מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הלכת קינזי האם הגיע הזמן לביטולה

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2007 בעליון נפסק כדקלמן:

לחלופין טוענים העותרים כי גם אם המקרה דנא ניכנס בגדרי הילכת חג' יחיא, הגיעה העת לעיין מחדש בהלכה זו. זאת, לאור חקיקתם של חוקי היסוד והשינויים הפרשניים במשפט הפלילי כתוצאה מכך.
העותרים מבקשים להסתמך על פסק הדין אשר ניתן בבג"ץ 11339/05 מדינת ישראל נ' בית המשפט המחוזי באר שבע (טרם פורסם), שם התערב בית המשפט הגבוה לצדק בהחלטת ביניים בהליך פלילי, וביטל את הילכת קינזי.
...
בסופו של דבר יש לזכור כי עסקינן בתקיפה של החלטת ביניים בפלילים.
העתירה נדחית, איפוא.
ממילא נדחית גם הבקשה לצו ביניים.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2006 בעליון נפסק כדקלמן:

זאת, הן לאור ביטולה של הילכת קינזי (בג"ץ 11339/05 מדינת ישראל נ' בית המשפט המחוזי בבאר-שבע, ניתן ביום 8.10.2006), והן משום שבנתיים ניתן פסק הדין בעיניינו של סנקר, שבו הורשע בעבירות החמורות שיוחסו לו והוטלו עליו, בין היתר, שני מאסרי עולם מצטברים (תפ"ח (ת"א) 1119/04 מדינת ישראל נ' סנקר, ניתן ביום 15.10.2006).
לטענתם, הגיעה העת להורות על שחרורם, או לפחות על הגשת תסקירי מעצר, לצורך שקילת חלופות מעצר.
...
ברם, חרף טענותיהם והשגותיהם המובנות של המשיבים נגד מצב בלתי נסבל זה, אין מנוס מבחינת כל מקרה לגופו, שקלול מכלול נסיבותיו ובחינת נקודת האיזון בין האינטרס שלא להאריך את מעצרם של נאשמים שטרם הוכרע דינם לבין האינטרס שבשמירה על בטחון הציבור והבטחת תקינותו של ההליך המשפטי.
בנסיבות אלו, אף שאיני מקבל את טענת המבקשת כי "חלוף הזמן לא הקהה" מהסכנה הטמונה במשיבים, הרי שמשוכנע אני, כי לפחות בשלב זה, מעצרם הממושך לא הפחית ממסוכנותם במידה כזו שיש בה כדי להטות את כפות המאזניים לעבר שקילת שחרורם.
סוף דבר: אני נעתר לבקשה, ומורה על הארכת מעצרם של המשיבים בתשעים ימים נוספים החל מיום 15.10.2006, או עד למתן פסק דין בתפ"ח 1120/04 בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, לפי המוקדם.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 1997 בעליון נפסק כדקלמן:

האם יש מקום להרחבת ההלכה ולהחלתה על המקרה הנדון? אינני סבורה כן. לטעמי, ראוי לשקול ביטולה של הלכת קינזי ועל-כל-פנים, בין שיש להשאירה על מכונה ולהמשיך ולנהוג על-פיה ובין שהגיעה העת לבטלה, אין מקום להרחיבה ויש לצמצמה לדלת אמותיה כל עוד שרירה וקיימת היא.
עם זאת נשמעו גם קולות בזכותה של ההלכה (י' גינת "האם הגיע הזמן לבחון מחדש את הילכת קינזי?").
...
לאחר שמיעת טענות באי-כוח הצדדים נדחה הערעור על-ידינו ללא מתן נימוקים, והרי נימוקינו: טענות המערער 2.
חשש כזה קיים במקרים רבים שבהם עלולים עדים למסור עדויות החוטאות לאמת, ממניעים שונים, גלויים או סמויים, ואין בכך כדי למנוע העדתם, שאם לא תאמר כן, חוששתני שיהיה מקום למנוע העדתם של עדים רבים מאוד ונמצאנו מדללים את חומר הראיות שבא בשערי בית-המשפט.
סוף דבר ניתן לסכם ולומר, כי לשיטתי, האיזון הקיים כיום בין זכויותיהם של הנוגעים בדבר, בכל הנוגע לזכות השתיקה ולחיסיון מפני הפללה עצמית-בקשר לסוגיה שלפנינו-הינו איזון ראוי.
גם אם יש לבחון את ההוראות הנוגעות לזכות השתיקה ולחיסיון מפני הפללה עצמית לאור חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (וכאמור, אין תמימות דעים בנושא זה), וגם אם יש בחובת העדת העד משום פגיעה כלשהיא בזכות השתיקה ובחיסיון מפני הפללה עצמית, נראה לי שלאור האינטרסים העומדים מנגד, באה פגיעה זו לתכלית ראויה ואין היא עולה על הנידרש.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2001 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לדעה אחרת ראו: יהונתן גינת, "האם הגיע הזמן לבחון מחדש את הילכת קינזי?", הפרקליט מב (תשנ"ה-1995) 376; וכן יהונתן גינת, "עוד על עדות שותף" הפרקליט מג (תשנ"ז-1996) 468).
לטעמי, ראוי לשקול ביטולה של הילכת קינזי, ועל כל פנים בין שיש להשאירה על מכונה ולהמשיך ולנהוג על-פיה ובין שהגיעה השעה לבטלה, אין מקום להרחיבה ויש לצמצמה לדלת אמותיה כל עוד שרירה וקיימת היא" (שם, בעמ' 756).
...
סוף דבר 9.
נוכח מסקנתי כי כל הטעמים העומדים ביסוד הלכת קינזי אינם מתקיימים בעניינינו, הנני מחליט לשמוע את עדותו של זפט כעד מטעם התביעה, גם אם טרם הסתיימו ההליכים במשפטו.
המזכירות תעביר עותק החלטתי לבאי כוח הצדדים.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2006 בעליון נפסק כדקלמן:

בית משפט זה עמד על כך אך לפני שנים ספורות, כי "אין להקל ראש בטעמים העומדים ביסודה של הלכת קינזי, ויש להזהר שלא לפרוץ את הגדר בטרם תבחנה כל ההשלכות הכרוכות בכך" (פרשת ע"פ 1774/02 קדוש נ' מדנת ישראל, תק-על 2002(3) 332, מפי השופטת ביניש; ראו עוד לענין הצורך באיזון אינטרסים בסוגיית הלכת קינזי מאמרו של י' גינת "האם הגיע הזמן לבחון מחדש את הלכת קינזי", הפרקליט מב (תשנ"ה) 397-376; והשוו א' קמר "לקראת ביטולה של הלכת קינזי", הפרקליט מב (תשנ"ה) 566-548).
...
        לפיכך מקובלת עלי, כאמור, עמדת הביניים של הנשיאה ולפיה "שיקול הדעת המסור לבית המשפט לדחות את שמיעת ההליכים בעילה של המתנה לסיום משפטו של עד, יופעל בצמצום מירבי במקרים יוצאי דופן בלבד ומטעמים מיוחדים שבית המשפט ינמק".   9.
      לסיכום: בפסק דיננו זה מסירים אנו מן הערכאות הדיוניות את כבלי הלכת קינזי בדרך ניהול המשפט הפלילי.
עם זאת, מתחם שיקול הדעת בדחיית עדות העד-השותף הוא צר כך שבשורה התחתונה, מקובלת עלי כאמור עמדתה של הנשיאה ביניש.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו