מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

המצאת פסק דין תחת כותרת שגויה

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2017 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מחישוב שערכנו, השעות הנוספות שולמו כדין וייתכן כי נפלה טעות ברשום השעות תחת הכותרת 'נתונים נוספים'.
במידה ובקופה/קרן סכום הנמוך מהסכומים להם זכאי התובע בתקופה הרלוואנטית – על הנתבעת להשלים את הסכומים הללו תוך 30 ימים מתאריך המצאת פסק הדין.
...
כפי שנאמר לעיל, אין אנו סבורים כי התלושים פיקטיביים.
גרסתו של התובע אמינה עלינו, וזאת למרות שהתובע לא הציג אסמכתא לעניין זה. על כן אנו קובעים שהתובע נתן הודעה כדין על עזיבתו ודין טענת הקיזוז של הנתבעת בגין רכיב זה להידחות.
לסיכום נוכח כל האמור לעיל, על הנתבעת לשלם לתובע סכומים כדלקמן: סך של 2,165 ₪ בגין דמי הבראה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 1.2.14 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מעיון בדברי המערער בפני הועדה עולה כי ב"כ טענה בפני הועדה כך: "בנושא הפרשות לא שולט על הסוגרים משתמש בטיטולים שמחליף בעצמו אך לא בצורה יעילה" המערער בעצמו טען כך: "יש לו שתן למרות הדיאליזה אבל יש לו בריחת שתן. משתמש בפדים מחליף בעצמו כפעמיים. לפעמים יש לו בריחת צואה. יש לו קושי בהיגיינה אישית." תחת הכותרת "הגיינה אישית" ציינה הועדה כך: "סובל מבריחת שתן וצואה לדבריו משתמש בפדים שמחליף בעצמו (מטקבל טפול בדיאליזה) עצמאי בניידות הלבשה והגיינה אישית" (הטעות ש.א) הועדה לא נתנה דעתה לטענת ב"כ המערער לפיה החלפת הטיטולים נעשית באופן לא יעיל וכן, לטענת המערער כי הוא מחליף טיטולים פעמיים ביום בלבד ולקושי בהחלפתם.
סכום זה ישולם בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק דין זה וככל שלא יעשה כן יישא הפרישי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.
...
לא נעלם מעיני בית הדין המסמך הרפואי שהוגש ביום 2.1.20 ואולם, אני סבורה כי אין בו כדי לשנות את החלטתי.
נוכח כל האמור, הגעתי לכלל מסקנה כי הוועדה לא נימקה החלטתה ויש להשיב את עניינו של המערער לוועדה על מנת שתנמק החלטתה.
סוף דבר – הערעור מתקבל.

בהליך ערעור על החלטת רשם (ע"ר) שהוגש בשנת 2020 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

כמו כן המוסד לא השיב באופן עינייני לטענתו בעיניין היתנהלותו חסרת תום הלב, והתנהלות שכזו מהוה שיקול משמעותי בבקשות למתן ארכה; עוד צוין כי המוסד אינו מתחשב בטעויות של מבוטחים המגישים באיחור עררים ובקשות עקב טעות, ואין מקום לנקוט כלפיו מדיניות שונה.
להלן נפרט את נימוקינו להחלטה זו. הארכת מועד – המסגרת הנורמאטיבית כידוע, תקנה 73 לתקנות קובעת כי המועד להגשת ערעור על פסק דינו של בית הדין האיזורי הוא בתוך שלושים ימים מיום שהומצא פסק הדין לצדדים.
אלא, שתקנה 125 לתקנות, תחת הכותרת "הארכת מועדים", מסמיכה את בית הדין והרשם להורות על הארכת מועדים, וככל שאלו נקבעו בחיקוק, להורות על הארכה כאמור מטעמים מיוחדים שיירשמו.
...
דעת הרוב (נציגי הציבור גב' סיגל רונן כץ ומר אבינעם בן יצחק) קבעה שיש לקבל את תביעת המערער במלואה נוכח הפרת זכות הטיעון של המערער, והתעלמותו של המוסד מפניותיו של ב"כ המערער בבקשה להפחתת חובו; בכך, פגע המוסד במערער, שכן סביר להניח שלו המוסד היה שוקל את טענותיו של המערער טרם ההחלטה ליצור לו חוב או לפחות במועד פנייתו של ב"כ המערער אליו, היה נכון למחוק חלק גדול יותר מהחוב; סירובה של הוועדה לבטל את חובו המקורי של המערער ולהשיב לו את הכספים שקוזזו מקצבת הנכות הכללית "אינה עומדת במבחן הסבירות והצדק ודינה להתבטל". גם דעת המיעוט (השופט דורי ספיבק) סברה כי נפלו פגמים בהתנהלות המוסד והוועדה בעניינו של המערער, אולם לגישתה הסעד הראוי הוא החזרת עניינו של המערער לוועדה, על מנת שתרפא את הפגמים, תשמע את המערער ותקבל החלטה חדשה.
אין בידינו לקבל טענה זו. שכן, היא אינה הולמת את רצף הזמנים של התנהלות הצדדים.
מקובלת עלינו טענתו של המערער כי בנסיבות העניין היה מקום לחייב את המוסד בהוצאות.
סוף דבר - על יסוד כל האמור לעיל הערעור נדחה, אולם בנסיבות העניין יש לחייב את המוסד בהוצאות, כמפורט בסעיף 17 לעיל.

בהליך בקשת רשות ערעור (בר"ע) שהוגש בשנת 2019 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

בנסיבות אלה, ספק אם ניתן לחייב את חברת הבת (המשיבה) להמציא מסמכים של חברת האם (החברה הקשורה) כחריג שהוכר בעיניין ראש קש. עם זאת, לנוכח תוצאת פסק דיננו ובהעדר טיעון של המבקשת לפיו המסמכים אינם מצויים בחזקת המבקשת או ניתנים להשגה על ידה מחד גיסא, כמו גם העדר פירוט של פגיעה בסודות מסחריים של החברה הקשורה, שלא עתרה לביטול ההחלטה השניה, עקב חיוב בהמצאת מסמכים בגין תקופה שחלפה לפני למעלה משמונה שנים מאידך גיסא, אנו נניח לטובת המשיבים כי אכן ניתן היה לחייב את המבקשת - בכשירותה הכפולה כמי שנכנסה לנעלי החברה הקשורה בהעסקת המשיבים וכמי שמצויה עימה בזיקת בעלות של 90% - להמציא את הדוחות הכספיים של החברה הקשורה.
פסק הדין פורסם בטעות תחת הכותרת "החלטה" ביום ח' בשבט תשע"ט (14 בינואר 2019), ותוקפו ממועד פירסומו לראשונה.
...
בדיון המקדמי שנערך ביום 15.5.2018 ניתנה על ידי בית הדין האזורי החלטה דיונית, בה נקבע בין היתר: "לענין בקשת הנתבעים לקבל את הדוחות הכספיים של התובעת לכל שנות עבודת הנתבעים בחברה – לא שוכנעתי כי מדובר בסוד מסחרי וכן מצאתי כי למרות שאין עילת תביעה הקשורה, ישירות, לטענת התובעים להפסד בשל אי מימוש האופציות, הרי שענין הדו"חות כן רלוונטי לחלק מעילות התביעה (למשל טענת ההתעמרות ונסיבות סיום יחסי העבודה), כפי שטענה באת כח הנתבעים ולכן הריני מורה לתובעת להמציאם לנתבעים בתוך 30 יום מהיום" (להלן – ההחלטה הראשונה).
דיון והכרעה מתן רשות ערעור לאחר בחינת ההחלטות הראשונה והשניה וכלל חומר התיק, ומשהצדדים לא התנגדו להפעלת סמכותנו לפי תקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, אף על פי שניתנה להם ההזדמנות לכך, החלטנו לדון בבקשת רשות הערעור כבערעור ולקבל את הערעור.
במקרה הרגיל, נכון היה להחזיר את הדיון לבית הדין האזורי לצורך ההכרעה בסוגיה, אך לנוכח התארכות ההליכים הדיוניים ומתוך כוונה למנוע עיכוב נוסף, מצאנו לנכון לבחון את השאלה לגופה.
סוף דבר – ניתנת בזה רשות ערעור והערעור מתקבל.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בית הדין הארצי היתייחס לכך בבר"ע 56546-09-22 תמר כהן – המוסד לביטוח לאומי (29.9.2022) כדלקמן: " ... בעיניין רצבי חזר בית דין זה על ההלכה לעניין קביעת דרגת נכות על ידי בית הדין (בר"ע (ארצי) 70629-03-22 משה רצבי - המוסד לביטוח לאומי (22.08.2022)). נקבע כי קביעת דרגת נכות על ידי בית הדין תעשה רק במקרים חריגים ונדירים בהם הטעות של הועדה גלויה ותיקונה אינו מצריך הפעלת שיקול דעת רפואי. באותו עניין מצא בית הדין כי מתקיימות הנסיבות החריגות המצדיקות קביעת דרגת נכות על ידי בית הדין משני טעמים. ראשית היתייחס בית הדין לעינוי הדין שניגרם למבוטח לאור התמשכות ההליכים בעיניינו במשך שנים ארוכות, כאשר טרם נקבעה נכותו הראשונית ביחס לפגיעה משנת 1997. שנית בית הדין היתייחס אף למהות הפגם שנפל בהתנהלות הועדה, שהתעלמה באופן בוטה מהנחיות מפורשות שניתנו לה במספר פסקי דין מחזירים. לקביעות דומות ביחס להתמשכות ההליכים, ריבוי הדיונים, והתעלמות הועדה מהנחיות כטעם לקביעת דרגת נכות על ידי בית הדין (ראו: בר"ע (ארצי) 33610-02-17 אבינועם שגיב - המוסד לביטוח לאומי (05.09.2017); בר"ע (ארצי) 52617-01-18 מאיר בן ישי - המוסד לביטוח לאומי (06.06.2018)).
" הערה זו בתקנות יש לקרוא יחד עם ההוראה הקבועה תחת הכותרת לפרק הרביעי לתקנות (שעניינו "מחלות נפש, תגובות והפרעות נפשיות") לפיה: "אחוזי הנכות בגין הליקויים המפורטים בפרק זה ייקבעו על פי פריט ליקוי אחד המייצג את מרב התסמינים והסימנים, ובחומרה המייצגת את מכלול הסימנים הקליניים." ‏מההוראה ברישא לפרק הרביעי ניתן ללמוד, כי הדגש הושם על הסימנים הקליניים למחלה, כך שאם הנבדק סובל ממספר תסמינים לא ייקבעו מספר פריטי ליקוי בגין כל תסמין אלא פריט אחד ובהתאם ל"מכלול הסימנים הקליניים".
על פסק דין זה ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי בתוך 30 יום מהמועד בו הומצא פסק הדין לצד המבקש לעשות כן. ניתן היום, ז' סיוון תשפ"ג, (27 מאי 2023), בהיעדר הצדדים ויישלח אליהם.
...
הוועדה לא מילאה אחר חובת ההנמקה אולם לאחר שבית הדין יבחן את מלוא התיעוד הרפואי לבטח יסיק מסקנות שונות מאלו שנקבעו על ידי הוועדה ולבית הדין סמכות לעשות כן. המשיב טען כי דין הערעור בפן האורתופדי להתקבל בחלקו שכן לעניין ניכוי מצב קודם, החלטת הוועדה אכן אינה מנומקת.
המשיב הוסיף כי לא נפלה כל טעות משפטית בהחלטת הוועדה ואילו ימצא בית הדין כזאת ממילא אין מקום להחלפת הרכב שכן דרך המלך היא השבת עניינו של המערער לאותה וועדה.
מקובלת עלי טענת המשיב כי בעצם התאמת פריט הליקוי הוועדה למעשה מתייחסת לפרמטרים הקבועים בפריט הליקוי שכן התאמת פריט הליקוי מבטא את דעתה של הוועדה ביחס לפרמטרים הללו.
סוף דבר – עניינו של המערער יוחזר לוועדה בהרכבה מיום 27.6.2022 על מנת שתשקול מחדש את שאלת ניכוי מצב קודם בתחום האורתופדי.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו