מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הזכות של עובד להצטרף לארגון עובדים

בהליך סכסוך קיבוצי (ס"ק) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ על פרשת פלאפון היה ער לאמור וקבע: "הבנה זו למצב הדברים – והיא מעוגנת במציאות החברתית שתיארנו – הביאה את בית הדין הארצי לעבודה בפסק הדין נשוא העתירה ליצירתה של חזקה פסיקתית, הקובעת כי הבעת עמדה על ידי המעסיק או מטעמו בנוגע להתארגנות או להשלכותיה, מהווה הפעלת לחץ והשפעה בלתי הוגנים על העובדים, שהרי 'זכותו של כל עובד להחליט אם להצטרף לאירגון עובדים אם לאו היא מרכיב מרכזי של זכות ההתארגנות'. ... כפי שהטעים בית הדין הארצי, אין בחזקה כדי לשלול את חופש הביטוי והקניין של המעסיק בהתנהלותו השוטפת במקום העבודה. במסגרת ניהול מקום העבודה, רשאי המעסיק להמשיך בפעילותו בהתאם לצרכי העבודה, כפי שנהג קודם לכן. כך למשל, בידי המעסיק לקיים מפגשים או שיחות עם העובדים, ובילבד שבהתנהלותו אין זיקה להתארגנות ואין השפעה עליה. יתר על כן, בית הדין הבחין כאמור בין תקופת ההתארגנות הראשונית, לתקופה שבה התארגנות העובדים ניצבת על רגליה, ומאזן הכוחות משתנה.
...
טענות הצדדים לטענת המבקשת, בחינת האירועים לפרטיהם ובהיבט התמונה הכוללת מביאה למסקנה כי המשיבה פעלה במסגרת תוכנית פעולה ומדיניות מוכתבת מ'למעלה' לפגיעה בהתארגנות ולסיכולו.
עת באים אנו לשום את שיעור ההוצאות ולאור היקף התביעה החריג שהעמידה המבקשת כנגד המשיבה (הן בסכום והן בהליכים לרבות במסגרת בקשות ביניים) ועל רקע כל האמור בפסק דין זה לענין התנהלות המבקשת וחוסר תום הלב בהתנהלותה, אנו קובעים כי על המבקשת לשאת בהוצאות המשיבה בסך של 300,000 ₪ אשר ישולמו תוך 30 יום.
"עד שיפוח היום ונסו הצללים" (שיר השירים, ד',ו') - אחרית דבר בקשת הצד - נדחית.
המבקשת תשלם למשיבה הוצאות משפט בסך של 300,000 ₪ וזאת בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין.

בהליך ערעור סכסוך קיבוצי (עס"ק) שהוגש בשנת 2021 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

] חסר זה אנו מבקשים לבחון מצד אחד לאור עיקרון החוקיות, המורנו כי מה שלא נאסר בחוק - מותר הוא, ומצד שני באמצעות פנייה לשלושה פסקי דין, משלוש ערכאות שיפוטיות שונות, שבהם נמצא את היסודות שיובילו אותנו לפיתרון המאזן בצורה הולמת בין הערכים המתנגשים במקרה דנן: חופש הפעולה של אירגוני העובדים מתוך הכרה במעמדה הרם של זכות ההתארגנות, שויון הזדמנויות בין אירגוני העובדים, הגנה על האינטרסים של עובדים המבקשים שלא להצטרף לאירגון עובדים ותקינותו של תהליך ההתארגנות הראשונית.
...
מסקנה זו מחלישה במקרה זה עד מאד את החזקה לקיומה של השפעה בלתי הוגנת.
משהוכחה הצטרפות של 891 עובדים, העולים על שליש מעובדי החברה, מצאנו לאשר את קביעת בית הדין האזורי שלפיה הלאומית היא ארגון העובדים היציג בקרב עובדי הרשת, החל מיום 22.6.20.
סוף דבר הערעור נדחה בעיקרו.

בהליך סכסוך קיבוצי (ס"ק) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

"חופש ההיתאגדות כולל, על פי עקרונות היסוד של שיטתנו, ובהיתחשב במשפט העמים, שני פנים: הפן האחד - הפן החיובי, זכות של עובד להצטרף לאירגון עובדים קיים או להקים, יחד עם אחרים, ארגון עובדים (בתנאי שיעמוד באמות המידה שנקבעו בפסיקה ל"ארגון עובדים" - ראה לה/1- 5[10] הנ"ל), והפן השני - הפן השלילי, זכותו של עובד שלא להצטרף לאירגון עובדים מסוים או לאירגון עובדים כלשהו.
...
ככל שהעובדים יבחרו להעביר את טופסי הביטול להסתדרות, רק אז יהיה על ההסתדרות לפעול על פי ההלכות שבפסיקה ובכלל זאת פסק הדין הנ"ל. היה וטפסי הביטול יגיעו לידי ההסתדרות, אנו מורים להסתדרות להגיש על כך הודעה לתיק בית הדין מיד עם קבלתם לידיה.
לפיכך נראה לי נכון לקחת זאת בחשבון במכלול השיקולים.
סוף דבר בהתאם לדעת הרוב - בקשת המשיבה להצגת מסמכים, נדחית.

בהליך סכסוך קיבוצי (ס"ק) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

"הלכה היא, כי זכות ההתארגנות היא זכות "משולבת דו מימדית - הכוללת בחובה לא רק את זכותו האישית של הפרט, אלא גם הגנה על ההתארגנות הקיבוצית על מנת לאפשר לה את הגשמת מטרותיה כארגון. ... הפן האישי, עניינו בזכותו של הפרט להצטרף לאירגון עובדים לפי בחירתו. הפן הקבוצי - הקולקטיבי, מכוון לקבוצה המאורגנת, ועניינו בזכות הארגונית לפעול במסגרת קיבוצית".         במסגרת המימד האישי של חופש ההתארגנות, נתונה לעובד זכות ההחלטה הוולונטרית: אם להצטרף לאירגון עובדים אם לאו, ולאיזה ארגון עובדים יבחר להצטרף כחבר.
...
עוד אנו קובעים כי על המשיבה לפצות את ההסתדרות בשל פגיעה בהתארגנות, בסך 80,000 ₪.
בשים לב להליכים הרבים שהתקיימו בפנינו ולתוצאות ההליך, אנו סבורים כי מתקיימים התנאים החריגים המצדיקים חיוב בהוצאות משפט בהליך סכסוך קיבוצי.
המשיבה תשלם להסתדרות הוצאות משפט בסך 15,000 ₪.

בהליך סכסוך קיבוצי (ס"ק) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

מן המפורסמות היא כי הזכות להצטרף לאירגון עובדים היא מתוך רצון חופשי ולא בכפיה, כמו גם הזכות לפרוש מארגון העובדים היא פועל יוצא של חופש ההתארגנות.
מניעי הצטרפותו של עובד כחבר לאירגון עובדים אינם מעניינו של המעסיק; אשר להצטרפות שלא במסגרת מקום העבודה מושא ההכרזה, בהיעדר הוראה אחרת בתקנון ארגון העובדים: עובד שהצטרף לאירגון עובדים בהיותו עובד במקום עבודה א' ולימים עבר לעבוד במקום עבודה ב' מבלי לבטל את חברותו באירגון, ייחשב ככלל לחבר האירגון לכל דבר ועניין, לרבות לצורך המבחן הכמותי במקום עבודה ב'; עובד שהצטרף לאירגון במסגרת עבודתו במקום עבודה א' ועובד במקביל גם במקום עבודה ב', ייחשב ככלל לחבר האירגון לכל דבר ועניין, לרבות לצורך המבחן הכמותי במקום עבודה ב'; עובד שהצטרף כחבר לאירגון העובדים הוא חבר ארגון העובדים כל עוד חברותו לא הסתיימה בהתאם לתקנון.
...
לאור האמור - אנו מקבלים את עמדת המבקשת בדבר היותה ארגון יציג .
יחד עם זאת, איננו סבורים שהמשיבה פעלה בחוסר תום לב, כאשר סברה כי המבקשת אינה הארגון היציג, כולל לא בהוצאת העובדים לחל"ת בתקופת הקורונה, ולא מצאנו כי פגעה בהתארגנות העובדים.
סוף דבר: לאור כל האמור לעיל - משלא הורם הנטל המוטל על כתפי המשיבה כי לא הושגו חתימות של מעל שליש מעובדי המשיבה במועד הרבלנטי, (פרט לשתי עובדות שטופסיהן מבוטלים, אך אינן משפיעות על ה"שליש") הרי שיש לראות במבקשת כארגון היציג של העובדים לכל דבר ועניין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו