מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

האם נפגע עיקרון השוויון במכרז

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

להלן נימוקיה: "1. החברה מבקשת להוסיף 100 יח"ד (תוספת של כ- 60%) ו- 13,855 מ"ר (תוספת של כ- 70%). המדובר בתוספת חריגה המהוה שינוי מהותי בתנאי המיכרז הפוגע בעקרון השויון במכרזים ובאנטרס הציפייה של המתמודדים במיכרז הן בפועל והן בכוח. במאמר מוסגר יוזכר כי בעיניינו של המיכרז שבעניינינו, היתנהלה עתירה שעניינה היה תוספת שטחי מסחר (עת"מ 38369-01-11 בבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים), העתירה נדחתה.
...
מהמקובץ עולה כי אין יסוד לטענת המשיבים כי שינוי ההחלטה הראשונה נובע משינוי נסיבות או גילוי של עובדות חדשות.
משהגיעה הוועדה למסקנה כי החלטתה טעונה שינוי בשל שיקולים אלה; כי בשינוי המוצע תומכים הגורמים התכנוניים; ובשים לב לכך שעל פי הסכמי הרכישה שנחתמו עם הדיירים רשאית החברה לבנות דירות נוספות בכפוף לשינוי התב"ע, רשאית הייתה הוועדה לתקן את החלטתה, ולהעדיף בגדרה את השיקול הציבורי האמור.
נוכח האינטרס הציבורי המשמעותי של ניצול מרבי של הזכויות במקרקעין, ונוכח הקשיים האמורים הכרוכים בתוספת של 50 יח"ד בלבד, אין עילה לקבוע כי החלטתה השלישית של הוועדה אינה סבירה במידה קיצונית באופן המצדיק התערבות בה. התוצאה העתירה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

יחד עם זאת, ממארג הראיות הכולל, לרבות ובמיוחד שמיעת העדויות, הגעתי לכלל מסקנה כי התובעת ידעה והסכימה בזמן אמת לקחת על עצמה מחויבות זו. זאת ועוד, קבלת טענתה של התובעת שלפיה היא זכאית לתוספת תשלום בגין תאום עם קבלנים אחרים ואחריות על הבטיחות משמעה שינוי תנאי המיכרז בדיעבד, דבר העולה כדי פגיעה בעקרון השויון שבין המציעים, שהרי חובה זו הוטלה על כלל הקבלנים.
...
משהתובעת לא עמדה בלוח הזמנים שנקבע ולא התקדמה בביצוע העבודות, שלח מר שניידמן ביום 21.8.2014 הודעת דואר אלקטרוני נוספת במסגרתה ציין כי בחלוף חודשיים וחצי ממועד מתן צו התחלת העבודה, שעה שלא הסתיים הפירוק, אין מנוס אלא מלהפסיק את עבודת התובעת במקום.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, התובעת לא הרימה את הנטל המוטל על כתפיה להוכחת התביעה.
לאור האמור לעיל, אני דוחה את התביעה.

בהליך בר"מ (בר"מ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

המבקשת טוענת כי ההחלטה פוגעת בעיקרון השויון במיכרז, מאחר שהיא מאפשרת לעדן צהרונים לתקן ליקויים במבנים באופן בלתי הוגן, בהיתחשב בכך שתנאים הנוגעים לכשירות המבנים היו חלק מתנאי המיכרז.
...
בתגובתה של עדן צהרונים נטען גם כן כי דין הבקשה להידחות מאחר שבית המשפט המחוזי "לא הורה על תיקון פגמים משאלו לא קיימים", אלא אך נתן למשרד הרווחה זמן נוסף לבדוק את המבנים במובן זה שיעמוד על כל המסמכים והאישורים, לרבות אישורי בטיחות ואי-קיומה של חפיפה עם פעילות אחרת המתקיימת בהם.
לאחר ששקלתי את הדברים אני סבורה כי אכן, בעת הזו, לאחר שנערך הסיור המחודש במבנים, בקשת רשות הערעור התייתרה.
אשר על כן: לנוכח כל האמור, הבקשה לרשות ערעור נדחית.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

באותה ישיבה, מיום 2.1.22, נקבע כי לאור העובדה שהעותרת העבירה נסח חברה ממועד המאוחר למועד הגשת הצעות במיכרז, על אף דרישה מפורשת לפעול אחרת - "על מנת שלא לפגוע בעיקרון השויון במיכרז מחליטה הועדה שלא לקבל את המסמך ולפסול את המציע לאור אי עמידה בתנאי הסף המינהליים" (ר' ס' 6.2 בנספח 10 לעתירה, המהוה את אותו פרוטוקול).
...
אכן מקובלת עלי העמדה כי דין העתירה להיות מסולקת גם מטעמים אלה.
בהמשך למפורט לעיל - העתירה אפוא נדחית.
העותרת תשלם לכל אחת מארבע קבוצות המשיבות (משיבות 2-1 כקבוצה אחת) בגין שכ"ט ב"כ - סך של 17,500 ₪ וזאת בתוך 30 יום מהיום.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

אם התשובה לכך שלילית באופן שמדובר בטעות תמת לב, המבחן המרכזי הוא קיומה או העידר קיומה של פגיעה בשויון ובכללי התחרות ההוגנת כתוצאה מתיקון הפגם, וזאת הן כלפי מציעים אחרים שהשתתפו במיכרז והן כלפי מציעים פוטנציאליים שלא הישתתפו בו. וכך נוסחו הדברים בהלכה הפסוקה: "...קו פרשת המים המבחין בין 'פגם מהותי' שיביא לפסילת ההצעה ובין 'פגם טכני' שניתן להבליג עליו, הוא הפגיעה בעקרונות השויון והתחרות ההוגנת.
...
מכל מקום, אף אם נפל פגם בהעדר הנמקה מפורטת בשעת אמת, אני סבורה כי אין בפגם האמור כדי להצדיק את ביטול החלטתה של ועדת המכרזים.
סוף דבר נוכח מכלול הטעמים שפורטו, העתירה נדחית.
לפיכך, אני קובעת כי העותרת תישא בהוצאות ובשכ"ט ב"כ המשיב 1 בסך כולל של 8,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו