מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הסכם החזר הלוואה בתשלומים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מקוצר (תא"ק) שהוגש בשנת 2017 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המבקשת לא עמדה בתנאי ההחזר כקבוע בהסכם ההלוואה, ופיגרה בתשלומים החודשיים הקבועים בו. יתרת חובה של המבקשת בגין הלוואה זו עומדת ע"ס של 90,509 ₪, נכון ליום 08.06.2015, ללא הפרישי ריבית פיגורים.
...
בעניינו, נכון הוא שהמבקש לא היה צד להליכים בתיק ההוצל"פ ובהליך הערעור, חרף האמור, ובראי ההלכות דלעיל, אני סבורה כי יש מקום לראות במבקש החליף של המבקשת.
סוף דבר: לאור האמור והמקובץ לעיל, לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי בכל אשר הובא בפני, השתכנעתי כי דין הבקשה להידחות.
אשר על כן, אני דוחה את הבקשה למתן רשות להתגונן, וכפועל יוצא מכך זכאי המשיב ליטול פסק דין על יסוד כתב התביעה, לאחר הפחתת תקבול המכר, בניכוי הוצאות ושכ"ט כדין.

בהליך התנגדות לביצוע שטר (ת"ט) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

במהלך החודשים מאי ויוני 2014 נוהל בין הצדדים מו"מ והוחלפו טיוטאות הסכמים להחזר הלוואות שנתנה התובעת לנתבע ולחברה בבעלותו, בסך של 728,000 ₪.
המטרה העיקרית של המצאת האזהרה לחייב היא להעמידו על כך שעליו לשלם את החוב הפסוק או את סכום השיטריות בבת אחת או בתשלומים, שאם לא כן אפשר שיינקטו נגדו הליכי אכיפה שונים.
...
לסיכום סוף דבר, גרסתו המתגלגלת של הנתבע אינה מצביעה על הגנה, ולו קלושה מפני התביעה השטרית.
5129371על כן ההתנגדות נדחית.
המבקש ישלם למשיב הוצאות ההתנגדות בסך 10,000 ₪.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2020 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

כך או אחרת מדובר בשתי הלוואות שמועד פרעונן הסתיים, דהיינו: הבעל אינו חב בתשלום בגובה של כ - 000,4 ₪ לחודש (ר' בקשה להקדמת הוראת קבע בבנק הדואר בסכום חודשי בגובה 2,075 ₪, כשמועד הסיום נקבע לתאריך 15.12.2018 ור' הסכם הלוואה מיום 8.4.17 להחזר הלוואה בתשלומים חודשיים בסך 2,000 ₪ למשך שנה החל מיום 10.6.2017 , נספחים כג' 3 וכג' 4 לת.ע.ר של הבעל).
...
₪ לאור האמור גרסת הבעל בנוגע להחזר הלוואות נדחית וככל שעליו להמשיך ולשאת בהחזרי הלוואות שנטל ע"ח זכויות עתידיות יעשה כן במסגרת כספים המצויים ברשותו.
לסיכום, מכל המקובץ מוחלט כדלקמן: התביעה למזונות מתקבלת באופן חלקי, אך ורק ביחס לעתירה לחיוב הבעל (נתבע מס' 1) במזונות האישה ו/או השלמת מזונותיה.
העתירה לחיוב יתר בני המשפחה (נתבעים - 5 ) במזונות האישה, נדחית.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2013 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

בנוסף העידה התובעת, כי לאחר שניתנה ההלוואה השניה, הגיעו הצדדים להסכם לפיו ישלם הנתבע את ההחזר של ההלוואה בתשלומים של 500 ₪ לחודש, הנתבע החל לשלם בחודשים ינואר ופברואר 2012, ואולם לאחר התשלום השני הפסיק לשלם עד אשר נפגשו בחודש אוגוסט 2012 בביתה, ובמהלך פגישה זו התחייב הנתבע להשיב לה את הכספים עד לסוף חודש ספטמבר, והוחלט כי הסכם חדש זה יועלה על הכתב, במקום ההסכם הקודם, וכך נעשה.
...
בנוסף העידה התובעת, כי לאחר שניתנה ההלוואה השניה, הגיעו הצדדים להסכם לפיו ישלם הנתבע את ההחזר של ההלוואה בתשלומים של 500 ₪ לחודש, הנתבע החל לשלם בחודשים ינואר ופברואר 2012, ואולם לאחר התשלום השני הפסיק לשלם עד אשר נפגשו בחודש אוגוסט 2012 בביתה, ובמהלך פגישה זו התחייב הנתבע להשיב לה את הכספים עד לסוף חודש ספטמבר, והוחלט כי הסכם חדש זה יועלה על הכתב, במקום ההסכם הקודם, וכך נעשה.
מכל האמור, נחה דעתי כי נכון לחודש אוגוסט 2012 נותרה יתרת חוב בסך של 8,000 ₪ אותה התחייב הנתבע להסדיר עד לסוף חודש ספטמבר 2012, ואולם זו לא הוסדרה.
התובעת בכתב תביעתה, דרשה לחייב את הנתבע בתשלום סך של 12,000 ₪ מבלי להבהיר מקור הסכום הנתבע, ולאחר ששמעתי את הצדדים ובחנתי את הראיות אשר הציגו, נחה דעתי כי אין מדובר ביתרת חוב בסך של 12,000 ₪, כי אם יתרה בסך של 8,000 ₪, נכון לחודש ספטמבר 2012.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מקוצר (תא"ק) שהוגש בשנת 2022 בשלום עפולה נפסק כדקלמן:

במסגרת כתב התביעה עתר התובע לחייב את הנתבעים בסך של 917,750 ₪ כדלקמן: החזר ההלוואה בסך של 814,000 ₪; פיצוי בגין איחור תשלום ראשון- 37 ימים * 500= 18,500 ₪; פיצוי בגין איחור תשלום שני- 92 ימים * 500=46,000 ₪; פיצוי בגין איחור תשלום שלישי- 75 ימים * 500=37,500 ₪; פיצוי מוסכם בגין הפרה יסודית של ההסכם בסך של 5% מגובה ההלוואה המקורית (1,035,000 ₪) בסך של 51,750 ₪; פיצוי בגין פגיעה בשמו הטוב, מוניטין ועוגמת נפש בסך של 100,000 ₪.
למעלה מן הצורך אציין, כי קביעת פיצוי מוסכם בסך של 51,750 ₪ בגין איחור מעל 14 יום בתשלומים, מתוך החזר הלוואה בסך של 814,000 ₪, הנו סביר ולא ניתן לקבוע כי אין כל יחס סביר בין הפצוי לבין הנזק הצפוי.
...
על כן, אני מחייב את הנתבע, מר גופר אליהו, לשלם לתובע סך של 407,570 ₪, בצירוף הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה (3.12.2019) ועד למועד התשלום בפועל.
כמו כן, אני מחייב את הנתבעת, הגב' אביטל אליהו, לשלם לתובע סך של 254,000 ₪, בצירוף הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה (3.12.2019) ועד למועד התשלום בפועל.
אני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע פיצוי בגין עגמת נפש בסך של 3,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו