מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הגשת תביעה נגזרת לתחנות הדלק

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בע"א 3051/98 דרין נ' חברת השקעות דיסקונט, פ"ד נט(1) 673, 696 ציין בית המשפט, כי יש להותיר בצריך עיון אפשרות ש "בנסיבות מיוחדות ביותר תוכר בכל זאת עילת תביעה אישית של בעל מניות כלפי מי שהזיק לחברה, ולו עקב ירידת שווי המניות שבידיו. ניתן להעלות על הדעת מצבים חריגים, שבהם האמצעים הקיימים לפיקוח ולבקרה על יוצרי סיכונים כלפי חברות אינם מעוררים הרתעה מספקת, או אינם יוצרים את התמריץ הראוי להגשת תביעה נגזרת, במידה כזו שיהיה ראוי להטיל אחריות אישית כלפי בעלי המניות". המלומדת חביב- סגל עומדת בספרה על חמישה מקרים מרכזיים, בהם יכיר הדין בעילת תביעה אישית של בעלי המניות, גם כאשר נגרם נזק לחברה עצמה.
בתי המשפט נטו להכיר בסוגים כאלו של חברות כ"מעין שותפות" (ר' למשל רע"א 9646/04 חסקי אלון ייזום בניה והשקעות בע"מ נ' אריה מיכלסון חברה ליזמות בע"מ פ"ד נט(3) 380; ת"א (מרכז) 4507-02-12 פז חברת נפט בע"מ נ' תחנת דלק וסיכה געש בע"מ (פורסם בנבו 11.2.15) ונקבע, כי בחברה שכזו ישנה ציפייה לגיטימית לשיתוף פעולה, שהופר לכאורה על ידי הנתבע נוכח טענות התובעים.
...
בנקודה זו דומה כי היה על התובעים להפנות את טענותיהם נגד העירייה ולא נגד הנתבעים משכך, שוכנעתי כי בגין סירוב הנתבע לחתום על ההמחאה הוסב נזק כספי לחברה בסך של 965.78 ₪ בלבד.
סיכומו של דבר לאור כל האמור מצאתי, כי יש לקבל את התביעה בחלקה ולחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים סך של 109,616.33 ₪.
בנוסף, אני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים הוצאות משפט וכן שכ"ט עו"ד בסך של 20,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

תחנת הדלק מושכרת לפז חברת נפט בע"מ ("פז").
אלא שבכך אין כדי להצדיק את עמדתו של הנתבע, המבקש להפעיל על התובעת לחץ לוותר על זכות שייתכן שיש לה, ובמיוחד כך כאשר הזכות שבה מדובר איננה זכות של התובעת במישרין כי אם זכות עקיפה, היינו הזכות להגיש תביעה נגזרת כדי לאכוף על החברה לנקוט צעדים משפטיים למימוש זכות של החברה.
...
אני ממנה אפוא את עו"ד ל' מזור, מרח' שיבת ציון 21, חיפה, כמנהל מיוחד של החברה אשר ניתנות לו בזה הסמכויות הבאות: כל עוד לא נקבע אחרת, ישמש המנהל המיוחד כדירקטור יחיד בחברה, וככזה תהיינה לו כל הסמכויות הנתונות לדירקטורים ולדירקטוריון של החברה, ובכלל זה הסמכות לחתום – בצירוף חותמת החברה – על כל מסמך, וחתימתו תחייב את החברה לכל עניין ודבר, כאמור בסעיף 92.
המנהל המיוחד ייוועץ ברואה החשבון של החברה ויחליט, בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, אם ניתן לשלם דיווידנד מרווחי החברה, ואם יגיע למסקנה שניתן לעשות כן, יהיה עליו להגיש בקשה מתאימה למתן הוראות על מנת לאשר את התשלום.
הנתבע ישלם לתובעת שכר טרחת עורכי דין בסכום של 10,000 ₪.

בהליך תביעה נגזרת (תנ"ג) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

טוענת חברת אופק כי מטרתו של חורי הנה להתיש את סופר באמצעות הגשת תביעה גם כנגד חברת אופק כחלק מהמאבק שלו כנגד סופר והדבר הנו היתנהלות חסרת תום לב. תמצית טענות חזית סופר טוענים סופר כי התביעה הנגזרת נשוא תיק זה, הנה עוד שלב במסע הרדיפה שיש לחורי כנגד סופר ומשפחתו, תוך הגשת תביעות מלאכותיות, וזאת כאשר מנוהלת בין הצדדים בוררות, שבה היה מקום לכל המחלוקות הכספיות שבין הצדדים וחברות הקשורות לצדדים.
חברה שעד לאחרונה, היתה בעלת נדל"ן מניב, הכנסותיה היו מהשכרת תחנת דלק והשכרת שטחי מסחר לעסקים נלווים.
...
לפיכך, ולכל הפחות לאור כך שנטל השכנוע כי מדובר בתביעה לטובת החברה מוטל על חורי, לא שוכנעתי כי התביעה הנגזרת המבוקשת, הינה תביעה לטובת החברה.
לפיכך, לא שוכנעתי בתום ליבו של חורי בהגשת הבקשה לאישור תביעה נגזרת ולאור קביעותי והמסקנות האישיות כנגד חורי, כנגד אמינות גרסתו, כאמור, ראו ההחלטה המהותית שניתנה היום בתיק הכינוס, במקביל להחלטה זו, (אולם הדברים פורטו גם בהחלטת הביניים בתיק הכינוס החלטה מיום 7.1.20), יש קושי בכך שחורי הוא זה שיגיש התביעה בשם החברה, בעיקר נגד בעל המניות השני.
לפיכך אני מורה על דחיית הבקשה.

בהליך תביעה נגזרת (תנ"ג) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

סעיף 1 לחוק מגדיר תביעה נגזרת כ"תובענה שהגיש תובע בשם חברה בשל עילת תביעה שלה", וסעיף 198(א) לחוק קובע שבית המשפט יאשר תביעה נגזרת "אם שוכנע כי לכאורה התביעה וניהולה הן לטובת החברה וכי התובע אינו פועל בחוסר תום לב". על מנת שבית המשפט יאשר את התביעה הנגזרת, על המבקש להראות איפוא כי: (1) קיימת עילת תביעה לחברה (2) התביעה וניהולה הן לטובת החברה (3) התובע אינו פועל בחוסר תום לב".
חברה שעד לאחרונה, היתה בעלת נדל"ן מניב, הכנסותיה היו מהשכרת תחנת דלק והשכרת שטחי מסחר לעסקים נלווים.
...
לפיכך, ולכל הפחות לאור כך שנטל השכנוע כי מדובר בתביעה לטובת החברה מוטל על חורי, לא שוכנעתי כי התביעה הנגזרת המבוקשת, הינה תביעה לטובת החברה.
לפיכך, לא שוכנעתי בתום ליבו של חורי בהגשת הבקשה לאישור תביעה נגזרת ולאור קביעותי והמסקנות האישיות כנגד חורי, כנגד אמינות גרסתו, כאמור, ראו ההחלטה המהותית שניתנה היום בתיק הכינוס, במקביל להחלטה זו, (אולם הדברים פורטו גם בהחלטת הביניים בתיק הכינוס החלטה מיום 7.1.20), יש קושי בכך שחורי הוא זה שיגיש התביעה בשם החברה, בעיקר נגד בעל המניות השני.
לפיכך אני מורה על דחיית הבקשה.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

לאחר מימוש תחנת הדלק, ולאחר פרעון חובות, נותרה יתרה כספית משמעותית, יתרה הרלוואנטית לצורך ההיתחשבנות שבין חורי לסופר, ביניהם נוהלה בוררות שלאחרונה הסתיימה בפסק בורר שניתן בה, (להלן: "הליך הבוררות", בו ניתן פסק דין ביום 12.3.23).
בפסק דין שהזכיר חורי בטיעוניו, בתנ"ג (תל אביב, המחלקה הכלכלית) 10876-01-21 מכון עידן נ' מנשה כהן, (כב' השופטת ר' רונן, 13.2.22), בנסיבות דומות של חברת מעטים לא פעילה בה שני בעלי מניות, הופנה תובע בתביעה נגזרת, בעל מניות להגיש תביעה אישית נגד בעל המניות השני, במקום בשם החברה בתביעה אישית, משיקולים דומים בהם ממילא מדובר בתביעה לגבי חלקו של בעל המניות.
...
בתיק התביעה הנגזרת התנהל הליך הוכחות נשמעו טענות הצדדים ובסופו של דבר, ניתן פסק דין בתביעה הנגזרת ביום 30.7.21, במסגרתו נדחתה טענת חורי לאשר לו להגיש תביעה נגזרת בשם החברה, כאשר המחלוקת ופסק הדין מושא הערעור, עוסקים גם במשמעויות נימוקי פסק הדין בתביעה הנגזרת.
מטעם חורי הופניתי לפסיקה נוספת המאפשרת באופן עקרוני, הגשת תביעה אישית במצב שבו לא הותרה תביעה נגזרת, גם נגד צדדים שלישיים, ראו בש"א (ת"א 2818/04), יגאל דרור נ' סלטי משני, (כב' השופטת ע' ברון, 25.5.10), בנסיבות דומות נקבע כך (פסקה 13 סיפא): "יישום דברים אלה על עובדות המקרה שבפניי, בשונה מן התשתית העובדתית בעניין דרין ומבחינת צידו השני של המטבע, מוביל למסקנה כי אין להתיר למבקש לעשות שימוש באישיותה המשפטית של החברה על מנת לעמוד על זכויותיו שלו מול המשיבים, או כדי להעביר לכיסו הפרטי פיצוי בגין הנזק שנגרם לו לטענתו כתוצאה מהפרת זכויות אלה. את התוצאה הרצויה לו עליו להשיג באמצעות תביעה אישית, או במסגרת הליכי פירוקה של החברה...". לדברים יש להוסיף, בכול הנוגע לצד החיצוני לבעלי המניות, חברת אופק, בנסיבות בהם הטענות הינן של קנוניה ותרמית, הרי אותו צד חיצוני לבעלי המניות, שנגדו נטען כי היה שותף למרמה והקנוניה, אינו יכול לקבל פטור וחסינות מבירור התביעה, כאשר הדגש הינו בכך שלא יהיה צפוי להיתבע בשנית בידי החברה.
לפיכך וגם מטעם זה, מסקנתי הינה שדין הערעור להתקבל.
סיכומם של דברים, מסקנתי הינה שדין הערעור להתקבל, ובהתאם תבוטל קביעת בית משפט קמא, אודות סילוק התביעה על הסף, מהטעמים שפורטו לעיל וכך אציע לחברי.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו