מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

היתר לשימוש חורג והפעלת פעוטון

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

דיון והכרעה הפעלת הפעוטון ומטרד ליחיד - רעש בעיניין הפעלת הפעוטון נידרשת הכרעתי בשאלה האם פועל הפעוטון ללא היתר והאם פעילותו מהוה מיטרד ליחיד של רעש? הנתבעים טוענים, כאמור כי בנכס מופעל פעוטון המונה כ- 10 ילדים ובתור שכזה, לא נידרש בגין הפעלתו היתר לשימוש חורג.
...
לאור כל האמור, ומאחר שקבעתי כי מפת המדידה מטעם התובע אינה מוכיחה כל חריגה של מחסן הנתבעים ו/או פלישה לשטחו , הרי שהתובע לא הרים את נטל הראייה והשכנוע, ומשכך לא הוכיח טענתו.
לאחר ששקלתי את השיקולים הצריכים לענין ונסיבותיו של המקרה דנן, ומאחר שנדחו כל טענותיו של התובע אשר נטענו בתובענה זו, הרי שממילא דינה של טענה זו להידחות אף היא.
סוף דבר- התביעה נדחית, כך גם נדחים צווי עשה ו/או צו מניעה הקבוע המבוקשים על ידי התובע.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

מעת שהתובעת הבינה כי לא ניתן להפעיל גן ילדים ללא היתר לשימוש חורג, היא נימנעה מלקלוט יותר מ- 5 ילדים, שאז מדובר בפעוטון שהפעלתו לא דורשת היתר.
...
שיעור שכ"ט עו"ד ואגרת הוצל"פ יעודכנו בהתאם לקרן החוב הנ"ל. לאחר ביצוע העדכון האמור בתיק ההוצאה לפועל, ובחלוף 30 יום ממועד מתן פסק דין זה, ישופעלו הליכי ההוצל"פ במסגרת התיק הנ"ל. תביעת התובעת (הגב' אדריס לימור) במסגרת ת"א 1662-02-16 , נדחית במלואה.
לפיכך הנני מחייבת את הנתבעת שכנגד (הגב' אדריס לימור), לשלם לתובעת שכנגד (חברת גלי תכלת יזמות 2010 בע"מ) את הסכומים המפורטים להלן: סך של 3,500 ₪ המהווה פיצוי משלים בגין הפסד דמי שכירות שהיו צפויים להתקבל אלמלא הופר ההסכם.
כמו כן, בגין דחיית התביעה העיקרית בתיק ת"א 1662-02-16, ובגין קבלת התביעה שכנגד באופן חלקי, הנני מורה כי הנתבעת שכנגד (הגב' אדריס לימור) תשלם לתובעת שכנגד (חברת גלי תכלת יזמות 2010 בע"מ) את סך האגרה ששולמה בגין התביעה שכנגד וכן שכ"ט עו"ד בסך כולל של 35,000 ₪ כולל מע"מ. סכומים אלו ישולמו תוך 30 יום ממועד המצאת פסק דין זה לידי הנתבעת שכנגד (הגב' אדריס לימור), שאם לא כן, הם יישאו תוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.

בהליך בקשות בנייה (בב"נ) שהוגש בשנת 2017 בעניינים מקומיים כפר סבא נפסק כדקלמן:

באשר לשאלה אם הפעלת פעוטון ובו 7 ילדים בבית פרטי שייעודו למגורים טעונה היתר לשימוש חורג – אכן עיון בפסיקה הרלוואנטית מעלה כי אין תמימות דעים בין השופטים לגבי השאלה אימתי מפעיל פעוטון יידרש להיתר חורג, כאשר גם מדברי ב"כ המבקשת עולה כי המבקשת אינה נוהגת לאכוף את הוראות חוק התיכנון והבניה כאשר מדובר בפעוטונים שבהם שוהים 10 ילדים ומטה, אלא אם מתלווה לפעילות סיכון בטיחותי (עמ' 1).
...
ואולם, החלטתי שלא לעשות כן, שכן מצאתי שניתן לרפא את הפגם שנפל בהתנהלות המבקשת בצעד שהוא פחות קיצוני מדחיית הבקשה, דהיינו במתן צו הפסקת שימוש חורג כשהוא דחוי עד ליום 31.8.17 – מועד בו ממילא מסתיים הסכם השכירות בין משיבה 3 למשיבים 1 ו-2.
לאור האמור לעיל, באיזון שבין הצורך לאכוף את החוק ולהפסיק שימוש חורג ללא היתר הגורם למטרד ולמפגע תעבורתי בסביבת הפעוטון מחד, לבין העובדה שהבקשה הוגשה בשיהוי ניכר, כשמאזן הנוחות נוטה לטובת משיבה 3 אשר נקשרה בחוזים עם צדדים שלישיים והסכם שכירות הנכס ותקופת פעילות הפעוטון מסתיימים ביום 31.8.17 מאידך, החלטתי לקבל את הבקשה וליתן צו הפסקת שימוש חורג שייכנס לתוקפו ביום 31.8.17.
אני מחייב את משיבה 3 להביא לידיעת הורי הפעוטות עימם היא חתומה על חוזים – וכן, לידיעת הורי פעוטות שבכוונתה להתקשר עימם בחוזים כאמור – תוכן סעיף 17 להחלטה זו. המזכירות תשלח עותק ההחלטה לצדדים בדואר רשום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

שורה ארוכה של פסקי דין דנה בסוגיה של היתר לשימוש חורג לפעוטונים: כך למשל בית המשפט המחוזי בת"א דחה ערעור פלילי על הרשעה בגין הפעלת פעוטון ללא היתר לשימוש חורג, כאשר קבע כי הגורמים המוסמכים באותה רשות מקומית העידו שיש צורך בקבלת היתר לשימוש חורג בין אם נקרא למקום "גן ילדים" ובין אם נקרא למקום "פעוטון" (עפ"א (מח' ת"א) 21487-07-12 יעקב סטון נ' מדינת ישראל (19.07.2012)‏, פסקה 6 לפסק הדין)).
...
אני קובע אפוא, כי הנזק שנגרם לנתבעים כתוצאה מהמטרד, הן בעצם קיומו של גן הילדים והן בשל החלון שצפה לעבר חצרם, עומד על סך של 10,000 ₪ בלבד.
סיכומו של דבר לנוכח כל האמור לעיל, כאשר התביעה העיקרית נגד הנתבעות 1 ו- 3 התקבלה אולם בסכום מינורי של 15,000 ₪, והתביעה שכנגד התקבלה אולם בסכום מינורי של 10,000 ₪ - אני מחייב את הנתבעות 1 ו- 3 יחד ולחוד לשלם לתובעת סכום של 5,000 ₪ אשר ישולם בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין.
לאחר שהתובעת הגישה תביעה מופרזת על סך של 243,000 ₪, והנתבעים הגישו תביעה שכנגד מופרזת על סך 100,000 ₪, ובסופו של דבר נפסקו לשני הצדדים סכומים צנועים הרבה יותר – אני קובע כי כל צד ישא בהוצאותיו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2013 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

במבוא להסכם נכתב כי ידוע לנתבעת ולבעלה שבכוונת התובעת להפעיל ולנהל במושכר גן ילדים/פעוטון, וכי החוזה נכרת בין הצדדים על בסיס הצהרת הנתבעת ובעלה שיש להם היתר לשימוש חורג לניהול והפעלת גן ילדים/ פעוטון במושכר, שתוקפו ל-3 שנים מחודש 12/08.
...
בכתב הגנתה טענה הנתבעת שיש לדחות את תביעת התובעת מהסיבות כדלקמן: 1) ההיתר לא היה תנאי מהותי מבחינת התובעת אשר הפעילה בשנים האחרונות פעוטונים בדירות שונות ברחבי העיר מודיעין מבלי לקבל היתר לשימוש חורג כדין, וזאת לפני ואחרי תקופת ההתקשרות; 2) המושכר הוחזר לידיה ביוזמת התובעת ביום 9.1.11 במצב הטעון שיפוץ יסודי והיא השיבה לתובעת את כל השיקים שטרם נפרעו כולל השיק עבור חודש ינואר, למרות שהמושכר הוחזר לה רק ביום 9.1.11, ועל פי תנאי החוזה היה על התובעת לשלם לה את מלוא דמי השכירות למשך מלוא תקופת השכירות; 3) מיום 9.1.11 עמד המושכר ריק וללא שימוש, ולמעשה התובעת היא שהפרה את חוזה; 4) היא לא טענה מעולם ולא יצרה מצג שיש בידיה היתר לניהול גן ילדים במושכר, אלא ציינה במפורש בפני התובעת שיש בידיה אישור מהוועדה המקומית ומוועדת הערר המחוזית לשימוש חורג במושכר לפעוטון ל-15 ילדים, למשך 3 שנים החל מחודש 12/08, דהיינו, עד חודש 12/11 לכל המאוחר, וכי היא טרם הוציאה היתר לשימוש חורג, מאחר ועקב מיעוט נרשמים לא נפתח במושכר פעוטון החייב בהיתר עד למועד השכרתו לתובעת, וניתן להוציא היתר כאמור למשך יתרת תקופת האישור; 5) היא ציינה במפורש בפני התובעת כי מאחר ומדובר בדירת מגורי משפחתה, לא נתבקש היתר לשימוש חורג בכל הדירה אלא במפלס הקומה התחתונה בלבד.
סבור אני שיש לקבל את גרסת הנתבעת.
סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את תביעת התובעת כנגד הנתבעת.
התובעת תשלם לנתבעת כדלקמן: 1) את הוצאות המשפט בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל; 2) שכ"ט עו"ד בסך 20,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד יום התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו