מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

החלפת עונש מאסר בתשלום קנס

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

פרוטוקול זה החליף את סעיף 4 לאמנה, שעניינו הסגרת אזרחים ממדינה למדינה, בסעיף 4(3)(ד) אשר קובע כדלקמן: "אם האדם המוסגר בעקבות הבטחה כאמור מקבל עונש מאסר ומצווה עליו גם לשלם קנס או פיצוי לקרבנות, הצד המבקש יודיע לצד המתבקש על הצוו האמור ובמקרים האמורים ינקוט הצד המתבקש צעדים לגבות קנס או פיצוי כאמור במידת האפשר." תיקון זה נעשה מספר שנים לאחר חקיקתו של סעיף 10(ב) לחוק העונשין.
...
טענה זו דינה להידחות על הסף.
סוף דבר מהטעמים שפורטו לעיל, הנני מציע לחבריי כי נדחה את ערעורו של היועץ המשפטי לממשלה בעניינה של מישל, המשיבה 3; כי נקבל את הערעור בעניינם של אבי, ירון, איאן ויוליה, המשיבים 1, 2, 4 ו- 5; וכי נוציא מלפנינו צו המורה על אכיפת החיובים בפיצויים אשר הוטלו על כל אחד מהמשיבים הללו בפסקי הדין הזרים בעניינם.
השופטת ע' ברון: אני שותפה לדרך הילוכו של חברי השופט א' שטיין ולמסקנה שאליה הגיע ביחס לכל אחד מהמשיבים.

בהליך צו אחר (צ"א) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

(ב) הוטל במדינה המבקשת על נידון כאמור בסעיף קטן (א) קנס או שהוא חויב בפצוי לאדם אחר, נוסף על עונש המאסר, והודיעה המדינה המבקשת שהנדון טרם שילם את הקנס או את הפצוי, או חלק מהם, יצווה בית משפט בישראל, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, לחייבו בתשלום הקנס או הפצוי, או חלקם, שטרם שולמו על ידיו במדינה המבקשת, כאילו הוטלו בישראל, והדין החל בישראל על אי תשלום קנס או פיצוי ועל גבייתם של אלה יחול לפי הענין; לענין סעיף זה, "פיצוי לאדם אחר" - פיצוי לאדם שניזוק מעבירת ההסגרה שבשלה הורשע הנדון במדינה המבקשת.
שינוי נוסח החוק, בגדריו הוחלפה החובה להתאים את עונש המאסר לזה הקבוע בישראל בסמכות שברשות לעשות כן (סעיף 10(א) לחוק העונשין) והוספה היתייחסות לרכיבי הקנס והפיצוי (בדרך של הוספת סעיף 10(ב) לחוק), נעשה בשנת 2001 במסגרת תיקון 7 לחוק ההסגרה, התשי"ד-1954 (ס"ח התשס"א 1790, מיום 24.5.2001, עמ' 384, בעמ' 388; החוק יכונה להלן: "חוק ההסגרה").
...
סוף דבר העולה מכל האמור לעיל הוא שיש לדחות את הבקשה בעניינם של המשיבים 3 ו-7, מהטעמים שפורטו לעיל.
יש לקבל את הבקשה בעניינם של המשיבים 1 ו-2 ולהורות כי הפיצוי שהוטל עליהם במסגרת גזרי-הדין שניתנו בעניינם בבית המשפט בניו-יורק ייגבה באופן בו נגבה פיצוי לנפגעי עבירה בישראל, אך סכום הפיצוי שייגבה מכלל המשיבים לא יעלה על 10,500,000 ₪.
כמו כן, יש לקבל את הבקשה גם בעניינה של המשיבה 5, אלא שהסכום שייגבה ממנה ייגבה בתשלומים חודשיים שלא יעלו על 10% ממשכורתה ברוטו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2015 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפני מספר שנים תוקנו – ולמעשה הוחלפו – הוראות חוק העונשין בעיניין עונש ההיתחייבות (ר' חוק העונשין (תיקון מס' 104), תש"ע-2010; להלן – החוק המתקן).
יש לזכור, כי לא מוטלת על הערכאה הגוזרת חובה לקבוע עונש של מאסר חלף אי תשלום (קנס או התחייבות), והיא רשאית לעשות כן לפי שיקול דעתה (ר' בהוראות סעיפים 71(א) ו-76 סיפא לחוק העונשין).
...
סוף דבר: אשר על כן, לאור כל המקובץ – ובהתחשב בשיקולים לכף חומרה ולכף קולה, אשר פורטו לעיל – אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: (א) 16 חודשי מאסר לריצוי בפועל, החל מיום מעצרו (22.11.14).
אני מורה בזה על הפעלה הפסילה המותנית בת שנתיים ימים, אשר נגזרה על הנאשם בת.פ. 23980-07-13 בבית משפט השלום בראשון לציון, והפסילה המותנית בת שנה, אשר נגזר על הנאשם בפ.ל. 6265-08-10 בבית משפט השלום לתעבורה בתל אביב, במצטבר.
אני מורה בזה למשטרה להחזיר לנאשם את הרכב שנתפס ממנו (מ.ר. 76-319-18), בכפוף לקיום כל התנאים הבאים: (1) תשלום מלוא דמי אחסנת הרכב; (2) הצגת רישיון רכב ותעודת ביטוח בתוקף.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הבקשה לרשות ערעור נדחתה תוך שבית המשפט ציין: "...אופיין של העבירות אותן ביצע המבקש ומספרן, והעובדה שהוא נימנה על אלה המפיצים את נגע הסמים על ידי סחר בו, חייבו את כליאתו לתקופה ממושכת תוך העדפת האנטרס הצבורי על זה האישי". ברע"פ 1626/12 וברע"פ 5712/16 וחרף נסיבות אישיות מקילות (גיל צעיר והיעדר עבר פלילי) נדחו בקשות לרשות ערעור תוך אישור עונשי מאסר (בני 8 ו- 9 חודשים) בגין הרשעה בארבעה ארועי סחר בסמים.
מובהר לנאשם כי הפרת צו המבחן עלולה להביא להפקעתו ולגזירת עונש חילופי.
ניתן יהיה לשלם את הקנס/ פיצוי/ ההוצאות כעבור שלושה ימים מיום מתן ההחלטה/  גזר הדין לחשבון המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ברשות האכיפה והגבייה באחת מהדרכים הבאות: · בכרטיס אשראי – באתר המקוון של רשות האכיפה והגבייה, www.eca.gov.il   · מוקד שירות טלפוני בשרות עצמי (מרכז גבייה)  – בטלפון 35592* או בטלפון 073-2055000 · במזומן בכל סניף של בנק הדואר – בהצגת תעודת זהות בלבד (אין צורך בשוברי תשלום).
...
המסקנה המשפטית היא עניין לבית המשפט לענות בו. סופו של דבר, שהתמונה העכשווית, היא חיובית.
אשר על כן, מתוך רצון לעודד את הנאשם לדבוק בדרך החדשה שבה בחר, אני סבור כי יש לקבל את המלצת שירות המבחן בעניינו.
לאור המקבץ האמור, ולאחר שנתתי דעתי לתיקון 113 לחוק העונשין ולטיעוני הצדדים, החלטתי לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר למשך 9 חודשים, אשר ירוצה בדרך של עבודות שירות, בהתאם לחוות דעת הממונה מיום 24.1.23 עבודות השירות תבוצענה בקופת הצדקה המרכזית בנתניה, ותחלנה ביום 26.3.23 הנאשם יתייצב במועד זה עד השעה 8:30 בפני הממונה.

בהליך תכנון ובנייה - ועדות מקומיות (תו"ב) שהוגש בשנת 2023 בעניינים מקומיים ירושלים נפסק כדקלמן:

המאשימה עמדה על כך שההודאה בתיק באה לאחר סחבת ממושכת שנקט הנאשם אשר החליף ייצוג ובקש דחיות שונות.
על יסוד האמור ביקש ב"כ הנאשם לקבוע מיתחם ענישה קל יותר משביקשה המאשימה, להסתפק בעונש מאסר על תנאי ולפרוס את תשלומי הקנס באופן שהנאשם יוכל לעמוד בהם לאור הכנסתו הנמוכה.
...
אין בידי לקבל את טענת ב"כ הנאשם כי אין להסתמך על הרשעות הנאשם בתיקים שהתיישנו.
לעניין צו התאמה/הריסה: בכל הנוגע למבנה אליו מתייחסת עבירת אי־הציות, לאור הפרשנות שניתנה על־ידי בית המשפט המחוזי לסעיף 254ב(א) לחוק (למשל: עפמ"ק (י-ם) 46459-04-22; בקשת רשות ערעור נדחתה ב-רע"פ 7410/22 עוויסאת נ' מדינת ישראל (פורסם במאגרים, 27.2.2023)), כאשר מופר צו התאמה/הריסה יש להטיל צו חדש, שיחולו עליו הוראות סעיפים 254ג ו-254ט לחוק, וכך אני קובע.
לאור האמור לעיל בגזר־דין זה, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: קנס בסך 30,000 ₪, אשר ישולם ב-30 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל ביום 30.12.2023 ובכל 30 לחודש שלאחר מכן.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו