מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הוצאות פיתוח במגרש כלולות בתמורת הרכישה

בהליך ועדת ערר (ו"ע) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

כפי שפירטנו באותו עניין, ההלכה כפי שהתגבשה בבית המשפט שמה את הדגש על מהותה האמיתית של העסקה, דהיינו האם העסקה היא לרכישת מקרקעין בלתי מפותחים שבצדה עסקה נפרדת לפיתוח המיגרש, או שמא עסקה אחת הכוללת בחובה תמורה עבור הזכויות המפותחות.
וכך מציין בית המשפט (שם, פסקה 9): לסיכום, כאשר נערך הסכם לרכישת מיגרש בלתי מפותח ולצדו מתחייב הקונה לשלם הוצאות פיתוח וכאשר במועד הרכישה טרם בוצעו עבודות הפיתוח, אין לכלול את "הוצאות הפיתוח" ב"שווי המכירה" ואילו כאשר כבר בוצעו עבודות הפיתוח בעת הרכישה, באופן מלא או חלקי, יש לכלול את "הוצאות הפיתוח" באופן מלא או חלקי, ב"שווי המכירה".
ככל שנותרו עבודות נרחבות יותר ניתן להניח כי הן אינן כלולות בשווי המכירה ולהיפך.
...
גם הטענה כי בהסכם המכר נקבע בסעיף 8.1 כי הפיצוי המוסכם במקרה של הפרה (10%) יחושב מ"התמורה הכוללת" אינו משנה את המסקנה האמורה.
הטלת סנקציה בגין הפרת ההתחייבות לשלם למינהל, כלומר הפרת החיוב שהוסב/הומחה לעוררת, אינו מחייב את המסקנה כי מדובר בחיובים שאינם ניתנים להפרדה.
סוף דבר לאור כל האמור, אציע לחבריי לקבל את הערר, להורות על ביטול השומה, ולחייב את המשיב לשלם לעוררת הוצאות בסך 10,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום טבריה נפסק כדקלמן:

העובדות הצריכות לעניין   בחודש ינואר 2014, פירסמה נתבעת 2, רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") מיכרז בדרך של הרשמה והגרלה, עבור זכויות חכירה של 14 מגרשים לבניית יחידת דיור אחת במיגרש, בתמורה לתשלום מחירי קרקע הרשומים במיכרז, בשכונת מצפה רקת בעיר טבריה (להלן: "המיכרז").
כמו כן עתרו לפיצויים בגין עגמת נפש בסך של 300,000 ₪, אגרת בית משפט ושכר טירחת עו"ד. לעומתם, טענה הרשות שאין באפשרות התובעים לקבל פצויי קיום בגובה של שווי מיגרש מפותח, הוא מיגרש לאחר פיתוח צבורי ופיתוח בתוך המיגרש, יחד עם פצויי הסתמכות, המהוים פיצוי בגין הוצאות שהוציאו לצורך קיום החוזה, הוצאות שהיה על התובעים להוציא על מנת שיהיה בידם מיגרש מפותח.
מכתבו של קלר מיום 12/9/16 (נספח ג לתצהיר לביא) בו הוא כותב שללא ייצוב המדרון שמתחת לרחוב האמהות, עבודות הכלולות בפתוח הצבורי, "אין אפשרות לבנות מבנים מהסוג המיועד, בעלות סבירה". (ההדגשה של הח"מ).
לא כך הם הדברים, התשלומים ששולמו על ידי התובעים לרכישת המיגרש, קוזזו לעיל, ואין מדובר בהוצאות לרכישת מיגרש, אלא הוצאות שהוצאו על ידם בשל הפרת ההסכם ורשלנות הנתבעות.
...
וכן, אני סבורה שיש לערוך אבחנה בין אמויאל וגרבלי לבין יאיר נוכח גילו ונכותו של יאיר.
לאחר ששקלתי ובחנתי את הנסיבות והטענות, הגעתי לכלל מסקנה כי התובעים זכאים לפיצוי בגין עוגמת נפש אתו אני מעמידה על סך של 70,000 ש"ח לאמויאל וגרבלי וסך של 100,000 ₪ ליאיר.
לסיכום, אני מקבלת את התביעה ומורה לנתבעות לשלם לתובעים, בחלקים שווים, את הסכומים הבאים: לאמויאל סכום כספי בסך של 479,000 ₪ (במעוגל), המורכב: פיצויי קיום – 332,801 ₪.

בהליך ועדת ערר (ו"ע) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בגדריו של הערר המונח להכרעתנו עולה השאלה האם ניתן לפצל את התמורה ששולמה על ידי העוררת בין התמורה עבור הזכויות במקרקעין לבין תשלום החזר הוצאות עבור עבודות הפיתוח שטרם בוצעו, ובהתאם האם על העוררת לשלם מס רכישה על מלוא התמורה ששולמה או שעליה לשלם מס רכישה רק על חלק מהמחיר ששולם השווה לתמורה בנכוי שווי עבודות הפיתוח שטרם בוצעו.
וכך מציין בית המשפט (פסקה 9): לסיכום, כאשר נערך הסכם לרכישת מיגרש בלתי מפותח ולצדו מתחייב הקונה לשלם הוצאות פיתוח וכאשר במועד הרכישה טרם בוצעו עבודות הפיתוח, אין לכלול את "הוצאות הפיתוח" ב"שווי המכירה" ואילו כאשר כבר בוצעו עבודות הפיתוח בעת הרכישה, באופן מלא או חלקי, יש לכלול את "הוצאות הפיתוח" באופן מלא או חלקי, ב"שווי המכירה".
ככל שנותרו עבודות נרחבות יותר ניתן להניח כי הן אינן כלולות בשווי המכירה ולהיפך.
...
מכל האמור מתחייבת המסקנה כי העוררת לא הוכיחה מהן עבודות הפיתוח שטרם בוצעו ואשר על פי הסכם ערים עדיין יש לבצען, ולא הוכיחה את עלות עבודות אלו.
האבחנה, אם כן, בין נסיבות ותוצאות פסקי הדין בפרשיות אאורה ושיכון ובינוי מחד, לבין העניין דנן מאידך, הינה, אפוא, ברורה ומתבקשת, ומכאן שאין בה כדי להשפיע על תוצאות פסק דיננו זה. סוף דבר: בשים לב לכל האמור אציע לחברי לדחות את הערר.
העוררת תשלם למשיב הוצאות ההליך ושכר טרחה בסך כולל של 10,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2008 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

גם לגבי מגרשים אלה טוען היזם כי המועצה לא שילמה לו עבור עבודות אלה ואף לא פעלה לגביית הוצאות הפיתוח מבעלי הזכויות במקרקעין אלה, על אף שהתחייבה לגבות את התמורה בגין עבודות הפיתוח בהסכם הפיתוח ולמרות היתחייבותה המפורשת.
המחלוקת בעניין הסכמים אלה נסבה על העבודות שלטענתו ביצע היזם לפי דרישת המועצה בחלקה 12, שהתוכנית המפורטת חלה גם עליה, על אף שלטענתו הן אינן כלולות בהסכמי הפיתוח.
לטענתה, רוכש חלקה 108 הסכים לשלם לתובעת סך של 17,000$ בגין הוצאות הפיתוח בחלקה, אך התובעת דרשה ממנו סכום כפול בטענה כי ניתן לבנות בחלקה שתי יחידות דיור, וזאת בנגוד למסמכי מכרז המנהל, לתשריט שהגיש הרוכש ולאישור הועדה המקומית לתיכנון ובנייה.
...
בעניין חלקה 110, אני מקבלת את טענתו של היזם לפיה ביצע בה עבודות פיתוח.
" (עמ' 65 ש' 14-26) לאור האמור, אני סבורה כי יש לחייב את הבעלים של חלקה 108 בגין עבודות הפיתוח שבוצעו שם, עפ"י הת.ב.ע. דהיינו-כל עוד עפ"י הת.ב.ע שבתוקף, ניתן לבנות בחלקה 108 יחידת דיור אחת, יש לחייב את הבעלים עפ"י תעריף זה. באם תוגש בקשה להיתר בניה ותאושר כך שעפ"י הת.ב.ע המעודכנת ניתן יהא לבנות שתי יחידות דיור על חלקה 108, בעלי החלקה יחויבו עפ"י תעריף של שתי יחידות דיור, בדומה ליתר החלקות הסמוכות, כאמור.
פסק דין חלקי זה עוסק בעניין החבות, ולכן איני נידרשת לדון כאן בחישוב שיעור דמי ההשתתפות שעל המועצה לגבות עבור היזם בגין עבודות הסלילה שביצע שטרם שולמו לו. סוף דבר לאור כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה באופן חלקי, כך שניתן לתובעת סעד הצהרתי לפיו הנתבעת מחוייבת לגבות מבעלי הזכויות בחלקות 118 הישנה (דהיינו חלקות 141-159 החדשות) וכן בחלקות 12, 108 ו-110 היטלי מים וביוב בעת שבעלי הזכויות בחלקות אלה יגישו בקשות להיתרי בנייה או אישורים ללשכת רישום המקרקעין כאמור, ולהעביר ליזם את חלקו היחסי כפי שנקבע בהסכמי הפיתוח, מייד לאחר גבייתן.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2005 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המשיבות זכו ביום 3/2/04 במכרז, שעשה מינהל מקרקעי ישראל (להלן – המינהל) בחודש דצמבר 2003 לרכישת זכויות חכירה ופיתוח של מספר מגרשים בישוב בית חשמונאי, ושיווקו את המגרשים לרוכשים, המעונינים בכך.
התשלומים מפורטים על פי נושאיהם: "רכישת הזכויות ועמלת ארגון", הוצאות פתוח, "עמלת ארגון לחברה המנהלת ותיאום התכנון עם האדריכל", ועוד.
יחד עם זאת, פרטים שהוסכם לגביהם במפורש בהצעה, ובראשם: התמורה הכוללת עבור רכישת המיגרש, לא ניתן היה לשנותם בהסכם, וכך נקבע בהצעה.
משלא נעשה כך, ומשהמבקשים טעו לחשוב, כי הוראות אלה אינן כלולות בהסכם, התקיימה עילת ההטעיה.
...
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו