מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הזכות לאי הפללה עצמית דיון משפטי

בהליך חדלות פירעון (חדל"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

היחידה הביעה חששה כי בדיון הקבוע בפני בית המשפט, היא תדרש להשיב על שאלות אשר עלולות לפגוע בטענותיה בהליך הפלילי, או להתייחס לאירועים נוספים שיש בהם משום חשש מפני הפללה עצמית.
" ויחד עם זאת, לא היה מנוס מקידום ההליך בהקשר זה, ואין ולא הייתה הצדקה לעכב את קידום ההליך המיועד לידון בשאלת ביטול הענקות; ברע"א 3146/19 דניה סיבוס בע"מ נ' פלוני (ניתן ביום 7.7.19) נפסק בין היתר כי: "אכן, כפי שציין בית המשפט המחוזי, הכלל הוא כי אין לעכב הליך אזרחי אך בשל קיומו של הליך פלילי המתנהל בשל אותה מסכת עובדתית. כלל זה נובע מהשאיפה לנהל משפטים במועדם ולהמנע מדחיות שאינן הכרחיות, וזאת בהיתחשב בכך שניהול הליך פלילי והליך אזרחי במקביל בהתייחס לאותו עניין אינו דבר נדיר (ראו: רע"א 854/97 לופטין נ' מוניקה תכשיטים בע"מ, [פורסם בנבו] פסקה 3 (30.4.1997) (להלן: עניין לופטין); רע"א 210/03 Fondation Sansounimaille נ' פרי, [פורסם בנבו] פסקה 3 (8.7.2003) (להלן: עניין פרי); בע"א 2173/05 היועץ המשפטי לממשלה נ' B.G. Assistance, [פורסם בנבו] פסקה 5 (13.2.2006) (להלן: עניין B.G. Assistance)) (שם, פסקה 9)." עוד אפנה אל דברי כב' הש' חסדאי בת"א (ת"א) 40124-02-14‏ אופק נ' ערוץ ישראל 10 (ניתן ביום 3.3.2021) : "ככלל, על הליכים אזרחיים להתנהל באופן סדיר וללא תלות בקיומם של הליכים פליליים. תובע אשר נקט בהליך אזרחי זכאי לצפות כי הליך זה יתברר במהירות הראויה. ההכרה בקיומו של הליך פלילי כגורם אשר יכול ויעכב את ההליך האזרחי, לא רק שפוגעת ביעילות המערכת המשפטית אלא שטומנת היא בחובה פגיעה זכויות הפרט וביכולת להגן עליהן. בייחוד נכון הדבר שעה שהנתבע בהליך האזרחי הוא גם הנאשם בהליך הפלילי...
ובהתאם, לאור קיומה של הזכות להמנע מהפללה עצמית, לא היה מנוס מהותרת הבחירה האם להעיד על התקופות הרלוואנטיות (שבהם, ככל שתישאל היחידה, עלולה היא להפליל עצמה, בין בעבירות הנחקרות ובין בעבירות נוספות) – והיחידה בחרה שלא להעיד בשל חשש זה. עדיין, לא היה מקום שלא לקדם את ההליך; הזכות לחקירה נגדית אינה הזכות להעיד – זכותה של היחידה למסור את המידע אותו היא מעוניינת למסור, מוצתה במסירתה בתצהירים ובכתבי הטענות אשר הוצגו על ידי היחידה; לא נימנע מאת היחידה למסור את גירסתה ועמדתה לשאלות שבמחלוקת, אלא לבקשתה – לא נחקרה חקירה נגדית; לא שוכנעתי בטיעוני הצדדים, כי הדבר מטיל קושי להכריע בבקשה על בסיס – א. עדות המשיב (אשר גם היא הוגבלה לתקופות רלוואנטיות, ואף הופסקה על ידי בטרם סיומה כאשר גלשה החקירה לשלבים מתקדמים, על מנת שלא לפגום יתר על המידה בזכות להמנע מהפללה עצמית), ב. תצהירים שמסרה היחידה והמסמכים אשר הומצאו על ידי היחידה (והרי לא תוכל לטעון לחיסיון מיסמך שמסרה עצמה לתיק בית המשפט), או ג. מסמכים אשר הומצאו על ידי הנאמן , חלקם נתקבלו במסגרת ההליך וחלקם נתקבלו בידיו מכח צו (לדוגמא: צו שניתן לחשוף את דפי חשבון הנאמנות אשר נוהל על ידי עו"ד צפניה כאשר המשיב הנו הנהנה של אותו חשבון נאמנות).
...
בהתאם, אני קובע כי רק שני התשלומים האחרונים הנזכרים בסעיף 6 ט' עונים על דרישת תקופת שבע השנים הרלוונטיות; ברי כי התשלום הראשון באותו סעיף הינו תשלום מקדמת 10% ממחיר הרכישה, וברי כי התשלום השני ברשימה הינו העברת תשלום מס רכישה (5% מתמורת המכר) המתיישב עם התנועות בחשבון עו"ד צפניה, וכי התשלום השלישי אינו נוגע ליחידה, ואולם התשלומים בסעיפים 6 ט 4, 6 ט 5 בוצעו מחשבונה של היחידה, פחות משבע שנים לפני מועד הגשת הבקשה לחדלות פירעון, והיוו השלמת התמורה כחלק מהברחת נכסים בעודה מחזיקה בכספי נושיה/לקוחותיה, בהיקף שטרם הוברר (שאלת ההיקף אינה רלוונטית, שכן אין משמעות לשאלה אם היחידה חדלת פירעון באותו שלב, כל עוד ניתן לבסס הברחת נכסים כאמור לעיל).
בהתאם, אני סבור שבית המשפט מוסמך להורות למשיב להשיב לקופת הנשייה הטבה אשר קיבל כחלק מהברחת נכסים מטעמה של היחידה, כל עוד ההברחה בוצעה פחות משבע שנים לפני מועד הגשת הבקשה למתן צו לפתיחת ההליכים, בדרך של תשלום 90% מהתמורה החוזית.
סוף דבר לאור כל המקובץ, אני מורה למשיב לשלם לקופת הנשייה סך 1,200,000 ₪ אשר קיבל מהיחידה, הסכום כאמור יהא צמוד למדד המחירים לצרכן ממועד קבלתו (מרץ 2014) ועד ההשבה בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

ב"כ התובעים טוען כנגד היתנהלות הנתבעים, כשלטענתו בא כוחם עשה ככל יכולתו "על מנת שהנתבע לא יבצע הפללה עצמית". לדבריו, יש להעביר את פרוטוקול הדיון למשרד מסוי מקרקעין.
עוד רלוואנטיות לענייננו הוראות סעיפים 15-16 לחוק המכר, הקובעים כדלקמן: "15. לא הייתה אי-ההתאמה ניתנת לגילוי בבדיקה סבירה, זכאי הקונה להסתמך עליה על אף האמור בסעיף 14, ובילבד שנתן למוכר הודעה עליה מיד לאחר שגילה אותה; אולם במכירת נכס נד אין הקונה זכאי לחזור בו מן החוזה אם נתן הודעה כאמור לאחר שעברו שנתיים ממסירת הממכר, ואין הוא זכאי ליתר התרופות בשל הפרת חוזה אם נתן את ההודעה לאחר שעברו ארבע שנים ממסירת הממכר.
הדברים נכונים אף כאשר המומחה מטעם בית המשפט ממונה שלא בהסכמת הצדדים, כדברי כב' השופט י' עמית ברע"א 4255/13 ירון שמעוני שחם מהנדסים יועצים בע"מ נ' א.א הנדסה ותכנון מדרונות בע"מ, פִסקה 4 (28.8.2013): "... ראשית, גם כאשר מומחה בית המשפט התמנה שלא בהסכמת הצדדים, בררת המחדל הדיונית היא, שהמומחים מטעם בעלי הדין לא ייחקרו. שנית, גם אם ביקש בעל דין לחקור את מומחי הצדדים, או מי מהם, החקירה תיעשה 'באופן ובהקף כפי שיקבע בית המשפט בהיתחשב בנסיבות העניין, ובשים לב לחוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט ולעדותו'. הסיבה לכך היא, שבמצב הדברים הרגיל, בית המשפט נותן ממילא משקל נכבד לחוות דעת המומחה מטעמו, וזו ניתנת לאחר שהצדדים כבר הגישו חוות דעת מטעמם." עוד אני מפנה בהקשר זה לדברי כב' השופט (בדימוס) ע' בנימיני בת"א (מחוזי ת"א) 844/94‏‏ י.פ.ה.ר פרדסים לפרי הדר בע"מ נ' ועדה מקומית לתיכנון ולבנייה רמת גן, פִסקה 14 (28.8.2007): "[ה]ניסיון השפוטי מלמד כי אל לו לבית המשפט להיתעלם מן החשש שחוות הדעת שהגישו הצדדים - זה בכה וזה בכה - נוטות, בדרך כלל, לטובת הצד שבקש אותן, בעוד שמומחה מטעם בית המשפט, גם אם לא מונה בהסכמה, הוא בדרך כלל אובייקטיבי. בע"א 99/ 3056 רועי שטרן נ' המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, פ"ד נו(2) 936, נדון מקרה בו אמץ בית המשפט קמא חוות דעת של מומחה שמונה בלא הסכמת הצדדים, ובית המשפט קמא ציין כי 'הלה כמומחה מטעם בית המשפט נקי לחלוטין משקולי הצד הפונה אליו ...'. בית המשפט העליון, מפי כב' השופט א' לוי בעמ' 949, החיל על מקרה זה, שבו מונה המומחה שלא בהסכמה, את הכלל המשפטי שנקבע לגבי מומחה שמונה בהסכמה, כפי שנפסק בע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' רבי, פדאור 88(2) 270 ..." 43.
...
ה – סיכום מורם מהאמור עד כה כי התביעה מתקבלת בחלקה ואני מחייבת את הנתבעים בפיצוי התובעים בגין חלק מהליקויים.
בנוסף אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעים את ההוצאות הבאות: חלקם של התובעים בשכר טרחתו של מומחה בית המשפט (6,000 ₪ + מע"מ; עיינו בפניית המומחה מיום 14.7.2021) וכן שכר עדותו (2,000 ₪; ראו החלטתי בעמ' 51 לפרוט').
ו – סוף דבר אני מקבלת את התביעה באופן חלקי ומחייבת את הנתבעים לשלם לתובעים סכום של 132,111 ₪, בצירוף ההוצאות שפורטו בפִסקה 81 לפסק דין זה, וכן שכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 20,000 ₪ (כולל מע"מ).

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

לאחר שנערך דיון בבקשה והוגשו סיכומים מטעם הצדדים, דחה בית הדין האיזורי לעבודה את הבקשה למתן צוים זמניים וקבע כך: לא הונחה תשתית עובדתית או משפטית המצדיקה היתערבות בהליך החקירה הפלילית; לא הוכח שהמשיב מפעיל את סמכותו במשוא פנים ומתוך שיקולים זרים; הבקשה נועדה לעכב החקירה הפלילית מבלי שיש עילה מוצדקת לכך; מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת המשיב, משקבלת הבקשה לצוי מניעה תיגרום לו נזק בלתי הפיך ותפגע בסמכותו ויכולתו להגיע לחקר האמת.
הניתוח שנעשה בשתי הערכאות שדנו בבקשה היה ממצא ומקיף ואין מקום לחזור עליו, לחשוד בפלילים בכלל וגם לחשוד בעבירה פלילית המעוגנת בחוק הביטוח הלאומי, אין זכות לנוכחות עורך הדין בזמן החקירה.
הזכות הנה להוועצות עם עורך דין, הענקת זכות השתיקה במידה ותתבקש וגם חיסיון בפני הפללה עצמית אולם אין בזכויות הללו כדי לבטל את הסמכות עצמה להזמנה לחקירה.
...
המבקשים טוענים שצו המניעה שניתן בבית הדין הארצי בוטל לאחר דיון במעמד הצדדים בעיקר בשל ויכוחי סמכות עניינית, האומנם? כבר בתחילת הדיון והכרעה של בית הדין הארצי נכתב : "לאחר שעיינו בכלל החומר המצוי בתיק ובטענות הצדדים לפנינו בכתב ובעל פה נחה דעתנו כי יש לדחות את בקשת רשות הערעור. כפועל יוצא מהמסקנה האמורה, צו המניעה הארעי שניתן ביום 19.2.2020 -בטל." דהיינו, הצו בוטל כי הבקשה נדחתה ולא קשור לעניין הסמכות העניינית.
כך גם יש לשאול, אם אנו מצויים במסגרת הפלילית של סמכות בית משפט השלום על פי סעיפים 398 ו-399 הנ"ל, האם הליך אזרחי הוא ההליך הנכון? אך גם במידה ותתקבל הטענה שאכן הסמכות לדון בהליך כאן מוקנית (גם) לבית המשפט השלום, אין מקום להיעתר למתן הצו הזמני או הסעד המבוקש בהמרצת הפתיחה.
הבקשה לסעד זמני נדחית.

בהליך ערעור פלילי אחר (עפ"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

עוד נטען כי למערערים קמה הזכות שלא להעיד בבית המשפט ושלא למסור את גירסתם במשרדי המשיבה, וכי הנפקות של כך הנה אך חזוק לראיות התביעה ולא ראיה עצמאית.
דיון והכרעה אקדים ואציין כי דין העירעור בתיק זה להדחות על שני חלקיו ולהלן יובאו הטעמים לקביעתי זו. המערערים טוענים שתי טענות עיקריות בהתייחס להכרעת הדין: טענה כי לא הוכח מעבר לספק סביר זהוי המקרקעין הנזכרים בכתב האישום וטענת שהוי.
סעיף 162(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 קובע: "המנעות הנאשם מהעיד עשויה לשמש חזוק למשקל הראיות של התביעה וכן סיוע לראיות התביעה במקום שדרוש להן סיוע". בע"פ 2406/09 אלבו נ' מדינת ישראל (15.9.10) (להלן: עניין אלבו) נאמרו הדברים הבאים שכוחם יפה בעניינינו: "הוראה זו מעניקה משקל ראייתי מוגדר לשתיקת נאשם במשפטו (ע"פ 556/80 עלי נ' מדינת ישראל, פ"ד לז(3) 169, 183-182 (1983)). הרציונל הטמון ביסודה מעוגן בהנחה כי אדם חף מפשע לא יימנע, דרך כלל, מהצגת גירסתו החפה...שתיקת הנאשם עשויה ללמד גם על חששו כי הגנתו תתמוטט אם תעמוד למבחן החקירה הנגדית". עוד נקבע בעיניין אלבו כי "כאשר עולה מראיות התביעה מסקנה מפלילה לכאורה, המנעותו של נאשם מלהעיד מותירה את מסקנת ההפללה ללא משקל שכנגד, ועשויה להוביל להרשעתו (ע"פ 4600/94 חביו נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(5) 617, 632 (1997)). משקלה הראייתי של שתיקת הנאשם יושפע מהסבר מניח את הדעת – אשר אינו נעוץ אך ברצון להמנע מהפללה עצמית – הניתן לה, העשוי לגרוע מהערך המחזק שיש לראיות המפלילות...". ומהתם להכא: המערערים לא הציגו כל גרסה להגנתם, לא במשרדי הועדה ולא במסגרת של עדות בפני בית משפט קמא, ולא הביאו כל הסבר להימנעותם ממתן עדות.
המערערים בטיעונם המשפטי הפנו להכרעת דין של בית משפט השלום, לפיה זוכו נאשמים מבצוע עבירות של בנייה ושימוש ללא היתר, ותוך כך ביקשו המערערים ללמוד גזירה שווה מהכרעת הדין בתיק הנ"ל לענייננו.
...
לפיכך, דינו של הערעור על הכרעת הדין להידחות.
גם דין הערעור על גזר הדין להידחות.
בסיכומו של דבר, אני דוחה את ערעורם של המערערים הן על הכרעת הדין והן על גזר הדין.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

בית המשפט העליון פסק כי בעיניין מימן נקבע כי גם אם נפגעת זכות הנשים לאוטונומיה, הרי שזאת משיקולים רפואיים, וכי הן אינן זכאיות לקבלת טפול רפואי בנגוד להנחיות משרד הבריאות.
בית המשפט ציין כי תרגיל חקירה זה מעצם טיבו לא איפשר לנאשם עמידה על זכות ההיוועצות והזכות להמנע מהפללה עצמית, הבהיר כי חקירה סמויה נועדה מעצם טיבה להשיג מידע אותנטי שאינו עובר "סינון" של מי שיודע שהוא חשוד, וקבע כי לא קמה בשלב זה חובת אזהרה בדבר זכות השתיקה והזכות להיוועץ עם עורך דין.
העד הבהיר כי מדובר במשרד ממשלתי, לא במתלונן פרטי, ומשהמשטרה רצתה בר סמכא מקצועי שיחבר בין העולם הרפואי לעולם המשפטי, ביקשו מבית המשפט שיתיר לנציגי משרד הבריאות להישתתף בחיפוש וכך נעשה - "זה הכי בררת מחדל. כול עולם תוכן שאנחנו לא מכירים אנחנו מביאים מומחה בעיניין – זה מדינת ישראל, זרוע של המדינה לא מומחה פרטי, הרגולטור, ואני סבור שאם לא הייתי מביא אותם לחיפוש הזה הייתי בודק את עצמי מדוע לא עשיתי זאת" (עמ' 100 ש' 12 - 14).
נוכח היריעה שנפרשה בפניי בתיק זה באתי לכלל מסקנה כי לא ניתן לסיים את הכרעת הדין ללא היתייחסות לסוגיית לידות הבית, הכרוכה בדיון בזכויותיהן של נשים.
...
תוכן עניינים פתח דבר 3 כתב האישום 4 מעמד חוזר מנהל רפואה 10 אישום ראשון 18 אישום שני 43 אישום שלישי 68 אישום רביעי 82 אישום חמישי 91 האם בפעולותיו נתן הנאשם טיפול רפואי? 96 האם התרשל הנאשם במעשיו? 103 הפרת הצווים 125 שיבוש מהלכי המשפט 139 טענות ההגנה כנגד התנהלות המשטרה, משרד הבריאות והמאשימה 141 סוגיית לידות הבית 175 סוף דבר 182 פתח דבר עניינו של כתב אישום זה ברופא נשים, מומחה במיילדות וגניקולוגיה, אשר פתח מתחם ללידות בית בשטח ביתו.
כאמור, מסקנה זו מתיישבת גם עם עמדת משרד הבריאות, לפיה מוטב כי נשים שהריונן בסיכון ילדו בבית חולים ולא במקום אחר.
סוף דבר התיק הנדון עוסק במקרה ייחודי, במסגרתו ביצע הנאשם, רופא ומיילד, עבירות אגב מתן טיפול רפואי שבבסיסו לידות שבוצעו במתחם פרטי, לידות המוגדרות כ"לידות בית", בהן ילדו נשים שהלידה בעניינן הוגדרה בסיכון.
נוכח מכלול הנסיבות והעובדות שהוכחו, אין מנוס אלא להרשיע את הנאשם בעבירות אשר הוכחו, כפי שפורט במסגרת הכרעת הדין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו