מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

החיוב של עמידר בחוזים מקפחים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

כן הסכימו התובעת ובעלה לשלם סך של 11,000 ש"ח כשכ"ט עו"ד של עמידר, וכי אם יפרו את ההסכם ישלמו פיצוי של 4,000 ש"ח לעמידר, בנוסף לסעד הפינוי.
איש לא הסביר לה לפני החתימה כי היא חותמת על כך שהיא חייבת לעמידר סך של מעל 114,000 ש"ח ושאם לא תשלם אותו בתשלומים חודדיים של 750 ש"ח לחודש מעבר לדמי השכירות, תפונה מהדירה.
בנסיבות החתמת התובעת ללא מתן הסבר כאמור, בשים לב לחולשתה ואי הבנתה, בהיעדר ייצוג או גורם תמיכה שיכול היה להסביר לה את מהות המסמך עליו הוחתמה, הרי שאין הסכם הפשרה משקף גמירות דעת של התובעת להיתקשר בהסכם זה. עמידר, מצידה, לא עמדה בחובתה כגוף צבורי, שלא לנצל את חולשתו של הצד השני להתקשרות, ואי ייצוגו המשפטי, כדי להחתימו על מיסמך שתנאיו גרועים ומקפחים, ולפגוע במצבו הכלכלי, הקשה גם כך. לפיכך אני מורה על ביטול הסכם הפשרה ופסק הדין שניתן על בסיסו.
...
בנסיבות אלה שוכנעתי, כי התובעת לא חתמה באופן מודע על הסכם הפשרה, לא ביחס להודאה בגובה החוב לעמידר ולא ביחס לגובה התשלום החודשי המתווסף לדמי השכירות ולהוצאות השוטפות, ולסנקציה של הפינוי באם לא תעמוד בתשלומים החודשיים הכוללים.
בנסיבות החתמת התובעת ללא מתן הסבר כאמור, בשים לב לחולשתה ואי הבנתה, בהעדר ייצוג או גורם תמיכה שיכול היה להסביר לה את מהות המסמך עליו הוחתמה, הרי שאין הסכם הפשרה משקף גמירות דעת של התובעת להתקשר בהסכם זה. עמידר, מצידה, לא עמדה בחובתה כגוף ציבורי, שלא לנצל את חולשתו של הצד השני להתקשרות, ואי ייצוגו המשפטי, כדי להחתימו על מסמך שתנאיו גרועים ומקפחים, ולפגוע במצבו הכלכלי, הקשה גם כך. לפיכך אני מורה על ביטול הסכם הפשרה ופסק הדין שניתן על בסיסו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

מכל מקום, התצהירים אינם אלא ראיה בין כלל הראיות, ומשקלם, בנסיבות העניין, אינו מכריע ואולי אף אפסי, במיוחד בהשוואה בין מסמכים שנערכו על דרך של העבודה השגרתית (דוחות – "ביקור בית מתוכנן וכן "ביקור מעגל" – בדיקת מכלול" של חב' עמידר).
סבור אני שיש לדחות טענה זו של הנתבע 1 מהסיבות כדלקמן: 1) חוק החוזים האחידים, תשמ"ב-1982 קובע בסעיף 3 כי תנאי מקפח בחוזה אחיד הוא תנאי בחוזה אחיד שיש בו - בשים לב למכלול תנאי החוזה ולנסיבות אחרות - משום קפוח לקוחות או משום יתרון בלתי הוגן של הספק העלול להביא לידי קפוח לקוחות.
...
אשר על כן, סבור אני שהתובעת פעלה באופן סביר ובאופן ראוי בעת שסירבה להאריך לנתבע 1 את תקופת החכירה.
סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, תוצאת פסק הדין היא כדלקמן: 1) אני מורה לנתבע 1 ולכל הבאים מכוחו לפנות לאלתר את המקרקעין הידועים כגוש 4404 חלקות 10, 11 ו-30 המצויים בתחום המועצה האיזורית גזר והמתוחמים בצבע אדום במפת המדידה של המודד יצחק שזרפני, אשר צורפה לחוות דעתו מיום 16.12.12 (להלן-"המקרקעין"), לסלק ידיהם מהמקרקעין לאלתר ולמסור את המקרקעין לאלתר לתובעת.
2) אני מורה לנתבע 1 להרוס לאלתר כל מבנה וכל מתקן שהוקם על המקרקעין ולסלק לאלתר מהמקרקעין את כל פסולת הברזל ופסולת הבניין שבמקרקעין; 3) ניתן לתובעת היתר לפיצול סעדים, בהתאם למבוקש בסעיף 8 לכתב התביעה; 4) הנתבע 1 ישלם לתובעת כדלקמן: (א) את הוצאות המשפט בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל; (ב) שכ"ט עו"ד בסך 15,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

משכך, אין לחייב את עמידר בכל חיוב כספי נוסף.
למעלה מן הדרוש יצוין כי ממילא לא ברורה תביעת התובע להפסד הכנסות בגין שבע שנים, באשר גם לטענתו סבל הנכס מהנזקים במשך כשנתיים בלבד ולא הייתה כל מניעה כי יתקשר בהסכם שכירות לתקופה קצובה – לו סבר כי מדובר בהסכם מקפח מבחינת דמי השכירות.
בחלוקת האחריות בין הצדדים התחשבתי בחלקה השולי של עמידר בנזקי הרטיבות בהתאם לחוות דעת המומחה, כמו גם לאפשרות עליה עמד המומחה בעדותו לפיה חלק מהרטיבות בתיקרת הנכס נגרמה בשל עיכוב בבצוע איטום הגג (על-ידי עמידר), כמו גם אי ביצוע רולקות.
...
לסיכום: סתימת הפוגות בקירות המקיפים את גג הנכס בוצעו ללא מפרט טכני המפרט את הרכב הטיט מבחינת כמויות החומרים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בשים לב לאמור לעיל, וכן לכך שאין מדובר בעניינינו במציע אשר הנו אדם חסר כל ידע מוקדם או ניסיון בהישתתפות במכרזים מסוג זה, אלא בחברה שזה חלק ממהות עיסוקה (חברה הרוכשת, משפצת ומוכרת נכסי מקרקעין, אשר הישתתפה במכרזים קודמים של עמידר), ואף למקצועו וניסיונו של הנרי עצמו, אשר ייצג את התובעת בהליכי המיכרז, מצאתי לדחות את טענות התובעת בדבר היות הסעיפים האמורים תנאים מקפחים בחוזה אחיד.
בהתאם לאמור לעיל לעניין היתנהלות עמידר, לא מצאתי לחייב את התובעת לשלם לנתבעת הוצאות משפט, כך שכל צד יישא בהוצאותיו.
...
על כן, ובהתאם להלכה הפסוקה, אין במסמכים אלה כדי להביא לשינוי קביעותיי ומסקנותיי לעיל, לעניין אי יצירת מצג שווא או הטעיה מצד עמידר בטרם נכרת בין הצדדים החוזה המחייב, והטענות בעניין זה נדחות.
עוד יצוין, כי למורת רוחי מהתנהלות הנתבעת בכל הקשור לטענותיה בעניין זה ואופן הצגתן (הרושם שהתקבל הינו כי הנתבעת נוהגת באדישות ובשוויון נפש באשר לכשלים שנתגלו במערכת המחשוב שלה ולא פעלה או פועלת לתיקונם כנדרש), יינתן ביטוי באי פסיקת הוצאות משפט לטובתה במסגרת פסק דין זה, לרבות ההוצאות על פי החלטתי מיום 2/12/13..
סוף דבר השורה התחתונה היא, שדין התביעה להידחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

משידעה הנתבעת 1 את כל העובדות הרלבנטיות עובר לחתימת התובעים על ההסכם ומשגם לא הוכח כי עמידר טענה בפניה, בעל פה, אחרת, הרי שניתק הקשר הסיבתי בין מעשיה ומחדליה של עמידר (שהוציאה אישור זכויות מוטעה) ובין הנזק שניגרם לתובעים, שנותר כולו באחריות הנתבעת 1.
לפיכך, טוענים התובעים, הנתבעת 2 חייבת לפצותם "בגין הפרת הסכם המכר ו/או לחלופין" בגין התעשרותה "שלא כדין על חשבון התובעים ועליה להשיב את ההתעשרות לתובעים". התובעים מדגישים כי עתרו לחיוב הנתבעים ביחד ולחוד במלוא סכום התביעה וכי גם אם הוכח כי הנתבעת 2 נושאת אף היא באחריות לניזקי התובעים, אין הדבר גורע מאחריות הנתבעת 1 כלפיהם, שכן זו בדיוק הסיבה שרוכשי דירה פונים לעורך דין לייצג אותם בעסקת רכישה.
הנתבעת 2 טוענת כי אם וככל שקיימת אחריות כלשהיא שלה, הרי שזו נובעת מרשלנות עמידר, שערכה עמה חוזה אחיד ומקפח שאף כלל היתייחסות עניינים שאינם רלבאנטיים בעליל.
...
דיון והכרעה לאחר ששקלתי את טענות הצדדים בטיעוניהם המשלימים לענין התביעה נגד הנתבעת 2, הגעתי למסקנה כי דין התביעה נגד הנתבעת 2 להידחות וממילא יש לדחות את ההודעה לצד שלישי שנשלחה על ידה.
(22.4.13)): "כשלעצמי, סבור אני כי ראוי להימנע מיצירת חריגים "אמיתיים" לכלל לפיו אין השבה של מה שניתן על פי חוזה תקף, ויש לאפשר השבה בדיני עשיית עושר ולא במשפט רק באותם מצבים בהם ניתן להצביע על פי דיני החוזים על כשל מלא או חלקי בחוזה".
הפער בין סכומים אלה, אינו יכול להיות, גם לגרסת הנתבעת 1 עצמה בבחינת "התעשרות שלא כדין". סיכומם של דברים בהשלמה לפסק הדין שניתן ביחס לנתבעים 1 ו-3, התביעה נגד יורשי הנתבעת 2 נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו