מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

היתרים לעובדים זרים בבנייה

בהליך תפ - עובדים זרים (הע"ז) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מנ/10 עולה כי הנאשמת קיבלה היתר להעסקת עובדים זרים בענף הבניה לשנים 2019-2020 על אף כתב האישום אשר תלוי כנגדה, וכי עם קבלת פסק הדין תשקול הרשות באם לסייג או לבטל את ההיתר של התאגיד.
...
הימנעות מהרשעה אפשרית אפוא בהצטבר שני גורמים: ראשית, על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם, ושנית, סוג העבירה מאפשר לוותר בנסיבות המקרה המסוים על ההרשעה בלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים המפורטים לעיל" בע.פ. 33112-09-15 מדינת ישראל – מרסי זלקינד ואח' (18.7.17) חזר בית הדין על התשתית הנורמטיבית בנוגע לביטול הרשעה בעבירות לפי חוק עובדים זרים: "לא למותר הוא להזכיר כי העבירות לפי חוק עובדים זרים, ובכללן העבירות מושא כתב האישום, הן עבירות בעלת אופי כלכלי. צודקת המערערת בטענתה כי במרבית המקרים מבצעי עבירות אלה הם אנשים נורמטיביים. עם זאת, בשים לב לאופיין הכלכלי, הן מחייבות ככלל הרשעה וענישה מוחשית בעלת אופי כלכלי. ענישה ללא הרשעה פוגעת באפשרות להשיג את התכלית העומדת בבסיס העבירות הללו, שהיא לעקור מן השורש את התופעה הפסולה של העסקת עובדים זרים ללא היתר, ובניגוד ליתר הוראות החוק. מקובלת עלינו טענת המערערת בהקשר זה, לפיה, בשל אופיין ותוצאותיהן של העבירות הכלכליות כפי שנקבעו בחוק עובדים זרים, יש להיזהר במתן משקל יתר לעברם הנקי ואורחות חייהם הנורמטיביים של מי שמואשם בהן, ומנגד, על מנת להבטיח את עקרון אחידות הענישה ואת שיקולי ההרתעה והגמול, יש ליתן משקל רב יותר לאופיין של העבירות, נסיבותיהן ותוצאותיהן. יפים לענייננו כאן דברי השופטת (כתוארה אז) נאור בפרשת מצרפלס, בהתייחסה לטענות דומות לביטול הרשעה בקשר לעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, וכך בלשונה:
האם במקרה שלפני הוכיח הנאשם כי מתקיימות נסיבות המצדיקות סטייה מן הכלל בדבר הרשעה, באופן שהוכח כי הנזק שייגרם לו כתוצאה מהרשעתו בדין הוא כה גדול כך שהוא גובר על האינטרס הציבורי הגלום בהרשעתו? סבורני כי התשובה לכך בשלילה, ולהלן נימוקיי.
אשר לנאשם לא מצאתי כי יש לחרוג מהעונש שהתבקש על ידי המאשימה ואני גוזרת עליו קנס של 5,000 ₪ בגין הפרת חובת הפיקוח בגין כל עובד, ובסה"כ 15,000 ₪.
לאור כל האמור אני משיתה על הנאשמים את העונשים הבאים: על הנאשמת יוטל קנס בסך 39,000 ₪ אשר ישולם ב- 6 תשלומים שווים ורצופים, החל מיום 15.4.19 ובכל 15 לחודש שלאחר מכן.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עוד נטען כי הנתבעים שיכנו ביחידה שסגרו, ללא היתר בנייה, עובדים זרים אשר השתמשו בשביל הכניסה לבית התובעים- כשביל הגישה ליחידתם.
...
אני סבורה כי הנמקת בימ"ש קמא, על אף היותה קצרה ביחס לחלק מעילות התביעה, היא מספקת, וזאת בהתחשב במכלול הנסיבות שעמדו בפני בימ"ש קמא ובהצטרף נימוקים אלה למכלול הנימוקים בפסה"ד הראשון .
בנסיבות אלה, בשים לב לכך שבמסגרת פסה"ד הראשון הודגש כי המערער אישר את כל שנטען נגדו וניסיונו להצדיק את אופן התנהלותו לא התקבל, אני סבורה כי פסה"ד השני נומק כדבעי ואינו חסר באופן המצדיק התערבות ערכאת הערעור.
לסיכום: לאור האמור לעיל, דין הערעור להידחות.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2017 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בעניינינו, הנתבע לא היה בעל היתר להקמת תאגיד המעסיק עובדים זרים בענף הבנייה בתקופה הרלבנטית לתביעה.
...
לסיכום - לאור כל האמור לעיל, לא מצאנו כי התובעת הוכיחה כי הנתבע הפר את חובות תום הלב והנאמנות בהן חב הוא במסגרת יחסי העבודה בין הצדדים.
כמו כן , לעניין תוקפה של תניית הגבלת העיסוק, לא מצאנו כי התניה הקבועה בהסכם העבודה מידתית, לאור משך הזמן הקבוע בה (18 חודשים).
סוף דבר- התביעה נדחית במלואה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הכרעה סעיף 1יג לחוק קובע: "לא יקבל אדם עובד זר לעבודה, אלא אם כן הממונה או עובד משרד הפנים מטעמו, התיר בכתב את העסקתו של העובד הזר אצל אותו מעסיק, ובהתאם לתנאי ההיתר; היתר כאמור יכול שיהיה למכסה מסוימת של עובדים זרים שיועסקו אצל אותו מעסיק או לפי רשימה שמית". סעיפים 2(א)(1) ו-2(א)(2) לחוק קובעים: "2. (א) מעסיק שעשה אחד מאלה –
במאמר מוסגר אציין, כי הנאשמת היא תאגיד וככזו נעדרת היא, מטבע הדברים, היכולת האנושית הנדרשת של "מחשבה פלילית" הנדרשת לצורך גיבוש היסוד הנפשי שממנו יש לגזור את אחריותה לעבירות המיוחסות לה. על רקע זה התפתחה בפסיקה "תורת האורגנים", אשר נועדה להתגבר על העדרו של מימד אנושי לחברה ובכך לאפשר לה לקיים את דרישות החוק באשר לקיום תכונות אנושיות הדרושות לשם הטלת אחריות או לשם מתן הגנה או חסינות מאחריות (ר' ע"פ 3027/90 חברת "מודיעים" בינוי ופיתוח בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד מה(4) 364, 379-378 (1991); להלן: "עניין מודיעים").
...
הנאשמים, מנגד, טוענים בסיכומיהם כי המאשימה לא הוכיחה את העובדות בכתב האישום מעל לכל ספק סביר ולכן אין מנוס מלזכותם מהאישומים שיוחסו להם.
. אני, כשאני מקבל עובדים אני מבחינתי, אמרתי לך, אני אמור לבדוק שהמסעדה תעבוד.
בהתאם, אני מרשיעה את הנאשם בעבירה שיוחסה לו בכתב האישום.
סוף דבר משהרימה המאשימה את הנטל להוכיח קיומם של היסוד העובדתי והיסוד הנפשי כאחד, מעבר לכל ספק סביר, הנני מרשיעה את הנאשמים בעבירות הבאות: הנאשמת: העסקה שלא כדין – סעיף 2(א)(1) לחוק; העסקה ללא היתר – סעיף 2(א)(2) + סעיף 1יג' לחוק; הנאשם: אחריות נושא משרה – סעיף 5 +2(א)(1) ו-2(א)(2) לחוק.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

התובע אישר כי לא עזב את העבודה בבית החולים ואת מסלול ההשתלמות ואף אישר כי בשנת 2018 חתם על טופס "התחייבות במסגרת בקשה להשתלמות ברפואה עובד זר" (נספח ח' לתצהיר גב' כהן) שבו הוסכם כדלקמן: "1. אני הח"מ, ד"ר סראין מונטרו נושא דרכון זר מקסיקו G04265072 מבקש להשתלם במרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי (להלן: "המיכרז") בתחום רפואת אורתופדית (להלן: "הרופא") הוסבר לי, כי המיכרז במרכז רפואי אוניברסיטאי, מעוניין לתמוך בפרויקט הכשרה של רופאים משתלמים זרים, לבנות יכולות מקצועיות לרופאים זרים (להלן: "הפרויקט") ועל כן המרכז הרפואי ניאות לקבלני לפרויקט לבקשתי וזאת ללא תשלום מצידי של דמי שכר לימוד/הישתלמות, לתקופת היותי משתלם בפרויקט.
...
משהמבחן המקדמי מצביע על כך כי אין מדובר בהתקשרות לביצוע עבודה אלא בהתקשרות לביצוע השתלמות ומשישנם הבדלים בסמכויות התובע וחובותיו אל מול סמכויותיהם וחובותיהם של מתמחים מן המנין, מצאנו כי התובע לא הרים את הנטל להוכיח את תביעתו כי נקשרו בינו לבין הנתבעת יחסי עובד-מעסיק וכי הוא זכאי לתשלום שכר או זכויות בגין פעילותו במסגרת המחלקה האורתופדית בבית חולים ברזילי.
על יסוד כל האמור, התביעה נדחית.
התנהלות זו עולה כדי חוסר תום לב. בנסיבות אלה, מצאנו כי על התובע לשאת בהוצאות ההליך בסך של 20,000 ₪ אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו