מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הזדמנות לתיקון ליקויים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כאן המקום לשוב ולציין כי בהוספת נספח ובו קבלות אין די. לא ניתן לדעת מה מתוך סכום הקבלה נועד אך ורק לתיקון הליקויים, ומה נועד לשידרוג מעבר לליקוי עצמו, שייתכן שבחרה ימש לעשות באותה ההזדמנות.
...
התביעה נגד הנתבעים 4-2 נדחית במלואה.
ההודעה לצד שלישי נדחית במלואה.
בנסיבות אלה אני קובע כי התובעים יישאו, ביחד ולחוד, בהוצאות שכ"ט ב"כ הנתבעים 3-1 בסך של 400,000 ₪ בתוספת מע"מ. במסגרת זו לקחתי בחשבון כי חלק מהתביעה התקבל, ואת היקף הדיונים והסיכומים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

לאור האמור לעיל, בגין הליקויים שנותרו בדירה ייפסק לתובע סך של 14,500 ₪, עלות פקוח בשיעור של 12% ומע"מ עליהם, ובסה''כ 19,001 ש''ח. סכום זה בתוספת הפרישי הצמדה וריבית כחוק ממועד עריכת חוות הדעת השלישית, 26.07.2022, ועד להיום מגיע לסך של 20,202 ש''ח. אין חולק כי במקרה דנן ניתנו לנתבעת מספר הזדמנויות לתקן את הליקויים שהתגלו בדירה.
...
לבקשת שני בעלי הדין ניתנה החלטתי מיום 11.07.2022 בה נקבע כי על מומחה בית המשפט לפרט את עלות התיקון או הפיצוי עבור הליקויים שלא בוצעו או בוצעו באופן חלקי, כאמור בחוות הדעת השנייה, לרבות הפיצוי עבור השוני בגוון חיפוי קירות המרפסת.
מהטעמים לעיל אני דוחה את הטענה להרחבת חזית ביחס לפיצוי שיפסק לתובע עבור הליקוי בחיפוי קיר המרפסת.
לסיכום, אני מקבל את התביעה באופן חלקי ומחייב את הנתבעת לשלם לתובע, באמצעות בא כוחו, את כל הסכומים כמפורט להלן: סך של 20,202 ₪ עבור הליקויים שנותרו בדירה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

בין היתר נטען כי לאחר מסירת הדירה ניתנו לנתבעת הזדמנויות לתיקון הליקויים.
...
דיון והכרעה לאחר בחינת הבקשה והתגובות הגעתי לידי מסקנה שעל פיה דין הבקשה להידחות.
מהאמור לעיל עולה שאין בחלוף תקופת האחריות כדי להביא להתיישנות התביעה, ובשים לב לכך שהתביעה מושתת על עילה חוזית, נזיקית ועשיית עושר ולא במשפט – דין הבקשה להידחות.
סוף דבר דין הבקשה להידחות, הנתבעת תשלם לתובע הוצאות בקשה זו בסך 3,000 ₪ כולל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

עובר לפרעון השיק לא נשלחה כל הודעה כתובה או ניתנה היזדמנות לתיקון ליקוי בטרם נפדה השיק על ידי הנתבע.
...
דחיית התביעה שכנגד: בשים לב למועד ביקור המומחה מטעם הנתבע במושכר כשנתיים לאחר תום מועד השכירות של התובעים ותשובותיו המתחמקות והלקויות בעדותו; מגורי שוכרים אחרים אחריהם; עדויות בדבר חזרת הליקויים לאחר שיפוץ הנכס על ידי הנתבע וכן הופעת גורמים שעשויים היו לגרום לאותם ליקויים גם עובר השכרת הנכס על ידי השוכרים; אי העלאת טענות קונקרטיות מצד הנתבע בזמן אמת, אלא לקראת תום תקופת השכירות; הסכמתו של הנתבע בדבר מימוש תקופת האופציה ובשים לב להסכם מימוש האופציה; העובדה שעדיהם וראיותיהם של התובעים היו מהימנים יותר מאשר אלה של הנתבע וכי עדויותיהם התיישבו עם כלל תמונות המושכר והראיות האובייקטיביות שלימדו אודות ליקויי בניה וליקויים מבניים במושכר עובר להשכרת הנכס על ידי התובעים ולאחר עזיבתם את המושכר; סתירות בגרסת הנתבע וטענותיו וכן סתירה בינו לבין העדה מטעמו ואי הבאת עדים פוטנציאליים רלוונטיים שיוכיחו את טענותיו אזי אני סבור שיש לקבל את טענות ההגנה של הנתבעים במלואן ולדחות את טענות התובע שכנגד.
סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, תוצאת פסק הדין הינה כדלקמן: בתביעה העיקרית: הנתבע (מר ברודר) ישלם לתובעים (יוסי ונועם בן עזרא), ביחד ולחוד, כדלקמן: את הסך 30,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום פרעון השיק הבנקאי (10.8.2016) ועד ליום התשלום בפועל; את הסך 10,300 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום הגשת התביעה (20.2.2019) ועד ליום התשלום בפועל; את הוצאות המשפט בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל; שכ"ט עו"ד (בתביעה ובתביעה שכנגד) בסך 25,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.
בתביעה שכנגד: התביעה שכנגד נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

הערכה זו לא מקובלת עלי, שכן המומחה לא לקח בחשבון שלמרות שניתנו לנתבעת מספר הזדמנויות בבית המשפט לתקן את מיטרד הרעש, ולמרות זאת עשתה ככל העולה על רוחה, מי יבטיח שאם יינתן לה לתקן את הליקוי, אכן תתקן אותו הנתבעת? לעניין גובה דמי השכירות, על פי עיסקאות מכר לחודש מרץ 2020 שווי הנכס הנו 976,500 ש"ח ודמי השכירות על פי תשואה של 3.5% לשנה הנם 2,800 ₪ לחודש.
...
בכתב ההגנה טענה הנתבעת שיש לדחות את תביעת התובע מהסיבות כדלקמן: ניתן לתקן את ליקויי הרעש על ידי הוספת בידוד נוסף, ומאחר וכך, אין מקום לפיצוי בגין ירידת ערך הדירה; לעניין האיחור במסירה הציעה הנתבעת לתובע לשלם לו את הסך 18,000 ₪ אך הנתבע סירב לקבל סכום זה; האיחור במסירת הדירה נבע מעיכוב ברישום הזכויות על שם הנתבעת ע"י חברת נרקיסי ראשל, חברה אשר מכרה את הקרקע לנתבעת (כאן אעיר שאין כל קשר בין טענה זו לבין האיחור במסירה, שכן טענה זו יכולה להיות נכונה לגבי האיחור ברישום הזכויות בדירה על שם התובע, אך לא יכולה להיות נכונה לגבי האיחור במסירה הדירה); היו שני מבצעים צבאיים שהם "מבצע "שובו אחים" ומבצע "צוק איתן", אשר התקופות בהן הם ארעו היו כחדשיים וחצי החל יום 12.6.2014 ועד ליום 26.8.2014, ובהתאם לסעיף 19.9 לחוזה נקבע כי קיימת לנתבעת זכות לעכב את המסירה לאותו פרק הזמן שבו עוכבה עבודתה בשל אירועים אשר לחברה אין שליטה עליהם.
אך סבור אני שיש לדחות את טענתה זו משום שלא מילאה אחר הנטל המוטל עליה להוכיח טענה זו, הכל בהתאם לאמור בפסק הין בתיק אז' 42039-06-16 אליהו נ. פלסים חברה לפיתוח ובניין בע"מ (פורסם בנבו, 3.5.18).
התובע תבע פיצויים בגין נזק שאינו נזק ממון בסך 30,000 ₪, וסבור אני שסכום זה הינו סביר בנסיבות בעניין לאור סוג הליקוי בדירה ומשך הליקוי בדירה, והיות הרעש רעש מטריד.
סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, תוצאת פסק הדין הינה כדלקמן: ניתן בזה צו עשה נגד הנתבעת ולטובת התובע לפיו על הנתבעת לתקן את ליקויי הרעש הנגרמים לדירת התובע עד ליום 22.5.24, ולהמציא לתובע חוות דעת של מומחה לאקוסטיקה בדבר עצמת הרעש שנותרה לאחר ביצוע התיקונים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו