מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

החזר הוצאות רפואיות בחו"ל

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2014 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

כללי פסק הדין של בית הדין קמא הכריע בעירעור שהוגש על ידי המבקשת כנגד החלטת המשיבה 1 (להלן: "המשיבה 1" או "ועדת הערר" לפי העניין) אשר דחתה ערר על סרוב המשיבה 2 (להלן: "המשיבה 2" או "קופ"ח" לפי העניין) להשיב למבקשת הוצאות ניתוח רדיו-כרורגי להסרת גידול במוח בסכין גמא, שבוצע במבקשת בווירג'יניה שבארה"ב. המבקשת טענה בבית הדין קמא כנגד החלטת ועדת הערר ועיקר טענותיה התמצו בעניינים הבאים: היה על ועדת הערר לאשר את החזר ההוצאות בגין ביצועו של הניתוח בחו"ל בין היתר מכוח תקנה 3 (א) ותקנה 3 (ב) לתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שירותי בריאות במדינות חוץ), התשנ"ה-1995 (להלן: "תקנות ביטוח בריאות ממלכתי") על שתי חלופותיה.
...
בית הדין מצא כי הועדה הייתה ערה למצב העובדתי-רפואי הרלבנטי להכרעה בעניינה של המבקשת וכי הפעילה את שיקול דעתה בצורה סבירה, ובלשון בית הדין האזורי: "כאן עוברת הועדה לדון במתחייב מתקנה 3 (א) ולאחר שסקרה עניינית הן את הנתוח והן את הטיפול החלופי: זמינותו-תכיפותו; סבירותו ואיכותו; הנסיון בו; תוצאותיו; תוצאותיו במערערת – מצאה כי מקובלת עליה חווה"ד משניתן היה ליתן למערערת טיפול חלופי לניתוח "באיכות מצויינת ובזמינות גבוהה". משמצאה הועדה כי ניתן היה לקבל בישראל "השירות" האמור (שרות חלופי) – ממילא לא מצאה לדון בתנאי ס"ק (2), משעסקינן בתנאים מצטברים.
בענייננו, לא מצאנו פגם בשקול דעתה של הועדה, ששקלה כל הנתונים הנדרשים, ונימקה החלטתה כדבעי.
סמכות בית הדין להארכת מועד נקבעה בתקנה 125 לתקנות, הקובעת כי: "מועד או זמן שקבע בית הדין או הרשם לעשיית דבר שבסדר הדין או שבנוהג, רשאי הוא, לפי שיקול דעתו ובאין הוראה אחרת בתקנות אלה, להאריכו מזמן לזמן, אף שנסתיים המועד או הזמן שנקבע מלכתחילה; נקבע המועד או הזמן בחיקוק, לרבות בתקנות אלה, רשאי הוא להאריכם מטעמים מיוחדים שיירשמו". אין בידי לקבל את טענתה של המבקשת כי הותרת ההחלטה לשיקול דעת בית הדין על ידי המשיבה 1 מהווה טעם מיוחד.
אין בידי לקבל טענה זו של המבקשת ומותב אילו לא הייתה עולה כלל.
סוף דבר נוכח כל האמור לעיל, בהעדר טעם מיוחד להארכת המועד להגשת הערעור, הבקשה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

התובע החל לעבוד לאחר לימודי התואר הראשון ועבד במקביל ללימודי התואר השני, טייל בחו"ל והביא לעולם שני ילדים והשלישי בדרך.
לטענת הנתבעת בשל היות התובע נפגע תאונת דרכים הוא זכאי להחזר הוצאות רפואיות מקופת החולים על כן ככל שישנן הוצאות כאלה עליו לפנות לקופת החולים.
...
בסך הכל אני קובעת לתובע פיצוי בסכום של 20,000 ₪.
סוף דבר העולה מן המקובץ הוא כי אני מעמידה את הפיצוי לתובע על סכום של 255,250 ₪ כדלקמן: 64.1 הפסד שכר לעבר 30,000 ₪ 64.2 הפסד שכר לעתיד 130,000 ₪ 64.3 הפסד פנסיה 20,000 ₪ 64.4 עזרת הזולת 15,000 ₪ 64.5 הוצאות רפואיות 20,000 ₪ 64.6 כאב וסבל 40,250 ₪ 64.7 סה"כ 255,250 ₪ כמו כן אני מחייבת את הנתבעת לשאת בהוצאות משפט ובשכר טרחת עו"ד של התובע בסכום של 61,000 ₪.
הנתבעת תשלם סכומים אלה לתובע תוך 30 יום מקבלת פסק הדין.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום הרצליה נפסק כדקלמן:

עיקר המחלוקת בין הצדדים בהליכים המקדמיים, היתה בדבר החזר הוצאות רפואיות של התובעת בארץ ובחו"ל בגין טפולי פיזיותראפיה ועיסויים רפואיים שעברה התובעת, המגיעים לעשרות אלפי שקלים.
...
לא שוכנעתי מהסברה של התובעת, אני סבורה כי חלה עליה החובה להקטין את הנזק, ומשניתן לקבל עיסויים רפואיים וטיפולי פיזיותרפיה בהשתתפות חלקית ו/או מלאה של קופה"ח, יש מקום לקבל טיפולים אלה על מנת להקטין את הנזק.
לפיכך, אני קובעת כי יש לפצות את התובעת בחלק מהוצאותיה הרפואיות, ואני קובעת כי יש לפצותה בסך של 30,000 ₪.
סוף דבר:- הנתבעת תפצה את התובעת בראשי הנזק הבאים: הפסד שכר לעתיד - 12,000 ₪ הוצאות רפואיות וניידות - 30,000 ₪ עזרת צד ג' - 10,000 ₪ כאב וסבל - 8,000 ₪ ________________________ סה"כ - 60,000 ₪ מסכום זה יש לנכות תשלום תכוף בסך 11,806, ולפיכך סכום הפיצוי הינו 48,194 ₪.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

סדרי העדיפויות שקבעה הערייה שונים, ואין פגם בהנחה, כי מקום שבו אדם מוצא דרך להוציא כסף על רכישת דירה העולה על סכום מסויים (שלא הוכח, כי אינו סביר) וחזקה כי השתמש בהון עצמי, על קניית רכב, או על טיסה לחו"ל (ולא כל טיסה, אלא רק לתקופה העולה על 30 ימים או יותר מפעם אחת) – מחובתו לשלם ארנונה כיתר התושבים, גם אם לעמדת העותרים אין נתונים אלו אינם רלוואנטיים כדי ללמד על המצב הכלכלי בפועל.
העותרים מלינים על כך שבפועל, בנוסף להכנסות ברוטו כגון שכר, מתעקשת הערייה לחשב כהכנסה החזרי הוצאות שהתקבלו מגופים מוסדיים בגין הוצאות שמבקשי ההנחה נאלצו להוציא מכיסם (למשל החזר הוצאות רפואיות מחברת ביטוח); או הלוואות מסוג גמ"ח. נטען, כי גמ"ח הוא מוסד חרדי מובהק, ועל כן, רק בערד נוהגת פרשנות ששוללת מחרדים את היכולת לקבל הנחה בארנונה, אף שהמוסד לביטוח לאומי עצמו מכיר בכך.
...
יש בכך לתמוך במסקנה שהעירייה לא קיבלה החלטה המכוונת נגד קהילה מסוימת, אלא החליטה לגופו של עניין.
ר' בהקשר זה בג"ץ 2855/03 מלונות אפריקה ישראל בע"מ נ' שר הפנים, בפסקה 21 (22.4.2004):"אכן, ניתן להבין ללבם של העותרים: בתי מלון בערים אחרות קיבלו הנחות מעיריות אחרות, ולא כן בתי המלון בעיר תל-אביב-יפו, ואולם הסמכות לשקול מתן הנחות ניתנה לכל רשות מקומית בנפרד. כפי שהסבירו השרים-המשיבים בכתב-התגובה: מאחר שמצבן של העיריות בערים השונות אינו זהה, בין בהיבט הסוציו-אקונומי של תושביהן ובין בהיבט של סוגי העסקים המצויים בהן; בין בהיבט של גובה הארנונה ביחס לכל סוג בית עסק ובין ביחס להיקף השירותים המסופק על-ידיהן, ומחשש כי הטלת חובה על כל העיריות – להעניק בכל מקרה הנחה – תטיל על חלק מהעיריות נטל כלכלי כבד מנשוא במובן של אומדן הכנסות בהיקף משמעותי ביותר, שייפול כתוצאה מכך על יתר משלמי המסים האחרים בעיר, ניתן לעיריות השונות שיקול-דעת להחליט אם לאפשר את ההנחה לבתי המלון ואם כן, באיזה שיעור. התקנות נותנות משקל לאוטונומיה של השלטון המקומי. דברים אלה מקובלים עליי, ואיני רואה עילת התערבות בהחלטות העירייה. לעירייה סמכות רשות לתת, או לא לתת, הנחה, חלקית או מלאה, ואינני סבורה שהעותרים הראו עילה לכפות עליה לפעול אחרת משפעלה". טעם נוסף התומך במסקנה, כי אין מדובר במבחנים בלתי סבירים או בלתי מידתיים נעוץ בעובדה שבצד קביעת מבחני המשנה, ועל מנת שלא להותירם נוקשים יתר על המידה, העירייה הותירה את הדלת פתוחה, בפני מי שידם באמת אינה משגת, בהפעלתה של ועדת חריגים, על מנת שמי שסבור שהוא זכאי להנחה חרף התקיימותם של הסייגים, יוכל לפנות אליה ולבקש הנחה.
על כן, בנסיבות אלו, אין די בכך כדי לקבל את העתירה, גם לא בהקשר זה. לפיכך, העתירה נדחית.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

התובע עותר איפוא לחייב את הנתבעת לשלם לידיו 100,000 ₪, על בסיס תאור הנזקים הבאים: עלות הטיסות שבוטלו 5,390 ;₪ עלות השכרת רכבים, כולל דלק 791 + ₪250 ;₪ עלות בדיקה רפואית 750 ;₪ החזר שווי מוצרים שנרכשו ב]חו"ל[ 1,500 ;₪ החזר הוצאות רפואיות (חוב קופ"ח) 2,000 ;₪ עלות שכ"ט עו"ד לטפול בתיק ההוצל"פ 5,000 ;₪ תשלומי יתר לחוגים 1,850 ;₪ תשלום בגין ימי חופשה שנאלץ ליטול מעבודתו 4,480 ₪; הפסדי שכר מוערכים 25,000 ;₪ פיצוי בגין צער ועגמת נפש 75,000 .
...
המסקנה המתבקשת היא שדין התובענה להידחות.
סוף דבר עיון במלוא הראיות שהציגו הצדדים מעורר תחושת צער.
בית המשפט סבור עוד שיש לשאוף לצנן את אווירת המדון בין הצדדים, ומוצא בריסון ההוצאות תרומה, גם אם צנועה, לקידום שאיפה זו. על בסיס כל האמור והנקוב בפסק הדין, נקבע כדלקמן: התביעה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו