מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

האפשרות לשינוי גזר דין לאחר נתינתו

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ע"פ 2234/21 לפני: כבוד הנשיאה א' חיות כבוד השופטת ד' ברק-ארז כבוד השופטת י' וילנר המערער: מהראן אבו רביע נ ג ד המשיבה: מדינת ישראל בקשה מטעם הממונה על עבודות שירות לשינוי גזר הדין שניתן בבית משפט זה, ביום 19.5.2022 ע"י כב' הנשיאה א' חיות, השופטת י' וילנר והשופט ש' שוחט תאריך הישיבה: ו' בחשון התשפ"ג (31.10.2022) בשם המערער: עו"ד ח'אלד אבו אחמד; עו"ד סננס תמיר בשם המשיבה: עו"ד יצחק פרדמן בשם הממונה על עבודות שירות: פקד אביב שיים ][]החלטה
(א1) השופט או המותב שגזר את הדין, ובהעדרו – שופט או מותב אחד באותו בית משפט, לפי העניין, רשאי, לאחר שנתן לנאשם אפשרות לטעון את טענותיו, לגזור על הנאשם עונש אחר אם היתקיים אחד מאלה, ורשאי בית המשפט להורות כי עבודת השרות תופסק עד למתן החלטתו: (1) הממונה הביא לפניו חוות דעת של רופא שירות בתי הסוהר, ולפיה עובד השרות איבד את כושר העבודה שלו ונקבעה לו אי-כשירות קבועה או ממושכת בשל פגיעה שארעה לו לאחר שנגזר דינו; (2) הממונה הביא לפניו חוות דעת המובססת על חוות דעת של גורם מוסמך המנוי בסעיף 51ב(ב1)(1), שלא היתה לפני בית המשפט בעת קבלת החלטתו לפי סעיף 51ב(א), או שלא היתה בידיעת הממונה בעת הדיון לפי סעיף 51ב(א), ועל פי חוות הדעת האמורות הנדון אינו מתאים לנשיאת המאסר בעבודת שירות, נוכח קיומו של יסוד סביר לחשש לפגיעה בגופו או בחייו של אדם, לרבות בנאשם עצמו, אם יישא הנאשם את עונש המאסר בעבודת שירות או ימשיך לשאת את עונשו בעבודת שירות; הבאת חוות הדעת לפני בית המשפט תהיה בדרך הקבועה בסעיף 51ב(ב4).
...
לאחר ששמענו את טענות המערער, עיינו בהסכמת בא-כוחו בחומר החסוי שבבסיס עמדתה העדכנית של המשטרה, ושמענו הסברים במעמד צד אחד מנציגי המשטרה; נחה דעתנו כי יש בחומר האמור בסיס לעמדת המשטרה שנמסרה בחוות דעתה העדכנית, וכי אכן, אם יישא המערער את עונש המאסר בדרך של עבודות שירות, ישנו יסוד סביר לחשש לפגיעה בו, או באנשים אחרים בסביבתו.
לפיכך, כאמור, יש לקבל את בקשת הממונה, ולשנות את גזר דינו של המערער (ראו והשוו: ע"פ 6040/18 פלוני נ' מדינת ישראל, פס' 4 (2.10.2019)).
בנסיבות אלו, ובהינתן חוות הדעת העדכניות כאמור של הממונה ושל משטרת ישראל, מצאנו כי ראוי להורות שהמערער יישא בעונש שהושת עליו בגזר דינו של בית המשפט המחוזי.
סוף דבר: אנו נעתרות לבקשת הממונה, וקובעות כי המערער ירצה עונש מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח למשך 7 חודשים, לצד העונשים הנלווים שגזר עליו בית המשפט המחוזי.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

עו"ד פריג' השקיע רבות במו"מ והסדר הטיעון לא נעשה כלאחר יד. כיום, לאחר תיקון משמעותי של כתב האישום, ולאחר שהמבקש הורשע על פי הודייתו, לא תסכים המשיבה לשינוי או תיקון נוסף של כתב האישום.
בקשה שהוגשה לאחר מתן גזר הדין מעלה חשש משמעותי שהנאשם מבקש לחזור בו מהודייתו בשל חומרת העונש שנגזר עליו, מתוך תקווה שהחזרה מהודיה תביא להקלה מסוימת בעונש (ע"פ 2005/20 לעיל וע"פ אבו עראר לעיל).
עוד ציין כי לאחר שראה את הסכין בה הצטייד נאשם 1, ביקש ממנו שלא להשתמש בה כיוון שהיה ער לסיכון בו העמיד את עצמו ולהשלכות האפשריות של המצב (עמ' 3 לתסקיר).
...
לסיכום: הטענה בדבר כשל בייצוג נדחית.
אנו קובעים שהודייתו של המבקש בכתב האישום המתוקן הייתה לאחר שהדברים הוסברו לו הן על ידי עו"ד פריג' והן על ידי בית המשפט, הוא הבינם והודה מרצונו הטוב והחופשי.
סוף דבר, הבקשה נדחית.

בהליך עתירות אסירים (עת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בפרק הזמן שבין מתן גזר הדין לתחילת ריצוי עבודות השרות ביצע העותר עבירת תעבורה נוספת של נהיגה בפסילה, ובגין כך הוגש כנגדו כתב אישום נוסף והוא נעצר עד תום ההליכים (להלן: "ההליך השני").
המשיב מצדו הגיש בקשה לשינוי גזר הדין בתיק הראשון.
המשיב אף ציין את הסתבכותו של העותר בעבירת תעבורה נוספת לאחר מתן פסק הדין בהליך הראשון, אשר תלויה ועומדת בבית המשפט וקבועה לטיעונים לעונש, כהתפתחות שתביא ככל הנראה ממילא להפקעת העבודות.
כבר נפסק לא אחת בבית משפט זה כי: "עבודות השרות מהוות חלופה לעונש מאסר בפועל, וניתנות בידי נאשם כפריבילגיה אפשרית שנועדה למנוע את כליאתו בין סורג ובריח. מקום שנאשם אינו מקבל על עצמו את עול האחריות הנלווה לעבודות השרות, לא נותרת ברירה אלא לבטל חלופה עונשית זו ולהחיל במקומה חובת ריצוי עונש מאסר בפועל לגבי יתרת העונש שנותר" [רע"ב 8648/04 הרץ נ' נציב שירות בתי הסוהר, תק-על 2004(3), 2680 (2004)]".
...
דיון והכרעה: לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת המסמכים שהוצגו לעיוני הגעתי למסקנה כי יש לדחות את העתירה, שכן לא נפל בהחלטת המשיב או בהתנהלותו פגם המצדיק את התערבותו של בית המשפט.
אשר על כן, העתירה נדחית.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

עתה, לאחר הרפורמה, ישנם שני סוגי עבירות רצח: עבירת הרצח הבסיסית (סעיף 300(א) לחוק העונשין) שמאפשרת לבית משפט לגזור עונש של מאסר עולם, לצד האפשרות לגזור עונש קל מזה; ועבירת הרצח בנסיבות מחמירות (סעיף 301א לחוק העונשין) שמחייבת את בית המשפט לגזור עונש של מאסר עולם בהתקיימות אחת מבין אחת-עשרה החלופות הכלולות בה. עובדות המקרה וגזר הדין קמא בשנת 2018, בהיותו בן כ-54 שנים, רצח המשיב בע"פ 3223/21 והמערער בע"פ 3734/21 (להלן: המערער) בחמש עשרה דקירות סכין את אישתו ואם ילדיו, עליזה שפק (להלן: המנוחה), והיא בת כ-53 שנים.
העונש שראוי להטיל על המערער לנוכח כל האמור לעיל, האם יש מקום להתערב בגזר דינו של בית משפט קמא, שבמסגרתו נידון המערער לעונש של 28.5 שנות מאסר על עבירת הרצח (לצד הפעלת עונש מאסר על תנאי בן חצי שנה)? כאמור, המדינה סברה כי העונש שראוי היה להטיל על המערער הוא מאסר עולם (הגם שכיום היא אינה עומדת על ההחמרה בעונשו בשל נסיבותיו הנוכחיות של המערער, אשר השתנו לאחר מתן גזר הדין), ואילו המערער טוען כי ראוי להטיל עליו עונש קל יותר מזה שלו נידון בפועל.
...
ואולם, בבואי לשקלל את הנסיבות סבורני כי העמדת העונש בתחתית מתחם העונש ולא במרכזו, כפי שבית משפט קמא קבע, תהא מענה הולם למורכבות של גזירת העונש במקרה הייחודי דנן.
סיכום וסוף דבר פסק דין זה דן בסוגיית הענישה בעבירת הרצח הבסיסית בנוסחה לאחר הרפורמה בעבירות ההמתה (סעיף 300(א) לחוק העונשין), הקובעת, לעבירה זו בלבד ולראשונה באופן רחב זה, עונש של מאסר עולם כעונש מרבי ולא כעונש חובה.
רביעית, בנסיבות מקרה זה, סבורני כי נכון שהערכאה הדיונית הייתה מטילה על המערער עונש של מאסר עולם בשל הנימוקים שפורטו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

) (א1) השופט או המותב שגזר את הדין, ובהעדרו – שופט או מותב אחד באותו בית משפט, לפי העניין, רשאי, לאחר שנתן לנאשם אפשרות לטעון את טענותיו, לגזור על הנאשם עונש אחר אם היתקיים אחד מאלה, ורשאי בית המשפט להורות כי עבודת השרות תופסק עד למתן החלטתו: (1) הממונה הביא לפניו חוות דעת של רופא שירות בתי הסוהר, ולפיה עובד השרות איבד את כושר העבודה שלו ונקבעה לו אי-כשירות קבועה או ממושכת בשל פגיעה שארעה לו לאחר שנגזר דינו; (2) הממונה הביא לפניו חוות דעת המובססת על חוות דעת של גורם מוסמך המנוי בסעיף 51ב(ב1)(1), שלא היתה לפני בית המשפט בעת קבלת החלטתו לפי סעיף 51ב(א), או שלא היתה בידיעת הממונה בעת הדיון לפי סעיף 51ב(א), ועל פי חוות הדעת האמורות הנדון אינו מתאים לנשיאת המאסר בעבודת שירות, נוכח קיומו של יסוד סביר לחשש לפגיעה בגופו או בחייו של אדם, לרבות בנאשם עצמו, אם יישא הנאשם את עונש המאסר בעבודת שירות או ימשיך לשאת את עונשו בעבודת שירות; הבאת חוות הדעת לפני בית המשפט תהיה בדרך הקבועה בסעיף 51ב(ב4).
מדובר בענישה מחודשת המביאה בחשבון מכלול רחב של שיקולים ולעיתים אף יידרש יחס המרה, כאמור, אשר יאזן בין השיקולים השונים ויביא לתוצאה צודקת בשל שינוי הנסיבות שלאחר גזר הדין (ראו למשל התוצאה בעיניין פלוני שאף בו נורה הנאשם ברגליו ונפצע באופן לא קל. בית המשפט העליון גזר 100 ימי מאסר תחת 146 ימי עבודות שירות שנותרו לבצוע).
...
משכך, אני מורה על הפסקת עבודות השירות.
המסקנה היא שיש להטיל על הנאשם עונש מאסר קצר.
לאור כל זאת אני מחליט כדלקמן: עונש המאסר בעבודות שירות מופסק.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו