מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

הארכת הקפאת הליכים לחברה גדולה

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

צו ההקפאה הוארך מעת לעת, עד שביום 13.8.2017 הגיש הנאמן בקשה לפירוק החברה במסגרת תיק זה. ביום 25.10.2017 ניתן צו פירוק בעיניינה של החברה ועו"ד משה לוי מונה כמנהל מיוחד של החברה.
במסגרת הליך הקפאת ההליכים, ונוכח הצהרות המשיבה במהלך הדיון מיום 4.12.2016 שכללה התחייבות לשלם את החשבונות שיאושרו בתקופת ההקפאה בקיזוז הרווח המגיע למשיבה, המשיכה החברה בבצוע הפרויקטים תוך מתן התחייבויות לקבלני משנה ולספקים.
ברם, טורג'מן הבין כי נוכח הכאוס שהחברה השאירה בפרויקט, הוא ייאלץ להשקיע סכומים גדולים על מנת לתקן את העבודות שביצעה החברה ומשכך, נאלצה המשיבה לבצע את העבודות ולהשלים את בתי הכנסת בעזרת קבלני משנה אחרים כאשר עלות ההשלמה הגיעה לסכום 2,315,823 ₪ + מע"מ. המשיבה טענה עוד, כי גם לפי חישובי החברה עצמה אין הצדקה לשלם לה יתרה כלשהיא.
...
התגובה המשיבה טענה מנגד, כי דין הבקשה להידחות.
אשר לחוב הראשון הנוגע לבתי הכנסת בקבוצה 4, טענה המשיבה, כי חישוב העלויות בפועל אשר הוציאה על מנת להשלים את בניית בתי הכנסת עולה על חישובי החברה, וחישוב נכון של הסכומים שהוצאו על ידה מביא למסקנה, כי על החברה לשלם לה בגין הנזקים שנגרמו לה ולא ההפך.
אין בידי לקבל טיעון זה. על המשיבה, בהיותה קבלן ראשי שהתקשר עם החברה בהסכם גב אל גב, בגדרו נטלה על עצמה לגבות מהמדינה את הכספים המגיעים לחברה, מוטלת חובת תום לב מוגברת בהתנהלותה במסגרת מערכת היחסים המשולשת: מזמין, קבלן ראשי וקבלן משנה.
סוף דבר, הנני מקבל את הבקשה באופן חלקי, ומחייב את המשיבה לשם לחברה, באמצעות הנאמן, סכום של 304,812 ₪ בתוספת מע"מ כדין, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת הבקשה (26.5.2020) ועד היום.
כמו כן, הנני מחייב את המשיבה לשלם לחברה הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בסכום כולל של 30,000 ₪.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

בהחלטה בא לידי ביטוי קיומה של משקיעה, המעוניינת לרכוש 50% מפעילות החברה, היא חברת הל יסכה בע"מ (להלן: "הל יסכה") שהנה אחד הנושים הגדולים של החברה והחוב שלה עומד על למעלה מ-3.6 מיליון ש"ח. לאור הנתונים הבעייתיים שהוצגו ובשל העובדה שלא ניתן לסמוך על ספרי החברה הוריתי על הקפאת הליכים לתקופה קצרה, על מנת שהנאמן, שימונה יבחן את התוכנית הכלכלית שהוצעה.
בדיון שהתקיים ביום 6.8.17, לאחר בחינת דוח הנאמן, הוארך צו הקפאת הליכים עד ליום 17.9.17, כאשר בתקופה זו התחייבה המשקיעה הל יסכה לשאת בחובות שיוצרו, בתקופת ההקפאה עד לסך של 750,000 ש"ח ולהבטחת הסכום התחייבה להפקיד בידי הנאמן 3 שיקים שמועד פירעונם 21.8.17,13.8.17 ו - 30.8.17, כאשר המטרה לחפש משקיע ולמכור את פעילות החברה כעסק חי. ביום 13.8.17, שלח הנאמן הודעה לבית המשפט בה ציין, כי הל יסכה לא קיימה את החלטת בית המשפט ולא מסרה לו את השיקים שנועדו לכסוי ההפסד בתקופת הקפאת ההליכים כפי שנקבע ולא את השיקים בסך של 108,000 ש"ח, שגבתה מלקוחותיה בגין חובות עבר, אשר חויבה להשיבם.
...
הבקשה נדחית וטוב לה אם לא היתה מוגשת.
המבקש ישלם הוצאות המפרק בסך של 15,000 ש"ח להיום.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

נציגות פרויקט הגנים 7, נווה גן, רמת השרון רוני אלברק ת.ז. 055492755 אמנון פתאל ת.ז. 055316814 משה קרקו ת.ז. 034379743 יעקב קטן ת.ז. 0615870387 ע"י ב"כ עו"ד אהוד פורת ואח' המשיבים ובעניין: י.ע.ז חברה לבניה ופיתוח בע"מ ח.פ. 510568843 ע"י ב"כ עו"ד גלעד וקסלמן ואח' י.ע.ז ובעניין: כונס הנכסים הרישמי הכונ"ר החלטה הקדמה: במסגרת החלטה זו תבחן השאלה אם יש להורות על מינוי מומחה מטעם בית המשפט לצורך בדיקת הגורמים האחראים להארכת משך ביצוע העבודות שביצעה חברת בני בכר זועבי חברה לבנייה בע"מ (בהקפאת הליכים) (להלן: "החברה") בפרויקט הגנים 7 בשכונת נווה גן, רמת השרון (להלן: "הפרויקט"), וכן לצורך בחינת הסכומים המגיעים לחברה בגין העבודות בפרויקט.
יושם אל לב כי עסקינן בהליך הקפאה של חברה קבלנית גדולה שמלכתחילה מיתנהל בסד זמנים דחוק ביותר, כך שברור כי טענת המשיבים לפיה על הנאמנים להגיש בקשה להתיר להם לנהל נגדם הליך נפרד, כבר בשלב זה ושעה שאנו עוסקים רק בשאלת מינוי מומחה ותו לא, אין בה ממש והיא אינה מתיישבת עם אופי ההליך, תכליותיו והאינטרסים הגלומים במסגרתו.
...
לפיכך בהינתן המחלוקות בין הצדדים, הגולשות אל עבר התחום ההנדסי – מקצועי, ובהתחשב בכל הנימוקים שציינתי לעיל, דומני כי במקרה זה אין מנוס אלא להורות על מינוי מומחה מטעם בית המשפט, שיבחן את שאלת העיכובים בפרויקט והארכת משך הביצוע, וכן את שאלת הסכומים המגיעים לחברה בגין עבודות חריגות שביצעה בפרויקט, אם בכלל.
לאור כל האמור לעיל אני ממנה את המהנדס אבי וילף (טלפון 052-3219991), כמומחה מטעם בית המשפט לבחינת הפלוגתאות המקצועיות העומדות ביסוד המחלוקות בין הצדדים, ובתוך כך לבחינת השאלות הבאות: זהות הגורם האחראי לעיכובים בפרויקט וכפועל יוצא, האם עיכובים אלה מקנים זכות לחברה להארכת משך תקופת הביצוע.
כפועל יוצא מהחלטה זו ובזיקה להחלטתי בבקשה מס' 11 מיום 22.1.17 ולהערת בית המשפט העליון ברע"א 1500/17 שהזכרתי לעיל, אני מורה על עיכוב חילוטה של הערבות הבנקאית עד למועד מתן חוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בנסיבות אלה, ביום 15.12.2015 הוקמה חברה של בעלי היחידות בשם "נציגות הדיירים מלון איילנד בע"מ (להלן – חברת הנציגות). מניות חברת הנציגות נרשמו על שם מר עמרם בנאמנות עבור כלל בעלי היחידות [פרק (ת"א) 64485-12-15 אוקיינוס איסלנד נתניה בע"מ נ' כונס הנכסים הרישמי) (נבו, 13.01.2016)]. הבעלות בחברת הניהול עברה לשליטת בעלי היחידות באמצעות חברת הנציגות [ע"א 1881/17 Aknine Angelique נ' אוקיינוס איסלנד נתניה בע"מ (נבו, 29.10.2018)]. ביום 30.12.2015, הגישה חברת אוקיינוס איסלנד נתניה בע"מ (חברת אחות של חברת הנציגות) בקשה למתן צו להקפאת הליכים בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 [נספח 32 ל-נ/16]. יוצא איפוא כי תקופת ניהול החברה על ידי מר עמרם באמצעות חברת הנציגות ארכה פחות מחודש (15.12.2015 – 30.12.2015).
בהחלטתו עמד השופט אורנשטיין על השיקולים למתן צו להקפאת הליכים: "דומה שאין חולק וכך אף לעמדת המתנגדים והכנ"ר שיש הכרח במינוי גורם שידאג לאלתר להמשך מתן שירותי הניהול והאחזקה של המלון שכן אחרת עלול להגרם נזק בלתי הפיך. האמור עולה בברור לא רק מהבקשה שלפני אלא גם מהנטען על ידי המתנגדים בעתירה ומהגיון הדברים. עסקינן במבנה גדול, חדיש, שכולל יחידות דיור רבות ושטחים מסחריים ובגדרם גם אולם אירועים שיש הכרח לספק לכל אלה שירותי תיחזוקה ראויים והולמים. השקעות בעלי היחידות ברכישת הזכויות באלה עלו הון רב, וככל שייפסקו שירותי הניהול והתחזוקה עלולה להגרם פגיעה אנושה שיקשה לשקמה. לא נידרש להרחיב על כך שאם יפסקו שירותים אלמנטאריים כגון ניקיון, תיחזוקה, שמירה, אספקת מים, חשמל וכיוצא באלה, ירד שווי היחידות, משתמשים ידירו רגליהם מהמלון, יפגעו שוכרי השטחים הציבורים, יצאו למלון מוניטין שלילים והשקעות בסכומי עתק ירדו לטמיון. תמים דעים אני עם האמור בהקשר זה בסיפת מכתבו של עורך דין קדמי ממשרד התיירות מיום 7.1.16 שבו נאמר שאם לא יסופקו השירותים האמורים ולא ימונה גורם אשר יאפשר זאת, אזי עלול מצבו של המלון להדרדר וערכו כמו גם ערך היחידות שבו באופן דראסטי. לכן קיימת דחיפות להמשיך ולספק את אותם שירותים חיוניים שבילתם אין". הינה-כי-כן, באמצעות פנייתו של מר עמרם לבית המשפט בבקשה למתן צו להקפאת הליכים ומינוי נאמן תחת הכנפיים של בית המשפט נשמר הרצף הניהולי של המלון ובכך נימנעה קריסתו המוחלטת.
...
סוף דבר – התביעה נדחית.
בהתחשב בתוצאה אליה הגעתי אך בשים לב לתרומת הנתבע להתמשכות ההליכים אני מחייב את התובעים בהוצאות משפט ובשכר טרחה על הצד נמוך.
בנוסף אני מחייב את התובעים בשכ"ט ב"כ הנתבע בסך 100,000 ₪.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

צו הקפאת ההליכים הוארך מעת לעת על מנת לאפשר לחברות ולבעלי המניות להציג הסדר נושים.
במסגרת הבקשה, פירטו הנאמנים באריכות את מכלול הפעילות שנעשתה על ידם בניהול החברות בהליכי הפרוק ממועד מינויים ועד להכרעה בתביעות החוב, המאמצים הרבים שהושקעו בחקירות בעלי המניות, הפגישות שנערכו עם מספר נושי החברות, המסמכים שעמלו על איתורם וההסכמים אליהם הגיעו עם נושים גדולים של החברות.
...
אני מאשר תשלום אגרת השגחה לכונס הרשמי בהתאם לשכר שנפסק לנאמנים, ללא תוספת מאמץ.
אני מורה לנאמנים לחלק את מלוא הדיבידנד בדין קדימה לנושי החברות, ואת יתרת הכספים לאחר תשלום שכרם, אגרת ההשגחה והדיבידנד בדין קדימה, לחלק דיבידנד לנושים הרגילים של החברות בהתאם ליחס החובות כלפיהם.
אני מאשר את הצעת הנאמנים שלפיה, הנושים בעלי הערבויות האישיות יקבלו דיבידנד בשיעור של 10% יותר מאשר הנושים הרגילים ללא ערבות אישית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו