-45 לתצהיר נ/2).
זו אינה היתנהגות ההולמת רגולטור בתפקודו הנ"ל!!!.
...
אנו דוחים את תביעת התובע להצהיר על בטלות הפיטורים וקובעים כי בנסיבות העניין – פיטורי התובע מעבודתו בנתבעת מס' 2 – היו כדין.
מכאן כי התביעה להצהיר כי פיטוריו היו שלא כדין – נדחית בזאת.
אנו דוחים את תביעת התובע לפסוק לו פיצוי כספי כלשהו בגין עוגמת נפש ונזק שנגרם לשמו הטוב לאור התנהגותו והתנהלותו שאינה הולמת מערכת יחסי עובד-מעביד במסגרת עבודתו בנתבעת מס' 2.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

השני – חוזה גלישה (Browsewrap): במקרים אלה נחשבת המשך הפעילות של הגולש באתר הספק כראיה לקיבול על דרך היתנהגות של התנאים שמוצגים באחד מדפיו של האתר, בדרך כלל באמצעות הפניה מקושרת (hyperlink) [Cvent, Inc.
בכל אלה יש להעיד על הסכמה על דרך ההיתנהגות להסכם השרות [לעניין קיבול על דרך היתנהגות, ראו: ע"א 355/89 עיזבון המנוח ניקולא חינאווי ז"ל נ' מבשלת שיכר לאומית בע"מ, פ"ד מו(2) 70, 75 (1992); רע"א 9813/03‏ מדינת ישראל משרד הבריאות נ' עריית ראשון לציון, פסקה 11 בפסק דינה של השופטת (כתוארה דאז) א' חיות (פורסם בנבו, 04.02.2007); גבריאלה שלו דיני חוזים – החלק הכללי 221-215 (2005) (להלן –שלו)].
היא עלולה להביא לאכיפת יתר, ליצור אפקט מצנן ולאפשר לגורמי הביניים "יד קלה על ההדק". מלומדות שחקרו את התחום הציעו לקיים בקרה רגולטורית על זירת האכיפה הדיגיטלית [ראו: בר-זיו ואלקין קורן, בעמ' 48-40].
...
אני קובע כי ויוה הפרה את הסכם השירות וכי ביטול החוזה על ידי גוגל נעשה כדין.
עם זאת, לנוכח היותו של סעיף 10 ל – TOS תנאי מקפח בחוזה אחיד ובהתחשב בשינוי שנערך בו, אני מחייב את גוגל להשיב לויוה סך 892,969 ₪ מתוך הסכום שניכתה מחשבונה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 05.08.2014.
לנוכח התוצאה אליה הגעתי, אך גם בהתחשב בממצאים שנקבעו בפסק הדין לפיהם ויוה היא זו שהפרה את הסכם השירות, אני מחייב את גוגל בשכר טרחה ובהוצאות משפט על הצד הנמוך כפועל יוצא מחיובה בהשבה חלקית של הכספים, כדלקמן: 40,000 ₪ בגין שכר טרחה באי כוחה של ויוה.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

היתנהלות המבקש משך תקופה ארוכה פירושה הסכמה בהתנהגות, ולמצער בשתיקה, לתנאים בכרטיס, המקימה נגדו גם טענות של השתק או מניעות.
ג) העניינים שביסוד התובענה- שיווק המוצר בצרוף כרטיס מועדון ושיווק המוצר במקומות צבוריים, לא זכו להסדרה של הרגולטור והסעד המצומצם שניתן ע"י הרגולטור אינו יכול לבוא במקום הסעדים המתבקשים לחברי הקבוצה.
...
(22.8) בסיכומו של דבר, ההסכמים הנוגעים לכרטיס אשראי מתגלגל ברורים.
לאור האמור לעיל, שוכנעתי כי כאל פועלת עפ"י הוראות הדין ולפיכך לא קיימת אפשרות סבירה שהשאלה נדונה בענייננו תוכרע בתובענה לטובת הקבוצה.
לסיכום: א) לאור האמור לעיל, דין הבקשה לאישור התובענה כייצוגית להידחות, ודין התביעה האישית להידחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אמנם מחקר ה- APPROVe בדק independent risk factor דהיינו: את תוספת הסיכון של הויוקס לגורמי סיכון אחרים, כפי שהסכים גם פרופ' בורנשטיין [עמ' 101 לפרוטוקול מיום 14.12.2010], אך בכך לא סגי ולטענת הנתבעות, במחקרים מאוחרים יותר, אשר כללו גם את הנתונים מתוך מחקר ה- APPROVe נמצא כי נטילת ויוקס אינה מעלה את הסיכון לשבץ מוחי, בין אם לאדם גורמי סיכון ללקות בשבץ מוחי מלכתחילה ובין אם לאו.
לטענת הנתבעות, מאחר ומדובר בשוק מפוקח ומוסדר בו קיימים כללי הסדרה מדוקדקים של הרשויות הרגולטוריות האחראיות על אישור ושיווק התרופה [ה-FDA ומשרד הבריאות], הרי כאשר קיימות הנחיות מסודרות של הרגולטור, יש לראות בהן כבסיס לקביעת סטאנדרט ההיתנהגות הראוי.
...
אשר על כן, אין מנוס מלהתכבד ולהיכנס לפרטי העדויות, הראיות וחוות דעת המומחים שהביאו שני הצדדים, אשר הרעיפו מסמכים למכביר על בית המשפט, והדין בתביעה זו יוכרע על יסוד הראיות שהובאו בפני בית המשפט, ולא יושפע מהסדרים כאלו או אחרים שמרק הייתה שותפה להם בהתייחס לתרופת הויוקס בארצות הברית.
יצירת משטר של אחריות מוגברת על חברת התרופות, מעבר לנדרש ממנה על ידי רשויות הרגולציה, תביא בסופו של דבר ל"גלגול" עלות הנזק על ציבור הצרכנים על ידי ייקור התרופות, ושוב מטעמים של מדיניות משפטית יש להימנע מקביעת רף זהירות כאמור.
אשר על כן, הנני סבורה כי דין התביעה להידחות גם מן הטעם שלא הוכחה טענתה של התובעת באשר לרשלנות, מרמה והטעיה בהליכי הפיתוח והשיווק של תרופת הויוקס.
גובה הנזק למרות שתוצאת פסק הדין הינה כי התביעה נועדה להידחות, אינני רואה עצמי פטורה מחובת הדיון בשאלת גובה הנזק, ואתייחס לכך בקצרה: הצדדים הסכימו כי נכותה של התובעת, לאחר אירוע השבץ המוחי, הגיע כדי 100%.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לטענת התובעת, היא זכאית למלוא תשלום דמי השכירות ודמי הניהול בגין השמוש בתחנות, וככל שימצא כי יש להפחית מאלה, נוכח קבלת טענות אגד, אזי יש לחייב את המדינה בהפרש זה. אגד היתגוננה מפני התביעה בטענה לפיה הסכם המסגרת לא היה בתוקף לגבי חמש התחנות, שכן בוטל ביום 1.3.2011 על פי הודעתה המוקדמת ונוכח הפינוי בפועל, וכי המשך פעילותה בתחנות נבעה מהוראה רגולטורית של משרד התחבורה מכח הוראת סעיף 16ב(א) לפקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן: "פקודת התעבורה" או "הפקודה").
יחד עם זאת, שוכנעתי כי הצדדים האחרים - מפע"ת והמדינה, הגם שהיו ערים להתנהלות בעייתית ומניפולטיבית זו, כטענתן, וכפי שאף עולה מהתייחסויותיהם להודעות אגד בזמן אמת - גילו בהתנהגותם הסכמה לביטול הסכם המסגרת בחמש התחנות.
[וראו והשוו, מוצגים נ2 /1א ו – נ2 /1ב, שהנם מסמכים שנוסחו על ידי אגד ללנגר לגבי הפעלת הסמכות מכח הוראת 16ב, בהם רשום בין היתר: " ומכוח סמכותי לפי סעיף 16ב (א).... ככל שהצדדים לא יגיעו לידי הסכמה בדבר דמי השמוש שישולמו... ייקבעו דמי השמוש על ידי מכוח סמכותי לפי סעיף 16ב(א)...". סיכום הדיון אינו דומה במאום לנוסח הברור של מוצג זה, בכל הקשור להפעלת סמכויות רגולציה לקביעת דמי השכירות].
...
סיכום: קיבלתי את תביעת התובעת נגד הנתבעת 1, על פי הסעד העיקרי בה, והנני קובעת כי על הנתבעת 1 לשלם לתובעת את הפרשי דמי השימוש בחמש התחנות נושא ההליכים, באופן שיועמדו על דמי השכירות ודמי הניהול כפי שנקבעו בהחלטת אלבז מיום 20.3.2012, והכל כמפורט בפסקה 110 לעיל.
התביעה כנגד המדינה – נדחית בזאת.
לא ראיתי צורך לשם מתן פסק הדין לדון ביתר הטענות שהעלו הצדדים – ואלו נדחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו