מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הארכת ערבות ללא הסכמה של הערבים

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

טענות המשיב הבנק טוען כי סעיף 3.3 לנוהל הבנק בעיניין ערבויות בנקאיות (להלן: "הנוהל") (נספח 2 לתשובת הבנק לבקשה לאישור) קובע שנדרשת הסכמת הלקוח כדי להאריך תוקף של ערבות בנקאית לבקשת מוטב, ויש למסור את הדרישה בתקופה בה הערבות הבנקאית הייתה בתוקף.
הבנק חזר על האמור בסיכומיו, וטען כי מנהל הסניף סבר בטעות, כי המקרה ניכנס בגדרי המקרים בהם החוק מתיר להאריך ערבות ללא הסכמת הלקוח במקרה זה. מכל מקום – מעיון בתימלול שצורף כנספח 17 לבקשה עולה כי מנהל הסניף לא אמר ולו פעם אחת בשיחה כי מדובר במדיניות הבנק.
...
עוד עולה כי המבקשת לא הראתה שהבנק פועל באופן שיטתי בשונה מן הקבוע בנוהלי הבנק, כך שדין טענותיה בעניין זה להידחות.
מכאן, שמדובר בהרחבת חזית פסולה ודינה להידחות.
סוף דבר הפועל היוצא הוא כי המבקשת לא עמד בנטל להוכיח את התקיימותו של תנאי כלשהו מהתנאים המנויים בסעיף 8(א) לחוק לאישורה של תובענה כייצוגית – כך שדין הבקשה להידחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

קבוצת הכדורגל קיבלה אורכות להפקדת הערובה, שהאחרונה בהן היתה עד יום 14.8.2013.
סרובו של התובע לחתום על המסמך הוא ביטוי מובהק לאי הסכמתו להתחייב באופן אישי או לקבל על עצמו תפקיד של ערב.
...
גם דין הטענה להפרת הבטחה מנהלית להידחות.
גם טענת התובעת לפיה עומדת לה עילת עשיית עושר ולא במשפט כנגד העירייה דינה להידחות.
סיכומו של דבר התביעה נדחית במלואה.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

שני השיטריות נחתמו על ידי עושת השטר שהיא איה אסף ובערבותם של שניים: הנתבע ושרמה כרמלה.
הנתבע הגיש היתנגדות לבצוע שטר ובקשה להארכת מועד להגשתה מאחר והוגשה לאחר חלוף תקופת האזהרה.
עוד הוסיף הנתבע כי לא היה קשור לשום הסכם שכירות ולא הסכים לערוב לקיום התחייבויות בו. לדעתו נעשה כאן מעשה נוכלות כאשר אין לו שום קשר לעיסקת השכירות, מעולם לא היה במושכר ולא פגש את התובע מימיו.
...
סוף דבר הוא כי התביעה נדחית מכל הבחינות האפשריות.
התוצאה היא כי הנתבע ימחק מתיק ההוצאה לפועל 528102-03-22.
כמו כן ישלם התובע לנתבע הוצאות משפט בסך 8,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הבנק בכתב תשובתו ובסיכומי תשובתו מבקש לדחות את כל טענות הנתבעים ומשיב כדלקמן: אין מדובר בחוזה יחס, בעסקת שותפות ובהסכם אשראי מסוג NON-RECOURS, אלא בהסכם הלוואה בנקאי, שכל תנאיו מפורטים בו, בנספחיו ובתוספות שנוספו לו, והם אלה המחייבים את הצדדים, בלבד; מלוא חוב ההלוואה הועמד לפרעון כדין ובהתאם להסכמים שבין הצדדים, לאחר שהנתבעים הפרו את הסכם ההלוואה, בכך שלא פרעו את הריבית שהיה עליהם לפרוע, ולאחר שמצבה הכלכלי של פ.ד. הורע, באופן שמאפשר על-פי ההסכם להעמיד את כל החוב לפרעון מיידי; ניתנה אורכה מספקת להסדרת החוב, אך הנתבעים לא פעלו במאומה להסדרתו; גובה החוב פורט, הן בכתב התביעה, הן בתצהירי עדי הבנק והן בחוות דעת מטעמם, ואילו הנתבעים לא הגישו חוות דעת נגדית; ההלוואה חויבה בריבית הפיגורים, על-פי הסכם ההלוואה והיא גם סבירה ואיננה חריגה; פלדמן הסכים לערוב למלוא חובות פ.ד. כלפי הבנק במסגרת התוספת השנייה, כשבמהלך כל המשא ומתן הוא היה מלווה בעורכי-דין מהשורה הראשונה; הליכי פשיטת הרגל ננקטו כדין ופלדמן לא הוכיח את הנזקים הנטענים על ידו.
יצוין, כי מאיר שהתלווה לפלדמן לסניף הבנק בניו-יורק בעת החתימה על מיסמכי התוספת השנייה, העיד בחקירתו (עמ' 586 -587),שפלדמן קרא את המסמכים ואף שאל מספר שאלות את פקידי הבנק עליהם, אך הוא לא ידע לומר עד כמה הוא עיין בהם או מה היו שאלותיו, "אני לא התערבתי במה שהוא חותם, הוא שאל את השאלות, אני פשוט התעסקתי בדברים שלי". כיוון שהוזכר מאיר, אוסיף, כי למרות שהוא דבק גם בחקירתו בגירסתו, לפיה פלדמן לא הסכים במהלך המשא-ומתן לתת ערבות בלתי מוגבלת, מהשתלשלות הדברים שתוארה לעיל, וכך גם מהתכתובת, עולה, שמעורבותו בכל הקשור לניסוח התוספת השנייה, הייתה שולית, יחסית למערבותם של בכר וויס.
...
לאור האמור לעיל, אני קובע שפלדמן לא הוכיח את עילת הקיזוז ולא הוכיח את גובה הנזקים הקשורים, על-פי הנטען, אליה.
תוצאה תוצאת כל האמור לעיל היא, שאני מחייב את שלושת הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע את סכום התביעה, בצירוף ריבית על-פי האמור בכתב התביעה אך בכפוף לתיקון הריבית כאמור בסעיף 42.
כן אני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע, שכר-טרחת עורך-דין בסך 2,700,000 ₪ והוצאות משפט בסך 2 מיליון ₪, שניהם בצירוף הפרשי התמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

לטענתם, התובע גם האריך שלא כדין ללא הסכמת הנתבעת מס' 1 את תוקפן של הערבויות הבנקאיות האחרות שאחר כך חולטו, עד סוף שנת 2019, וחייב כתוצאה מכך גם את הנתבעים בעמלות מופרזות בסך 55,000 ₪.
...
הטענה בדבר זהות הערבים בערבויות עליהן חתמו הנתבעים וחובות הגילוי בהן אני דוחה את טענת הנתבעים כי הערבות המתמדת עליה חתמה הנתבעת 2 פקעה.
נוכח כל האמור, אני מקבל את התביעה בהפחתת הסכום המוזכר בסעיף 27 לעיל ועל כן אני מחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובע את הסך של 988,892 ₪ בצירוף הריבית המקסימלית הנהוגה אצל התובע לגבי חיובים ללא מסגרת אשראי מאותו מועד – 1.1.19 ועד התשלום המלא בפועל.
עוד אני מחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 10,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו