מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הגשת תגובה לתשובה בעתירה מנהלית

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מיוחד (תא"ח) שהוגש בשנת 2021 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

המשיבה טענה כי על החלטה זו היה בכוחה של המבקשת להגיש ערר נוסף לועדה המיוחדת במשרד הבינוי והשיכון, ולאחר מכן, ככל והחלטת הועדה האמורה לא הייתה לשביעות רצונה של המבקשת, היא יכולה היתה להעמידה לבקורת שיפוטית בדרך של הגשת עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים.
ניתנה למבקשת רשות להגשת תגובה לתשובת המשיבה, וזו הוגשה ביום 18.4.21.
...
הנה כי כן, המבקשת לא עמדה בנטל המוטל עליה, משלא הוכיחה כי מתקיים אף לא אחד מהשיקולים הקבועים לביטול פסק הדין, ועל כן דין הבקשה להידחות.
שנית, ובכל מקרה, סבורני כי המסקנה אינה משתנה, גם אם נלך כברת דרך לקראת המבקשת ונבחן את סיכויי טענותיה אלה לגופן.
משכך, יש טעם רב בטענת המשיבה, כי כל עוד המבקשת מחזיקה בדירה בהעדר זכאות לדיור ציבורי, היא מונעת בכך מנזקקים בעלי זכאות הממתינים בתור, לעשות שימוש במשאב מוגבל זה. סוף דבר לאור כל האמור לעיל, הבקשה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

המבקשת הבהירה כי תיבת הדוא"ל האמורה היא כתובת שפירסמה פייסבוק במסגרת פשרה בהליך של עתירה מינהלית אשר הוגשה נגדה בדרישה שהיא תרשם כחברה זרה המקיימת פעילות בישראל (עת"מ 25934-02-16).
המבקשת הגישה תגובה לתשובת פייסבוק.
...
יישומם של הכללים האמורים לעיל מביא למסקנה כי אין לראות בפייסבוק "נציג" בישראל מטעם וואטסאפ.
במצב דברים זה, ולאחר שלא שוכנעתי כי פייסבוק ו-וואטסאפ חד הם, הרי שאין מקום ליתן צו זמני כמבוקש ולפיכך הבקשה נדחית.
לנוכח החלטתי זו פוקע גם הצו הארעי שניתן.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

שור ואחרים מגישים המרצות פתיחה להצהיר כי הם זכאים לכך שהמקרקעין יוחכרו להם בחכירה ראשית בסוף שנת 2002 הגישה שור יחד עם חברי קבוצה שלישית נוספים, המרצת פתיחה לבית המשפט המחוזי בת"א (ה"פ 1356/02) בה עתרו לפסק דין הצהרתי לפיו הם זכאים לכך שהמקרקעין יוחכרו להם בחכירה ראשית (נספח יג לתשובת הערייה לעתירה המנהלית – קובץ מוצגים B1).
כך למשל טענה במסגרת תגובתה לעתירה: טענות אלה של הערייה לא נסתרו וממילא התובעים לא טענו כי מצאו אסמכתות נסתרות כלשהן או כי מסרו אותן לעירייה משנדרשו לעשות כן. התובעים אינם יכולים לבוא בטענות לעירייה בעיניין אסמכתות התומכות בטענותיהם לזכויות במקרקעין שעה שהם, חדלו שנים ארוכות, ורק לאחר פסקי הדין החלוטים בעתירות המנהליות נזכרו לפעול להשגתן.
...
תחילה וכאמור, המסקנה המתבקשת מההסדר הדיוני הראשון היא כי התובעים הסכימו כי דמי החכירה החודשיים יעמדו על סך של כ – 100,000 ₪ ובחישוב פשוט כ – 1.2 מיליון ₪ לשנה.
שימוש לרעה בהליכי משפט הנתבעת טענה כי דין התביעה להידחות אף בשל שימוש לרעה בהליכי משפט, כשלעצמו, וזאת בשים לב לטענות בדים מובהקות שהעלו התובעים.
סיכום לנוכח כל האמור, התביעות נדחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בהמשך, מר בליצבלאו הגיש באמצעות הנתבע עתירה מנהלית נגד התובע, הערייה וגורמים נוספים, בה התבקש בין היתר, ביטול מינויו של התובע כיו''ר דירקטריון יפה נוף וכחבר דירקטריון.
באשר לתגובה שמסרה ראשת העיר למבקר המדינה, התובע שב ומפנה לס''ק 30(א) לחוק מבקר המדינה, לפיו אין להתיר עדות לעניין זה. הנתבע הגיש תגובתו לתשובת התובע בה היא מפנה להבחנה שבין חיסיון לבין אי קבילות של דוחות מבקר המדינה ולגישתו, אין חיסיון מוחלט על דוחות המבקר.
...
כאמור, עדות זו אינה קבילה בהתאם לס''ק 30 לחוק מבקר המדינה, ולפיכך הבקשה בדנון נדחית.
לסיכום, הבקשה נדחית ביחס להזמנתו של מר טוביה בירן למתן עדות במשפט, כמו גם להזמנת ראשת העיר למתן עדות ביחס לממצאי חקירת מבקר הדינה אליהן נחשפה כמו גם לעניין פנייתה למבקר המדינה בעקבות קבלת טיוטת דו''ח המבקר, ככל והיתה.
מנגד, הבקשה מתקבלת להזמנת ראשת העיר למתן עדות ביתר העניינים כמפורט בבקשה, כמו גם להזמנתם של עו''ד קליין, מר גור ועו''ד זכאי.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

העותר 1 מיתנגד לבקשה בטענה כי ההליך המתנהל בבית משפט השלום אינו נוגע לו, וכי ההליך שבכותרת עניינו במעצר מנהלי והוא מבוסס על חומרים חיסויים.
משהגעתי למסקנה זו התייתר הצורך בהגשת תגובה לתשובת העותר 2, והבקשה מיום 2.5.2021 נדחית בזאת.
...
בענייננו, לאחר שעיינתי בחומרים המצויים בתיק ובטענות הצדדים, אני סבורה כי העותרים לא הצביעו על פגיעה קונקרטית העלולה להיגרם להם כתוצאה מהעיון, וכבר משום כך אני סבורה שיש להיעתר לבקשת העיון.
יחד עם זאת, בהתחשב בעמדת העותר 1 וכן בעמדת המשיבים, אף אני סבורה כי אין מקום לעיון בתרשומות הפנימיות המצויות בתיק, ולכן המבקשת תהיה רשאית לעיין במסמכים המצויים בתיק להוציא תרשומות פנימיות.
משהגעתי למסקנה זו התייתר הצורך בהגשת תגובה לתשובת העותר 2, והבקשה מיום 2.5.2021 נדחית בזאת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו