מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הגבלות על ייפוי כוח מתמשך

בהליך עמ"ש (עמ"ש) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בית משפט קמא נתן משקל אף לעמדת האפוטרופא לדין אשר המליצה על מתן צוים מגבילים כך שלא תעשה דיספוזיציה ע"י ל' ללא אישור בימ"ש, וכי בנסיבות העניין נידרש פקוח מטעם האפוט' הכללי באופן שרמת העוינות בין הצדדים תפחת.
בא כוחם של האחים טען, מנגד, כי ככל שמתבקשת היתייחסות עקרונית למהותו ותוכנו של ייפוי כוח מתמשך, יש לפרט דוקא את הצורך בבירור רצונו של החותם על ייפוי הכוח, לא רק בדבר זהות מיופה הכוח אלא אף בדבר תוכן הפעולות אותן מבקש הוא כי תבוצענה, פעולות שאין הוא רוצה שתבוצענה והנחיות שונות בכל תחום שתינתנה למיופה הכוח וזאת על מנת שמיופה הכוח לא יוכל לעשות שימוש לרעה בייפוי הכוח לאחר שמייפה הכוח כבר אינו יכול להביע עמדתו.
...
אלא שלטעמנו, המקרה שבפנינו, על נסיבותיו הייחודיות, כפי שפורטו לעיל ונוכח עמדת עורכות התסקירים שהוגשו לבית המשפט, מצדיק את ביטול ייפוי הכוח.
מילים אחרות, ככל שימצא בית המשפט כי טובתו של מייפה הכוח מתנגשת עם רצונו, יעדיף בית המשפט את טובתו, תוך שמירה ופיקוח על ענייניו.
סוף דבר ערעורה של ל' נדחה.

בהליך רמ"ש (רמ"ש) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בשנת 2018 חתמה האם על ייפוי כוח מתמשך, לפיו היא ממנה את ע' ו-מ' (המשיבים) על כלל ענייניה.
המשיבים הסכימו וטענו כי כך נוהגים משך זמן ממושך, מחודש 4/22 עם שובה של האם מאישפוז בביה"ח. המבקש סרב, וחזר על טענותיו כי נוהג לבקר את אמו מדי יום וליל, מארח לה חברה, סועד אותה, מבשל לה וצופה עימה בטלויזיה, וכי אין מקום להטיל מיגבלות על הגעתו לבית אמו בנגוד לרצונה.
...
יחד עם זאת, ולנוכח הסכסוך הלכאורי (המתמשך) בין הצדדים בהקשר לביקורי המבקש את האם בלילות, כמשתקף מכתבי הטענות ברמ"ש זה, אני מורה כי הצו ההדדי הזמני ייישאר על כנו עד לקיום דיון בבקשה שיהא תוך זמן קצר, ואז ייבחן מחדש על ידי בית המשפט.
לאור כל זאת אני מורה כי בית משפט קמא יקיים דיון בבקשה לצו מניעה זמני, עוד לפני פגרת הפסח ובהתאם ליומנו.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל אני מורה על קבלת הערעור בחלקו, כמפורט לעיל בסעיף 23.

בהליך א"פ שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

לצד סמכויות רבות שניתנו לו בייפוי הכוח המתמשך ערכה האם רשימת דברים בהם הגבילה את עצמאותו.
התפיסה החברתית העומדת מאחורי תיקון 18 לחוק הכשרות ויצירת מוסד ייפוי הכוח המתמשך, מכבדת את האוטונומיה הכבוד והרצון של כל אדם הכשיר לכך ומאפשרת תיכנון עתידי, שהוא על פי רוב, חלופה לאפוטרופסות, המותאמת ומתחשבת באותו האדם אשר ייפה כוחו במסגרת יייפוי כוח מתמשך (ר' לעניין זה סעיף 32ח לחוק הכשרות והחובות המוטלות על מיופה הכח לעניין, וכן דברי ההסבר להצעת החוק, מיום 27.10.14).
...
משך למעלה מחמישה עמודי פרוטוקול האם ידעה להשיב לשאלות בעניין רכושה, והדגישה, כלשונה: "אני מחליטה בעצמי על הדברים שלי. אף אחד לא יכתיב לי, אף אחד לא יכתיב לי שום דבר" (פרו' עמ' 52 שורות 9-10)) בכל הנוגע ליחסה עם הנתבע, התובעת ורצונה השיבה: "ש. זה מתנות ומי שמכיר את ח. טוב ומכירים אותו מצוין הוא לא נוגע באגורה. הוא לא יגע בפרוטה. הכל יחזור אלי. אני מוכנה להישבע במה שאת רוצה, לעולם הוא לא יגע. הוא מטפל בי, ח..
סיכום אני דוחה את טענות התובעת לזיוף חתימתה של האם על ייפוי הכוח המתמשך מיום 18.3.19 אני דוחה את טענות התובעת בדבר השפעה בלתי הוגנת של הנתבע על האם לחתום על ייפוי הכוח המתמשך.
על יסוד כל האמור התביעה נדחית.

בהליך א"פ (א"פ) שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

ביום 12.1.2023, כשנה ושלושה חודשים לאחר פתיחת ההליך, לאחר מספר דיונים ודיווחים רבים, הוגשה מטעמה של ע' בקשה לביטול צו המינוי הזמני מאחר ואלמונית חתמה על יפוי כוח מתמשך ביום 12.6.2019, זו הבקשה הראשונה אשר תדון ותוכרע במסגרת החלטה זו. הדיון מיום 1.2.2023: ביום 1.2.2023 היתקיים דיון אליו לא התייצבו העובדות הסוציאליות המלוות את ההליך בשל אי הבנה ביחס לצורך בהתייצבותן.
התנאים להפעלת ייפוי כוח מתמשך, סמכויות ועקרונות פעולה של ממונה וסמכויות בית המשפט לבטל או להגביל יפוי כוח מתמשך וכן למנות אפוטרופוס במקביל או במקום ממונה סעיף 32 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 ("החוק") קובע, כי אדם בגיר בעל כשירות רשאי למנות אדם אחר שיהיה מוסמך לפעול בשמו בעניינים שונים המפורטים בחוק.
...
כן שוכנעתי, כי פעולותיה של ע' אינן בהתאם לעקרונות הקבועים בחוק ואינן בהתאם לדרך הפעולה הנדרשת מגורם ממונה.
על כן, גם בהתבסס על טעם זה אני סבורה שיש הצדקה במינוי אפוטרופוס ואין מקום, בנסיבות, לבטל את צו המינוי הזמני שניתן.
בשלב זה, מאחר וניתן להסדיר את ענייניה של אלמונית באמצעות צו המינוי הזמני; מאחר וניתן לשמור על זכויותיה ולפעול לטובתה באמצעי שהתערבותו ברצונה, לכאורה, פחותה ביחס לאפשרות של ביטול המינוי; והיות ולא מוצה הבירור ביחס לנסיבות החתימה על יפוי הכוח וכשירותה של אלמונית באותה העת - איני מורה על ביטול ייפוי הכוח בשלב זה אולם אני קובעת, במסגרת סמכויותיי להגביל ולקבוע תנאים להפעלתו, כי היה ותוגש הודעה בדבר התקיימות התנאים להפעלת ייפוי הכוח, יובא הדבר להכרעת בית המשפט בכדי שתיבחן טובתה של אלמונית ובכדי שיועמק הבירור ביחס לטענות העדר הכשירות ונסיבות החתימה.
לסיכום לסיכום נקודה זו - מאחר ושוכנעתי שע' לא הפעילה את הסמכויות שהוקנו לה כראוי ובעצם אי הפעלת ייפוי כוח פעלה ע' שלא לטובתה של אלמונית; ומאחר ושוכנעתי שע' לא פעלה בהתאם לעקרונות החוק ביחס לאופן פעולתו של ממונה, בודדה את אלמונית מבני משפחה, הגבילה את חירותה ומנעה ממנה מיצוי זכויות, ליווי של גורמי טיפול ובירור צרכיה בצורה מקצועית - אני דוחה את הבקשה לביטול צו המינוי הזמני בשל קיומו של יפוי כוח.
על כן, לאחר לבטים קשים, לאחר השקעת מחשבה מרובה, תוך הבנת המצוקה של פלונית ול' - אשר משך זמן ממושך נמנע מהן הקשר עם אמן - אני סבורה שיש להשהות את ההכרעה בענין ההוצאה בכפיה בכדי לאפשר קבלת מידע נוסף נדרש ולהעמיק את הבירור בשאלת טובתה של אלמונית בכל הנוגע למקום המגורים והוצאתה בכוח ממקומה הנוכחי והמוכר.
אני מורה על מינוי אפוטרופוס לדין לאלמונית.

בהליך א"פ שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

ביום 12.1.2023, כשנה ושלושה חודשים לאחר פתיחת ההליך, לאחר מספר דיונים ודיווחים רבים, הוגשה מטעמה של ע' בקשה לביטול צו המינוי הזמני מאחר ואלמונית חתמה על יפוי כוח מתמשך ביום 12.6.2019, זו הבקשה הראשונה אשר תדון ותוכרע במסגרת החלטה זו. הדיון מיום 1.2.2023: ביום 1.2.2023 היתקיים דיון אליו לא התייצבו העובדות הסוציאליות המלוות את ההליך בשל אי הבנה ביחס לצורך בהתייצבותן.
התנאים להפעלת ייפוי כוח מתמשך, סמכויות ועקרונות פעולה של ממונה וסמכויות בית המשפט לבטל או להגביל יפוי כוח מתמשך וכן למנות אפוטרופוס במקביל או במקום ממונה סעיף 32 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 ("החוק") קובע, כי אדם בגיר בעל כשירות רשאי למנות אדם אחר שיהיה מוסמך לפעול בשמו בעניינים שונים המפורטים בחוק.
...
לסיכום לסיכום נקודה זו - מאחר ושוכנעתי שע' לא הפעילה את הסמכויות שהוקנו לה כראוי ובעצם אי הפעלת ייפוי כוח פעלה ע' שלא לטובתה של אלמונית; ומאחר ושוכנעתי שע' לא פעלה בהתאם לעקרונות החוק ביחס לאופן פעולתו של ממונה, בודדה את אלמונית מבני משפחה, הגבילה את חירותה ומנעה ממנה מיצוי זכויות, ליווי של גורמי טיפול ובירור צרכיה בצורה מקצועית - אני דוחה את הבקשה לביטול צו המינוי הזמני בשל קיומו של יפוי כוח.
על כן, לאחר לבטים קשים, לאחר השקעת מחשבה מרובה, תוך הבנת המצוקה של פלונית ול' - אשר משך זמן ממושך נמנע מהן הקשר עם אמן - אני סבורה שיש להשהות את ההכרעה בענין ההוצאה בכפיה בכדי לאפשר קבלת מידע נוסף נדרש ולהעמיק את הבירור בשאלת טובתה של אלמונית בכל הנוגע למקום המגורים והוצאתה בכוח ממקומה הנוכחי והמוכר.
אני מורה על מינוי אפוטרופוס לדין לאלמונית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו