מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הגדרת הקבוצה בתובענה הייצוגית

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2015 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בקשה נוספת הוגשה מטעם מידן ביום 9.10.13, והיא בקשה לתיקון כתב טענות (להלן: "הבקשה לתיקון"), שהתבקש בה בקצירת האומר לתקן את הגדרת הקבוצות בתובענה הייצוגית.
...
סבורים אנו כי ידע גם שהפסיקה אינה רואה בעין יפה תובע ייצוגי שלא ביצע פניה מוקדמת למעסיק ולארגון העובדים, אך בחר לקחת את הסיכון שבכך מאחר שאין זו דרישה שבחוק.
סוף דבר השתכנענו כי הבקשה לאישור התובענה הייצוגית אינה עומדת בתנאי החוק ויש לדחותה על הסף.
לפיכך הבקשה מתקבלת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2016 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הטענות ביחס להגדרת הקבוצה בתובענה הייצוגית לא מצאתי כל הצדקה להדרש לטענותיו של התובע בדבר הפגמים שנפלו, כנטען, בהסדר הפשרה או בהגדרת הקבוצה במסגרתו, וזאת מאחר שאינני סבור שראוי לאפשר לתובע "לעקוף" את המנגנון החוקי שנקבע בסעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו – 2006, כפי שהוא מנסה לעשות, ואבאר.
...
אני סבור, כי המחוקק ביקש, בסעיף 30א (י) (4), להותיר את הבחירה בסעד בידי התובע, ולשלול מראש טענה של "ייחוד הסעד" – קרי, מקום שבו מבקש תובע לתבוע סכום העולה על 1,000 ₪ להפרה – למשל, מכיוון שהוא יכול להוכיח קיומו של נזק גבוה מזה – יהיה רשאי לעשות כן, ולא תישמע טענה כי סכום התביעה מוגבל ל-1,000 ₪ בלבד, או מקום שבו מבקש תובע לקבל סעד של צו מניעה או צו עשה – לא תישמע טענה כי הסעד האפשרי היחיד הוא של 1,000 ₪ לכל הפרה.
מאחר שעל פי כללי מעשה בית-דין הקבועים בסעיף 24 לחוק תובענות ייצוגיות: "פסק דין בתובענה ייצוגית יהווה מעשה בית דין לגבי כל חברי הקבוצה שבשמם נוהלה התובענה הייצוגית, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בחוק זה" ומאחר שהתובע לא ביקש לצאת מן הקבוצה במועד שנקבע לכך, יש לראות את התובע כאן כמי שהיה תובע גם בתובענה הייצוגית, כלומר – מי שבחר במסלול התביעה בגין נזק, ולא במסלול הפיצוי הסטטוטורי, ודין תביעתו לפניי להידחות.
אני סבור, כי לצד פיצוי ראוי והולם במקרים שבהם הוכחו יסודותיה של העוולה לפי חוק הספאם, לרבות פסיקת הוצאות בשיעור מתאים (וראו לעניין זה את פסק הדין בעניין חזני, שבו נערך ניתוח מפורט של השיקולים בפסיקת הוצאות ההליך), כאשר מתברר שתביעתו של התובע – תביעת סרק היא, וכי הוגשה שלא בתום לב – יש לפסוק הוצאות בשיעור ריאלי, תוך התחשבות בהטרדת הנתבעים ובנזק הפוטנציאלי למאבק בתופעת הספאם – נזק שנגרם בכל פעם שנדחית תביעה מסוג זה."

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2015 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

הגדרת הקבוצה בתובענה הייצוגית, כפי שקבע בית המשפט המחוזי בהחלטתו מיום 4.1.2015, היא: "כל הנמענים של דברי פירסומת בשני המוצרים שפורטו שלא נתנו הסכמתם לקבלת פירסומות והתובעים פיצוי שאינו פיצוי סטאטוטורי". הנתבעים הגישו בחלק מן התיקים תביעות שכנגד, שעילתן זהה, ובהן טענו לפצוי בגין נזקים שנגרמו להם.
...
סיכום לאור המפורט לעיל, אני מחליט לדחות את התביעות נגד הנתבע 2, גד ליסר, וכן לדחות את התביעות שכנגד – הכל ללא צו להוצאות.
התביעות נגד נתבעת 1 מתקבלות, באופן שאני מחייב את הנתבעת 1; חברת אור הקסם בע"מ, לשלם לכל אחד מהתובעים את הסכומים המפורטים בסעיף 106 לפסק הדין.
כמו כן אני מחייב את הנתבעת 1 לשלם לכל אחד מהתובעים הוצאות בסך כולל של 500 ₪.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בשלב זה, אין חשש לפגיעה בזכויותיה הדיוניות של הנתבעת, אשר עשויה לכלכל צעדיה בהתאם לתיקון הגדרת הקבוצה, ואף להתייחס לתיקון בתשובה לבקשת האישור שתגיש (ור' למשל: ת"צ (מחוזי חי') 26230-10-15 אבו אסחאק נ' שטראוס גרופ בע"מ (17.12.15), שם התקבלה בקשה לתיקון תובענה ייצוגית בשלב בו טרם הוגשה התשובה לבקשת האישור מן הטעם שהבקשה לתיקון הוגשה בשלב מקדמי ולכן נקבע כי לא נפגעה זכותה של הנתבעת להיתגונן מפני בקשת האישור).
...
הגשת בקשה לאישור מבלי לערוך בדיקה מעמיקה של התשתית העובדתית והמשפטית הרלוונטית עלולה כשלעצמה להוליך למסקנה כי יש יסוד סביר להניח שהתובע הייצוגי ובא כוחו לא ייצגו את הקבוצה בתום לב. על יסוד כל השיקולים לעיל, אני סבור כי בנסיבות המקרה דנן יש מקום להורות על תיקון בקשת האישור, באופן שהגדרת הקבוצה תכלול בהגדרת הקבוצה גם את לקוחות הנתבעת שעילת התביעה בעניינם נוצרה לאחר הגשת בקשת האישור, עד למתן החלטה בבקשת האישור.
לפיכך, אין מניעה להיעתר לבקשת התיקון האמורה.
סוף דבר הבקשה לתיקון הגדרת הקבוצה בתובענה הייצוגית מתקבלת, באופן שלהגדרת הקבוצה בסעיף 120 לבקשת האישור יתווסף בסופה המשפט הבא: "וזאת, עד למועד מתן החלטה בבקשת האישור דנן". לאור היקפו המצומצם מאד של התיקון, יראו את בקשת האישור כמתוקנת באופן בו כוללת היא את התיקון האמור, ואין צורך להגיש את כתבי הטענות מטעם המבקשת פעם נוספת.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

כמו כן נוכח התקופה הקצרה של השיווק, הכמות הקטנה ששיווקה, והטענה כי היו מבין הצרכנים שהקפיאו שנית את המוצר על אף הוראות השמוש שעליו – מקשה על הגדרת הקבוצה בתביעה הייצוגית.
...
לאחר ששקלתי נסיבותיו של ענין זה אני מחליטה לאשר את ההסתלקות.
12.5 בהמשך לאמור לעיל אני מאשרת את הסתלקות המבקשת ובא כוחה מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית ומן התובענה הייצוגית.
כמו כן נדחית התביעה האישית של המבקשת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו