מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הבחירות המקומיות אופן ההתמודדות

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2016 בעליון נפסק כדקלמן:

על תכלית המיגבלה הקבועה בסעיף 2(ב)(1) נאמר בעיניין אנקונינה: "מטרתו של ההסדר שנתקבל בחוק המתקן היא למנוע שימוש לרעה בכוח הסמכות של בעלי תפקידים ברשות המקומית. החשש הוא, כי אותם עובדי הרשות, הממלאים תפקיד אשר טמונה בו מידה ניכרת של כוח כלפי האזרח, עלולים להתפתות ולרתום את הכוח האמור על-מנת לקדם את מטרותיהם הפוליטיות בתקופה הסמוכה לבחירות. ההסדר בא איפוא על-מנת ליצור הפרדה בין המועמד לבין תפקידו, באופן שימנע שימוש לרעה כזה בכוח התפקיד". על רקע זה, ניתן להבין את החלטתו של מנהל הבחירות שלא לאפשר את התמודדותו של העותר בבחירות הקרובות.
...
אני סבורה שהדברים רחוקים מלהיות פשוטים.
מכל מקום, אני סבורה שהשאלה אינה נדרשת להכרעה במקרה דנן, וממילא אין לבסס את דחיית העתירה על הפן המהותי של הדברים.
לקראת סיום, אני מבקשת להצטרף לקריאה שהפנו שני חבריי למחוקק לחזור ולבחון את ההסדרים בתחום זה. מן הטעמים המפורטים לעיל, אני מסכימה אפוא שיש לדחות את העתירה על הסף בשל שיהוי.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

בית המשפט עמד על מורכבות שאלת מקום המושב, ועל כך שקביעת מקום המושב צריכה להיתחשב בנסיבות סובייקטיביות ואובייקטיביות כאחד: "השאלה בדבר מקום מגורי הקבע של פלוני היא, איפוא, שאלה מורכבת, וזאת לפחות משלושה היבטים: האחד הוא, שהתשובה המשפטית לשאלה האמורה תלוית הקשר. כך, למשל, מבחן מרכז החיים המיושם בדיני המס איננו אותו מבחן המיושם במקרה כגון דא (ראו, למשל, ע"א 477/02 גונן נ' פקיד שומה חיפה [פורסם בנבו] (29.12.2005)); והמבחן המיושם במקרה כגון דא אינו אותו מבחן המיושם במקרה שבו עזב מועמד את האיזור שלראשותו הוא מתכוון להיתמודד, אך באופן זמני בלבד.
כמו כן, המבחן בדבר מיקום מגורי הקבע של מי שמבקש להיתמודד בבחירות מקומיות, מכיל אף שילוב בין היבטים סובייקטיביים ואובייקטיבים, וראו לעניין זה עע"מ שרון נ' יוסף פסקה 17 לפסק דינו של השופט צ' זילברטל (11.9.12) (להלן: עניין שרון): "על רקע כל האמור לעיל, ניתן לסכם ולומר, כי בפסיקה לא נקבע מבחן ברור לצורך מילוי התנאי של מגורים בקביעות, וככלל, נקבע, כי על כל מקרה להבחן בהתאם לנתונים העובדתיים הרלבאנטיים, וזאת באמצעות בדיקה הכוללת שילוב של מבחנים אובייקטיביים, המצביעים על ארעיות הנתוק, ומבחנים סובייקטיביים, המלמדים על הכוונה להמשיך לחיות בישוב. המבחן הסובייקטיבי עניינו בתחושה של זיקה ובכוונתו של הפרט להשתייך לישוב ספציפי, ואילו המבחן האובייקטיבי נפרט למבחני משנה רבים, שכולם אינם אלא זיקות עובדתיות שמקיים אדם למקום בפועל [...]" לצד זאת, יש לזכור, שבמסגרת סוגיית המבחן הסובייקטיבי לא די בהצהרה של אדם שבמסגרתה הוא מציג את עצמו כמי שמקום מגוריו הקבוע הוא במקום הבחירות.
...
אשר על כן העתירה נדחית.
העותר ישלם למשיבים 2-1 יחדיו הוצאות בסך של 4,000 ₪, וכן ישלם בנוסף למשיב 3 הוצאות בסך של 4,000 ₪.
כמו כן ישלם העותר למשיב 4 הוצאות בסך של 1,000 ₪.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

באשר לתעמולת בחירות אסורה, טוען העותר כי מאז הכרזתו של המשיב 2 על כוונתו להיתמודד בבחירות, הוא מעלה באופן עיקבי ובתדירות גבוהה "פוסטים" לדף הפייסבוק שלו, מודעות ופרסומות המטעים את הציבור ומייחס לעצמו פעולות ופרויקטים של המועצה המקומית מג'דל שמס.
...
יוער, כי גם העותר עצמו אישר כי "היום החלטנו לעשות צעד קדימה למען המדינה כדי לעשות חובות ולקבל זכויות...". אין ספק, כי הליך זה תרם רבות להשתלבותם של מועצות אלו בשלטון המקומי בישראל.
סוף דבר אפוא, לעניין ראש זה לעתירה שלא נפל פגם בהחלטת המשיב מס' 2, אשר הינה סבירה בנסיבות העיין, תואמת את תכלית החוק ואף את לשונו ובנסיבות כפי שפורטו לעיל, יש בה כדי לחזק את ההליך הדמוקרטי בו החל משרד הפנים ביחס לרשויות אלו, ויש בכך גם כדי התחשבות בטובתו של כלל הציבור ברשות ספציפית זו ובשאר הרשויות מושא אותה החלטה.
סוף דבר העתירה על שני ראשיה נדחית! העותר ישלם למשיבים סך של 5,000 ₪, לכל אחד מהם, בגין שכ"ט עורך דין.

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2009 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 25.11.08 נערכו בחירות חוזרות לראשות המועצה המקומית בני עי"ש. כ-3500 קולות של מצביעים נחלקו כמעט באורח שווה בין שני המתמודדים; המערער, אשר בן ציון (להלן:"המערער" או: "בן ציון") והמשיב 3, מרק בסין (להלן: "המשיב" או: "בסין").
...
13 המסקנה המצרפית היא שעליי לדחות את טענות הערעור ביחס להצבעות המלוות.
התוצאה התוצאה המתבקשת מן הדיון היא ששני הערעורים נדחים.
המערער ישלם למשיבים 1 ו-2 כגורם אחד סך 5000 ש"ח כהוצאות הערעור ולמשיב 3 סך 10,000 ש"ח כשכר טירחת עו"ד. ניתן היום ז' בשבט, תשס"ט (01/02/2009) בהעדר הצדדים.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

ת (בדימ') השופטת ד' ברק-ארז: התיקון לחוק שנידון בהליך זה ביקש לשנות, באופן מיידי, את הכללים החלים על היתמודדות בבחירות של ראש ועדה ממונה ברשות מקומית בתום כהונתו בתפקיד זה. אני מסכימה עם חברי ממלא מקום הנשיא ע' פוגלמן שהתיקון אינו בעל אופי טכני, אלא נסב על שאלות מהותיות ביותר, המשליכות על טוהר הבחירות ועל הבטחת השויון בהן.
...
לכך מצטרפים דברי לעיל, בדבר כוונת המחוקק לשמור על העיקרון לפיו "אין לשנות את כללי המשחק תוך כדי המשחק" – עיקרון אשר בוודאי מכתיב תחולה נדחית של התיקון.
סבורני אפוא, כי תוצאת פסק דיננו, אינה עומדת בסתירה חזיתית לתכליתו הסובייקטיבית של תיקון 53, אלא עולה עִמה בקנה אחד.
אף לגישתי פרשנות בדבר תחולתו הנדחית של התיקון נובעת מכך שמדובר בתיקון שיש בו משום שינוי של כללי הבחירות לרשויות המקומיות לאחר שכבר החלה תקופת הבחירות; ושמדיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת עולה כי גם חברי הכנסת שדנו בו לא התכוונו לשנות את כללי הבחירות בתוך תקופת הבחירות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו