מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

החלטות לא מטיבות עם התובעת

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

נוסיף מיד כי בשל נתוניו האישיים, הסכם המפקחים לא 'היטיב' עם התובע אלא גרם להפחתה בשכר הבסיס שקבל טרם החלתו.
העד רון אייזנברג, העובד שהחליף את התובע, הממונה עליו והחלטת ועדת המעקב: כאמור לעיל, כדי להוכיח שסיווגו כמנהל תחום דעת ולא כ"מפקח כולל" או "מפקח תחום פדגוגי בשדה" הוא שגוי, יכול היה התובע להסתייע בעדויות של מי שיעבדו עמו באותה עת ובפרט הממונים עליו ואשר יכלו לשפוך אור על תפקידו ובפרט על מהות יציאותיו בתפקיד.
...
מבלי לקבוע מסמרות בעניין ובנסיבות העניין מקובל עלינו הסבר זה. כמו כן אנו מקבלים את טענת המדינה כי פעלה מכוח סמכותה שבסעיף 59 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, המתיר לקזז גמלאות כנגד חוב הנובע ממפרעות שקיבל הזכאי מאוצר המדינה על חשבון גמלאות.
[ג] פיצוי בגובה 20,000 ₪ בשל עגמת נפש – משבאנו לכלל מסקנה כי התובע איננו זכאי לתוספת 7% לשכרו ולגמלתו, ברור הוא שאין מקום לפסוק לתובע פיצוי בגין כך. אף אם לא נעלמה מענינו תחושתו הקשה "שנפל בין הכיסאות", במובן זה שלא נמצא זכאי לתוספת 7% מכח הסכם המפקחים ולאחר מכן גם לא מכוח החלטת ועדת המעקב מספטמבר, 2015.
סוף דבר – על יסוד כל האמור, התביעה נדחית.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הנתבעת הפניתה (סעיף 75 לסיכומים) למכלול זכויות מיטיבות שקבל התובע במסגרת הסכם 78, שעלו על תנאי עבודתו הקודמים ואף הם היוו תמריץ להמשך עבודה בנתבעת לאחר אותן שנתיים.
לאור זאת – בשיחה – מיקי ורפי הוחלט לא לעגן שום דבר בכתב ולשמר את המצב הקיים עד למועד פרישתו בו יבדקו זכויותיו והוא יטופל בהתאם" 38.
התובע טען כי האוניברסיטה היתחמקה מזימון עובדיה בעבר ובהווה אשר היו מעורבים במשאים ובמתנים עם התובע, להעיד בהליך, וכי המנעותה זו מקימה חזקה שעדותם היתה פועלת כנגד האוניברסיטה.
לטענתה, התובע קיבל את מלוא פצויי הפיטורים להם היה זכאי מכיוון שבחישוב פצויי הפיטורים הכולל של התובע, יש לכלול את הכספים ששוחררו לזכותו מקופת הפקיד בשנת 1978, כשהם משוערכים למועד סיום עבודתו שכן החליט למשוך את כספי הפיצויים אף שלא הסתיימה תקופת העסקתו באוניברסיטה.
...
סוף דבר התביעה מתקבלת באופן חלקי.
הנתבעת תשלם לתובע הפרשי פיצויי פיטורים בסך 346,906 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.
בשים לב לתוצאת ההליך, לריבוי הבקשות לתיקון כתב תביעה והגשת שלושה כתבי הגנה מתוקנים, אנו קובעים חיוב בהוצאות שכ"ט עו"ד על הצד הנמוך.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לכן ההחלטה הראשונה של הנתבע לפיה נשללה התושבות של העובד החל מ1.1.2005 היתה נכונה בהתאם לסעיף 76 לחוק, אף אם לכאורה לא הטיבה עם העובד, שכן הנתבע לא נתן היתר לתובעת להמשך ביטוחו של העובד מעבר לתקופה זו. לנתבע לא היתה סמכות לשנות החלטה זו, שכן אין בנמצא היתר המאפשר את המשך ביטוחו ולמעשה הכרתו של העובד כתובע, ללא קיום התנאים שבסעיף 76(ב).
...
אנו סבורים כי אין לקבל את טענת התובעת לפיה לא ביקשה היתר להמשך העסקתו של העובד בחו"ל והמשך הכרתו כתושב ישראל, שכן בעצם המשך ביצוע תשלום מצידה במשך כלל התקופה גילתה דעתה לעניין זה. יצוין כי לא נעלם מעיננו כי החוזר שהוצג הינו מיום 2.5.2011.
לאור כלל האמור אנו סבורים, שבנסיבות עניינו, קבלת טענות התובעת מעוררות קושי רב ויש לדחותן.
סוף דבר התביעה נדחית.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

בהחלטתו מיום 10.6.10 (מ"ת 9801-12-09), הנוגעת לתנאים המגבילים שהוטלו על התובע, היתייחס בית המשפט ליחסה המיטיב של הערייה לתובע תוך השמעת ביקורת על יחסה זה, כדלקמן: "בשולי ההחלטה לא אוכל להמנע מלהתייחס לעמדה שהוצגה היום בפני על ידי ראש עריית צפת ומנהל אגף התברואה בעיריה.
רואה אני גם בעמדה זו של העיריה שיש בה אולי ניסיון להיטיב עם עובד העיריה, אך תוך היתעלמות מחובתם לנהוג באחריות כלפי הציבור, הן מבחינת הסיכון הנשקף לציבור והן מבחינת העלויות הכרוכות בפקוח עליו".
...
עיקר טענות הנתבעת הנתבעת טענה בכתב ההגנה, כי יש לדחות את התביעה על הסף בשל שיהוי בהגשתה, ולחילופין יש לדחותה בשל התיישנות הזכויות הכספיות הנטענות.
לא מצאנו כל פסול בעדותה של גב' רעות הגם שלא שימשה בתפקידה בכל התקופה הרלוונטית לתביעה.
סיכום לאור כל האמור לעיל, הגענו לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות.
יחד עם זאת, בנסיבות עליהן עמדנו לעיל, ובהתחשב במצבו המשפחתי כלכלי של התובע וההזדמנויות שניתנו לו על ידי הנתבעת, אנו מחייבים את התובע לשלם לנתבעת שכ"ט עו"ד בסך של 3,500 ₪ בלבד וזאת תוך 30 יום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

החלטה 979 לא היטיבה עם חברי הקיבוצים, בכך, שבין היתר, הטילה עליהם חובת תשלום הוון בשיעור 33% שהגדיל משמעותית את הסכומים שנדרשו.
הנתבעים מתעלמים מדרישתו של התובע למסמכים, אינם ממציאים לתובע את המסמכים המבוקשים על ידיו, ואינם משלמים לתובע את פדיון המניות והרווחים המגיעים לו. התובע הפנה למסמך שכותרתו "פדיון זכויות מגורים נוסח 21/11/16 - נספח להסדר שיוך זכויות המגורים מ-7/9/2005" (נספח י"ב לכתב התביעה), המהוה לטענתו הוכחה לכך, שהסדר השיוך בתוקף ואילו ההחלטה לעניין ביטול השיוך היא החלטה למראית עין.
...
גם טענת התובע כי מדובר בהתיישנות במקרקעין, דינה להידחות.
הגם שאיני מקבלת את טענת התובע כי עילת התביעה נולדה רק במועד פטירת המנוחה, אני דוחה את טענת ההתיישנות.
תשובתו של מר קדמן בחקירתו, שלפיה המזכירות מיישמת את הוראות התקנון והחלטות האסיפה הכללית (עמ' 16 ש' 9, 29-25), מקובלת עלי.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו