מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

החלפת עו"ד בערעור מוצלח זכאות לשכר טרחה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

היתנהלות הנתבע שבחר להיות מיוצג בידי עו"ד אחר בהליך העירעור עולה כדי היתנהגות המעידה על השלמת הנתבע עם זכאות התובע לשכר טירחה.
התובע אמור היה לצפות האפשרות שתוצאה מוצלחת המושגת בערכאה קמא תתהפך בעירעור במסגרת הסכם שכר הטירחה.
ברם הסכם שכר הטירחה לא הסדיר המקרה בו שירותי ייצוג של התובע יופסקו באמצע הליך, מבלי שתנתן לו האפשרות למצות מאמציו, ולא ניתן היה לצפות מהתובע כי ייקח על עצמו הסיכון לשלילת שכר טירחתו בנסיבות שכאלה, כפי שהרחיב המלומד פרידמן (עשיית עושר ולא במשפט (כרך א, מהדורה שניה, 1998), פרק 8, בעמ' 210, ה"ש 12): כך, למשל, נניח שמוסכם עם עורך דין, שנשכר להגשת תביעה בנזיקין, ששכרו יהיה בגובה של אחוז מסויים מהסכום שהתובע יזכה בו. לאחר שעורך הדין ביצע חלק נכבד מן העבודה מחליט התובע להחליפו, זאת למרות שלא היה כל דופי בהתנהגותו.
...
במסגרת ההסכם סוכם, בין היתר, כי בגין ייצוג עד לישיבת בית המשפט הראשונה ישלם הנתבע לתובעים סך של 50,000 ₪ בתוספת מע"מ (אין חולק כי סכום זה אכן שולם).
עם זאת איני מקבלת את טענת הנתבע כי הוא זכאי לפיצוי בגין עיכוב הכספים.
לתובע היתה זכות מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט לקבלת תקבול בגין עבודתו, ואין בעיכוב הכספים על ידו כדי לשנות מסקנה זו. את עגמת הנפש שנגרמה לנתבע בשל עיכוב הכספים יכול היה הנתבע בנקל למנוע, לו היה משלם עבור שירותים נאמנים שקיבל לכל אורך הייצוג בבית הדין האזורי לעבודה.
סוף דבר בתביעה העיקרית הנתבע ישלם לתובעים את יתרת שכר הטרחה בסך של 65,430 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 27.4.09 (מועד פתיחת ההליך בבית הדין האזורי לעבודה) ועד ליום התשלום המלא בפועל, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בגין הייצוג בהליך דנן בסך של 15,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

הכונסים דיווחו כי המחצית הראשונה של ההתמחרות, הוקדשה לדיון בטענת הנתבעת 19, המשיבה 39, שביקשה להישתתף בהתמחרות אף שלא הפקידה ההמחאה הבנקאית בגובה 10% מן התמורה, לדיון בטענת ב"כ חליב כי אין לשתף בהתמחרות השנייה את המציע החצוני שהצעתו הייתה הגבוהה ביותר ונרשמה הודעתו לפיה הוא שומר על זכותו לעתור בעיניין זה לבית המשפט, וכן לטענת אזרזר, כי עו"ד בן סירא מנוע מלהשתתף בהתמחרות היות ומרשתו רכשה את הזכויות מחדיג'ה רק כחודש קודם לכן.
בשולי הפרוטוקול מופיע כי עו"ד בן סירא הודיע שאף הוא אינו מערער על מאום.
שעות ספורות לאחר מתן ההחלטה האמורה, ביום 2.4.2019 הודיע אזרזר, אשר כאמור נכח בהתמחרות הראשונה ונטל חלק פעיל בהתמחרות השנייה, כי הוא מבקש שעו"ד תירוש, שייצג אותו ואת שאר התובעים בהליך עד אותו מועד, יוחלף מטעמו במייצג חדש, ובד בבד, עתר לצוו מניעה זמני שיורה על השהיית הליכי המכר למול נועם השבת עד להחלטה בבקשה לביטול ההתמחרות השנייה ולביטולה של החלטת הכונסים בדבר קיומה וכן להכרזה על הצעתו כהצעה הזוכה.
בתגובה שהוגשה ע"י כונסי הנכסים ביום 10.4.2019, הודיעו הכונסים כי הם מתנגדים לבקשה, וטענו בתמצית, כי כל פעולתם היא לשם השאת התמורה המרבית, כפי שמעידה תוצאתה המוצלחת של ההתמחרות השנייה.במסגרת תגובתם המפורטת ציינו הכונסים, בין היתר, כי אין מקום להעדיף את האנטרס של אזרזר, שהנו בעלים של 1.9% מהזכויות.
אזרזר הוסיף, כי העובדה שתוצאת ההתמחרות היא גבוהה יותר מזו שהייתה מתקבלת במקרה שהכונסים היו פועלים כדין, היא חסרת משמעות ואין להיתחשב בה. המבקש מסכים כי העקרון לפיו יש להשיא התמורה הנו עקרון חשוב והוסיף, כי לא ניתן להיתעלם מהאנטרס הכלכלי של כונסי הנכסים בהשאת התמורה המרבית לצורך גבית שכר טירחתם בהתאם, אולם לטעמו, עקרון זה כפוף לעקרון נעלה ממנו וחשוב לאין ערוך והוא החובה לפעול בהתאם לדין, וחובה זו הופרה לשיטתו, ברגל גסה ובאופן חמור ביותר.
...
כן ראו בר"ע 4070/02 מלליס יעקב נ. עו"ד בר הלל, (מיום 6.11.2002)בפסקה 23 לפסק דינו של כב' השופט דרורי: "מאחר ומצאנו בבית המשפט העליון שני זרמים, נותרה לנו בקעה להתגדר בה. עמדתי היא כי נקודת המוצא צריכה להיות זו: זכות הקניין מאפשרת לכל בעל רכוש למכור את רכושו למרבה במחיר. גם אם השיטה המשפטית קובעת כי במקרים מסוימים במקומו של בעל הרכוש מתמנה נאמן, מפרק, מנהל עיזבון או כונס נכסים, אין בה כדי לשנות את המצב המשפטי האמור; אותו נאמן, מפרק, מנהל עיזבון או כונס, צריך לפעול למען השגת מירב התועלת הכלכלית מהנכס, שהוא של בעל הנכס, קרי: מציאת קונה המוכן לשלם את הסכום הגבוה ביותר עבור הנכס. זו המטרה וזה היעד. המכרז, הוא אמצעי בלבד להשגת מטרה זו. איננו רשאים, כמובן, לערבב בין התכלית לבין האמצעי. עם כל הרצון לאפשר מכרז בתנאים הוגנים וסבירים, אני סבור כי כל עוד לא הסתיימו הליכי המכרז, וניתן לשלב בו מציעים נוספים, יש לאפשר את הדבר, וזאת כדי להשיג את התכלית המרכזית, שהיא: השגת המחיר הגבוה ביותר עבור הנכס. דברים אלה נכונים כאשר מדובר בבעל נכס הזכאי לרכושו שלו, ומי שמוכר את הנכס הוא בעל תפקיד הממונה על ידי בית משפט, כגון: מנהל עיזבון. קל וחומר שנכונים הדברים כאשר בעל התפקיד חייב להפיק מהנכס את מלוא ערכו לא רק עבור בעליו אלא אותו בעל תפקיד משמש גם כנציג הנושים, כמו במקרה שלפנינו שבו כונס הנכסים, עו"ד בר הלל, מונה על ידי ראש ההוצל"פ כדי שהכספים שיתקבלו ממכירת החנות ישמשו לפירעון החוב לבנק ולנושים נוספים, כמפורט בתיק ההוצל"פ, כאשר חוב זה מגיע לסדר גודל של כ- 5 מיליון ₪.
סוף דבר מכל הנימוקים האמורים לעיל, ובשים לב לכך שהתנהלות הכונסים תואמת את מסמכי המכרז, את נוסח ההסכם, ואת ההחלטות בתיק, ובשים לב לעובדה שהפער בין ההצעה שחתמה את ההתמחרות הראשונה לזו שחתמה את ההתמחרות השנייה עצום, והעתרות לבקשת המבקש תגרום הפסד כספי ניכר לשותפים בנכס, ולכך שבשום שלב לא אושר הסכם מכר במסגרת התיק, בהתחשב בכך שקבעתי כי זכות הסירוב הראשונה של המבקש ניתנה לו במלואה, איני רואה מקום להתערב בשיקול הדעת של הכונסים ולבטל את ההתמחרות השנייה.
התוצאה היא שאני מורה על דחיית הבקשה.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

השופטת י. שבח: חמישה ערעורים, שהדיון בהם אוחד, על פסק דינו של בית המשפט השלום בתל אביב (כבוד השופט אבי שלו) מיום 10.09.2020 שהכריע בתביעת המנהלים המיוחדים לשכר טירחה, ופסק להם שכר טירחה בשיעור 2.5% בצרוף מע"מ מזכויות הבעלים הפרטיים בקרקע נושא ההליך, דחה את תביעתם לקבלת שכר טירחה גם מרשות מקרקעי ישראל, חייב אותם בתשלום הוצאות ושכ"ט עו"ד, אף ביטל מכאן ולהבא את מינויו כמנהל של עו"ד ד"ר שגב.
מלבד טענתם בהקשר למעמדם המיוחד השווה לזה של המינהל ולחילופי השטחים, מעלה קבוצת מזרחי, בנוגע לעצם זכאות המנהלים לשכר טירחה נוסף, לשיעורו ולאופן תשלומו – את אותן הטענות כפי יתר הפרטיים.
עמדת המינהל המינהל עותר להדוף את ערעור המנהלים כלפיו, וטוען כי לא זו בלבד שבהסכם מיום 23.12.1980, מכוחו מונו המנהלים, הופטר המינהל בהיגד ברור וחד משמעי מתשלום שכר למנהלים, ולא זו בלבד שהמינהל כלל לא יוצג ע"י המנהלים, אלא שמי שביצע בפועל את הליך ההשבחה ושינוי הייעוד, בגינו דורשים המנהלים שכר טירחה, הוא המינהל בעצמו, הוא לבדו, הוא ולא אחר, באמצעות חברת יהל, לה שילם המינהל ועוד צפוי לשלם מיליוני ₪ בגין עבודתה המוצלחת.
...
היקף פעילות המנהלים בנוגע לתכנון, השבחת הקרקע ובהליכים המשפטיים בסוגיה מרכזית זו קבע כי "התנהלות המבקשים אינה עולה בקנה אחד עם החובות והדרישות החלות על מנהלים מיוחדים כלפי בעלי הקרקע" (סעיף 192 לפסק הדין); כי "הפעולות אליהן מפנים המבקשים (בסעיפים 132-133 לסיכומיהם) אל מול הוועדות המקומיות ברמת השרון ובת"א אירעו כולן לפני התקופה השניה, ואינן רלוונטיות לדרישת השכר הנוכחית" (סעיף 223 לפסק הדין); כי לא שוכנע בטענות המנהלים "כי הם 'דחפו' את המינהל ומשרדי הפנים והשיכון לסגת מהתנגדותם לשינוי הייעוד" (סעיף 228 לפסק הדין); כי לא מצא "שהמבקשים פיקחו על יהל..." (סעיף 264 לפסק הדין); כי "ד"ר שגב אישר "כי המינהל הוא שהוביל את מלאכת התכנון..." (סעיף 284 לפסק הדין); כי המנהלים "הרבו במשלוח המכתבים גם כאשר הועלה ספק ממשי בדבר יעילותם, והדבר מייצר רושם שחלק מהעשייה היתה למראית עין. בנוסף נחזה שהטרחה הכרוכה במשלוח המכתבים הקצרים אינה משמעותית כנטען" (סעיף 303 לפסק הדין); כי "...חרף השתתפותם בפגישות, בפועל המבקשים לא נתפסו כגורם שהיה מעורב בתכנון או פיקח עליו" (סעיף 288 לפסק הדין); כי "ככל שהמבקשים אכן סייעו לדרבן את ועדות התכנון של רמת שרון ות"א בקידום שינוי הייעוד, מדובר בפעולות שנעשו בתקופה הראשונה ואינן רלוונטיות לבקשה זו. לא שוכנעתי בטענות המבקשים כי הם 'דחפו' את המינהל ומשרדי הפנים והשיכון לסגת מהתנגדותם לשינוי הייעוד" (סעיף 228 לפסק הדין); "במקרים מסוימים נוצרה תחושה כי המבקשים פעלו כדי לצאת ידי חובה, כאשר הובהר להם שפעולות הנדנוד אינן מעלות או מורידות כהוא זה לקידום הנעשה" (סעיף 300 לפסק הדין); כי המנהלים "פעלו באופן אשר נע בין שתדלנות ונדנוד... אף הרבו במשלוח המכתבים גם כאשר הועלה ספק ממשי בדבר יעילותם, והדבר מייצר רושם שחלק מהעשייה היתה למראית עין. בנוסף נחזה שהטרחה הכרוכה במשלוח המכתבים הקצרים אינה משמעותית כנטען" (סעיף 303 לפסק הדין); וכי לא מצא "להכיר בהתנגדות שנטען שהגישו המבקשים כנגד תכנית תא/5000...משהוגשו כ-100 התנגדויות נוספות לתכנית" (סעיף 306 לפסק הדין).
יהודית שבח, שופטת, סג"נ השופט י. אטדגי: אני מסכים עם כל האמור בחוות דעתה של חברתי השופטת שבח, מלבד דבריה ומסקנתה בשאלה, האם שכר הטרחה שישולם למנהלים יהיה בכסף או בקרקע, ובעניין זה אני סבור שיש לקבל את ערעורם של הבעלים הפרטיים ולקבוע כי התשלום למנהלים יהיה בכסף ולא בקרקע (בכפוף למוצע בהמשך).
חברתי גם מוסיפה בחוות דעתה (סעיף 20), כי פסיקת שכר הטרחה אינה בת ביצוע, "גם משום שלא יעלה על הדעת לאלץ נושא תפקיד, עם סיום עבודתו, המשתרעת במקרים רבים על פני שנים,לפתוח במסע אכיפה וגבייה נגד מאות בעלי קרקע שונים לצורך מימוש שכרו. גישה מעין זו תרתיע מועמדים טובים לקבל על עצמם תפקיד מנהל/מפרק, ויצא שכרם של בעלי הקרקעות בהפסדם". אני סבור, כי דווקא האפשרות שתינתן לבעלי התפקיד לגבות את שכרם בקרקע תגרום לכך שבעלי התפקיד לא יתאמצו לאתר את כל בעלי הזכויות, אם משום ששכרם מובטח גם כך, ואם משום שיעדיפו כי שכרם יהיה בקרקע, השקעה טובה שהוכיחה את עצמה, במקום בכסף, וכי דווקא דבר זה יגרום להגעתם של מועמדים פחות טובים לקבל על עצמם את התפקיד.
משהצדדים לא עשו כן ראוי היה שבית המשפט ימנה מומחה מטעמו, בהתאם לסמכותו לעשות כן (תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, תקנה 88 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018), ומשבית משפט קמא לא עשה כן אציע להחזיר אליו את התיק על מנת שישלים את מלאכתו בענין זה. לאור כל זאת, אני סבור שכך נכון יהיה לקבוע ביחס לשכר הטרחה שישולם למנהלים: שכר הטרחה ישולם על ידי הבעלים הפרטיים בתשלום כספי, שווה ערך ל-1% בתוספת מע"מ מחלקו בקרקע של כל אחד מהם; התיק יוחזר לבית המשפט קמא כדי שימנה שמאי מקרקעין מטעמו לקביעת שווי הקרקע.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אמנם הניסוח של המשפט האמור יכול היה להיות מוצלח יותר, אולם, כוונת ההסכם ברורה והיא ייצוגו של התובע על ידי הנתבעת בכל התקופה של מעצר הימים ועד להגשת כתב אישום, ככל שיוגש תוך 90 ימים מיום שהתובע ישוחרר ממעצר, אם ישוחרר ממעצר.
שכ"ט כולל הגשת ערעור לבית המשפט העליון ככל שיידרש הגשתו בגין בקשת המעצר עד לום ההליכים שתוגש כנגדך לשכ"ט כאמור יש להוסיף מע"מ כחוק.
כאן אנו מגיעים לאספקט השני היכול להביא לכך שלמרות שההסכם קובע סכום לתשלום שישתלם לעורך הדין בכל מקרה בו הוא מוכן לבצע את השרות בכללו, אך הלקוח מודיע לעורך הדין על הפסקת הייצוג, ישנן נסיבות שבגללן יהיה עורך הדין זכאי רק לחלק משכר הטירחה.
לחילופין טוענת הנתבעת כי יש לפסוק לה שכר טירחה ראוי לפחות בסכום זה ולחילופי חילופין בשכר טירחה שלא יפחת מ- 5,000 ₪ לכל תיק.
...
אשר על כן אני מקבלת את התביעה ברכיב זה ומחייבת את התובע לשלם לנתבעת את הסכום של 6,786 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין עד למועד התשלום בפועל על ידי התובע.
בנוסף לסכומים שפסקתי לעיל, ישלם התובע לנתבעת הוצאות משפט, לרבות הוצאות אגרה, הוצאות המומחה מטעם הנתבעת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום התשלום על ידי הנתבעת ועד למועד התשלום על ידי התובע.
כמו כן ישלם התובע לנתבעת שכ"ט עו"ד בסך 75,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

ענייננו באיומים של ממש המופנים כלפי המערער, בקללות, גידופים ונאצות המוחלפים בינו לבין לקוחו-זגורי באולם בית המשפט במהלך הדיון ומול עיני ההרכב; באיומים קשים המופנים כלפי המערער ומשפחתו בהודעות ווטספ; בשיחות שמקבל המערער מגורמים עברייניים המבקשים "לתווך" או להעביר לו מסרים; במכתב התראה על תביעה אזרחית שזגורי עומד להגיש כנגדו להשבת שכר הטירחה ששולם לו; ובהשלכה והנחה (בשני מועדים שונים) של רימון הלם בפתח הבית שבו מתגוררים גרושתו של המערער וילדיו הקטינים.
ואכן, ביום 21.6.2023 הגישו עו"ד פלדמן ועו"ד קסנטיני הודעה לפיה אין ביכולתם לחקור עדים עד למועד הפגרה, וכי אם לא יבוטלו המועדים שנותרו עד לפגרה הם יאלצו לסגת מהסכמתם להחליף את המערער שטרם שוחרר מהייצוג.
הסימביוזה שבין המערער לזגורי אינה מוצלחת, בלשון המעטה, ויצרה תרכובת חומצית שאינה מאפשרת למערער להמשיך לייצגו.
באומרי כל זאת, אינני מיתעלמת מן הקושי הכרוך בהחלפת ייצוג, גם מהיבטו של האנטרס הצבורי בניהול רציף של המשפט.
אין ספק כי נסיבותיו של העירעור שבפנינו מדגימות היטב את החשש לניסיון לשימוש לרעה בזכות הייצוג על הקשיים הכרוכים בכך.
...
השופטת ד' ברק-ארז: מה הדין במקרה שבו עורך דין המייצג במשפט מבקש שחרור מייצוג בשל שהופנו כלפיו איומים מצד לקוחו או אנשים הקשורים אליו? אף אני סבורה כי במקרה כזה אין מקום לכפות על עורך הדין את המשך הייצוג.
מסקנה זו מתחייבת ממהותם של יחסי עורך דין-לקוח, המושתתים על אמון.
ראו גם: דן ביין "לשאלת תחולת עקרון תום הלב בדיון הפלילי פלילים ד' 101, 106 (1994)). על רקע האמור, כפי שציין חברי השופט י' עמית, ייתכנו מצבים חריגים שבהם בית המשפט יראה את הנאשם כמי שמיצה את זכותו לייצוג, אם כי מתוך שאיפה לצמצומם של מצבים אלה למינימום ההכרחי, וזאת כמוצא אחרון בלבד. הטעם לכך הוא שייצוג במשפט הפלילי משרת לא רק את הנאשם עצמו, אלא גם את האינטרס הציבורי בבירור האמת ובשמירה על מראית פני הצדק.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו