מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

החלת "מבחן השליטה" בעבירת האיומים

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

בהתאם להלכה הפסוקה הנוגעת לעבירת האיומים, הן בהתאם למבחן השליטה והן בהתאם למבחן המהות, אין באמירות הנזכרות בכתב האישום כדי איומים.
אי קיום שימוע טרם קבלת ההחלטה מהוה פגם בפעולת הרשות המינהלית ומשכך, נקבע כי יש להחיל עליו את דוקטרינת הבטלות היחסית (ראה ע"פ 4855/02 מדינת ישראל נ' בורוביץ, פ"ד נט(6) 776, 834 (2005)).
...
טענת קיומם של פגמים בניסוח כתב האישום הטענה לפיה אופן ניסוח סעיפים מסויימים בכתב האישום הוא עמום וערטילאי ו/או אינו קונקרטי דיו, דינה להידחות.
לדידי, קשר סיבתי בין התנהלות המאשימה לבין פגיעה מובהקת בזכויות הנאשמים באופן היכול לבסס את המסקנה לפיה לא ניתן יהיה להבטיח קיום משפט הוגן בעניינם - אין.
לאור האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

לצד זאת נקבע בפסיקה "מבחן ההקשר" בו נאמרה האמירה וכדבריו של כב' השופט ניל הנדל, בעירעור פלילי 6398/09 זקן נ' מ.י.: " לצד מבחן השליטה ומבחן המהות שהובאו לעיל ניתן להציע מבחן אחר, אשר לטעמי יסייע במלאכת ההכרעה..- מבחן ההקשר. על פי המבחן המוצע יש לשאול שלוש שאלות: האחת, מה אמר. השנייה, מי אמר. השלישית, מדוע אמר. מבחן ה'מה' מיתמקד בשאלת מעשה העבירה.... מבחן ה'מי' נועד לבדוק את הקשר בין הנאשם לבין מעשה האיום. בדרך זו ניתן ללמוד על אופיו של מעשה האיום. מבחן ה'מדוע' מטרתו לבחון את הכוונה העומדת מאחורי המעשה כנדרש בפלילים. יש לשקלל את שלושת המבחנים – מה, מי ומדוע- על מנת להגיע להכרעה האם בוצעה עבירת איום". אין לי ספק כי פנייתה של הנאשמת למתלוננת ובהמשך לשניר, הטילה מורא בליבם של השניים.
הפרת צו בית המשפט העבירה של הפרת צו מוגדרת בסעיף 287(ב) לחוק העונשין ואשר מורה כדלקמן: "המפר הוראה מהוראות צו שניתן מאת בית משפט לשם הגנה על חייו, גופו או שלומו של אדם אחר מפני המפר, דינו – מאסר ארבע שנים". בהתאם להוראות הצוו ההדדי (ת/7) נאסר על ידי מי מהצדדים "...ליצור קשר זה עם זה, להטריד זה את זה,...בין במישרין, בין בעקיפין ובין באמצעות צדדים שלישיים...". כמו כן, ובהתאם להוראת הצוו, "התחייבו הצדדים שלא לצעוק ו/או לקלל זה את זה, וכך גם את בני משפחתם..". בהמשך הצוו הובהר כי "הצוו למניעת הטרדה מאיימת יחול כלפי המבקשת ובני משפחתה וכלפי המשיבים ובני משפחתם, לרבות ילדיהם הקטינים". היסוד העובדתי עניינו "המפר הוראה שניתנה כשורה מאת בית משפט". היסוד הנפשי מתבטא בקיומה של מודעות כלפי טיב ה-"המעשה" (פעולת ההפרה) והתקיימותה של "נסיבה" (קיומה של הוראה שניתנה כשורה מאת בית משפט).
...
סוף דבר, יישום המבחנים שיושמו בפסיקה מוביל אותי למסקנה כי התבטאויותיה של הנאשמת אינן עולות כדי עבירת איומים.
יחד עם זאת יש להניח לטובת הנאשמת כי האחרונה לא יצאה את פתח ביתה על מנת להפר את הצו או חלילה לאיים על המתלוננת ואולם, בחירתה, בסופו של יום, לעשות כן, עת הבחינה במתלוננת ולפתוח במסכת של קללות, גידופים ואיומים, חרף בקשותיה של המתלוננת אל הנאשמת שתחדל ממעשיה, כל אלה מובילים למסקנה כי הנאשמת הפרה את צו בית המשפט.
מהטעמים המפורטים לעיל, אני מזכה את הנאשמת מעבירות האיומים ומרשיע בעבירה של הפרת צו בית משפט שנועד להגן על אדם, עבירה לפי סעיף 287(ב) לחוק.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

עוד נקבע בפסיקה שיש להבחין בין "איום" כמשמעותו בנורמה האוסרת, לאזהרה או עצה שאינה באה בגדר איום, וזאת באמצעות מבחן השליטה, כעולה מדברי השופט ברק (כתוארו דאז) בע"פ 103/88 ליכטמן נגד מדינת ישראל (06.09.1989): "[...] קו הגבול בין איום לבין אזהרה אינו מדויק. דומה כי ניתן להעזר במבחן העזר הבא: האם יש לדובר שליטה או השפעה על אפשרות התממשותה של הסכנה שעליה הוא מתריע. אם התשובה היא בחיוב - הדובר שולט על היתממשות האזהרה - יש לראותו כמאיים, ולא אך כמזהיר". כידוע, כוללת עבירת האיומים גם את הרכיב הנסיבתי "שלא כדין", דהיינו, העדר הצדקה בדין לגרום לאותה פגיעה.
בפסיקה נקבע שהמבחן לתחולתה של דוקטרינת ההגנה מן הצדק הוא מבחן תלת-שלבי כפי שיפורט להלן: בע"פ 4855/02 בורוביץ נגד מדינת ישראל (31.03.2005) (להלן: "ע"פ בורוביץ") נקבע שאין לשלול אפשרות שהפגיעה בתחושת הצדק וההגינות תיוחס לא רק להיתנהגות השערורייתית של הרשות אלא לגם רשלנותה או אף לנסיבות שאינן תלויות ברשות.
...
הגנה מן הצדק כאמור אף על פי שהנאשם תקף את השוטר אסף, איים עליו והכשיל את השוטרים, החלטתי לבטל את כתב האישום מחמת הגנה מן הצדק הן משום שהשוטר אסף השתמש נגד הנאשם בכוח שלא כדין והן בשל הכוח המופרז שהופעל נגדו אשר גרם לו לחבלות באופן שהצריך טיפול רפואי בבית החולים.
בהתייחס לאפשרות לריפוי פגמים אלה באמצעים מתונים יותר מביטול כתב האישום, סבורני שלא ראוי יהיה לנהוג כך משני טעמים: הטעם הראשון עניינו באפשרות שהנאשם יורשע בעבירות כלשהן וייענש עליהן לאחר התנהגות השוטרים כלפיו.
סוף דבר כאמור אני מורה על ביטול כתב האישום מחמת הגנה מן הצדק.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

אשר ליסוד הנפשי נקבע בפסק דין זה, כי "ניתן איפוא לסכם ולקבוע כי על היסוד הנפשי של הכוונה להפחיד או להקניט הקבוע בעבירת האיומים חלה הילכת הצפיות. בהתקיים מודעות ברמת היסתברות גבוהה, עד כדי קרבה לוודאות, כי הביטוי המאיים עלול להפחיד או להקניט את קולט האיום – הוא המאוים – כי אז מיתקיים היסוד הנפשי הנידרש לצורך הרשעה בעבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין" (פסקה 40).
בע"פ 6368/09 מתן זקן נ' מדינת ישראל ((12.07.10), פסקה 7) נקבעו שלושה מבחנים עזר לסיווג אמירה כאיום: "... לצד מבחן השליטה ומבחן המהות שהובאו לעיל ניתן להציע מבחן אחר, אשר לטעמי יסייע במלאכת ההכרעה בתיק זה – מבחן ההקשר. על פי המבחן המוצע יש לשאול שלוש שאלות: האחת, מה אמר. השנייה, מי אמר. השלישית, מדוע אמר. מבחן ה'מה' מיתמקד בשאלת מעשה העבירה... מבחן ה'מי' נועד לבדוק את הקשר בין הנאשם לבין מעשה האיום. בדרך זו ניתן ללמוד על אופיו של מעשה האיום. מבחן ה'מדוע' מטרתו לבחון את הכוונה העומדת מאחורי המעשה כנדרש בפלילים. יש לשקלל את שלושת המבחנים – מה, מי ומדוע – על מנת להגיע להכרעה האם בוצעה עבירת איום. במובן זה, המבחנים הנם משולבים". עיון במקבץ הפסיקה מלמד, כי איום לפגיעה בגוף, בנפש, בשמו הטוב של אדם או הקנטה כשהם מלווים ביסוד הנפשי של כוונה להפחיד או להקניט, יגבשו את עבירת האיומים לפי סעיף 192 לחוק.
...
הנאשם דרש את קבלת הכסף באופן מיידי מבלי שיצטרף להמתין עד ליום 13.1.19, דבר שהפקידה לא יכלה להיענות לו. נוכח כל האמור לעיל, אני קובעת, כי הוכח שהנאשם אמר לפקידה שיחתוך לה את הפרצוף ולאחר מכן, במהלך הרחקתו על ידי המאבטחת, אמר שיירצח את הפקידה.
בנסיבות אלה, אין בידי לקבל גרסת הנאשם, כי הדברים שנאמרו על ידו נאמרו "סתם" ולא כללו כוונה להניע את הפקידה לפעול כפי רצונו.
נוכח כל האמור לעיל, אני קובעת שהמאשימה הוכיחה מעבר לכל ספק סביר, כי הנאשם אמר את הדברים המפורטים בכתב האישום, אלה מהווים איומים ונעשו במטרה להפחיד, להקניט או להניע את הפקידה לפעול כפי רצונו של הנאשם.
לא עלה בידי הנאשם לעורר ספק בראיות המאשימה או להצביע על קיומה של הגנה בגינה לא יורשע, ועל כן אני מרשיעה את הנאשם במיוחס לו בכתב האישום בעבירה של איומים לפי סעיף 192 לחוק.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

במהלך השנים נקבעו בפסיקה מספר מבחני עזר, אותם ניתן להחיל על מנת להכריע אם עסקינן בהתבטאות מותרת גם אם היא מעוררת פחד או לא ראויה, דוגמאת אזהרה המנוסחת במלים בוטות, קללה או הצקה, או אם ההתבטאות אסורה ומהוה איום.
מבחן השליטה בוחן אם יש לדובר שליטה או השפעה על אפשרות התממשותה של הסכנה הנזכרת בהתבטאות שבמחלוקת; מבחן המהות בודק את מהותם וטיבם של הדברים שנאמרו.
ערה אני לפסיקה אליה הפנה הסניגור בסיכומים, אשר זיכתה נאשמים מעבירת איומים כאשר דברי האיום הושמעו בפני גורם טפולי, אף אם לא מדובר בפגישה טיפולית, ובילבד שנאמרו מתוך סערת רגשות וכביטוי למצוקה ותיסכול (רע"פ 8736/15 צוברי בר נ' מדינת ישראל, מיום 17.1.2018; ת"פ (ת"א-יפו) 22881-11-18 מדינת ישראל נ' פלוני מיום 30.4.2019), אך באותה נשימה נקבע שהשמעת דברי איום בפני גורם מטפל אינה מקנה פטור אוטומאטי מתחולת סעיף העבירה, וכי יש לבחון את הדברים בהנתן הנסיבות של כל מקרה (בש"פ 749/19 פלוני נ' מדינת ישראל, מיום 4.2.2019, ופסק דין לם שהוזכר מקודם בעמ' 113).
...
בהתבסס על מכלול הנימוקים שהובאו בהכרעת הדין, אני דוחה את טענת הנאשם כי מדובר בזוטי דברים, ובמיוחד שהאיומים החוזרים הופנו לעובדת ציבור בעת מילוי תפקידה.
לא אסיים מבלי להתעכב על משמעות התלבטותו של מנהל הרווחה אם להגיש תלונה למשטרה נגד הנאשם בגין אמרותיו, שלדידו של הנאשם תומכת במסקנה כי לא מדובר באיומים.
אשר על כן, אני מרשיעה את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו