מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הסכם שכר טרחה בעסקת מקרקעין

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

כנימוק נוסף לדחיית הטענות בקשר לשכר טירחת כנוס הנכסים, הפנה בית המשפט לסעיף 3 להסכם, הקובע כי שכר הטירחה אינו כולל טפול בעיסקאות והעברות מקרקעין.
...
ממכלול הראיות שפרשה המערערת בפני הערכאה הדיונית עולה כי המשיב לא התייצב לדיון אחד בבית המשפט לענייני משפחה.
סוף דבר- הערעור נדחה.
המערערת תשלם למשיב הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 13,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במסגרת יחסי עו"ד-לקוח אין חובה כי הסכם שכר הטירחה ייעשה בכתב (בנגוד לעיסקת מקרקעין למשל), ולכן, עלינו להיתחקות אחר הסכמות הצדדים בדבר מהות השירותים שנתנו התובעים לנתבעים, והתנאים שבהם ניתנו שירותים אלה.
...
סוף דבר אשר על כן, אני מחייב את בן-דוד לשלם לתובעים 124,769 ₪ (78,977 ₪ + 45,792 ₪), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 1.7.15 (מועד בו כבר היו חייבים הנתבעים את מלוא שכר הטרחה כמפורט בנספח 1 לתצהיר בטש) ועד לתשלום בפועל וכן 10,000 ₪ בגין עגמת נפש.
אני מחייב את דקל לשלם לתובעים 78,977 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 1.7.15 (מועד בו כבר היו חייבים הנתבעים את מלוא שכר הטרחה כמפורט בנספח 1 לתצהיר בטש) ועד לתשלום בפועל וכן 10,000 ₪ בגין עגמת נפש.
בנסיבות, אני מחייב את בן-דוד לשלם לתובעים בנוסף שכר טרחת עו"ד בסך של 25,000 ₪ ואת דקל לשלם לתובעים שכר טרחת עו"ד בסך של 17,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בהסכם נקבע ששכר הטירחה ישולם עם הסכמת פקיד שומה לנכוי סכומים ששילם בגין הערבות משבח המקרקעין במכירה וכי התשלום "אינו מותנה בהוצאתה לפועל של עסקת המקרקעין". בהסכם נקבעה הוראה שלפיה במקרה שבו יבקש אשל בכתב להפסיק את השרות, ישולם שכר טירחה ראוי בגובה של 150 דולר לשעה עבור הייעוץ שניתן ועבודת המשרד שהושקעה.
...
למעשה, אפשר היה להבין מדבריו בחקירתו הנגדית כי גם ניסיונו והיכרותו רבת השנים עם רשות המיסים סייעו להצלחתו - כלשונו: "זה בסופו של דבר עבודה והתנהלות הרבה שנים. אני בוגר רשות המיסים, אני בעברי, אני גדלתי ברשות המיסים, מגיל 0 אבי זכרונו לברכה היה פקיד שומה. אני גדלתי, אני חי את רשות המיסים לטוב, לרע" (עמוד 62, שורות 14-10), כך שהצלחתו של עו"ד ברזילי, אינה מעידה על רשלנותם של רואי החשבון.
התביעה שכנגד נדחית.
בשים לב לתוצאה שאליה הגעתי, ולאחר ששקלתי את נושא הוצאות ההליך בהתאם לפרמטרים שהובאו בתקנות ובפסיקה (ע"א 7627/20 אייזלר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ, (נבו 24.02.2022)) החלטתי שהנתבע והתובע שכנגד יישא בתשלום שכר טרחת התובעים והנתבעים שכנגד בסכום של 50,000 ₪ ובהוצאותיהם בסכום של 15,000 ₪ שישולמו תוך 30 יום שאם לא כן יישאו ריבית פיגורים לפי סעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 מיום פסק הדין ועד התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

לא הוגשה כל בקשה לפריסת מס שבח עבור שנת 2016 כפי שטענו שבשל כך חל הסייג הפוטר את הנתבע מתשלום שכר טירחה ולא יכלו לשלול כי הכספים שנתקבלו הם תוצר של הגשת הבקשה - מצד התובעת, לאחר ההיתקשרות בהסכם שתייצגם להחזרי מס שבח בגין עסקת המקרקעין המדוברת משאם יש רק שתיים והאחת לא בטיפולה, כי אז האחרת כן בטיפולה.
...
ודוק; עיינתי בפסקי הדין שהפנה הנתבע אולם סבורני כי אין הנידון דומה לראיה.
כמו כן, בעניין ברנס אליו מפנה בית המשפט בעניין טקס פייבק נ' יוסי קטש (תא 61639-02-16) דובר כאמור על זכאות ברורה לקבלת כספי ההחזר של רמ"י מכוח רפורמה בניהול מקרקעי רמ"י (וכך גם בעניין תא 15693-12-14 עד כדי חבות של רמ"י להודיע לחוכרים אודות זכאותם ולבצע להם החזר שהערעור עליו בבית המשפט המחוזי בהרכב של שלושה נדחה (ע"א 38756-11-20), וכפי שנפסק שם: "אנו שותפים למסקנה כי בנסיבות שבהן עוגנה הזכות להשבת דמי ההיתר ברפורמה שאישרה רמ"י, ושהשירות המדובר הוא פניה לרמ"י להשבת כספים שרמ"י עתידה ליזום בעצמה את השבתם לחוכרים, כך שבחלק מהמקרים די היה בפניה לרמ"י כדי ל"הניע" את תשלום ההחזר, היה על המערערת לגלות עובדות אלו במהלך המשא ומתן ולאפשר למשיבים לבחון את שכר הטרחה הנדרש בהתחשב בהיקף הפעולות שהיה על המערערת לבצע.
לא שוכנעתי כי התקיימו העילות הקבועות בחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 המקנות אפשרות לתובע לבטל את החוזה ולדרוש השבה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לשם כך ראוי להביא בקצרה את ציר הזמן של העסקה, בקוים כללים, כדלקמן: מר גאלם נרשם כבעלים; מר תשובה מציע עסקה לתובע כמתווך; התובע סוגר את תנאי העסקה עם מר תשובה [ר' עדות התובע, עמ' 218 – 219 לפרוטוקול הדיון מיום 20.7.2022]; התובע פונה אל עו"ד שובלי לייצגו בעסקת המכר; עו"ד שובלי מוציא נסח רישום מקרקעין רגיל לצורך בדיקת הבעלים הרשום; מר גלאם חותם לפני עו"ד מועלם על הסכם המכר; התובעת חותמת על ההסכם לפני עו"ד שובלי.
במסגרת כתב התביעה מטעם הנתבעים 10-11, וכן בסיכומים מטעמם, תבעו הנתבעים 10-11 את הסעדים הבאים: סעדים חוזיים: השבת התמורה ששולמה בגין המקרקעין סך של 293,424 ₪, אשר נכון ליום הגשת התביעה הנם 297,904 ₪; פיצוי מוסכם חוזי בסך של 29,970 ₪ נכון ליום הגשת התביעה; השבת התמורה ששולמה בגין סיחור האופציה בסך של 109,410 ₪; סעדים נזקיים: מס רכישה ששולם על ידם בסך של 20,000 ₪; שכר טירחת עו"ד העסקה בסך של 7,670 ₪; עלות נטילת הלוואה בסך של 9,396 ₪; אובדן תשואה על המקרקעין בסך של 77,000 ₪ נכון ליום הגשת התביעה.
...
לאור הניתוח המפורט לעיל בדבר אחריות שלושת הגורמים, עו"ד שובלי, מדינת ישראל ועו"ד מועלם, אני סבור כי חלוקת האחריות הינה: 50% אחריות לעו"ד שובלי, אשר ייצג ברשלנות את שני הצדדים לעסקה, 25% אחריות לעו"ד מועלם, שפרט באופן רשלני המחאה למוטב בלבד שניתנה אגב העסקה ו- 25% אחריות למדינת ישראל, אשר איפשרה רישום של צו קיום צוואה פגום על פניו, ואנמק בקצרה.
בנסיבות אלו, כאשר הבאתי בחשבון את ההליך הממושך שהתנהל, את סכום התביעה שהתקבל ביחס לסכום התביעה שנתבע ואת חלוקת האחריות שקבעתי בין הנתבעים, אני סבור שאין מקום להבדיל בשיעור ההוצאות בין הנתבעים השונים.
לאור האמור לעיל, ולאחר שעיינתי בסיכומי נתבעים אלו ביחס להוצאות הראליות שנגרמו להם, אני קובע כי התובעים יישאו בהוצאות הנתבעים, כדלקמן: הנתבע 5 - סך של 100,000 ₪ (כולל מע"מ).
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו