מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הטלת צו הקפאת הליכים על תאגיד

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

קביעה זו חלה ביתר שאת מקום שמדובר בהליכי חידלות פרעון של יחיד או תאגיד שלגביהם מסורה הסמכות לידון בהליכי מימוש נכסיהם באופן בלעדי לבית המשפט הדן בהליכי חידלות פרעון אלא אם הורה אחרת.
בהחלטה מיום 2.12.2019, עליה מסתמך המבקש ושלפיה נגרע הנכס מצו הקפאת ההליכים על פי הנטען, אין את אשר מבקש החייב ללמוד.
העלאת הטענה של חוסר סמכות עניינית בנסיבות אלה אינה עולה בקנה אחד עם חובת תום הלב המוטלת על בעל דין.
...
נטען כי "שומה על הבנק (בנק אגוד), גוף מקצועי המומחה במתן אשראי, לעמוד בחובת תום לב מוגברת ולא להחתים את הממשכן על טופס מחודש 4/2009 חלף חתימת הממשכן על טופס עדכני הרלוונטי לעת קבלת המשכנתא (שנתיים לאחר מכן). למעלה מזו, שומה על נותן אשראי מקצועי (בנק) להבהיר לממשכן בשפה המובנת לו ועליו הראיה כי הממשכן (היחיד) מודע היטב לפגיעה הצפויה בזכויותיו". דיון והכרעה דין הבקשה להתקבל ודין טענות החייב להידחות בהיותן חסרות בסיס ואף נגועות במידה רבה בחוסר תום לב. אשר לסוגיית הסמכות, אין בסיס לטענה כי לבית משפט זה אין סמכות עניינית לדון בהליכי מימוש המשכנתא.
טענת החייב שהוא דייר מוגן אף היא דינה להידחות.
מקובלת עליי טענת כונסי הנכסים, כי שטר המשכנתה כולל ויתור מפורש ומודגש על הזכות לדיירות מוגנת ואף קיימת חתימה של החייב סמוך לסעיף הוויתור.
מקובלת עליי אף טענת החייב כי טענת פרידמן לעניין דמי שכירות שיכול לקבל החייב מהשכרת נכסים שבבעלותו נטענה באופן סתמי ומבלי שהובאה תשתית ראייתית התומכת בה. סוף דבר, הנני מקבל את בקשת הנאמנים על כלל חלקיה ומורה כמבוקש.

בהליך חדלות פירעון תאגיד (חדל"ת) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בבקשה נכתב כי בית המשפט מתבקש להפעיל את סמכותו על פי סעיף 20 לחוק חידלות פרעון ושקום כלכלי, תשע"ח-2018 (להלן: חוק חידלות פרעון או החוק) ולהורות על איסור לפרוע את חובות העבר של התאגיד ולהורות על הקפאת הליכים נגד התאגיד בתיקי הוצאה לפועל שפורטו בבקשה, הכוללים 15 תיקי הוצאה לפועל בירושלים, באשקלון, ובחדרה.
כמו כן, התבקש בית המשפט להורות על עיכוב ביצוע של צו עיקול שהוטל על חשבון הבנק של החברה בגין פסק דין שניתן בבית הדין האיזורי לעבודה בתיק 45984-09-20.
ביום 14.4.21 הוגשה מטעם הבעלות הבהרה, בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 12.4.21, לפיה החברה לא שילמה דבר לנושות מאחר והיא ממתינה להחלטת בית המשפט בבקשתה לביטול ההליך ובמיוחד לאור העובדה שהחברה היתנתה את ביצוע הסדר התשלומים בבטול ההליך על ידי בית המשפט.
סעיף 286 (א) לחוק חידלות פרעון מאפשר לבית המשפט לבטל צו לפתיחת הליכים, אם מצא כי החייב (חייב פרטי או תאגיד) אינו בחדלות פרעון או אם אין בצו כדי לסייע במניעת חידלות פרעונו.
...
ב"כ הממונה הציעה לחזור למתווה עליו סוכם בדיון מיום 4.4.21 ובמידה ואין הסכמה לכך מצד הבעלות, יש לדחות את הבקשה שכן החברה מצויה בהליך קולקטיבי של חדלות פירעון וניסיון להגיע להסדרים פרטניים פוגע בעיקרון השוויון בין הנושים ומהווה העדפת נושים פסולה.
דיון והכרעה לאחר שבחנתי את עמדות הצדדים ואת המסמכים שהוגשו באתי לכלל מסקנה כי יש לדחות את בקשת החברה לביטול ההליך.
סוף דבר לאור כל האמור, ומבלי להתעלם מן האינטרס הציבורי של המשך הפעלת בית הספר או במציאת פתרון ל-600 התלמידים, אין מקום לקבלת הבקשה לביטול ההליך, כמו גם ביטול מינוי הנאמן הזמני.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

צו הקפאת ההליכים יוחל בשלב זה על בעלי המניות – הערבים עד ליום 08/03/17, ככל שהנאמן יסבור כי בעלי המניות - הערבים לא עמדו בתנאים אלה או שנתגלו בפניו ממצאים שיש בהם כדי להצדיק את ביטול החלת צו הקפאת ההליכים על בעלי המניות, לא יוארך תוקפו של צו הקפאת ההליכים אשר הוטל על בעלי המניות, ויתקיים דיון מחודש בבקשתם.
ט. הנני מורה, כי במהלך תקופת הקפאת ההליכים והחל ממועד מתן צו הקפאת ההליכים וכל עוד צו הקפאת ההליכים בתוקף, לא תיפרע כל ערבות בנקאית שהוציא תאגיד בנקאי לטובת נושה של החברה, אלא באישור בית המשפט.
...
הנני מורה לנאמן לפתוח חשבון בנק חדש על שם החברה (להלן: "חשבון הנאמנות") שייוחד לצורך גביית כספים מחייבים ותקבולים המגיעים לחברה מפעילותה השוטפת ולשם ביצוע תשלומים בגין הפעילות השוטפת בתקופת ההקפאה, בפיקוח בית המשפט.
ט. הנני מורה, כי במהלך תקופת הקפאת ההליכים והחל ממועד מתן צו הקפאת ההליכים וכל עוד צו הקפאת ההליכים בתוקף, לא תיפרע כל ערבות בנקאית שהוציא תאגיד בנקאי לטובת נושה של החברה, אלא באישור בית המשפט.
י. הנני מורה, כי בתקופת ההקפאה לא יבוצע כל סעד עצמי מכל מין וסוג שהוא על ידי מי מנושי החברה, לרבות תפיסת נכסים, קיזוז, המחאת חוב, עיקול או עיכבון על תקבולים מלקוחות החברה, אלא באישור בית המשפט.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

המבקשים עותרים במסגרת הבקשה אף להחיל את צו הקפאת ההליכים על נושא המשרה בחברה, מר כאמל אבו ראס, בטענה, כי לא ניתן להוציא אל הפועל את תכנית ההבראה של החברה שפורטה בבקשה בלי הסיוע שיעניק נושא המשרה לנאמן שימונה.
במסגרת צו הקפאת ההליכים יוסרו כל העיקולים שהוטלו אצל החברה ואצל צדדים שלישיים המחזיקים בנכסים של החברה, והכספים שעוקלו יועברו לקופת הנאמן, כך שיתאפשר לחברה להמשיך ולהתנהל במהלך העסקים הרגיל.
  אני מורה כי במהלך תקופת הקפאת ההליכים והחל ממועד מתן צו הקפאת ההליכים וכן כל עוד צו הקפאת ההליכים בתוקף, לא תיפרע כל ערבות בנקאית שהוציא תאגיד בנקאי לטובת נושה של החברה, אלא באישור בית המשפט.
...
  אני מורה כי במהלך תקופת הקפאת ההליכים והחל ממועד מתן צו הקפאת ההליכים וכן כל עוד צו הקפאת ההליכים בתוקף, לא תיפרע כל ערבות בנקאית שהוציא תאגיד בנקאי לטובת נושה של החברה, אלא באישור בית המשפט.
אני מורה כי בתקופת ההקפאה לא יבוצע כל סעד עצמי מכל מין וסוג שהוא, על ידי מי מנושי החברה, לרבות תפיסת נכסים, קיזוז, המחאת חוב, עיקול או עיכבון על תקבולים מלקוחות החברה, אלא באישור בית המשפט.
  אני מאשר לנאמן לגבש תכנית הבראה מפורטת לחברה, וכן לגבש הצעה להסדר נושים, אך ככל שהנאמן, אחרי בדיקה, יסבור כי האפיק הראוי והנכון הוא מסלול של פירוק החברה, יודיע על כך לבית המשפט.

בהליך ועדת ערר (ו"ע) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

תיקון החוק ניכנס לתוקפו ב-6 באוקטובר 2008, ובו נקבעו מנגנונים נוספים במטרה להגן על רוכשי דירות, לרבות הסדרת הלווי הפינאנסי והטלת חובות וסנקציות על תאגידים בנקאיים הממנים הקמת פרויקטים למגורים, וכן החמרת הסנקציות שיוטלו על קבלנים בשל הפרת החוק, לרבות הטלת עיצומים כספיים בגין הפרות אלה: אי ידוע הקונה בדבר זכויותיו, קבלת כספים מקונה מבלי לתת בטוחות, אי מסירת פנקס שוברים או קבלת תשלום שלא באמצעות השוברים ואי דיווח לממונה פרטי עיסקאות.
בחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) תשל"ה-1974 נקבע: הבטחת כספי הקונה לא יקבל מוכר מקונה, על חשבון מחיר הדירה, סכום העולה על שבעה אחוזים מהמחיר, אלא אם עשה אחת מאלה, והכל על אף האמור בחוזה המכר: (1) מסר לקונה ערבות בנקאית להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם לו הקונה על חשבון המחיר למעט רכיב המע"מ, כהגדרתו בסעיף 3ג1, הנכלל בכספים אלה, במקרה שלא יוכל להעביר לקונה בעלות או זכות אחרת בדירה כמוסכם בחוזה המכר, מחמת עיקול שהוטל על הדירה או על הקרקע שעליה היא נבנית או מחמת צו הקפאת הליכים, צו לקבלת נכסים, צו פירוק או צו למינוי כונס נכסים שניתנו נגד המוכר או נגד בעל הקרקע האמור, או מחמת נסיבות שבהן נוצרה מניעה מוחלטת למסור את ההחזקה בדירה, ואולם ביטול חוזה המכר כשלעצמו לא יהווה מניעה מוחלטת לעניין זה; השר, בהסכמת המפקח על בנקים, רשאי לקבוע לעניין זה את נוסח הערבות הבנקאית; (2) ביטח את עצמו אצל מבטח, שאישר לעניין זה הממונה על שוק ההון, להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם לו הקונה על חשבון המחיר, למעט רכיב המע"מ, כהגדרתו בסעיף 3ג1, הנכלל בכספים אלה, בהתקיים הנסיבות כאמור בפיסקה (1), והקונה צויין כמוטב על פי פוליסת הביטוח ודמי הביטוח שולמו מראש; שר האוצר, רשאי לקבוע לעניין זה את נוסח פוליסת הביטוח; (3) שעבד את הדירה, או חלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית, במשכנתה ראשונה לטובת הקונה או לטובת חברת נאמנות שאישר לכך השר, להבטחת החזרתם של כל הכספים ששילם לו הקונה על חשבון המחיר, בהתקיים הנסיבות כאמור בפיסקה ;(1) (4) רשם לגבי הדירה, או לגבי חלק יחסי של הקרקע שעליה היא נבנית, הערת אזהרה על מכירת הדירה בהתאם להוראות סעיף 126 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, ובילבד שלא נרשמו לגביהם שיעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי שיש להם עדיפות על ההערה; (5)  העביר על שם הקונה את הבעלות או זכות אחרת בדירה, או בחלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית, כמוסכם בחוזה המכר, כשהדירה או הקרקע נקיים מכל שיעבוד, עיקול או זכות של צד שלישי.
...
הקונה מצהיר כי הובהרה לו זכותו להתייעץ עם עורך דין מטעמו וכי הוא ויתר או עשה שימוש בזכות זו והוא חותם על הסכם זה לאחר שמיצה את זכותו זו. הקונה מצהיר כי הובהר לו היטב שאין בתשלום ההשתתפות בהוצאות המשפטיות של החברה משום יצירת יחסי לקוח-עורך דין בינו לבין עוה"ד הנ"ל. יחד עם כל האמור לעיל, הובהר לקונה כי עוה"ד הנ"ל יבצעו את רישום הזכויות בדירה כאמור אך לא בתור עורכי דינו אלא מכח חובתו על-פי דין של המוכר לרשום את זכויות הקונה בספרי המקרקעין, חובה אשר המוכר מבצע אותה באמצעות יועציו המשפטיים הנ"ל. הקונה מצהיר כי ידוע לו והוא מאשר זאת ומסכים לכך כי עוה"ד הנ"ל ייצגו את המוכר כנגדו בכל ענין והליך הקשור בחוזה המכר, בדירה ו/או בכל הקשור בהם ו/או הנובע מהם.
סוף דבר אנו דוחים את הערר.
בהתחשב בעיצום שהוטל על העוררת ובכך שבסופו של יום נמסרה לקונים ערבות בנקאית, אם כי באיחור של שנתיים וחצי !! ובכך שבהמשך הדירה נמסרה לקונים, אנו מחליטים לא לעשות צו להוצאות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו