מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

החלפת מומחה רפואי לבקשת הנתבע

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 21.1.2021 הוגשה בקשה על ידי התובעת "להחלפת המומחה הרפואי ו/או חקירת המומחה". ביום 12.2.2021, לאחר שהוגשה תגובת הנתבע לבקשה ותשובת התובעת ניתנה החלטה כדלקמן: "לא מצאתי טעם אשר בגינו יש להחליף את המומחה הרפואי במומחה אחר. המומחה השיב באופן מנומק לשאלות בית הדין הן במסגרת חוות דעתו והן במסגרת תשובותיו לשאלות הבהרה. מכל מקום, נקיטה בלשון "אסכולה מחמירה" על ידי התובעת בבקשה ובתשובה אינה רלוואנטית לענייננו.
...
לוז טענות הצדדים לטענת התובעת, המומחה הרפואי האורטופדי הסיק מסקנה שגויה.
משכך, דין התביעה בכל הנוגע להיבט האורטופדי להידחות ודין התביעה בכל הנוגע להיבט הנפשי להתקבל.
משכך לא מצאנו לסטות הימנה.
אשר על כן, הגענו לכלל מסקנה, כי דין התביעה בכל הנוגע להיבט הנפשי להתקבל ובכל הנוגע להיבט האורטופדי להידחות.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

מונחת לפני בקשה להחלפת מומחה רפואי וזאת קודם למתן חוות הדעת על ידי המומחה הרפואי שמונה לבחינת הקשר הסיבתי שבין תנאי עבודתו של המבקש לבין מחלת סרטן הערמונית.
הנתבע דחה את תביעתו להכרה במחלת הסרטן כפגיעה בעבודה.
...
בב"ל (נצ') 2284/09 אסתר מנדל - המוסד לביטוח לאומי (החלטה מיום 9.2.2016), ביטל בית הדין את מינויו של ד"ר לייקין שמונה באותו העניין תוך שהוא קבע – "אשר לזהות המומחה, עיינו בחוות דעתו של דר' יבגני לייקין שניתנה במסגרת התביעה בתיק בל 39878-07-13 ושוכנענו בצדקת טענות ב"כ התובע, שאכן קיים חשש בכל הנוגע למסקנותיו העתידיות של המומחה בסוגית הקשר הסיבתי העומדת בבסיס המחלוקת. על הרמז הכמעט ברור בדבר מסקנותיו העתידיות של המומחה, ניתן ללמוד מחוות דעתו בתביעה האמורה, שם הפנה המומחה לספרות מקצועית ומחקרים העוסקים בנושא הקשר בין עיסוק בכבאות לבין תחלואה במחלות ממאירות ספציפיות בקרב הכבאים. המומחה אומנם ציין כי קיים חוסר תמימות דעים באותו עניין, ואולם סיכם כי לדעתו  "המסקנה היא, בהסתמך על כלל המידע ספרותי רפואי וחרף מאמץ רב וארוך שנים, שקשר בין העבודה בכבאות לבין תחלואה בלויקמיה בכלל וב – AML בפרט טרם הוכח ברמת וודאות מספקת לקביעת קשר סיבתי...במרבית המקרים הרב עדיין נסתר על גלוי בכל מה שקשור לסיבות ומנגנוני התפתחות הלויקמיה. על כן תשובה חד משמעית בנושא הינה בעיני בגדר ספקולציה לא מבוססת מדעית". בהתאם לכך, אם כן, ולנוכח גישתו האמורה של דר' לייקין, ובהתחשב במורכבותן של הנסיבות הרלבנטיות והבעייתיות המיוחדת של הסוגיה המונחת בפנינו, הגענו לכלל מסקנה שמן הראוי לשמוע דעה רפואית אחרת, שיתכן שניתן ללמוד ממנה על גישה רפואית אחרת.
לאחר עיון בעניין פלוני ובחוות דעתו של המומחה שצוטטה שם, ובשים לב להנחיות החדשות בדבר מינוי מומחים יועצים רפואיים מיום 10.9.2019 אשר מקנות לבית הדין שיקול דעת רחב במינוי מומחה רפואי נוסף, ובעיקר כדי להימנע מדיון מיותר בבקשות למינוי מומחה נוסף או אחר בהמשך ההליך, החלטתי להיעתר לבקשת המבקש למינוי מומחה רפואי אחר.
מבלי לקבוע מסמרות, נראה לי כי גישתו של ד"ר לייקין שאין ראיות המדגימות קשר סיבתי בין סרטן הערמונית לבין תנאי עבודה של כבאי, היא דעה סופית העשויה לחרוץ את תוצאת חוות דעתו עוד קודם עיין בעובדות הפרטניות.
אשר על כן הבקשה מתקבלת.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אין להשתמש בהשגות רפואיות כנימוק להחלפת המומחה.
לא הוכח שהמאמר עליו מנסה הנתבע לבסס את בקשתו עולה לכדי אסכולה רפואית, ובכל מקרה אין בו כדי לגרוע ממסקנת המומחה בעיניין התובע: ראשית, אין חולק שהמאמר הרפואי אליו הפנה הנתבע סוקר ספרות רפואית רבה.
...
ואפילו היה כן, גם אז ספק רב, אם היה בכך כדי להיעתר לבקשה.
סוף דבר : משחוות דעת המומחה, הראשונה והשנייה, מבוססות על העובדות ותיקו הרפואי של התובע, ויש בהן כדי לתת מענה לכל השאלות להן נדרש המומחה, ומשגם במאמר אליו הפנה הנתבע אין כדי לשמוט את הקרקע מתחת למסקנות אליהן הגיע המומחה, לא מצאתי הצדקה למנות מומחה רפואי נוסף או אחר.
לפיכך, דין הבקשה להידחות.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

ג. תיק רפואי של התובע ממכון מור-מאר בע"מ. ד. החומר הרפואי שצורף לתצהיר התובע הבקשה להלן טענות הנתבע בקשר לבקשתו למינוי מומחה אחר או נוסף: עניינו של התובע הוחזר על ידי בית הדין הארצי לצורך מינוי מומחה נוסף תעסוקתי מאחר ובין הצדדים התגלעה מחלוקת סביב השאלה:"האם נסיעה איטית בכלים חקלאיים על דרך כורכר גורמת לרטט אצל הנוהג", וזאת לנוכח העובדה שהמומחה הראשון שמונה בתיק, הוא ד"ר ששון ז"ל, הלך לעולמו ולא ניתן היה להפנות אליו את השאלה הזו.
  על פי הדין, שאלות הבהרה מחליפות את החקירה הנגדית, ומסיבה זו, ככלל יש לאפשר לצדדים להציג למומחה שאלות הבהרה, מאחר שזו הדרך היחידה העומדת לצדדים להפריך את האמור בחוות הדעת (בר"ע (ארצי) 19575-03-11 בן חמו - המוסד לביטוח לאומי, 2.6.11).
...
על יסוד האמור לעיל ובשים לב גם לטעמים שפירט התובע בתגובתו, לא מצאנו לנכון למנות מומחה נוסף או אחר בתיק.
בהתאם לכך ולאחר שעיינו בחוות דעתו של המומחה, בבקשה ובתגובה וכן באותה שאלה אשר היתה אחת הסיבות העיקריות למינוי המומחה, היא השאלה עליה החליט בית הדין הארצי:"האם נסיעה איטית בכלים חקלאיים על דרך כורכר גורמת לרטט אצל הנוהג? וככל שתשובתך חיובית - האם במידה העשויה לפגוע בעמוד השדרה של הנוהג על דרך המיקרוטראומה", עליה לא מצאנו כי המומחה נתן מענה, החלטנו ולו מטעמי זהירות ולמרות שמקריאת חוות דעתו של המומחה כמכלול, ספק אם יש משמעות לשאלה הנ"ל - שכן להעביר אל המומחה שאלות הבהרה אשר במסגרתן הוא יתבקש להתמודד עם הסוגיה הנ"ל. למען הסר ספק נבהיר כי לנוכח האמור לעיל ובשים לב לחוות דעתו המפורטת מאוד של המומחה, לא מצאנו לנכון להעביר אליו את שאלות ההבהרה שביקש הנתבע.
סוף דבר - בקשת התובע למינוי מומחה נוסף או אחר נדחית ובקשתו להפניית שאלות הבהרה מתקבלת רק ביחס לסוגיה שעניינה הנסיעה האיטית בכלים חקלאיים, כאשר ביחס לענין זה יתבקש המומחה להשיב (בהחלטה שתינתן בנפרד), על השאלות הבאות: הואיל ולא מצאנו בחוות דעתך, תשובה מפורשת לאחת מהשאלות שהופנו אליך במסגרת החלטת מינוייך הינך מתבקש להשיב על אותה שאלה, שהיא: האם נסיעה איטית בכלים חקלאיים על דרך כורכר גורמת לרטט אצל הנוהג? וככל שתשובתך חיובית - האם במידה העשויה לפגוע בעמוד השדרה של הנוהג על דרך המיקרוטראומה? ככל שנסיעה איטית בכלים חקלאיים על דרך כורכר לא גורמת לרטט במידה העשויה לפגוע בעמוד השדרה של הנוהג, על דרך המיקורטראומה - האם, בהינתן העובדות שפורטו בהחלטת מינוייך, יש בכך כדי לשנות את קביעתך בנוגע לקשר הסיבתי שמצאת בין עבודת התובע לבין הליקוי בגבו? אנא נמק.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה ב"ש בשבתו באילת נפסק כדקלמן:

ביום 29.8.22 דחה בית הדין את בקשת הנתבע לפסילתו של המומחה הרפואי ולמינוי מומחה אחר או נוסף והנתבע הגיש את סיכומיו.
לחילופי חילופין יש להציג למומחה שאלות הבהרה נוספות לאור הקשיים הרבים בחוות דעתו.
...
לפיכך, יש לדחות את התביעה ביחס לצוואר ולחילופין למנות מומחה רפואי אחר.
מכל האמור לעיל עולה, כי יש לאמץ את חוות הדעת של המומחה ואת תשובותיו לשאלות ההבהרה.
הנתבע ישלם לתובע בגין הוצאות משפט סך של 800 ₪ ובגין שכר טרחת עורך דין סך של 3,000 ₪ תוך 45 ימים מהיום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו