מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

היקף אחריותו של שומר שכר

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2016 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

הקף אחריות שומר שכר בנכס: הקף אחריות שומר שכר בנכס הנה כפי שנקבע בסעיף 2(ב) לחוק השומרים הקובע: "שומר שכר אחראי לאבדן הנכס או לניזקו – זולת אם נגרמו עקב נסיבות שלא היה עליו לחזותן מראש ולא יכול היה למנוע תוצאותיהן..." כבר נפסק בע"א 1439/90 מדינת ישראל (רכבת ישראל) נ' הום חברה לביטוח בע"מ ואח' פד"י מ"ז(2) 346, 362 כי: "אחריות זו היא אחריותו של שומר שכר, היינו אחריות מוחלטת אלא אם יוכיח השומר קיומו של פטור בשל אונס או בשל כח עליון". הלכה זו אומצה גם ע"י כב' השופט י. אלון בתיק ע"א (ב"ש) 1260/01 איילון חברה לביטוח בע"מ נ. מכון לב בע"מ. יוצא שהאחריות המוטלת על הנתבע בנסיבות המקרה ובהיעדר פטור בשל אונס או בשל כח עליון הנה "אחריות מוחלטת". מאחר ומדובר באחריות מוחלטת, אין צורך לידון בשאלה אם הנתבע התרשל באופן כלשהוא באחזקת הרכב.
...
בנוסף, טענת הנתבע שהתובע התרשל בכך שלא ערב אותו לצורך ניהול משא ומתן עם הגונב, אשר דרש כופר בגין הרכב דינה להידחות.
לסיכום, אני מקבל את התביעה באופן חלקי ומחייב את הנתבע לשלם לתובע פיצוי בסך 18,000 ₪ בגין רכבו של התובע אשר נגנב בהיותו בחזקת הנתבע.
בנוסף אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע אגרת משפט בסך 338 ₪ .

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

" סעיף 2(ב) לחוק השומרים מגדיר את הקף אחריות "שומר שכר" כך: "שומר שכר אחראי לאבדן הנכס או לניזקו, זולת אם נגרמו עקב נסיבות שלא היה עליו לחזותן מראש ולא יכול היה למנוע תוצאותיהן; אך כשהמטרה לשמור על הנכס היתה טפלה למטרה העיקרית של החזקתו, פטור השומר אם אבדן הנכס או ניזקו נגרמו שלא ברשלנותו." במקרה דנן, עיסוקה של הנתבעת הוא בשמירה והשמירה הנה המטרה העיקרית בגינה שולמה לה התמורה, ולפיכך הנה בגדר "שומר שכר עקרי" (ראה האבחנה ברע"א 9488/02 שחר נ' עטיה (23.3.05)).
..נמצא, כי אחריות מוגברת כשומר בשכר תהא מוטלת על אותו אדם אשר מפעיל מידת שליטה המתיישבת עם הטלתה של אחריות מוגברת.
...
אני סבורה כי די בהסברו של מייק (על אף שלא ניתן בתצהיר העדות הראשית) בצרוף לצפייה מדוקדקת בסרטונים באמצעות שני דו"חות הצפיה של הצדדים, כדי להסיק איזו מצלמה מתעדת את הזמן הנכון ואיזו לא. באשר לטענת התובעת כי לא ניתן לסמוך ממצאים על הסרטונים מאחר ויש בהם "קפיצות" לא מוסברות ולא הוכח כי הם סרטונים אותנטיים "שלמים" המתעדים את מלוא הנקלט במצלמות, אני סבורה כי יש לדחות טענה זו בשתי ידיים.
אני סבורה כי די בעדותו של מייק, כבעל העסק, בכדי להעיד כיצד מופק דוח Z וכיצד יש בו לשקף את מלוא התנועות שבוצעו בקופות במהלך היום.
מכל האמור עולה כי אני סבורה שיש בראיות שהציגה חוף הדקל לאפשר לה להסתמך על דוח Z על מנת להוכיח את סכום המזומן וההמחאות שהיו בכספת בליל הפריצה, ואשר לא נמצאו שם בבוקרו של יום המחרת.
לסיכום משהגענו עד הלום התוצאה של כל האמור לעיל הינה כדלקמן: הנתבעת שכנגד חבה בתשלום הסך של 49,443 ₪ בגין שרותי השמירה שסיפקה לה התובעת, אך לא שולמה תמורתם, כנתבע בתביעה העיקרית.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2018 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

לעניין היקפה של האחריות, לפי חוק חוזה הקבלנות (סע' 6(ב)(1) לחוק) מעמדו של המוסך לצורך תחולתו של חוק השומרים הוא כמעמד 'שומר שכר ששמירת הנכס אינה טפלה למטרה העיקרית של החזקתו'.
...
בסופו של דבר הרכב הושאר לצורכי התיקון ובינתיים החנה המוסך את הרכב מחוץ לתחומי המוסך.
להלן תובא ההתכתבות: 19/5/16 (12:49:55) כותב התובע למר אלירן בלס: "מה קורה אלירן יש חדש בקשר לאוטו?". 23/5/16 (12:04:24) כותב התובע למר אלירן בלס: "תעדכן אותי שיש חדש בקשר לאוטו". 25/5/16 (17:00:28) מוסיף התובע וכותב: "אני ממתין לאוטו שלי". 27/5/16 (14:11:48) כותב מר אלירן בלס לתובע: "מוכן אחי". 27/5/16 (14:11:56) מוסיף מר אלירן בלס וכותב לתובע: "יום ראשון בוא לקחת". מכאן עולה המסקנה כי אמנם התובע השאיר את רכבו ביום 5/5/16 במוסך למורת רוחו של מר אלירן בלס ואולם המוסך למעשה המשיך לטפל ברכבו של התובע ולתקן בו את הליקויים עליהם התלונן התובע ורק ביום 27/5/16 הודיע המוסך לתובע להגיע לקחת את הרכב לאחר תיקונו.
התוצאה: אשר על כן אני מקבל את התביעה ומורה לנתבעת לשלם לתובע 33,000 ₪ בתוספת 702 ₪ שכ"ט שמאי ו-300 ₪ הוצאות משפט.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

סע' 2(ב) לחוק השומרים, מסדיר את הקף אחריותו של 'שומר שכר' לאובדן נכס או ניזקו.
...
לסיכום, במקרה שלפנינו לא חל החריג ולמבטחת עומדת זכות התחלוף כנגד המזיקה –הנתבעת 1 –בעלת המוסך אשר העובד שלה נהג ברכב המבוטחת וברשלנותו גרם לתאונה ולנזקיה.
לפיכך, אני מקבל את ההודעה לצד שלישי כנגד הנתבעת 1 ומחייבה כדלקמן : לשלם למודיעה- הנתבעת 2 את כל הסכומים בהם חויבה בפסק הדין לעיל, בתוך 10 ימים מיום קבלת הודעת המודיעה -הנתבעת 2 על תשלום סכומי פסק הדין בצירוף אסמכתא בכתב על ביצוע התשלומים כגון: קבלה, חשבונית אישור העברה בנקאית וכו'.
כמו כן, אני מחייב את הנתבעת 1 לשלם לנתבעת 2 החזר אגרת בימ"ש בגין משלוח ההודעה כפי ששולמה וכן שכ"ט עו"ד בגין ניהול הליך ההודעה לצד שלישי, בסך כולל של 1,800 ₪, סכומים אלו ישולמו בתוך 30 ימים שאם לא כן יתווספו אליהם הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד למועד התשלום המלא.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2021 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

"מידת האחריות הרובצת על שומר נקבעת על פי שני מבחנים: האחד – התועלת שהשומר מפיק מן השמירה, והאחר – המטרה של החזקת הנכס על-ידי השומר. אחריות השומר גוברת כאשר הוא מפיק תועלת לעצמו מן השמירה וכאשר התכלית של החזקת הנכס היא שמירתו. בהתאם לכך, החוק מדרג את הקף האחריות של ארבעה סוגים של שומרים, כשהוא הולך מן הקל אל הכבד, כדלהלן: שומר חינם; שומר שכר כשהמטרה העיקרית של החזקת הנכס אינה שמירה (להלן: שומר שכר באחריות מצומצמת); שומר שכר כשהמטרה העיקרית של הנכס היא שמירתו (להלן: שומר שכר באחריות נרחבת); שואל." (שם, עמ' 301-302) .
...
שנית, מקובלת עלי עדותם של איציק מלכה ורז עזרא לפיה Ebinger ויופקס הנם שווי ערך.
ה - סופו של דבר אשר על כן, אני מורה כדלקמן: הנתבעת תשלם לתובעת 35,358.70 ₪ (כמפורט בחשבוניות 01/003024 מיום 17.9.2018, 01/003017 מיום 31.8.2018 ו-01/003016 מיום 31.8.2018) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הפירעון הנקוב בכל חשבונית ועד התשלום המלא בפועל; הנתבעת תשלם לתובעת 24,963.24 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 8.10.2018 ועד התשלום המלא בפועל וכן סכום של 24,323.14 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 5.11.2018 ועד התשלום המלא בפועל; התובעת תשלם לנתבעת 53,624 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 4.9.2018 ועד התשלום המלא בפועל.
כן תשלם הנתבעת לתובעת הוצאותיה בסך 2,000 ₪ ושכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 5,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו