מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

היטל השבחה גבוה בשומה מכרעת

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

השמאי המכריע קבע כי "אין להתבסס על עסקת המכר בלבד כמבטאת את השווי. מחיר העסקה ראוי שייבחן יחד עם יתר עיסקאות השוואה נוספות[...] לאחר שבחנתי את נתוני העסקה (התאמה לזמן בתוספת שיעור של כ-10%[...] אני מגיע למסקנה שהעסקה הנדונה אינה חורגת בצורה קיצונית מיתר עיסקאות ההשוואה אך הנה על הצד הנמוך, אף למועד מוקדם יותר. נערך שימוש בעיסקה זו כעיסקת השוואה תוך ביצוע התאמות ותוך מתן משקל נמוך יחסית מיתר העיסקאות". במאמר מוסגר יצוין, כי על פי השומה מטעם המערער, היטל ההשבחה צריך להיסתכם ב-365,000 ₪, בלבד.
הוסף על כך את גילו של המערער המתקרב לגבורות וכן את העובדה ששמאי מכריע חדש עלול לקבוע היטל ההשבחה גבוה מהיטל ההשבחה שקבע השמאי המכריע ואז יזדקק המערער להתחיל מלכתחילה הליכי ערר וסופם מי ישורנו.
...
דיון בפתח הדיון יאמר, כי לא מצאתי שיש לדחות את הערעור על הסף.
אני סבורה כי סעיף 12ח לחוק התכנון והבנייה אשר קובע כי "הוראות סעיפים 12א(ב1), 12ב(ב), (ג) ו-(ד)(1), 12ד ו-12ה(א) יחולו על ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה, בשינויים המחויבים" מאפשר לוועדת ערר למנות שמאי שייעץ לה וזאת בהתאם לסעיף 12ב(ב) לחוק הקובע כי "ועדת הערר רשאית לקבל חוות דעת של מומחה בכל ענין הנדון בפניה, בין ביוזמתה ובין ביוזמת הצדדים הנוגעים לענין; שר האוצר רשאי להתקין תקנות לעניין סעיף קטן זה". לפיכך, נמצא לנכון להחזיר את הדיון לוועדת הערר כדי שתמנה שמאי שייעץ לה, אשר ייתן את חוות דעתו בתוך 30 יום ממועד מינויו בשאלות שיוגדרו על ידי הוועדה ואשר יסייעו בידה ליתן החלטה סופית בערר לגופו של עניין.
סוף דבר הדיון מוחזר לוועדת הערר על מנת שתפעל בהתאם לקבוע לעיל ותיתן דעתה גם לעניין ההוצאות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

ביום 30/6/09 ניתנו שומות השמאי המכריע באשר לגובה היטל ההשבחה ביחס לכל חלקה וחלקה.
...
דין התביעה ביחס לתובעת 2 - להתקבל באופן חלקי.
הנתבעת תשלם לתובעת 2 את סכום ההשבה לתשלום, בהתאם למתווה לעיל, תוך 30 ימים מהיום.
נוכח התמשכות ההליך, מורכבותו והתשלום למומחים, ובשים לב לפער בין סכום התביעה לשיעור הסכום שנפסק, תשלם הנתבעת לתובעת 2 הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 50,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

לאחר זאת ניתנה שומה מכרעת אשר קבעה את גובה היטל ההשבחה.
...
הנתבעת תשלם לתובעים 1-2 את הסך של 76,961.66₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל.
בנוסף, תשלם הנתבעת לתובעים 1-2 את חלקם היחסי באגרת בית המשפט ושכ"ט עו"ד בסך של 18,500₪.
בנוסף, תשלם הנתבעת לתובעים 3-4 את חלקם היחסי באגרת בית המשפט ושכ"ט עו"ד בסך של 22,000₪.

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

" [ההדגשים הוספו – א.ש.] סמכות השמאי המכריע לקבוע את גובה היטל ההשבחה מבלי להיות תלוי בחוות דעת הצדדים נקבעה בע"א 4542/98 עיזבון המנוח היימן נ' הוועדה המקומית לתיכנון ובניה הדרים, פ"ד נד(5) 849, 852 (2000): "יש להדגיש שהסעיף הרלוואנטי, סעיף 14(ב) לתוספת לחוק, קובע מנגנון לבחירת שמאי שלישי אשר שומתו תהיה מכרעת, בלי שהחוק קובע כי על השמאי המכריע להיות קשור בדרך כלשהיא לשומות השמאים מטעם הצדדים. לכאורה, כשמדבר החוק בשומה של השמאי ה"אחר", אשר נבחר על-ידי בעלי-הדין כשמאי מכריע, מדובר בשומה של שמאי זה על-פי מיטב ידיעתו, ניסיונו ומומחיותו.
...
סוף דבר: לא נמצאה עילה להתערב בהחלטתה המפורטת והממצה של וועדת הערר, אשר נמצאה נכונה לגופהּ.
הערעור נדחה.
בנסיבות העניין, לנוכח התוצאה אליה הגעתי, אני מחייב את המערערת בשכ"ט ב"כ המשיבה בסך 10,000 ₪.

בהליך תכנון ובנייה - ועדות מקומיות (תו"ב) שהוגש בשנת 2023 בעניינים מקומיים ירושלים נפסק כדקלמן:

ב"כ הנאשם טען כי יש להטיל על הנאשם קנס בסך 100 ₪ למ"ר ועתר לקנס בסך 43,000 ₪ שישולם ב-86 תשלומים; היטל השבחה על פי השומה המכרעת, אשר ישולם במספר תשלומים כך שיוכל הנאשם לעמוד בתשלום, וצו התאמה או הריסה דחוי בשנה לפחות אשר ביצועו יוטל על הנאשם עצמו ולא על הועדה המקומית.
ב-תו"ב (י-ם) 55922-12-18 מדינת ישראל נ' אל רזאק (21.11.22) הורשע הנאשם בעבירת שימוש בשטח של 296 מ"ר והושת קנס בסך 53,280 ₪ בנוסף להיטל השבחה בסך 196,870 ₪, והתחייבות בסך של 30,000 ש"ח. לאור הנסיבות המפורטות לעיל, הגעתי למסקנה כי מיתחם העונש ההולם נע בין 300-1,000 ₪ למ"ר. בשים לב לעובדה כי העבירה נעברה טרם כניסת תיקון 116 לחוק לתוקף יש להטיל על הנאשם את הקנס המאקסימאלי בסך 75,300 ₪ ובנוסף להטיל עליו קנס יומי, במיתחם שנע בין 150 ₪ - 400 ₪ לכל יום ביצוע עבירה, כמו גם התחייבות בגובה מחצית הקנס וצו איסור שימוש והתאמה.
...
ב-תו"ב (י-ם) 55922-12-18 מדינת ישראל נ' אל רזאק (21.11.22) הורשע הנאשם בעבירת שימוש בשטח של 296 מ"ר והושת קנס בסך 53,280 ₪ בנוסף להיטל השבחה בסך 196,870 ₪, והתחייבות בסך של 30,000 ש"ח. לאור הנסיבות המפורטות לעיל, הגעתי למסקנה כי מתחם העונש ההולם נע בין 300-1,000 ₪ למ"ר. בשים לב לעובדה כי העבירה נעברה טרם כניסת תיקון 116 לחוק לתוקף יש להטיל על הנאשם את הקנס המקסימלי בסך 75,300 ₪ ובנוסף להטיל עליו קנס יומי, במתחם שנע בין 150 ₪ - 400 ₪ לכל יום ביצוע עבירה, כמו גם התחייבות בגובה מחצית הקנס וצו איסור שימוש והתאמה.
נוכח כל האמור, מצאתי כי עונשו של הנאשם צריך להימצא סמוך לאמצעו של המתחם.
הנאשם לא הכחיש סכום זה. התנהלות הנאשם אמנם יש להצר על הימשכות ההליכים בתיק דנן, אשר לפחות בחלקה נבעה מהתנהלות הנאשם, עם זאת בהנתן העובדה כי מדובר בהליך פלילי לא מצאתי לחייב את הנאשם בהוצאות בגין רכיב זה. סיכום לאור האמור, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: הנאשם ישא בקנס כספי בסך 210,000 ₪ וכן ישא בכפל אגרה בסך 27,410 ₪, כך שהקנס יעמוד על סך כולל של 237,410 ₪, אשר ישולם ב-80 תשלומים חודשיים שווים רצופים החל ביום 10.9.23 ובכל 10 לחודש לאחר מכן.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו