מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הוצאות משפט לסכסוך לא מוייצג

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

אם הוא לא מייצג, אני מבקש שביהמ"ש יחזיר את הערבות על סך 10,000 ₪ בחזרה לזוג בתוספת הוצאות משפט לדוגמא.
ביהמ"ש רשם לפניו את בקשת הצדדים לפסוק בסכסוך על יסוד סעיף 79א לחוק בתיהמ"ש. המזכירות תעקוב אחר קבלת כתב הגנה ותצהיר תשובה ותפתח משימה להכרעה בסכסוך.
...
המצאה בדואר בלי מסירה אישית לעו"ד, המצאה בדואר לחו"ל. יש לי מה להציע לגופו של עניין ואני סבור שצריך לסיים את הסכסוך.
שמעתי את טיעוני הצדדים בנקודה זו. אני סבורה כי הצדק הוא עם ב"כ התובעת, וכי יש לראות את עו"ד קיירה כמי שמייצג את הנתבעת בהליך העיקרי.
אני מורה לנתבעת באמצעות עו"ד קיירה להגיש כתב הגנה לא יאוחר מאשר בתוך 30 ימים מהיום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

לפיכך, על בסיס תקנות 157(2) ו- 160 (3) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, ועל יסוד הודעת הצד השלישי, הסיכומים שהוגשו וכן החומר הכולל תצהירי התובעים, מסמכים ועדויות אני מחייב את צד ג' מס' 5, חברת א.ע. השלום בע"מ לשלם ליסודות את מלוא הסכומים בהם חויבה בתיק זה, בצרוף הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך15,000 ₪.
בכל התקופה הרלבנטית, יסודות, שכאמור לא הביעה כל עניין או מעורבות בכל הקורה בחשבון הליווי שניפתח על שמה, לא טירחה לפנות (לא בע"פ ולא בכתב) לבנק, בדרישה או בקשה לשחרר את כפל התשלומים שהופקדו בחשבון הלווי, והלכה למעשה יצרה מצג כי מדובר בסכסוך לא פתור בינה ובין התובעים וממילא לא התירה את שיחרור הכספים.
...
כמו כן הנני מחייבם לשלם 70% מהוצאות המשפט והאגרות, וכן בשכ"ט עו"ד בשיעור של 20% על הסך של 227,532 (הסכום מופחת לצורך חישוב שכ"ט בניכויי סך של 100,000 ₪ לפי בסעיף 63 שמהווה שכ"ט בגין תשלום הביניים), בצירוף מע"מ כדין.
וכן תשלם חב' השלום את הוצאות ההודעה בצירוף אגרה ושכ"ט עו"ד בסך של 15,000 ₪ כולל מע"מ. ההודעה לצד שלישי כלפי עו"ד הרשקוביץ, נדחית.
הודעת צד ג' כלפי צד ג' 7, בנק אוצר החייל, נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אין עסקינן אפוא במקרה רגיל בו נידרש עורך הדין להציג את יפוי הכוח בפני בית המשפט, בעל הדין שכנגד או פקיד השומה או כל רשות אחרת, וזאת על מנת להוכיח שאכן הוסמך לפעול בשם לקוחו, שאז אין כל מחלוקת על חובתו לעשות כן. בעניינינו המדובר ביפוי כוח שהפך לראיה בעלת משמעות כבדת משקל בסכסוך שבו הוא כבר לא מייצג את לקוחותיו לשעבר, ואלו מיוצגים ע"י פרקליט אחר.
התובעת תשלם לנתבע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 175,000₪.
...
משלקוחותיו לשעבר של הנתבע לא העלו כל טרוניה כלפיו, מקובלת עלי עדותו של הנתבע לפיה הפנה את המכתבים לבאי כוחו והלה ייעצו לנהוג כפי שנהג.
התוצאה התביעה נדחית.
התובעת תשלם לנתבע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 175,000₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

זה גם המקום לציין שמדובר בצדדים (כולל העדים) המכירים היטב האחד את השני, זה מטופל אצל ההוא, ההוא מייצג את זה, כאן התארגנו יחדיו לעניין אחד ושם הסתכסכו בעיניין אחר, לא פעם תיקים העוסקים בבעלי דירות ועסקים/שכנים בבתים משותפים מקבלים אופי סובייקטיבי (דומה במקצת ל"תיקי מישפחה") ומערכת זו של יחסים יחד עם מידע רב שיש לאחד על השני ובתוספת אינטרסים שונים המתערבבים להם, מולידה טענות רבות מיספור, כאמור רובן לא (או לא לגמרי) רלוואנטיות.
סוף דבר הנני מחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובעים סך 44,000 ₪ בצרוף שכ"ט בסך 6,000 ₪+מע"מ ובתוספת הוצאות משפט (יחסיות בלבד-שכן מרבית הסעד לא נפסק) בסך 1,500 ₪ לתשלום תוך 30 יום שאם לא כן, יישאו הסכומים הפרישי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.
...
אמנם הנתבע 1 איננו, באופן אישי, מי שיוצר את מטרד הרעש (ואין על כך חולק) אך הוא ולמעשה רק הוא, כאדם פרטי, היה זה שהתנהל מול התובעים ויצר מצג על פיו הוא ידאג לכך שלא יהיה מטרד ושהוא מי ששולט על התנהלות ופעילות הנתבע 4 (ראה עמ' 78 לתמליל מול שורה 19): "ואז הוא בא אליי בטענה, גבור בא אליי בטענה של חדר כושר, אמרתי לו 'תשמע אדוני, אם יש מטרד מחדר הכושר אני מוכן להסיר אותו איך שלא יהיה, יש לי שליטה על הבחור, אני מוכן להסיר אותו". מתוך החומר, ההתנהלות, המצגים, ההתבטאויות והאינטרס הכלכלי הממשי שיש לנתבע 1 בפעילות הנתבע 4, ניתן להגיע למסקנה כי הנתבע 1 התחייב ולקח על עצמו אחריות לטיפול במטרד הנטען.
סוף דבר הנני מחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובעים סך 44,000 ₪ בצירוף שכ"ט בסך 6,000 ₪+מע"מ ובתוספת הוצאות משפט (יחסיות בלבד-שכן מרבית הסעד לא נפסק) בסך 1,500 ₪ לתשלום תוך 30 יום שאם לא כן, יישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.
נוכח פסיקת הסעד עד יום סיום השמיעה, ספק אם יש עוד טעם במתן פיצול סעדים ברם הנני נעתר לבקשה ומאפשר פיצול סעדים ביחס ל"סעדים עתידיים" (זה מה שהתבקש בסעיף 6 לתביעה) אם כי תקוותי שבכך תמה הפרשה לעבר ולעתיד ישכילו הצדדים הרלוונטיים להתנהל כך שלא יהיה צורך בהליכים נוספים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

במצב דברים זה לא עמדה התובעת בנטל הראיה המזכה אותה לקבל הסכום הנתבע והמפורט בחשבון דמי ההשהיה הנ"ל. לאור כל האמור מתבקש בית המשפט לדחות התביעה אם על הסף ואם לגופם של דברים, תוך חיוב התובעת בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד המבוקש לדוגמא, בתוספת הפרישי הצמדה וריבית עליהם, כחוק.
לא הובהר בבית המשפט אם קיים ביטוח בנושא זה, אך סביר להניח כי אם לא קיים ביטוח בנושא המכולות מן הראוי שיהיה, וכך יימנעו סכסוכים כגון אלו נשוא תביעה זו. לא למותר להעיר כי מצב בו עמיל מכס נידרש לשלם עשרות אלפי שקלים חדשים או במקרים אחרים יכולים להיות סכומים גדולים הרבה יותר, למעשה על לא עוול בכפו, אינו מצב ראוי בעיניי.
...
מאידך אינני מקבלת את טענותיו של עו"ד שטנגר כלפי תצהירה של גב' אוחנה וכלפי עדות גב' אוחנה עצמה.
אני מקבלת את התביעה בחלקה כך שהתוצאה היא שהנתבעת תשלם לתובעת סכום של 13,288 ₪ בלבד.
הערה לסיום:הנושא נראה לי "פרוץ" ומזמן תקלות, במיוחד אם קיימת בעיה כמו משלוח סחורות לרצועת עזה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו