מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

החזר כספים לבנק מן הערב

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום טבריה נפסק כדקלמן:

לטענת המבקש, בהיתחשב בעובדה כי קיים אחר החלטה בית המשפט המחוזי באשר להחזר המלאי, קמה לו הזכות להשבת הערבות הבנקאית לידיו, זאת מכיוון שזו ניתנה אך ורק לשם הבטחת מלאי החנות.
בעיניין זה אפנה לספרו של ד"ר אברהם וינרוט "ערבות בנקאית", שם קבע בעיניין זה : "אחת מן התכונות הבולטות ביותר של האוטונומיה של הערבות הבנקאית היא זכותו של הנושה (מוטב הערבות הבנקאית) לגבות את מלוא כספי הערבות הבנקאות מן הבנק שהנפיק את הערבות, גם אם החברה – החייבת בעסק היסוד – הפכה לחדלת פרעון". באשר לטענות המבקש בדבר טעות, הטעה והצגת מצג שוא וכן טענתו להשבה מכוח ביטול ההסכם, הרי אלו טענות הנוגעות לעיסקת היסוד ומקומן להתברר בהליך אחר לכשיוגש, ולכל היותר יהא המבקש זכאי לקבל פיצויים בהתאם להכרעה של ביהמ"ש בעסקת היסוד, או בעילה החוזית שאינה ממין העניין בבקשה שלפני.
...
יוצא אפוא, כי דין טענת המבקש, לעניין הגבלת המימוש רק להבטחת מלאי החנות השייך לחברה להידחות.
בהתאם לפסיקה הענפה, על המבקש להוכיח, כי המשיבה נהגה בחוסר תום לב קיצוני במימוש הערבות ובענייננו הוא לא עמד בנטל לעשות כן. סוף דבר, המסקנה מכל האמור לעיל, היא שאין בפי המבקש כל טעם מבורר לעיכוב מימושה של הערבות הבנקאית.
אשר על כן, הנני מורה על דחיית הבקשה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2016 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

אין מחלוקת כי פער הזמנים בין החתימה על הערבות לבין הזרמת הכספים מבנק המזרחי היה של פחות מחודש (החתימה על הערבות הייתה ביום 10.1.12 ופרעון ההלוואות היה בימים 23.1.12 ו – 30.1.12).
כשנשאל הנתבע מדוע בעת שהזרים כספים מבנק המזרחי ופרע את יתר ההלוואות של הלווה, לא פרע גם את ההלוואה נושא הליך זה, הסביר זאת הנתבע בכך שהייתה חצי שנה "גרייס" להלוואה זו בה לא נדרשו תשלומים להחזר ההלוואה (ע' 37 ש' 23-25).
ראה בהקשר זה ע"א 1756/11 עו"ד קרול חבה נ. בנק הפועלים בע"מ שם בע' 16 ו – 17 לפסק הדין נקבע: "במה דברים אמורים? הנזק שבו מדבר סעיף 26, ושאותו הוא מבקש למנוע מן הערב, הוא נשיאת חובו של החייב העקרי. בהתאם לכך, התוצאה הנלווית להפרתן של חובות היידוע המוטלות על הנושה מכוחו של סעיף 26, ובכלל זה גם החובה המעוגנת בסעיף 26(ד), היא הפטרתו, החלקית או המלאה, של הערב מערבותו, כמידת הנזק שניגרם לו בשל אי-מתן ההודעה. תוצאה זו מותנית, אם כן, בשניים: נזק  שניגרם לערב וקשר סיבתי בין אי-מתן ההודעה לבין הנזק (בר-קהן, בעמ' 604-603)). מסיבה זו, אי-מתן הודעה יניב הפטר מלא של הערב מערבותו רק במקרים שבהם יש בידו להראות כי לו היה יודע על הפרת החיוב העקרי, היה יכול להביא לפרעונו...
...
ראה עוד ע"א 1691/11 בנק לאומי למשכנתאות בע"מ נ. צוברי ואח' שם בע' 29 נקבע: "במרוצת השנים עמד בית משפט זה על כך שאדם החותם על מסמך מוחזק כי הוא קרא את המסמך בטרם החתימה, הבין את תוכנו ונתן הסכמתו לאמור בו (ראו ע"א 467/64 שוורץ נ' סנדור, פ"ד יט(2) 113, 117 (1965); ע"א 6799/02 משולם נ' בנק המזרחי המאוחד, פ"ד נח(2) 145 (2003); ע"א 6055/04 לנדאו נ' בל"ל [פורסם בנבו] (12.7.2006)), ועל המבקש לסתור חזקה זו להוכיח את גרסתו בראיות פוזיטיביות כאפשרות קרובה...". אני סבורה כי אדם אשר סיים לימודי משפטים ושימש מנכ"ל של הרשות לפיתוח הנגב, לא יישמע בטענה כי חתם בכל מקום שהראו לו מבלי להבין על מה הוא חותם.
סוף דבר העולה מן המקובץ הוא כי אני מקבלת את תביעת הבנק ומחייבת את הנתבע לשלם לבנק בהתאם לתביעה סכום של 61,272.96 ₪ בצירוף "ריבית ערב" כפי שהוגדרה בסעיף 6 לכתב התביעה, מיום הגשת התביעה ועד מועד התשלום המלא בפועל.
הנתבע ישלם לתובע את כל הסכומים לעיל תוך 30 יום מיום קבלת פסק דין זה. זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

כוונתנו לשאלה האם הסכום של 550,000 ₪, נשוא השיק שהמערער – המנוח היה אחד הערבים לו, ניתן בגדר הלוואה שחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג – 1993 (להלן: "החוק") חל עליה, ואם כן, מה ההשלכה שעשוייה להיות לכך בנוגע לבקשה לביצועו של השטר כנגד המערער – המנוח, בהיותו אחד מן הערבים.
כאשר נודעו העובדות למשיב, הוא דרש ממר ברקוביץ את החזר הכספים, ואולם מר ברקוביץ "משך" אותו, ומשהפקיד המשיב את השיק בבנק, סורב השיק מפאת חוסר כסוי.
...
המערער טען שאינו יודע את נסיבות קבלת השטר ואחזקתו בידי המשיב, אך אם מדובר בהלוואה הרי שזו, לטענתו, הלוואה חוץ בנקאית, ומאחר ואין המשיב עומד בתנאי החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות דין תביעת המשיב להידחות.
אם אמנם יש הסכם – מדוע לא צורף? ואף אם סבר המשיב, כטענתו, שהכספים לא היו כספי הלוואה, אך הטענה לפיה עסקינן בהלוואה שהחוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות חל עליה, נטענה מפורשות כבר בתצהיר ההתנגדות שהגיש המנוח, היה מקום לכך שהמשיב, שההסכם אמור להיות ברשותו, יעמיד אותו לעיון בית המשפט, בראש וראשונה על מנת לעמוד בהוראותיו של חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, וכן על מנת שבית המשפט יקבע האם צירופו של ההסכם רלוונטי וחיוני, ולשפוך אור על נסיבותיה של העסקה, שהרי השאלה האם ניתן להורות על ביצועו של השיק, מותנית בהגדרה המשפטית שתינתן לעסקה שנעשתה בין הצדדים, ומותנית בשאלה: האם עמד המשיב בהוראות החוק, האם חלות הוראות החוק הנ"ל על עסקה זו, או האם מוצדק ליתן לו פטור לפי סעיף 15 של החוק? משלא עמד המשיב בהוראותיו של חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, ומשלא עלה בידו להראות כי חל עליו פטור לפי סעיף 15 של החוק, התוצאה הבלתי נמנעת היא שיש לדחות את התביעה השטרית שהגיש המשיב כנגד המערער – המנוח.
התוצאה מכל האמור לעיל היא שאנו מקבלים את הערעור, ומורים על דחיית תביעתו של המשיב כנגד המערער – המנוח.
אנו מחייבים את המשיב לשלם למערער (באמצעות מנהל העזבון) שכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 10,000 ₪ שישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לפרעון בפועל.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2013 בעליון נפסק כדקלמן:

החברה תשלם לדרורי את שכרו גם באופן רטרואקטיבי, בעבור החודשים אשר עברו מעת שהפסיק לקבל שכר ועד למתן החלטה זו. במקביל, יש לקבוע מנגנון שיבטיח החזר כספים לפחות חלקי באופן מיידי, למקרה בו ייצא מלפני בית המשפט קמא פסק דין לחובתו של דרורי, ואם משמעותו תהיה שאומנם עליו להחזיר את השכר שקבל, באופן מלא או חלקי.
על כן, דרורי יפקיד בכל שלושה חודשים ערבות בנקאית, על סך שליש מסכום המשכורת נטו שהתקבלה אצלו במשך אותם שלושה חודשים.
...
לעת הזו, נראה שאין מנוס מלנקוט בפיתרון ביניים, עד שתצא הכרעה מלפני בית משפט קמא, אשר תתייחס לכלל השאלות המהותיות העולות בהליך זה באופן מקיף ויסודי.
החלטתי לדון בבקשת רשות הערעור כאילו ניתנה רשות והוגש ערעור על פיה.
הערעור נדחה, במובן זה שצו הביניים יעמוד על כנו, והאסיפה הכללית לא תכונס.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לטענתם מערכת היחסים העסקית בין הבנקים לבין הבנקים הכתבים בקשר להחזרים כוללת תחומים שונים, בהם עיסקאות במטבעות חוץ, ערבויות וסחר חוץ, הנפקה וסליקה של שיקים במטבע חוץ, עיסקאות בניירות ערך זרים ושרותי קסטודיאן הקשורים אליהם, רכישה ומכירה של בנקנוטים במט"ח, פיקדונות, ועוד.
הקבוצה: כל לקוח של כל אחד מן הבנקים המשיבים, שהעביר העברה בנקאית למוטב בחו"ל, והבנק קבל מן הבנק הכתב החזר כספי כתוצאה מבצוע ההעברה באמצעותו, החל מ-7 שנים לפני הגשת בקשת האישור הרלוואנטית ועד היום.
...
משום כך אני קובעת כי קיימת אפשרות סבירה שכל השאלות תוכרענה לטובת הקבוצה, ומאשרת את התובענה הייצוגית בעילת השליחות.
לסיכום בקשות האישור הסתמכו על שתי עילות עקריות: האחת מדיני הבנקאות והאחרת מדיני השליחות.
אני מאשרת את הדיון בתביעה הייצוגית בטענת השליחות, על כל הטענות הנגזרות ממנה על פי דין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו