מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

ההלכה לפי סעיף 10 לחוק החוזים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

הלכה זו הושרשה בפסיקה הן לגבי פיצויים בנזיקין והן לגבי פיצויים חוזיים לפי סעיף 10 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1971.
...
לאור כל האמור לעיל –יש לחייב את הנתבעים בתשלום יתרת התמורה (14,200,000 ₪ - 11,955,316 ₪ שכבר שילמו=2,244,684 ₪) בקיזוז ניכויים בסך כולל מע"מ של 1,041,309 ₪ ,סה"כ 1,203,375 ₪.
כמפורט בסעיף 14 סיפא לעיל, אין מקום לפסוק הפרשים נוספים או ריבית פיגורים על סכום זה. אני דוחה את הרכיבים האחרים שנתבעו ע"י התובעת בתביעתה.
אני דוחה את הרכיבים האחרים שנתבעו ע"י הנתבעים בתביעתם שכנגד.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ההלכה הפסוקה, שנפסקה בהקשר לתביעה לתשלום פיצויים לפי סעיף 10 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א – 1971, ולגישתי יפה היא, אף ביתר שאת לענייננו, קובעת כי התובע פיצוי על נזקים שנגרמו לו חייב להוכיח, במידת ודאות סבירה, הן את הנזק הן את שיעורו.
...
דין הטענה להתקבל.
סוף דבר משבאנו לכאן, אציע לחבריי להרכב לתת תוקף של פסק דין להסכם הפשרה שנחתם בין פרנקו ללזרוביץ; לדחות את ערעורה של פרנקו ; לקבל את ערעור רויאל בכל הנוגע לפיצוי בגין התכולה ולבטל את החיוב ברכיב כפי שנקבע בסעיף 243 לפסק הדין.
משנדחה ערעורה של פרנקו וערעורה של רויאל התקבל, גם אם חלקית, תשלם פרנקו לרויאל הוצאות ושכ"ט עו"ד כדי סך של 15,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום הרצליה נפסק כדקלמן:

זאת ועוד, בהתאם להלכה, קיימת חובה ברורה לציין בכתב התביעה כי התובע עותר לפצוי המוסכם החוזי.
ר, למשל, ע"א 355/80 נתן אניסימוב בע"מ נ' מלון טירת בת שבע בע"מ [פורסם בנבו] (9.3.1981) (להלן: "עניין אניסימוב"): "נראה לי, כי הגישה הנכונה היא, כי נפגע, התובע פיצויים לפי סעיף 10 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) (להלן: חוק התרופות), חייב להוכיח, במידת ודאות סבירה, הן את ניזקו והן את שיעור הפיצויים, שיהיה בו כדי לפצותו על ניזקו." עוד קבע בית המשפט העליון בעיניין אניסימוב, כי לא די בהוכחת הנזק אלא יש להניח תשתית עובדתית לקביעת שיעור הפצוי, כך: "הוכחת הנזק היא תנאי הכרחי אך לא מספיק לקביעת הפצוי. כשם שעל הנפגע להוכיח את הנזק שניגרם לו, כן מוטלת עליו החובה להוכיח את הנתונים העובדתיים, מהם ניתן להסיק את הפצוי, דהיינו, את הערך הכספי של החזרת המצב לקדמותו. נפגע אינו יוצא ידי חובתו בהוכחת הנזק, אלא עליו להניח אף תשתית עובדתית לקביעת שיעור הפצוי. אין להשאיר עניין אחרון זה לאומדנו של השופט." ראוי לציין כי בית המשפט העליון בעיניין אניסימוב קבע כי במקרים בהם לא ניתן להעריך את הפצוי והנזק ברמת ודאות גבוהה, לא יהיה בכך בכדי להכשיל את התביעה.
...
כמו כן, העירייה תשלם הוצאות משפט (עבור השתתפות באגרות, שכר מומחים, נסיעות וכיוצ"ב) בסכום כולל של 25,000 ש"ח. אשר להודעות לצדדים שלישיים כנגד המהנדסים והאדריכלים, אני סבור כי אין לפסוק הוצאות למי הצדדים.
מכאן, אני סבור כי העתירה לשיפוי כנגדם הייתה מוגזמת.
עם זאת, אני קובע כי אין מקום גם לפסוק הוצאות לטובתם, שכן התברר כי יש להם אחריות מסוימת לאיחור במסירה, כך שההודעות לצד שלישי כנגדם לא היו הודעות סרק.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

לעניין זה ראו ע"א (ת"א) 13708-01-22, לימור שבירו פרנקו נגד הכשרת הישוב ביטוחים בע"מ, נבו 7.3.2023- "ההלכה הפסוקה, שנפסקה בהקשר לתביעה לתשלום פיצויים לפי סעיף 10 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א – 1971, ולגישתי יפה היא, אף ביתר שאת לענייננו, קובעת כי התובע פיצוי על נזקים שנגרמו לו חייב להוכיח, במידת ודאות סבירה, הן את הנזק הן את שיעורו. עליו מוטל הנטל להניח לפני הערכאה הדיונית תשתית עובדתית שתאפשר לה להעריך את מידת הנזק ואת שיעור הפיצויים. עניין הפצוי, כמוהו כמידת הנזק, אינו עניין לקביעה על-פי 'אומדנא דדיינא'. באותם המקרים בהם – לאור טבעו ואופיו של הנזק – ניתן להביא נתונים מדויקים, על התובע את ניזקו לעשות כן. אם כשל התובע ולא הצליח לעמוד בנטל זה לא ייפסק לו פיצוי. רק במקרים בהם קיים קושי, מובנה או פרטני, בהוכחה מלאה ומדויקת של שיעור הנזק, ניתן יהיה להסתמך על התשתית הראייתית החלקית שהוצגה בפני בית המשפט לצורך עריכת אומדנה (ע"א 355/80  אניסימוב בע"מ נ' מלון טירת בת שבע בע"מ, לה(2) 800 (1981); פסקה 4 לפסק הדין). יישומה של הלכה זו, שחזרה ונשנתה בפסיקה של בית המשפט העליון (ע"א ,1081/00‏ ‏אבנעל חברה להפצה בע"מ נ' מדינת ישראל, נט(5) 193 (2005); רע"א 3608/17, הנסון (ישראל) בע"מ נ' אל סייד ספאלדין (נבו 10.09.2017); רע"א 10124/17, עבדללה אשקר נ' פאדי סלימאן )נבו 30.01.2018)]". משכך, עתירת הדס בעיניין זה נדחית.
...
נוכח המפורט לעיל, אני קובעת כי אדיר לא הוכיח שלא קיבל את החשבוניות כלל.
מעבר לצורך אציין כי אפילו הייתה המסקנה שונה, אדיר לא הוכיח את ערך הנזק שנגרם לו בעקבות כך. האם אדיר זכאי לפיצוי בגין עוגמת נפש בגין אי קבלת החשבוניות? אמנם, מהראיות עולה כי, אדיר ביקש לקבל חשבוניות מספר פעמים ורק לאחר מספר פניות נענה.
סיכומו של דבר אשר על כן אני מורה כדלקמן: 122.1 אדיר ימציא להדס את דפי החשבון של חשבון הבנק, לתקופה שמיום 1.5.2017 ועד ליום 28.2.2019, כמו גם אישורי רואה חשבון ומסמכים תומכים, לגבי הרווחים בכל אחד מהחודשים בתקופה הרלוונטית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

כך קבע בית המשפט העליון בע"א 355/80 נתן אנסימוב בע"מ נ' מלון טירת בת שבע בע"מ, פ"ד לה(2) 800, 809-807 (9.3.1981)) – "לדעתי אין זה מדויק כלל ועיקר לומר, כי די לו לנפגע התובע להוכיח את ניזקו, ואילו שיעור הפיצויים הוא עניין לאומדנו של בית המשפט. נראה לי, כי הגישה הנכונה היא, כי נפגע, התובע פיצויים לפי סעיף 10 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ... חייב להוכיח, במידת וודאות סבירה, הן את ניזקו והן את שיעור הפיצויים , שיהיה בו כדי לפצותו על ניזקו ... כשם שעל הנפגע להוכיח את הנזק שניגרם לו, כן מוטלת עליו החובה להוכיח את הנתונים העובדתיים, מהם ניתן להסיק את הפצוי, דהיינו את הערך הכספי של החזרת המצב לקדמותו. נפגע אינו יוצא ידי חובתו בהוכחת הנזק, אלא עליו להניח אף תשתית עובדתית לקביעת שיעור הפצוי. אין להשאיר עניין אחרון זה לאומדנו של השופט" אמנם לא יכול להיות ספק כי כאשר עסקינן בנזק שאינו ממוני ואינו ניתן לכימות כספי באופן מובהק קיים קושי להוכיח במדוייק את שוויו הכספי וכפועל יוצא מכך את גובה הפצוי המגיע בעטיו, ועל כן קבע בית המשפט באותו מקרה ביחס לנזקים אלו כך (שם, עמ' 811-810) – "4. ... לעומת זאת, באותם מקרים אשר בהם – לאור טבעו ואופיו של הנזק – קשה להוכיח בדייקנות ובודאות את מידת הנזק ושיעור הפיצויים, אין בכך כדי להכשיל את תביעתו של הנפגע, ודי לו שיביא אותם נתונים, אשר ניתן באופן סביר להביאם, תוך מתן שיקול-דעת מתאים לבית המשפט לעריכת אומדן להשלמת החסר ... על-כן נפסק, כי "מכיון שלא ניתן היה במקרה דנא להוכיח במדוייק את שיעור הנזק, רשאי היה בית-המשפט המחוזי לעשות אמדן של הנזק" (ע"א 525/74 [6].
אף אם לא ניתן היה לגבש מתוך האמור חישוב מתמטי מדוייק של שיעור הפצוי המגיע לתובע עקב פגיעות נטענות אלו למצער ניתן היה להבין את הקף הפגיעה ועוצמתה במידה שהיתה מאפשרת לבצע אומדנה דדיינא בצורה מושכלת כהוראת ההלכה.
...
לטענת התובע פניות חוזרות ונשנות אל הנתבעת, פעולות על פי הנחיותיה וביקורי טכנאי מטעמה ואף מנכ"לה מר עמירם צופי – שחדלו בשלב מסויים – לא פתרו את הליקויים ובסופו של דבר לא יכול היה לעשות במכשירים כל שימוש והם נותרו כאבן שאין לה הופכין.
אשר על כן אני קובע כי הנתבעת לא הוכיחה את טענתה בדבר קיומו של הסדר בין הצדדים לסילוק טענות התובעת כלפי הנתבעת תמורת הענקת מכשיר בשווי 38,000 ₪ במתנה.
עם זאת, אין להגזים יתר על המידה בשיעור השוני בין אמות המידה להערכת הנזק, על-פי שני הסעיפים הנזכרים, שכן מטרת ההערכה בשני המקרים היא שווה, כלומר, החזרת המצב לקדמותו; שלישית, יש בו במבחן הוודאות הסבירה כדי ליצור איזון ראוי בין האינטרס של הנפגע לקבל פיצוי על נזק שנגרם לו, גם אם הוא נתקל בקושי להביא הוכחות ודאיות, לבין האינטרס של המפר, שלא להיות חשוף לתביעת פיצויים, שאינה מעוגנת למערכת העדויות שבמשפט" בענייננו, זולת עדותם הכללית של התובע ואשתו על פגיעה ניכרת במוניטין שהובילה בסופו של דבר לסגירת המכון לא הובא ולו בדל ראיה בנושא זה הגם שלכאורה מה פשוט יותר מהעדת לקוחות שנפגעו או מי ששמע שהתובע ואשתו כונו גנבים בעקבות פרשה זו, הצגת תיעוד כספי לפיצויים שנדרשו – לטענתם – לשלם ללקוחות שנפגעו עקב הליקויים במכשירים ועוד כהנה וכהנה.
סיכום המורם מכלל האמור הוא שאני מחייב את הנתבעת להשיב לתובע סכום של 86,994 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 4.9.17.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו