מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הכרעת בית משפט בחוות דעת נגדית

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המומחה אף נחקר על חוות דעתו בחקירה נגדית.
המומחה הותיר לשיקול דעת בית המשפט להכריע בליקוים נוספים בסך של 17,450 ₪ הכוללים שלב פגום בתריס הוויטרינה שעלות תקונו נאמדה בסך של 200 ₪ (סעיף ח 9 לחוות הדעת), 4 שמשות זיגוג שרוטות בחלונות שאת עלות תקונן אמד בסך של 1,500 ₪ (ח 20), זגוגית מנופצת במרפסת השרות שאת עלות תקונה אמד בסך של 950 ₪ (ח 34) ודלת יציאה למרפסת אותה אמד בסך 15,000 ₪ (ח 41).
...
התביעה נגד הנתבעות 1 ו- 2 נדחית, התובעת תשלם לנתבעות אלה הוצאות בסך כולל של 10,000 ₪.
התביעה נגד הנתבעות 4 ו-5 נדחית.
התובעת תשלם לכל אחת מנתבעות אלה הוצאות בסך של 10,000 ₪.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

כמו כן, לאור האלימות והאכזריות המיוחדת שבמעשיו, העולות הן מכוונתו לגרום לתוצאה הטבעית שלהם, והן מחוות דעת רפואית משפטית שנערכה על ידי ד"ר הדס גיפס (להלן: ד"ר גיפס) – אשר ניתחה את גופת המנוחה והמלמדת על חבלות רבות, היתעללות גופנית קשה כשעוד הייתה המנוחה בחיים וכריתה כימעט מלאה של הראש אשר יתכן שבוצעה לפני המוות – הרשיע בית המשפט את המערער בעבירת רצח בנסיבות מחמירות שיוחסה לו בכתב האישום.
המערער כלל לא הגיש חוות דעת נגדית מטעמו.
ואכן, בהקשר זה יש לקחת בחשבון את קביעתו של בית המשפט על פיה יתכן שקטיעת ראשה של המנוחה נגרמה בעוד היותה בחיים (פסקה 280 להכרעת הדין), קביעה המבוססת בין היתר על חוות דעתה של ד"ר גיפס שניתחה את גופת המנוחה וקבעה כי "נצפו דימומים ברקמות הרכות בצואר ולכן יתכן שהקטיעה נגרמה בעוד המנוחה בחיים" (ת/26, עמ' 7).
...
אולם מכאן ועד למסקנה כי מתקיימים תנאי הסעיף, הדרך רחוקה עד מאוד.
על כן לסיכומו של דבר, גם טענה זו של המערער נדחית.
בכל מקרה, אין מדובר בנסיבות שיש בכוחן להביא למסקנה בדבר דרגת אשמה פחותה במעשיו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

עוד מפנה יפה נוף לת.א 56065-03-21 בבית המשפט המחוזי בירושלים, בו תבע משרד התחבורה מיפה נוף ומעירית חיפה להשיב לידיו את יתרת התקציבים שקבלה ממנו לצורך ביצוע הפרוייקטים, משעה שהאחריות לפרוייקטים אלו הוצאה מידי יפה נוף והועברה לחברות אחרות, ובהן המבקשת; בתביעה-שכנגד שהגישה יפה נוף במסגרת זו, היא עתרה למתן סעד הצהרתי בדבר אחריותו של משרד התחבורה ו/או של החברות הנעברות, ובהן המבקשת, לפרוייקטים, כגון הוצאות לצוות ביצוע הפרוייקטים, דמי ניהול, תשלום לבעלי תשתיות מים, חשמל ותקשורת וכיוצא בזה; בתיק זה, נטען, תלויה ועומדת בקשה דומה, ויפה נוף ביקשה להמתין להכרעה שם בטרם ההכרעה בבקשת המבקשת כאן.
רק במקרים צרים וחריגים יאות בית המשפט לנקוט בצעד כזה מבלי לידון במחלוקות לגופן, וזאת כאשר על סמך כתבי הטענות ברי כי אין לתובע (ובעניינינו: למודיעה, יפה נוף) סיכוי כלשהוא, ולו סיכוי קלוש, להצליח בתביעתו (ראו בר"ע 59/81 ארדיטי ואח' נ' ארדיטי, פ"ד לה(2) 811 [1981]; ע"א 796/89 עז' המנוח חסיד ז"ל ואח' נ' עז' המנוח וכט ז"ל ואח', פ"ד מה(5) 558 [1991]).
הוראות להמשך: כפי שנקבע בהחלטות קודמות, חוות דעת נגדית תוגש עד ליום 1.9.2023.
...
יפה נוף הגישה גם היא כתב הגנה, בו טענה, כי דין התביעה נגדה להימחק או להידחות על הסף, שכן האירוע נשוא התביעה אירע בשטח שאיננו בבעלותה, בהחזקתה או בשליטתה.
מכל האמור לעיל, פעלה יפה נוף להגשת הודעה לצד ג' נגד דן בצפון, נתיבי איילון ומשרד התחבורה.
לטענת המבקשת, ההודעות ששיגרה נגדה יפה נוף דינן להידחות בהעדר יריבות בין השתיים, לא חוזית ולא אחרת.
מכל האמור לעיל, אני מורה על דחיית הבקשה לסילוק על הסף.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

אדגיש כי התיק נקבע להגשת ראיות ואין לעכב אותו עוד, וזאת בשים לב שככל ויתוקן כתב התביעה, לנתבעת תהיה זכות לתקן את כתב ההגנה ולהגיש חוות דעת תעסוקתית נגדית מטעמה, כאשר מעבר לשיקולי היעילות ממליא לבית המשפט שיקול דעת לקביעת הנכות התפקודית".
המבקש לא השלים עם הכרעת בית המשפט קמא והגיש בקשת רשות ערעור זו בה טען, כעיקר, כי בית המשפט קמא סתם את הגולל על האפשרות להגשת בקשה על ידי המבקש לצרף חוות דעת תעסוקתית מטעמו, וזאת למרות שהמבקש כלל לא שטח בפני בית המשפט קמא את הטעמים המצדיקים לשיטתו מתן היתר להגשת חוות דעת כאמור.
...
לאחר עיון ובחינה בבקשה על נספחיה ובהחלטות בית המשפט קמא, נוכחתי כי דין בקשת רשות הערעור להידחות, בלא צורך בקבלת תגובה, וזאת בהתאם לתקנה 138(א)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018.
לסיכום, אם כן, לא קמה עילה להתערב בשיקול דעתו הרחב של בימ"ש קמא ובהחלטות הביניים מושא בקשת רשות ערעור זו. כאמור, אין באמור כדי לשלול את שיקול דעתו של בימ"ש קמא להתיר בהמשך ההליך בפניו ועל פי ההתפתחויות בו, השלמת חוות בתחום התעסוקתי או בכל תחום אחר, ככל שיראה הצדקה לכך, ובהתאם לשיקול דעתו.
לאור מכלול המפורט, הבקשה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אלא שלא ניתן לתת כל משקל לעדות זו משאין עסקינן בעדות מומחה ובהיעדר חוות דעת מומחה בנידון אין לבית המשפט הכלים לבחון טענה זו. במצב דברים זה, עת נידרשת אנכי להכרעה במחלוקת על בסיס כללי הראיות ונטלי הוכחה, אין לי אלא לקבוע, כי הקבלן הוכיח תביעתו בחוות דעת מומחה שלא רק שלא נסתרה בחוות דעת נגדית אלא גם שלא ניתן לה מענה מנומק ומשכנע מצד המפקח, ככל שנכון היה להסתפק בעדותו בראש תביעה זו. טענת פרומר, כי אין ליתן משקל לחוות דעתו של מומחה הקבלן מר טננבוים, אשר ניכנס בנעליו של המהנדס בס ז"ל, מאחר והודה כי לא בדק את הפרטים בעצמו אלא רק אישר את שכתב קודמו, אין בה כדי להצדיק פסילת חוות הדעת.
אמנם, אין טוב ממראה עיניים אך בנסיבות העניין, בהנתן כללי ההוכחה על בסיסם מבסס בית המשפט קביעותיו, ובהיעדר כישורים מקצועיים לבית המשפט לדלות המידע הנידרש ממסמכים אלו, ללא חוות דעת, הגעתי לכלל מסקנה כי פרומר לא הוכיח את הקף תביעתו בראש תביעה זה. הקבלן, מאידך, נקט בזהירות ובמסגרת הגנתו לתביעה שכנגד הגיש חוות דעת משלימה ביחס לראש תביעה זה של עבודות השלמה שתבע פרומר.
...
סוף דבר מחלוקת כספית מקצועית, צודקת ככל שתהיה, לא היה בה כדי לצדיק את התנהלות הצדדים.
לסיכום אין לי אלא לקבוע כדלקמן: תביעת הקבלן - בגין עבודות נוספות – זכאי הקבלן לתשלום בסך של 800,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לפי מדד 12/2017.
בהינתן התוצאה אליה הגעתי ובהינתן סכומי התביעה והתנהלות הצדדים אני קובעת כי כל צד ישא בהוצאותיו.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו