מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

הבדלים בין מעשה סדום למעשה מגונה

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

בגין האישום הראשון הורשע המשיב בניסיון לגרם אינוס בקטינה מתחת לגיל 14 (שתי עבירות), עבירה לפי סעיפים 345(א)(3) ו-350, בצרוף סעיף 25 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין); ניסיון לגרם מעשה סדום בקטינה מתחת לגיל 14, עבירה לפי סעיפים 347(ב) בנסיבות סעיף 345(א)(3) ו-350, בצרוף סעיף 25 לחוק העונשין; ניסיון למעשה מגונה בקטינה מתחת לגיל 14 (ריבוי עבירות), עבירה לפי סעיפים 348(א) בנסיבות סעיף 345(א)(3) ו-350, בצרוף סעיף 25 לחוק העונשין; וניסיון להטרדה מינית של קטינה מתחת לגיל 15 (ריבוי עבירות), עבירה לפי סעיפים 5(א) ו-3(א)(6)(א) לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, בצרוף סעיף 25 לחוק העונשין.
אשר לסוגיית הפגיעה בפרנסה, ציינה באת-כוח המשיב בדיון כי המשיב החל הליך ארוך בשירות התעסוקה שנקטע בשל משבר נגיף הקורונה; אך ביום 24.12.2020, נשלחה אליו הודעה מטעם שירות התעסוקה, לפיה הוא "הצטרף לתוכנית מעגלי תעסוקה שמאפשרת לו להישתלב בעבודה", ולשיטתה, "השילוב של זה עם עבודות השרות יכול לעשות את ההבדל". דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשה ובנימוקיי העירעור, בתגובת המשיב, וכן שמעתי את טענות הצדדים בדיון לפניי, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להיתקבל.
...
מעבר לכך, בשים לב לאפשרות שהמשיב עשוי לקבל קצבת נכות לתמיכה כלכלית מהביטוח הלאומי, ולאור ההודעה מטעם שירות התעסוקה, על כך שהתקבל לתכנית מעגלי תעסוקה אשר תסייע לו במציאת עבודה – נחה דעתי כי לא ניתן לומר שעיכוב הביצוע יגרום לנזק משמעותי.
מבלי לקבוע מסמרות, נראה לי כי סיכויי הערעור אינם משוללים מן היסוד.
סוף דבר, הבקשה מתקבלת.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

בהתאם לכל האמור, זיכה בית משפט קמא את המערער מעבירת ניסיון למעשה סדום, הרשיעו במעשה מגונה בקטינה בת מישפחה שטרם מלאו לה 12 שנה וגזר את עונשו כמצוין לעיל.
מצבה הנפשי של המתלוננת בזמן חשיפת המעשה המיוחס למערער – זמן רב אחרי הארוע – בהחלט מספק תוספת משקל לגירסתה, כדברי חברתי השופטת ברק-ארז; וכפי שאני עצמי ציינתי לעיל בפסק דיני, ראיה כאמור יכולה אף להגיע כדי סיוע חצוני-אובייקטיבי במקרים מיוחדים, אם כי לא כאן – לנוכח התקופה של כ-3 שנים אשר מפרידה בין המעשה המיוחס למערער לבין החשיפה ומידת הזהירות שבה יש לנקוט ביחס לראיה כאמור בשל חלוף הזמן ושאר הנסיבות המתוארות בפיסקה 55 לעיל, לרבות העדר אינדיקאציה לפגיעה מינית במסגרתו של טפול שהמתלוננת קיבלה על רקע חרדות.
לטעמי, הבחנה זו אינה עולה בקנה אחד עם פסיקתו של בית משפט זה, שעל-פיה ניתן משקל ראייתי לעדויות על מצבו הנפשי של הקרבן בעת חשיפת המעשים גם לאחר שחלף זמן מביצועם (ראו: ע"פ 1121/96 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(3) 353, 362-361 (1996); ע"פ 5739/03‏ ‏אזולאי נ' מדינת ישראל, פסקה ח3 (26.3.2007); ע"פ 6080/20 פלוני נ' מדינת ישראל, פסקה 29 (21.7.2021).
...
בית המשפט המחוזי ציין כי הוא נותן אמון מלא בעדותה של ט', והוסיף וקבע, ביחס לתיאור שמסרה אודות מצבה של המתלוננת בעת הגילוי, כך: "התיאור של מצב המתלוננת... חי מאוד. ההסבר שנתנה העדה, לפיו מצוקת המתלוננת ובכיה נבעו מעצם העובדה שגילתה את הסוד שלא התכוונה לגלות לאיש, משכנע ביותר. ... המסקנה היא שאין כל בסיס להטיל כל דופי בעדותה המהימנה של ט'... לרבות עדותה הנקודתית ביחס למצב המתלוננת באותו ערב שבת [בארוחה המשפחתית שנזכרה לעיל – ד' ב' א']" (פסקאות 227-225 להכרעת הדין).
בסופו של דבר, המחוקק בחר בדרישה מקלה אף יותר משני אלו, ואל לנו "להכניס" דרישה לרף ראייתי גבוה יותר בדלת האחורית.
סוף דבר: אני מצרף דעתי לדעת חברתי שדין הערעור – הן על הכרעת הדין, הן על גזר הדין – להידחות.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

בגדרה של הכרעת הדין מיום 20.05.2019 הורשע המערער, לאחר הליך הוכחות, בכל העבירות שיוחסו לו, ובהן: מאות עבירות אינוס ומספר עבירות של מעשה סדום לפי סעיף 351(א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין); עבירות מין במשפחה, כמאה עבירות אינוס ומספר עבירות של מעשה סדום מתחת לגיל 21 לפי סעיף 351(ב) לחוק העונשין; מעשה מגונה בקטין בן מישפחה, מאות עבירות מתחת לגיל 14 לפי סעיף 351(ג)(1) לחוק העונשין בנסיבות סעיף 348(א) וסעיף 345(א)(3) לחוק העונשין; מעשה מגונה בקטין בן מישפחה, עברות עבירות מתחת לגיל 16 לפי סעיף 351(ג)(3) לחוק העונשין.
בגזר דין מיום 24.10.2019 הוטל על המערער עונש של 25 שנות מאסר לריצוי בפועל (בנכוי ימי מעצרו); תריסר חודשי מאסר על תנאי, לבל יעבור המערער עבירת מין מסוג פשע או ניסיון לעבור עבירה כאמור, למשך שלוש שנים מיום שיחרורו מן המאסר; ופצוי למתלוננת בסכום של 100,000 ש"ח. המערער מיאן להשלים עם הכרעת דינו וגזר דינו וביום 27.11.2019 הגיש עירעורו לבית משפט זה. ביום 02.08.2022 דחינו את העירעור, על שני חלקיו, כמפורט בהרחבה בפסק דיננו.
כמו כן ניסה המערער להבחין בין עניינו ובין חלק מההחלטות מהן ביקשה המדינה להיבנות.
...
אכן, משהורשע הנאשם בדינו יוצא הוא מגדר היותו "נאשם" כלשון סעיף 68(ב)(5) לחוק בתי המשפט, והופך להיות "מורשע". על כן, אין הוא יכול עוד להיתלות בחריג לעיקרון הפומביות הקבוע בסעיף הנ"ל, הן נוכח לשונו של הסעיף ובייחוד נוכח המדיניות השיפוטית המורה אותנו לפרשו באופן מצמצם.
דברים אלה נכונים בענייננו מקל וחומר, שכן גם הערעור נדחה זה מכבר.
הבקשה מתקבלת אפוא.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

המאשימה לא ביססה את טענתה בעיניין זה, ולמעט הציון כי מעשה הסדום חמור מהמעשים המגונים, לא ניתן הסבר מדוע יש לקבוע, לאישום אחד, בעיניין קטין אחד, שני מיתחמי עונש הולם שונים שעה שקיים בין המעשים קשר הדוק והם מהוים ארוע אחד לצורכי מיתחם העונש ההולם.
בעניינינו, קיים הבדל תהומי בין המתחמים, והעונש שלו עתרה המאשימה (המסתכם למעשה ב-38 שנות מאסר בפועל) נעדר בסיס משפטי איתן ונראה כקיצוני בחומרתו.
כתב האישום באותו מקרה פירט ריבוי עבירות של מעשה סדום ומעשה מגונה בנכדתו הקטינה, ריבוי עבירות של מעשה מגונה, ניסיון למעשה מגונה, הטרדה מינית ופגיעה בפרטיות, באחייניתו הקטינה, ועבירה של תקיפה מינית בבתו (כנוסחו של החוק בעת ביצוע המעשים), כמו גם עבירה של פירסום והצגת חומר תועבה.
...
נתנו דעתנו למדיניות הענישה ולפסיקה המגוונת בעבירות מין בקטינים, לקיומו של עונש מזערי, לערכים המוגנים שנפגעו ממעשיי הנאשם, לעוצמת הפגיעה בהם, ולאחר ששקלנו את נסיבותיו המיוחדות של המקרה שלפנינו, ובכללן חומרת העבירות, תדירותן, גילם הצעיר מאד של הקטינים, יחסי האמון ששררו בין הנאשם לקטינים ולמשפחתם, מצאנו לקבוע את מתחם העונש ההולם בעניינו של ב' בתווך שבין8 שנות מאסר בפועל ל-14 שנות מאסר בפועל ובעניינו של א' בתווך שבין 45 חודשי מאסר בפועל ל - 80 חודשי מאסר בפועל.
בהתאם לסמכות הנתונה לנו החלטנו להטיל על הנאשם עונש כולל בגין שני האישומים.
סוף דבר בהינתן כל שאמרנו החלטנו להטיל על הנאשם את רכיבי הענישה שלהלן: חמש-עשרה (15) שנות מאסר בפועל, בניכוי תקופת מעצרו בתיק זה - החל מיום 9.6.21.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

בע"פ 4910/13 אחמד בני ג'אבר נ' מדינת ישראל [לא פורסם, ניתן ביום 29.10.2014] צוינו המבחנים שהתפתחו בפסיקה לצורך הכרעה בשאלה האם עסקינן בארוע אחד או במספר אירועים נפרדים: "האחד, המבחן הצורני- עובדתי, שבמסגרתו בוחנים האם ניתן להפריד בין פעולות שנעשו ברצף ובסמיכות יחסית של זמן ומקום, דהיינו האם מדובר בפעולה יחידה ומתמשכת שלא ניתן לפצלה לתת פעולות או שמא בשרשרת פעולות עוקבות שכל אחת מהן היא חוליה נפרדת. השני, המבחן המהותי-מוסרי, שנוהג בעיקר בעבירות הנעברות בגופו של אדם (להבדיל מעבירות רכוש) ושבמסגרתו מתמקדים בנזקים שגרמה היתנהגותו של העבריין לנפגעי העבירה ובאנטרס החברתי שניפגע. במסגרת מבחן זה נבחנת בין היתר -אם לא בעיקר -שאלת ריבוי הנפגעים. בהקשר זה נקבע והודגש בשורת פסקי דין כי כאשר מדובר במספר נפגעים ממעשה אלימות או מעבירות מין יש לכל אחד מהנפגעים אינטרס עצמאי לשמירה על שלום גופו, אשר מטה את הכף לטובת "פיצול המעשים והעונשים". כבר נקבע, כי הגם שיש מקרים בהם ניתן למצוא דפוס היתנהגות שייתכן שניתן למצוא לו קו משותף, עדיין ניתן יהיה לקבוע גם במקרים כאלה כי מדובר באירועים נפרדים, כאשר יש אלמנטים שונים אחרים שמצדיקים זאת.
כמו כן, באשר למתלוננת 1 הורשע הנאשם בעבירות נוספות של מעשים מגונים במשפחה מכוח סעיף 351(ג)(3) לחוק העונשין, אשר העונש המירבי הקבוע בגין כל עבירה הוא 5 שנות מאסר בפועל.
מדיניות הענישה בעבירות מין, ובייחוד אלה הנעשות במסגרת התא המשפחתי הנה מדיניות מחמירה, אך קיים בעיניין ספקטרום עונשי רחב יחסית והעונשים השונים המצויים על הרצף נקבעים בהתאם לנסיבות הקונקרטיות של כל מקרה: ע"פ 2642/11 פלוני נ' מדינת ישראל – המערער הודה במסגרת הסדר טיעון כי במשך תקופה של כ-6 שנים ביצע בביתה של בת זוגו (קטינה שטרם מלאו לה 14 שנים במועד ביצוע המעשים) מעשים מגונים, מעשי אינוס ומעשי סדום.
...
בנסיבות העניין, לאור הערך החברתי שנפגע מביצוע העבירות, מדיניות הענישה הנהוגה ונסיבות ביצוע העבירות כפי שפורטו לעיל אנו קובעים, כי מתחם העונש ההולם את מעשיו של הנאשם: באשר לאישום הראשון הוא 10 עד 14 שנות מאסר, לצד ענישה נלוות.
לצד זאת, מצאנו כי יש לתת משקל מסוים גם לסבל שעונשו של הנאשם גורם לבני משפחתו, שכן כאמור, הנאשם הינו אב לילדים.
סוף דבר נוכח כל האמור לעיל, אנו גוזרים על הנאשם את העונשים הבאים: 15 שנות מאסר לריצוי בפועל החל מיום מעצרו.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו