מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

החזרת פסק בורר לבורר להשלמה

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

משיבים 1 ו-2, אשר טענו כי גורלם צריך היה להיות זהה לזה של משיבים 3 ו-4, פנו לבית המשפט בבקשה להורות על החזרת פסק הבוררות לבורר לצורך השלמתו (בעוד שמשיבים 3 ו-4 הגישו בקשה לאישורו תוך תיקון טעות חישוב).
...
משמעות סיווג החלטת בורר כפסק ביניים משמעה ש"עם מתן הפסק הבורר הוא functus officio ואינו רשאי עוד להוסיף או לגרוע מן הפסק דבר, גם אם הגיע למסקנה, ששגה בפסקו" (סמדר אוטולנגי בוררות – דין ונוהל כרך ב 758 (מהדורה רביעית מיוחדת, 2005); ראו: רע"א 6886/03 הדרן שיווק והפצת כרטיסים בע"מ נ' מכבי נתניה כדורגל בע"מ, פ"ד סא(1) 406, 423-422 (2006)).
מעבר לכך, בדומה לבית המשפט המחוזי, אף אני סבור כי נוכח בקשתם של המבקשים לאשר את פסק הבוררות הראשון, היו הם מנועים מלטעון במסגרת אותו הליך כי מדובר למעשה אך ורק בהחלטת ביניים.
הבקשה נדחית.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

הבקשה שלפני אינה מעלה שאלה החורגת מעניינם של הצדדים ומצדיקה את קבלתה, והמבקש אף לא טען כך. הבקשה מיתמקדת בטענה כי שגה בית המשפט המחוזי שעה שהכריע כי את הפגמים שנפלו בפסק הבוררות יש לתקן באמצעות השבתו לבורר לשם השלמתו, חלף ביטולו.
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור ובמסמכים שצורפו לה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין בקשת רשות הערעור להידחות אף מבלי להיזקק לתשובת המשיבים.
לסיכום, מקובלת עלי עמדתו של בית המשפט המחוזי כי יש מקום להחזיר לבורר את פסק הבוררות כאמור בפסקה 10 לעיל.
הבקשה נדחית.

בהליך המרצת פתיחה בוררות (הפ"ב) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לו עוסקים היינו בבוררות רגילה, אכן היה מקום לתקן את פסק הבוררות על דרך הוספת ריבית והצמדה כחוק החל מהמועד הקובע, חרף השבת הפסק לבורר למטרת השלמה, וזאת בהתאם ל"כלל הוא כי שיקול דעתו של הבורר, כמו של בית המשפט, רחב דיו הן באשר להקף הריבית והן לגבי מועד תחילתה וסיומה", אלא ש"המשכות חריגה של הליכי הבוררות בין הצדדים", עשויה להביא לכך שחלף השבת הדיון בסוגיה האמורה להתדיינות בבוררות, בית המשפט יורה בעצמו על "ביטול ושינוי הפסק כנדרש לשיטתו" (רע"א 3836/12 עריית שדרות נ' אבנר אשר אדריכלים, פסקאות 13-14, ניתן ב-08.07.2012).
...
ההכרעה השנייה פסק הבוררות השני מיום 06.08.2018 נושא את הכותרת "פסק דין חלקי בעניין הוצאות ופס"ד על גודל השטח", ובו קובע הבורר כי "התובע זכאי להוצאות וטענות ב"כ הנתבעת נדחות... שליחת מסמכים ואישורים: 67,500 ₪. התיקים נמצאים במשרדי התובע ואם תרצה הנתבעת לעבור עליהם זכותו[ה] לעשות כן על חשבונו[ה]... בשלב זה תשלם הנתבע[ת] עבור נסיעות לירושלים 118,384 ₪. אם צדדים יגישו הטבלאות המתאימות אתקן להוסיף או להוריד... ס"ה תשלם הנתבעת 128,256 ₪... בשלב זה תשלם הנתבעת עד 30 יום סך 195,756 ₪ עבור נסיעות ושליחויות... אם יהיו שינויים לכאן או לכאן ייכנס ההפרש להתחשבנות הסופית או אוציא תיקון...". הבורר חזר ואישר את הכרעתו לעניין השטח המזכה בשכר טרחה: "שטחים: שכר טרחתו של התובע יחושב לפי 60 דונם... טענת הנתבעת להוריד 23 דונם נדחית". עתירת לינצר בהליך שלפני עותר לינצר "...לבטל את פסק הבוררות בשני עניינים. האחד – ביטול הפסק על פי השמאות שנכפתה על הצדדים על ידי הבורר, ובניגוד לשמאי שנקבע על ידי הצדדים במפורש בהסכם, השני – [אי] קביעת הצמדה וריבית, על סכום שכה"ט שנקבע בפסה"ד", על יסוד עילות הביטול הבאות: זו הקבועה בסעיף 24(3) לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק הבוררות) - "הבורר פעל ללא סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות לו לפי הסכם הבוררות", משהבורר נסמך על חוות דעתו של השמאי האושנר במקום לאמץ את חוות דעתו של השמאי שאול רוזנברג, ששמו נזכר בהסכם; זו הקבועה בסעיף 24(4) לחוק הבוררות - "לא ניתנה לבעל-דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו", וזאת מש"הבורר פסק שאינו מחייב ריבית את הנתבעת, מבלי שנתן לתובע את האפשרות לטעון טענותיו בעניין זה, ומבלי מי שהצדדים התייחס בטענותיו לכך (ולכן, גם פסק את 'פסק' הריבית דרך 'הערה' בסעיף ב' לפסק הראשון, האופרטיבי)".
הניסיון להעלות מן האוב טענה ישנה ולמנוע מלינצר את אישורו של פסק הבוררות על מנת שניתן יהיה לאכפו בהוצאה לפועל - דינו להידחות.
נוכח כל האמור לעיל, אני מורה כדלקמן: הדיונים בבוררות הסתיימו זה מכבר, ואין עוד מקום לקיום ישיבת בוררות נוספת לצורך חקירת השמאי האושנר.
טענת לינצר לחריגה מסמכות בשל הסתמכות הבורר על חוות דעתו של השמאי המכריע עודד האושנר, חרף הסתמכות על חוות דעתו של השמאי שאול רוזנברג - נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הינה כי כן, נראה כי אמנם הצדדים הגיעו לפגישה הנוגעת לאופן ביצועו של פסק הבורר, וייתכן ובפגישה התגבשה הצעה הנוגעת להחזרת הפסק לכבוד הבורר להשלמתו, ובהתאמה יצא מייל מטעמו של עו"ד אוחנה המפרט את ההסכמות הנ"ל, אלא שגם עו"ד אוחנה סבר בזמן אמת, ומבלי שיש לו כל קשר למחלוקות שבין הצדדים, כי על הצדדים לאשר את הסיכום כפי שהועלה על ידו, ואין חולק כי מי מהצדדים לא נתן את אישורו שאכן כך פני הדברים.
...
אמנם קיימות הוראות אופרטיביות, כגון הצבת שמירה או לוח זמנים, ואולם לא ניתן לנתק את הסעיפים הספציפיים הללו, מכלל פסק הבורר, ולאשר רק חלק מהפסק, מה גם ביהמ"ש לא התבקש לעשות כן. כבוד הבורר אמנם פירט בסעיף נפרד את אופן ביצוע פסק דינו, ואולם גם עיון בסעיף זה המורה על אופן הביצוע לא מסייע לענייננו, ואינו מוביל למסקנה כי בפני ביהמ"ש פסק בורר העומד על רגליו באופן שניתן לאחר אישורו לפנות ללשכת ההוצאה לפועל לצורך ביצועו, או כי בפנינו פסק בורר הכולל הוראות ברות ביצוע חד משמעיות.
בענייננו אני סבורה כי ההוראות שנתן כבוד הבורר והנוגעות להשלמת העבודות, ניתנו מתוך הנחה כי הצדדים ממשיכים לעבוד זה עם זה, ומתוך הנחה כי פסק הבורר יוביל למה שכינה "יישור קו", אלא שהוראות אלה בהיותן כלליות, לא הובילו לפתרון המצופה, ולא סילקו את המחלוקות שבין הצדדים ואף לא הכריעו בהן.
לסיכום לאור כך אני דוחה את הבקשה לאישורו של פסק הבורר.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

(א) בקשה לבטל פסק בוררות, כולו או חלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר תוגש כבקשה בכתב לפי תקנה 54 לתקנות סדר הדין האזרחי, ואולם תשובה לבקשה לביטול פסק בוררות תוגש בתוך 45 ימים מהמועד שבו הומצאה לו הבקשה או במועד אחר שהורה עליו בית המשפט; הבקשה תפרט את העילה מבין העילות המנויות בסעיף 24 לחוק שעליה מסתמכת הבקשה והיא תהא מלווה בתצהיר לאימות העובדות הכלולות בה. (ב) .
...
אין בידי לקבל טענת המשיבה כי עם מתן הפסק הראשון הסתיים הסכם הבוררות שבין הצדדים.
סופו של יום, אני דוחה טענות המשיבה משאלה לא הועלו במסגרת בקשה לביטול פסק הבוררות ובהמשך לכך אני מאשר פסק הבוררות מיום 18/07/2016 (י"ב תמוז תשע"ו), וקובע כי דינו יהיה כדין פסק דין של בית המשפט כפי הקבוע בסעיף 23(א) לחוק הבוררות.
אני מחייב את המשיבה לשלם למבקש הוצאות משפט בסכום כולל של- 1,500 ₪ וכן שכ"ט עו"ד בסכום כולל של- 10,000 ₪ (כולל מע"מ).
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו