מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הסכם מכר בנוגד להסכם הלוואה תוקף

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

נטען כי אם מדובר היה בעסקת מכר כטענת התובע, אזי מדובר בעיסקה לא חוקית שאין לתת לה תוקף.
בסיכומיו הבהיר כי אם יתקבלו טענות התובע אזי מדובר בהסכם הלוואה למראית עין שאין לאכוף אותו וכי לא ניתן לאכוף את הסכם המכר כי לא מערך בכתב, לא שולם מס, ומנוגד למגבלת העברת הזכויות שהטילה עמיגור.
...
על כן אני מחייב את הנתבעים 1-2 לשלם לתובע 350,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 1.9.15.
על כן אני מחייב את הנתבע 3 לשלם לתובע 172,000 ₪ (80% מתוך הסך של 215,000 ₪), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 11.8.10.
בנוסף ישלם הנתבע 3 לתובע 30,000 ₪ בגין עגמת נפש, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כדי לקבוע אם הסכם שנקשר בין צדדים הוא הסכם תקף ומחייב, או שהוא הסכם למראית עין בלבד, על בית המשפט להיתחקות אחר כוונתם האמיתית של הצדדים להסכם, ולקבוע אם ההסכם אכן משקף את שהוסכם או שמא מתקיימת אי התאמה מכוונת בין הצהרת הרצון של הצדדים כלפי חוץ כפי שבאה לידי ביטוח בהסכם, לבין רצונם האמתי [ראו ע"א 4305/10 מזל אילן נ' יוסף לוי (פורסם במאגרים, 09.05.2012)].
העדויות אותן נימנעו הצדדים מלהביא, כדוגמת אחיה של הנתבעת, אשר לטענת הנתבעת היה קשור באפן ישיר להסכם ההלוואה ונחשף לאיומי אבי התובעת וכן נטען כי היה נוכח בעת החתימה על הסכם המכר, אבי התובעת, צירוף הסכם ההלוואה, יש להעיד כי בעניינינו אמנם רב הנסתר על הגלוי, אך אין חולק כי נסיבות חתימת הסכם המכר אינן שגרתיות, אינן סבירות, אינן מתיישבות עם ההיגיון הבריא וכי ההסכם נחתם בנסיבות של עושק וכפייה.
...
אם כך, העדר תמורה וחריגותו הבלתי סבירה של ההסכם, ובנוסף עדותם של הנתבעים שהצהירו בפניי, כי הם פוחדים מאביה של התובעת, האנקדוטות שפירטו במהלך העדות, כגון כותרת שמו של אביה של התובעת בוואטסאפ, עם ציורי אקדחים, אמירת שמות של ששת ילדיהם של הנתבעים מחוץ לאולם ביהמ"ש על ידי אמה של התובעת, חוסר הרצון של אביה של התובעת להעיד, למרות שבאופן חריג ניתנה האפשרות הזאת לאור בקשת התובעת, עדות הנתבעים כי הם פחדו ופוחדים מאביה של התובעת, הסמיכות של ביטול ההסכם למועד כריתתו, העובדה שלא הוגשו טופסי מש"ח, העובדה שהתובעת חתמה על ההסכם חודשים לאחר שהנתבעים הם שחתמו ולאחר שלדעתי היה לה ברור שהנתבעים מעלים טענות ביחס להסכם, וכל שפורט בהרחבה לעיל כל אלה מובילים אותי למסקנה כי המדובר בהסכם שנחתם בכפייה ובעושק.
אני סבורה כי תנאי ההסכם, שלמעשה מהווים תשלום של הלוואה שלא הנתבעים קיבלו, כשהם מוכרים חלק שפוצל באופן לא חוקי, מדירת מגוריהם, מהווים תנאים החורגים מהתנאי השוק באופן שהמצדיק קביעה כי המדובר בעושק.
סוף דבר: נוכח המפורט לעיל, אני דוחה את התביעה ומורה על ביטולו של ההסכם מחמת חתימתו על ידי הנתבעים כתוצאה מעושק וכפייה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

טענת הנתבעים כי אין המדובר בהסכם הלוואה, כי אם בהסכם מכר מנוגדת להסכם ולראיות שהוצגו.
מטעם התובעים העידו מישל בעצמו, וכן רו"ח אבירם קריו, גב' ורד מסלוק- הועסקה בחב' איי סקיור טק, מר עמיר לקר- מטעם חב' ליד פיתוח אירגוני ואבטחת מידע בע"מ. תמצית טענות הנתבעים ההסכם לא הופר והוא תקף.
...
האסמכתאות הדלות שהוצגו ותאריכיהן מאששות הרושם כי אכן לא נגרמו ביטולי עסקאות, לבטח לא בהיקף הנטען, ועל כן דין טענות התובעים בעניין להידחות.
מסקנה זו מתחייבת אף נוכח התנהלות התובעים עצמם, ותרומתם למצב אליו נקלעו, כפי שאבאר בהמשך.
סוף דבר אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעים סך של 174,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 7.3.12 ועד ליום התשלום בפועל, וכן סך של 348,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 25.3.12 ועד ליום התשלום בפועל.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2020 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

5.4.4.3 בנסיבות דנא טענת הזיוף לא הוכחה ויש לדחותה מכל וכל ולקבוע שהסכם ההלוואה אמיתי ובר תוקף.
5.5.3 אלון העיד שבאותו יום בו חתם על חוזה המכר דרשו ממנו הוריו והאחות א' שיחתום על הסכם ההלוואה, כשמרים ידעה על כך וזו עדותו של אלון בחקירתו 15 : הנגדית, עמ' 146 , שורות 12-16 לפרוטוקול מיום 1.2.18 "אני אימא והאחות א', חזרנו מה, חזרנו מהעורך דין של הקבלן,
6.5.3 בנסיבות דנא, התחייב אלון בשני חיובים נוגדים: האחד - כלפי משפחתו, על פי הסכם ההלוואה מיום 3.7.2001 , בו התחייב 20 ,₪ אלון להחזיר בתום 15 שנה את ההלוואה בסך 990,000 במלואה, צמוד למדד בתוספת ריבית של 2% לשנה, או להעביר את הזכויות בדירה לאם תוך שלושה חודשים מתום 15 השנים.
...
9.2.4 התביעה הינה של הוריו של אלון כנגד אלון ומרים כששוכנעתי מהעדויות, הודעת הווטסאפ והחזר הסך של 2,000 ₪ שהסכום ניתן כהלוואה כשעל 16 ₪ אלון ומרים להשיב להורי אלון סך של 48,000 ₪ בחלקים שווים, 24,000 כל אחד.
10.6 בנסיבות דנא אני קובעת שהמשמורת הקבועה על הקטינות תהא למרים, כשעל הצדדים לעשות כל מאמץ לחידוש הקשר עם אלון כשלצורך כך ניתנות לפקידת הסעד סמכויות לפי סעיף 19 ו- 68 לחוק.
11.3.2 בנסיבות דנא, לאור הדברים שצוינו לעיל, לא שוכנעתי ששיעור השתכרותה בפועל של מרים עומד על 6,000 ₪ נטו ואני מעמידה את כושר השתכרותה על 10,000 ₪ נטו לפחות.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

על פי הסכמת הצדדים, אם בני הזוג שפירא לא יעמדו בהתחייבותם עד מועד שנקבע בהסכם ההלוואה, ייכנס לתוקפו ההסכם למכירת הדירה.
...
להלן דבריו: "הגשת הערעור הזה בלי להתייחס להחלטה של השופטת גרוסמן היא עבירה פלילית. באו לאדוני כשיש החלטה מפורשת באותו עניין בין אותם בעלי דין והסתירו זאת מאדוני. מה היה קורה אם לא הייתי זוכר את ההחלטה? אדוני היה מחליט על צירוף או אי צירוף ובר להליך בלי לדעת שיש החלטה קודמת סותרת של השופטת גרוסמן. הפניתי בבקשה שלי לפסק דין בערעור 31070/02 מ"י נ' אזוגי. לבוא לבית המשפט כאן ולומר שיש זכות להצטרף בלי להזכיר שהיתה החלטה שאסרה זאת, רק משום כך יש לדחות את הבקשה. אסור לקבל דבר במרמה מבית המשפט" (עמ' 18 לפרוטוקול מיום 6.6.23).
אשר על כן, לאור החלטתה החלוטה של כב' השופטת גרוסמן שדחתה את בקשותיה של ובר להצטרף להליך ולאור התנהלותה הבלתי תקינה כמתואר לעיל, דין הערעור שהגישה להידחות.
להלן הדברים: "הכונס הרשמי בעמדתו לפנינו סבור אף הוא – על רקע הניתוח הכתוב שהציג – כי אין יסוד להחלת סעיף 96 לפקודה על הסדר נושים לפי סעיף 19א' לפקודה, וכי מסקנה זו אף תואמת את ההסדר הסטטוטורי החדש לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018. הוא אף מוסיף כי הנאמן והמערערת לא הפנו ולו למקרה אחד שבו בוטלה הענקה במסגרת הליך לאישור הסדר נושים לפי סעיף 19א' לפקודה. פרשנות בית המשפט המחוזי ועמדת הכונס הרשמי מקובלת אף עלינו". סוף דבר ערעור החייבת נדחה בעיקרו.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו