מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

היתר להגשת תביעה נגד בעלי תפקיד בפירוק

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עם זאת, לאחר בחינת טענות הצדדים בכתב ובעל-פה וניתוח ההלכות הנוגעות לעניין, בית-המשפט של פירוק שוכנע כי מקרה זו אינו נימנה על אותם מקרים חריגים המצדיקים מתן היתר להגשת תביעה אישית נגד בעל-תפקיד.
...
בנסיבות אלה דחיתי את הדיון ליום 4.5.2020, אך הנתבעים/התובעים שכנגד הגישו בקשה נוספת לפטור את הנתבעים/התובעים שכנגד 1 ו-3 מלהתייצב לדיון, ובעקבות זאת ניתנה ביום 26.4.2020 החלטתי לפיה: כפי שכבר הבהרתי לצדדים, אין תועלת בקיום הדיון ללא נוכחות [הנתבעים/התובעים שכנגד] כולם.
פסק-הדין בעניין המפרקת ניתן בתמיכת הכונס הרשמי ולאחר שהנתבע/התובע שכנגד 3 ובתו, עו"ד גלר, נחקרו בפני בית-המשפט של פירוק ונדחו טענות הנתבעים/התובעים שכנגד כי יש לקבל את בקשתם בהעדר תצהיר של המפרקת ולחילופין לאפשר להם לחקור את המפרקת.
לסיכום: בקשת עוה"ד טילר ונרדיה לדחייה על הסף של התביעה שכנגד שהוגשה נגדם, נדחית בתנאים ובמגבלות המתוארים לעיל.
מן הכלל אל הפרט – מר ביתן אשר למר ביתן, הרי שכאמור, אני סבורה כי יש לדחות את התביעה נגדו על הסף.
סוף דבר בקשת עוה"ד טילר ונרדיה לדחיית התביעה שכנגד שהוגשה נגדם נדחית (בתנאים ובמגבלות שפורטו לעיל), ובקשת מר ביתן מתקבלת, כך שהתביעה נגדו נדחית על הסף.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

(פסק דין חלקי, במערך היחסים אשר בין התובע לבין הנתבעים 2 ו-4) עניינה של החלטה זו בשתי בקשות לסילוק תביעתו של התובע על הסף, כמפורט להלן: בקשה 15 – במסגרתה עותר הנתבע 4, עו"ד עמית לדרמן (להלן: "הנתבע 4" או "עו"ד לדרמן"), לסילוק התביעה שהוגשה כנגדו, בטענה כי זו עוסקת באופן ביצוע תפקידו כמפרק זמני ובהמשך כמנהל מיוחד ומפרק של חב' א.צ.ט. תיירות ונופש בע"מ (בפרוק)(להלן: "חב' א.צ.ט"), וזאת מבלי שהיתקבל אישורו המוקדם של בית המשפט של חידלות הפירעון, אשר מינה אותו, להגשתה.
טענות אלה, ככל שהן רלבאנטיות, מתייחסות לחב' א.צ.ט, במסגרת תביעת החוב כנגדה, והנתבע 2 ממילא אינו משמש כבעל תפקיד בחברה זו. הנתבע 2 הוסיף וטען כי התובע היתעלם בתגובתו מטענתו בדבר הסתרת הגשתה של הבקשה המושתתת על אותה מסכת עובדתית לבית המשפט של חידלות הפירעון, ודחייתה, תוך חיוב התובע בתשלום הוצאות לקופת הפרוק, אשר טרם שולמו.
...
אין בה כדי לגרוע מטענות התובע, או זכויותיו, אלא כי היא באה לבחון את ההצדקה בניהולו של ההליך, במתכונתו הנוכחית, וקודם שהתקבל אישורו של בית המשפט של חדלות הפירעון, לצורך כך. בחינת כלל הטענות ובעיקר המסמכים אשר צורפו על ידי התובע, אינו תומך לעת הזו במסקנה על פיה לא נדרש אישור זה. לא מצאתי לאמץ את פרשנות התובע לעניין הוראות חוק חדלות הפירעון החדש, וזאת, בין היתר, נוכח פיסקת ההגבלה הקבועה בחוק זה ומקום בו הוראות חוק זה אינן עוסקות בסוגיה הנדונה במסגרת הבקשה אשר לפניי, אשר הוסדרה באופן מקיף במסגרת פסיקת בתי המשפט.
בהינתן כל אלו, ומקום בו לא הוצג אישורו של בית המשפט של חדלות הפירעון לניהולו של הליך זה בבית המשפט האזרחי, דין טענות הנתבעים 2 ו-4 להתקבל, ודין התביעה להיות מסולקת על הסף.
סוף דבר, אני מורה על מחיקת התביעה כנגד הנתבעים 2 ו- 4, בהיעדר אישורם של בתי המשפט לחדלות פירעון לניהולו של ההליך.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

לשיטתה, עקרון פומביות הדיון, כמו גם האנטרס שבפיקוח ובקרה על בעלי תפקידים בהליכי פירוק, מורים כי על דרך הכלל יש להיעתר לבקשות לעיון בתיק בית המשפט.
ביחס לבקשות 28 ו-141 לגופן, טוענת קוסט כי מן העיון החלקי שהותר עולה שהתביעה נגדה הוגשה טרם אישורהּ על-ידי בית המשפט של פירוק, ובהיעדר "סמכות". כמו כן, בנוגע להחלטה בבקשה 28, נטען שבעקבות העיון התברר כי עניינה רק במתן אישור למפרקים להיתקשר עם משרד עורכי-דין, לשם ניהול הליך גישור מול קוסט, ועל כן בעת הזו לא יכולה להיות הצדקה שלא לחשפה.
תפקידו של בית המשפט לפקח על המפרקים, לבל יגישו תביעות סרק נגד צדדים שלישיים, וכתוצאה מכך יפגעו לבסוף נושי החברה (ע"א 3322/92 פלוק נ' זינגל, פסקה 7 (2.12.1993) (להלן: עניין פלוק); ע"א 4162/04 חברת בונוביל 1995 בע"מ נ' דרור, פסקה 8 (10.8.2006) (להלן: עניין בונוביל); רע"א 380/14 כהן נ' ארז, פסקה 10 (6.6.2014) (להלן: עניין כהן)).
...
לא שוכנעתי אפוא כי זכויותיה של קוסט נפגעו באופן משמעותי.
אשר על כן, חרף הדין המקל לגבי בקשות רשות ערעור על החלטות בעניין בקשות עיון מכוח תקנות העיון (רע"א 7574/19 סמרה נ' מגדל אחזקות נדל"ן בע"מ, פסקה 10 (13.1.2020)), בנדון דידן, הגעתי לכלל מסקנה כי אין מקום להעתר לבקשה ליתן רשות ערעור.
הבקשה נדחית אפוא בזאת.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

כמו כן נטען כי תביעה נזיקית המוגשת נגד מפרק זמני של אגודה שיתופית אינה טעונה אישור בית המשפט שמינה אותו לבעל תפקיד וכי לבית המשפט כלל לא הייתה סמכות למחוק את התביעה התלויה ועומדת בערכאה אחרת.
על כך יש להוסיף כי גם אין מקום לטרוניית המבקש על כך שנמחקה תביעתו נגד המפרק מן הטעם שלא ניתן לכך אישור על ידי הערכאה השיפוטית שמינתה אותו, בהדגישו כי הדבר אינו רלוואנטי בעניינינו שכן מדובר במפרק זמני שמונה לאגודה שיתופית ולא בהליכי פירוק חברה.
...
דיון והכרעה דין הבקשה להידחות.
מכאן אפוא כי על פני הדברים דין הבקשה להידחות אף מטעם זה לבדו.
כאמור, הבקשה נדחית.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

" מכאן שלא די בכך שיעלה בידי המבקש להצביע על קיומה של עילת תביעה כנגד בעל התפקיד, אלא קיימת "מסננת" נוספת שיש לבחון בטרם יינתן האישור והיא הערכת סכויי התביעה שברצון המבקש להגיש (ראה גם פר"ק (תל אביב-יפו) 1842-04 ש.א. הילה נכסים בע"מ נ' אילן שמעוני, כונס נכסים לחברת ג.א. צומן בע"מ (בכינוס נכסים) (5.8.15)).
המשיבים הוכיחו כי ביום 24.10.13, שעות ספורות לפני מועד הגשת הבקשה על ידם לבית המשפט (הבקשה להורות למשיבים להגיש בקשה להקפאת הליכים כנגד א.ד החדשה), הוגשה בקשת פירוק כנגד מתאים לי (חברה אחרת בבעלות המבקש) (פר"ק 53175-10-13).
...
מבלי לגרוע מכך, לא שוכנעתי כי התנהלות המשיבים לאחר הפקדת ההמחאה עולה כדי רשלנות ובוודאי לא כזו המצדיקה הגשת תביעה אישית.
לפיכך, לא שוכנעתי כי סיכויי התביעה במקרה דנן, הינם במידה המצדיקה את הגשת התביעה, על כל הכרוך והמשתמע ממנה, אף אם התנהלות המשיבים לא היתה מיטבית.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, אני מורה על דחיית הבקשה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו