מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הסדר טיעון בעבירת הצתה

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בע"פ 7205/15 ויינבלט נ' מדינת ישראל (14.7.2016), בית המשפט העליון דחה את עירעורו של הנאשם, שהורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירת הצתה, ונידון ל 8 חודשי מאסר בפועל, לצד עונשים נלווים.
...
מסקנתי היא אפוא, שעבירת ההצתה בה הורשע הנאשם בתיק זה, בהיותה מעבר לעבירת רכוש גם עבירת אלימות, מפעילה את המאסר על תנאי בגין אלימות או איום, התלוי ועומד נגדו.
סוף דבר אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 10 חודשי מאסר בפועל.
אני מורה על הפעלת עונש המאסר בן 6 חודשים התלוי ועומד נגד הנאשם, מושא ת"פ 58997-07-18 של בית משפט השלום בתל אביב, (מיום 15.5.2019), באופן שחודשיים מתוכו ירצה הנאשם באופן מצטבר לעונש המאסר שהוטל עליו, וארבעה חודשים באופן חופף.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

בע"פ 7139/13 טרפה צקול נ' מ"י (23.1.2014) – הורשע המערער במסגרת הסדר טיעון בעבירות הצתה והיזק בזדון, בכך ששכר חדר בבית בו מתגוררים דיירים נוספים, ובצהרי יום הצית את החדר באמצעות מצת וסדין וברח מן החדר.
...
נקבע כי רף הענישה בעבירות הצתה אינו אחיד, ולאחר סקירת ענישה בעבירות הצתה נקבע כי המתחם במקרה זה נמוך מזה שנקבע והוא בין שנה לשלוש שנות מאסר, והענישה הופחתה ל – 18 חודשים, בתוספת הפעלת המאסר המותנה באותו אופן, כך שהוטלו 21 חדשי מאסר, ונפסק: "אין חולק כי בעת ביצוע המעשים היה המערער שרוי במצב נפשי קשה ואף שאין בכך בשום אופן כדי להצדיק את מעשה ההצתה יש להביא נתון זה במניין השיקולים לצורך קביעת מתחם הענישה....עיון בפסיקתו של בית משפט זה מגלה כי רף הענישה הנוהג בעבירות הצתה אינו אחיד והוא קשור בקשר ישיר לנסיבות המקרה ולנסיבותיו האישיות של הנאשם...מסקירה זו, ובהינתן הנסיבות הקשורות בביצוע העבירה כפי שתוארו לעיל, נובעת לטעמי המסקנה כי מתחם הענישה ההולם במקרה דנן הוא נמוך מזה שקבע בית המשפט קמא ונע בין שנת מאסר אחת לשלוש שנות מאסר. בקביעת עונשו של המערער בתוך המתחם האמור יש לשקול לקולה את נסיבות חייו הקשות, את העובדה שנטל אחריות למעשיו והביע צער וחרטה, את העובדה שהוא עצמו נפגע במהלך ביצוע המעשים ואת מצבו הנפשי הקשה בעת ביצוע ההצתה. לעומת זאת, כשיקול לחומרה יש לזקוף לחובתו של המערער את עברו הפלילי ובפרט כאמור את עונש המאסר המותנה שהיה תלוי ועומד נגדו בעת ביצוע העבירות...בהינתן כל האמור לעיל אציע לחבריי לקבל את הערעור ולקבוע כי עונש המאסר בפועל שיוטל על המערער בגין העבירות שבהן הורשע יופחת ויעמוד על 18 חודשי מאסר. עוד אציע להותיר על כנה את הפעלת המאסר המותנה כך ששלושה חודשים מתוכו ירוצו במצטבר לעונש הנוכחי ושלושה חודשים ירוצו בחופף לו. עונשו הכולל של המערער יעמוד, אפוא, על 21 חודשי מאסר בפועל וכל יתר חלקי גזר הדין של בית המשפט קמא יעמדו בעינם." בע"פ 8622/21 שחר הולר נ' מ"י (15.5.22) הוצת אופנוע אשר היה בחניון תת קרקעי בבניין, והאופנוע נשרף.
סבורני כי הגם שאין מדובר בטענה שהועלתה על קרבה לסייג, עדיין גם בשלב קביעת מתחם העונש ההולם, אין להתעלם מהסיבות שהובילו למעשה והמצב הכללי של הנאשם.
לאור כל האמור אני מוצא כי מתחם העונש ההולם בגין העבירה אשר ביצע הנאשם, בנסיבות ביצועה, ככולל מאסר בפועל הנע בין 15 ל – 30 חודשים.
לאור האמור, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר - מאסר בפועל לתקופה של 15 חודשים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

מדיניות הענישה הנהוגה פסקי הדין מטעם המאשימה: (1) ע"פ 1951/14 מקונן נ' מדינת ישראל (15.2.2015) – המערער, נעדר הרשעות קודמות, הורשע על-פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בעבירת הצתה, בכך שהצית חנות של המתלונן על רקע הערה שהמתלונן העיר לו. נקבע מיתחם עונש בין 2.5 ל-4.5 שנות מאסר.
...
כמו כן, אילו הוגש תסקיר המעצר, לא הייתה מניעה להסתייע בנתונים האובייקטיבים על אודות הנאשם הכלולים בו. מסקנה אחרת אינה מתיישבת עם לשון החוק, עומדת בניגוד להיגיון ולשכל הישר ואף יש בה משום "גזירה" לא מעשית אשר ספק אם ניתן לעמוד בה. טענות הצדדים בעניין העונש, לרבות דברי הנאשם טענות המאשימה: באת-כוח המאשימה עמדה על הערכים המוגנים הנפגעים מעבירות הצתה והיזק בזדון, שעניינם ההגנה על חיי אדם והגנה על הרכוש.
הערעור נדחה לאחר שבהמלצת בית המשפט העליון חזר בו מהערעור.
הערעור נדחה לאחר שבהמלצת בית המשפט העליון חזר בו הנאשם מהערעור (ע"פ 5730/14 פינטו נ' מדינת ישראל (14.5.2015).

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

בע"פ 7139/13 טרפה צקול נ' מ"י (23.1.2014) – הורשע המערער במסגרת הסדר טיעון בעבירות הצתה והיזק בזדון, בכך ששכר חדר בבית בו מתגוררים דיירים נוספים, ובצהרי יום הצית את החדר באמצעות מצת וסדין וברח מן החדר.
...
ההליך השיקומי והמשמעות של הטלת מאסר לאחר תהליך זה, מביאים למסקנה כי לא יהיה זה צודק להפעיל את המאסרים המותנים וכי יש להורות על הארכתם, בהתאם להוראת סעיף 56(א) לחוק העונשין.
לאור האמור, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: הארכת מאסר על תנאי - מאריך בזאת מאסר על תנאי שהוטלו על הנאשם ביום 7.10.19 בת.פ. 64232-02-19 של ביהמ"ש השלום בבאר שבע, שהינו למשך 6 חודשים בשנתיים נוספות החל מהיום.
הנני מחייב את הנאשם לשתף פעולה עם שירות המבחן, הכל על פי הנחיות שירות המבחן.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

בע"פ 7139/13 טרפה צקול נ' מ"י (23.1.2014) – הורשע המערער במסגרת הסדר טיעון בעבירות הצתה והיזק בזדון, בכך ששכר חדר בבית בו מתגוררים דיירים נוספים, ובצהרי יום הצית את החדר באמצעות מצת וסדין וברח מן החדר.
...
הערעור נדחה תוך שצוין כי מדובר בהרשעה בחלופה המחמירה של עבירת ההצתה לפי סעיף 448(א) סיפא, ולאור זאת מתחם העונש ההולם היה הצד המקל, שכן בבחינת מדיניות הענישה הנוהגת היתה התייחסות בעיקר לעבירות הצתה בצורתן המופחתת.
מחד אין מקום למתן משקל לשיקולי השיקום, לאור האמור ולאור העולה מהתסקירים, אך סבורני כי יש להביא במסגרת השיקולים לקולא את הניסיונות, ואת החודשים בהם היה הנאשם במסגרות השונות, שתי אישפוזיות, אשר את השנייה מביניהן הוא סיים בהצלחה, ושתי קהילות, אשר בשתיהן הוא לא צלח את ההליך הטיפולי.
לאור כל האמור, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר - מאסר בפועל לתקופה של 20 חודשים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו