מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הוצאת מכרזים ללא תקציב מתאים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום עפולה נפסק כדקלמן:

לאחר תקופה זו לא הוצא מיכרז חדש דומה ולא היתה כל היתקשרות מחייבת מצידה של המועצה.
עסקינן בקבלן מנוסה שביצע במשך שנים עשרות עבודות בהקף נטען של מעל 2.1 מיליון ₪ ללא הזמנה ללא מיכרז תוך עירכת מניפולציות ומשחק בסעיפים בתקציב של גופי המועצה.
מדובר במנגנון פעולה משומן שנמשך מספר שנים במסגרתו מבצעים עבודות שלא בהתאם לדין וללא מסגרת תקציב מתאימה ובמקביל מבצעם "שיפוצים" ו"התאמות" בתקציב.
...
לא ניתן להתבסס על החשבון שהוגש ביחס לשתי העבודות ומשכך, אני דוחה את העבודה לגופה ביחס לשתי עבודות אלו מס' 8 ו- 30.
סיכום: מכל הטעמים שציינתי לעיל, אני מורה על דחיית התביעה על כל רכיביה.
בשים לב לאמור, אני קובעת כי כל צד ישא בהוצאותיו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

כתב כמויות מעודכן נימסר לתובעת לראשונה ביום 15.11.2007 לאחר שעבר שינויים ואישור של המזמין וצוין שהוא מחליף את כתב הכמויות הקודם (נספח ה/1 לתצהירו של ניסים שדה); כתב הכמויות המעודכן הוצא על סך של 1,099,556 ₪ בצרוף מע"מ, תואם לתקציב ההתחלתי בסך של 1,200,000 ₪.
המהנדס מייליך הגיע לכלל מסקנה שהנתבעת "יצאה למכרז ללא הכנת המיכרז כראוי בכלל וחוסר תכניות, חוסר תיאום בין כתב הכמויות לבין המצב האמיתי של התחנות, בפרט והכי חמור ללא כסוי תקציבי מתאים..." (סעיף ג.1.
...
תהל הכחישה את הטענה והציגה ראיות בעניין זה. סבורני שאין ממש בטענות שהעלתה הנתבעת בעניין זה, וזאת גם אם אניח שהרכיבים הנ"ל נכללו בכתבי הכמויות שסיפקה תהל.
התוצאה מהמקובץ לעיל, התביעה מתקבל בחלקה והנתבעת תשלם לתובעת את החיובים הכספיים הבאים- סך של 695,803 ₪, בצירוף מע"מ כדין (72,000 ₪ + 550,440 ₪ + 73,363 ₪, בצירוף מע"מ), עבור שירותי תחזוקה ושמירה לתחנות בתקופה הרלבנטית ותשלום יתרת התמורה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.
בנסיבות העניין, מכיוון שההודעה כנגד המילת"ב התקבלה רק לגבי הכספים המעוכבים בשל אי המצאת כתב ויתור תביעות מטעמה של התובעת לא מצאתי לנכון לעשות צו להוצאות על המילת"ב. ההודעה כנגד צד ג/2, תהל, נדחית, והנתבעת, שולחת ההודעה, תישא בשכר טרחתם של באי כוחה של תהל בסכום כולל של 25,000 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

תשובת הערייה לטענת הערייה היא סברה מלכתחילה כי ראוי שעבודות הפיתוח עבורה תעשינה באמצעות העותרת עצמה, אולם לא קיבלה לכך את אישור משרד הפנים ועל כן, הוציאה מיכרז נפרד בו זכתה החברה הנ"ל. דא עקא, למרות שהחברה התחייבה לסיים את העבודות עד לאמצע שנת 2015, היא לא עמדה בחיוביה וגם בעבודות שביצעה נתגלו ליקויים רבים אשר הובילו לסכסוך משפטי שבגינו אף הוגשו שתי תובענות בבית משפט השלום בטבריה: · האחת, על ידי החברה – לתשלום החשבון הסופי בגין העבודות שביצעה.
ב"כ הערייה, מצידה, הבהירה כי כבר החלו הליכי קבלת תב"ר (תקציב בלתי רגיל) לצורך השלמת העבודות והעירייה תעשה כל שביכולתה על מנת לקבל את האישורים המתאימים ולהתקשר עם גורמים מתאימים להשלמת ביצוע העבודות, ככל שבית המשפט ייעתר לעתירה, וככל שלא תתקיים מניעה אחרת שאינה תלויה בה. לדבריה, ולאחר היתייעצות עם מהנדסת המועצה, מדובר בהליך שימשך לפי הערכה, חודשים מספר, אולם היא ביקשה שלא לקצוב לעירייה פרק זמן קצר על מנת לא להעמידה בפני מצב בלתי אפשרי.
...
שוכנעתי ההיפך.
סוף דבר העתירה מתקבלת בחלקה.
אני מורה לעירייה להחל מידית בטיפול בכל העניינים הדורשים השלמת העבודות, כמפורט בעתירה.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

באשר לתמורה לה זכאית המבקשת: העקרון הוא, שעבודתו של המתכנן על כל שלביה, לרבות תשלום שכר טירחה לצוות היועצים, היא בבחינת "שלח לחמך על פני המים" במובן זה ששכר הטירחה המוסכם על-פי ההסכם, ישולם למבקשת רק לאחר קבלת תקציב מתאים וייעודי ממשרדי הממשלה.
נטען, שהמבקשת פעלה לפי הוראות ההסכם, החלה בבצוע העבודות בהתאם להסכם, והגיעה לשלבים מתקדמים בבצוע העבודות, דהיינו: ביצוע תיכנון מפורט עד לשלב הוצאת מיכרז ותחילת ביצוע העבודות עבור פרויקט הרחבת בית ספר יסודי א'.
...
מוסיפה המשיבה, שבהחלטתו הגיע בית משפט קמא למסקנה, שאין מקום למתן סעד זמני, וככל שיש למבקשת זכות כלשהיא, הרי שזכות זו היא זכות כספית שתוכרע במסגרת הדיון בתיק העיקרי.
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות שהגישו הצדדים בפני בית משפט קמא, כולל הנספחים, פרוטוקול הדיון בפני בית משפט קמא מיום 25.6.19, החלטת בית משפט קמא מיום 13.8.19 הדוחה את הבקשה לסעד זמני, בקשת רשות הערעור על נימוקיה, ותגובת המשיבה לבקשת רשות הערעור – הגעתי לכלל מסקנה שדין בקשת רשות הערעור להידחות.
נימוק זה, בשילוב עם מסקנתו המוצדקת של בית משפט קמא, לפיה, בנסיבות העניין נוטה מאזן הנוחות לטובת המשיבה, הצדיקו את דחיית הבקשה לצו מניעה זמני ולפיכך, אני דוחה את בקשת רשות הערעור.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

כך למשל פעל מר גפסו ליצירת התקשרויות והוצאות בנגוד להוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים, מבלי שהתקבלה על כך החלטה בגופים המוסמכים לכך, ללא עריכת מכרזים, ללא אישור המועצה, ללא הסכמים חתומים כדין, ללא אישור גזבר וללא תקציב.
לפני דבריו הנ"ל של ביהמ"ש העליון אמר ביהמ"ש העליון כדלקמן: "הכלי המתאים, הסמכותי והאפקטיבי למימוש ממצאי הבקורת וליישום עקרונות המינהל התקין על נבחרי הרשות המקומית בתחום הכספי והתקציבי הוא סעיף 221; זאת - לצד סמכויות נוספות, המופקדות בידי שר הפנים והממונה." (עמ' 449 לפסה"ד) קיים חשש - וניסיון החיים מוכיח כי חשש זה מבוסס הוא - כי מי שבידו כוח ינצל אותו לרעה.
השמוש בסמכות זו, חייב מצד אחד להעשות בזהירות, רק לאחר בירור יסודי של העובדות ובהיתחשב גם בנסיבות ובאילוצים שבהם פעלו אלה שהוציאו או שהרשו את ההוצאה ובשיקול שלא להרתיע מועמדים רציניים ומתאימים מלקבל על עצמם תפקיד צבורי כפי טובה.
...
לאור כל האמור לעיל, בהתאם למסמכים שהוגשו עד כה, סבור אני שיש לקבל את טענת מר גפסו שעו"ד גורדון אינה מוסמכת לייצג את הנתבעת לכל הפחות בהליכי צד ג' שהוגשו כנגדו.
בנסיבות אלו סבור אני שיש להחיל את הנוהל שקבע מנכ"ל משרד הפנים, שהיועץ המשפטי של משרד הפנים יתן את חוות הדעת, או שימנה יועץ משפטי של רשות אחרת אשר יבדוק את העניין ויתן חוות דעתו בעניין זה. במקרה שבפנינו האמור לעיל פועל ביתר שאת, במיוחד לאור הדברים שכתבה כב' השופטת חיות על מערכת היחסים שבין עו"ד גורדון לבין מר גפסו.
סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, אני מורה על סילוק על הסף של ההודעה לצד ג' ששלחה הנתבעת כנגד מר גפסו.
הנתבעת תשלם למר גפסו כדלקמן: 1) את הוצאות המשפט בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל; 2) שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן ההחלטה ועד ליום התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו