מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הנאשם ישלם פיצוי למנוחה ולקרוביה

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2017 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

בהקשר זה יש להבהיר כי המערער טען לזיכויו, חרף ביטול הרשעתו, מאחר ואין בבטול ההרשעה כדי לאיין קביעה שיפוטית בהליך פלילי שלפיה הנאשם עבר את העבירה שיוחסה לו. קביעה שיש בה לחשוף את הנאשם לחיוב בתשלום פיצוי לניזוק, על פי סעיף 77 לחוק העונשין.
כללם של דברים: רישום שעות העבודה שנערך על ידי המזמין, ללא מעורבות של המעסיק בהגדרה של זמן השהיה שיחשב כשעות עבודה בפועל, שעות נוספות או שעות עבודה במנוחה השבועית, בהתוויה ובפיקוח על אופן התעוד ועל הדרך שבה תובטח יכולת הבקרה של העובד בזמן אמת - אין די בו כדי להשיג את התכליות העומדות ביסוד החובות הרישומיות שבחוק שעות עבודה ובכלל אלה: הגברת האכיפה של הזכות הבסיסית לתשלום שכר עבודה התואם את הוראות החוק ושל הזכות לעבוד במסגרת העסקה שאיננה חורגת מן הדין.
...
לאור כל האמור קבע בית הדין האזורי כי בנסיבות אלה, שבהן המסמכים שהוצגו "לוקים בחסר ואינם כוללים את מלוא הפרטים הדרושים, וכאשר אמיתות הנתונים ורמת דיוקם לא הוכחה, אין מנוס מלקבוע כי יסודות העבירה בגין אי ניהול פנקס שעות עבודה, הוכחו." אשר למערער, קבע בית הדין האזורי כי העדויות שנשמעו בפניו מוכיחות כי העבירה שביצעה המערערת של אי ניהול פנקס שעות עבודה הייתה בידיעתו; כי המערער, כמנהל המערערת, לא נקט באמצעים הנאותים למניעת העבירה, לא עשה כל שניתן כדי למנוע את ביצועה, לרבות שימוש בתיעוד דיגיטלי של שעות העבודה, וכי "במחדלו זה יש אף עצימת עיניים והתעלמות מקיום החובה המוטלת על הנאשמת ועליו כמנהלה ונושא משרה בה." לעניין האישום לפי חוק הודעה לעובד – (שהתייחס למערערת בלבד) - קבע בית הדין האזורי כי יש להרשיע את המערערת בעבירה לפי חוק זה מאחר "וההודעה בדבר פירוט תנאי העבודה" (מא/8), אשר נמסרה לעובד, לא תאמה את דרישות החוק.
סוף דבר לאור כל האמור, יש לקבל את הערעור בחלקו ולזכות את המערערת מן העבירה של אי מתן הודעה לעובד כדין.
מנגד יש לדחות את הערעור בכל הנוגע להרשעת המערערים בעבירה של אי ניהול פנקס שעות עבודה ובנוגע לאי ביטול הרשעתה של המערערת.
אשר לגזר הדין יאמר - כי משבית הדין האזורי קבע את גובה הקנס בסך של 10,000 ₪ בהתייחס למכלול העבירות, ולאור העובדה שסכום הקנס נקבע על הצד הנמוך הרי שלא מצאנו מקום להתערב בעונש שנקבע.

בהליך דנ"פ (דנ"פ) שהוגש בשנת 2017 בעליון נפסק כדקלמן:

לעומת זאת, לפי הפרשנות השניה, יש לקרוא את סכום התיקרה כמוסב אל החיוב העקרוני בפצוי בשל כל עבירה שהנאשם הורשע בביצועה: "הורשע אדם, רשאי בית המשפט לחייבו, בשל כל אחת מן העבירות שהורשע בהן, לשלם [...] סכום שלא יעלה על 258,000 שקלים חדשים". כלומר, בגין כל הרשעה ניתן לחייב את המורשע לשלם פיצוי כספי בסכום כולל של 258,000 ₪, יהא מספר הניזוקים כאשר יהא.
בית המשפט המחוזי, לאחר שהרשיע את המערער בעבירת הרצח, הורה על תשלום פיצויים להורי המנוחה בשיעור של 258,000 ₪, לכל אחד.
...
בכל הנוגע לסוג העבירה, סבורני כי ההבחנה היא בין עבירות המתה לעבירות אחרות.
עד אז אין מנוס מקביעת כללים דרך הפסיקה.
סוף דבר, לו הייתה דעתי נשמעת היינו מקבלים את העתירות לדיון נוסף בהתאם לאמור לעיל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2016 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בנוסף, על הנאשמת 1 לשלם לכל אחד מן הגורמים הבאים פיצוי בסך 40,000 (ארבעים אלף) ₪: לעזבון המנוחה הילה בצלאלי ז"ל, לה.ז. ולש.ק..
...
משקל נוסף יינתן גם לזמן שחלף מאז האירוע ולתיקונים שבוצעו בכתב האישום המקורי, הגם שמן הטעמים שפורטו לעיל איני מקבל את טענת ההגנה כי אלה מציגים רשלנות של הנאשמים שהיא בדרגה נמוכה.
במכלול השיקולים סבורני שיש לפסוק לכל אחד מן הנפגעים, לרבות עיזבונה של המנוחה, פיצוי בגובה של 46,000 ₪.
מי יישא בפיצוי במישור זה מקובלת עלי טענת ההגנה, כי עיקר הנטל צריך להיות מוטל על חברת עיצוב במה.
סוף דבר על הנאשמת 1 חברת עיצוב במה נגזר לחתום על התחייבות שלא לבצע עבירה מן העבירות בהן הורשעה בהליך זה בתוך שלוש שנים מיום 1.1.17.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

שירות המבחן התרשם, כי הנאשם שילם מחיר אישי כבד, שכרוך בבושה רבה ובעיקר באיבוד אישור העבודה בישראל, המהוה סנקציה כלכלית משמעותית.
לנוכח העובדה שהנאשם לא יכול לבצע מאסר בעבודות שירות, ובהיתחשב בצער ובחרטה שגילה, המליץ שירות המבחן להסתפק במאסר על תנאי, התחייבות כספית ופצוי למתלוננת.
העובדה שזר ניכנס לביתו של אדם ועשה בו כבשלו, מטרידה את המנוחה, ומונעת את השלווה שאדם חש בביתו שלו.
...
בנסיבות אלה, נראה לי כי אין מקום לאימוץ מתחם הענישה שהציעה המאשימה, שמקורו בעבירות התפרצות אחרות.
בסיכומו של דבר, לא ניתן להקל ראש בחומרתן של העבירות.
נוכח כל האמור לעיל אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: חודשיים מאסר בפועל, בניכוי תקופת מעצרו של הנאשם מיום 12.11.15 עד ליום 23.11.15.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

כאשר הגיע המנוח, מסר הנאשם למנוח את הסם ולאחר שהמנוח שאל מספר שאלות בנוגע עם איכות הסם, הכניס המנוח את ידו השמאלית לכיס השמאלי במכנסיו אולם במקום להוציא, כמצופה, את התשלום תמורת הסם, הוציא תרסיס גז פלפל, ריסס את הנאשם והחל להמלט מהמקום בריצה אל תוך השכונה.
בתסקיר נפגע עבירה באה המלצה להטיל על הנאשם פיצוי משמעותי.
...
מעשי הנאשם, אף שכאמור בהכרעת הדין היו פסולים, נעשו באופן ספונטני, ללא תכנון מוקדם, בתגובה להתזת גז פלפל וגניבת הסם, ובסופו של דבר הוא הורשע כאמור בעבירת המתה בנסיבות של אחריות מופחתת.
נוכח אלה, אנו גוזרים על הנאשם כלהלן: מאסר בפועל לתקופה של 11 שנים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו