מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

האם מותר לצוד חזיר בר או גירית

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2016 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עוד יש לציין כי בהינתן תקופת העבודה (66 חודש) ומכסימום צבירה מותרת עפ"י החוק (90 יום), אך ברי כי אלה תמו בראשית אפריל ולא בראשית מאי! התובע טען בפנינו כי חסאן היתקשר אליו ואמר תעודות (מחלה) הסתיימו ואז בא אליו ונתן לו תעודות וזה היה בפברואר – מה שוודאי אינו אפשרי, שהרי סה"כ הוצגו לנו 2 תעודות מחלה: תעודה מ- 12.1.14 לתקופה 4.1.14 עד 4.2.14, ל- 32 יום; ותעודה מ- 16.2.14, לתקופה 5.2.14 עד 5.5.14 (ל- 90 יום).
...
משעתרה הנתבעת לפי 4,273 ₪ בלבד, נעתרת טענתה בסכום זה. באשר לטענת הקיזוז לתשלום ביתר להבראה – טענת הנתבעת בהקשר זה לא הוכחה.
סיכום הנתבעת תשלם הסכומים שנקבעו לעיל, בצירוף ה"ה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל, ובקיזוז הסך שהותר.
לאחר ששקלנו התנהלות התביעה, סכום התביעה ותוצאותיה (כשהנתבעת הודתה עוד בהגנתה ובדיון הקד"מ בחלק מהסכומים) – שוכנענו כי אין ראוי לזכות התובע בהוצאות, הגם שנעתרה חלקית תביעתו ומשכך, ומשהתרשמנו אף אנו כי "נופחה" התביעה (והמחלוקת) למעלה מן הצורך, וכשהתובע סרב , חרף הנסיבות הברורות, למחיקת הנתבעת 2 – לאחר ששקלנו כל אלה, קובעים אנו כי הנתבעות זכאיות להוצאותיהן , הנקבעות בזאת לסך 3,000 ₪.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

העותרים גם טוענים כי הארועים גורמים לרעש בעוצמה גבוהה ביותר הרבה מהמותר על פי התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), תש"ן-1990 (להלן "התקנות").
...
העיריה עצמה צירפה את פרוטוקול הדיון בעתירה מיום 17.4.16 ,ממנו עולה כי לאחר ששני הצדדים טענו בהרחבה לעתירה לגופה, נאמר על ידי ב"כ העותרים: " בשלב זה, אני מקבל את המלצת בית המשפט, לפיה השנה יתקיימו חגיגות יום העצמאות בקריית חיים, כפי שתוכנן, אך תהיה הצהרה בעלת תוכן ממשית, עם התחייבות באשר לשיקולים קונקרטיים באשר למיקום האירוע, וזאת לאחר שקילת מקומות חילופיים עליהם הצבענו בדיון זה או נוספים, כאשר ההחלטה בדבר המיקום תפורסם לציבור מבעוד מועד". בהמשך נאמר על ידי ב"כ העיריה כי: "המשיבה תקבל החלטה באשר למיקום אירועי יום העצמאות לשנת 2017 עד סוף חודש אוגוסט 2016 , וככל שתעשה פניה של העותרים , מתחייבת העיריה ליתן תשובה באשר למיקום האירועים , בצירוף הנמקה , מדוע נבחר מיקום זה, אל העותרים, לרבות התייחסות למקומות החילופיים שהועלו במעמד הדיון היום". ולאחר מכן, הצהיר מנהל אגף התרבות בעיריה כי: "העיריה/המשיבה מתחייבת לפעול עפ"י הצהרת בא כוחה". על סמך הצהרה זו הורה בית המשפט על דחיית העתירה, תוך מתן תוקף להתחייבות הנ"ל. אין מחלוקת כי העיריה לא עמדה בהתחייבותה זו ואפילו נדרש זמן ארוך יותר מזה שעליו התחייב מנהל אגף התרבות, גם לאחר שהסתיים הדיון והתקבלה החלטה לא עמדה העיריה בהתחייבותה למסור לעותרים "תשובה מפורטת בכתב" וזו ניתנה לעותרים רק בעקבות הגשת העתירה.
יחד עם זאת, מאחר ובסיכומים התבקש סעד הצופה פני עתיד – מיקום הארועים משנת 2018 ואילך, לא אוכל שלא להידרש לעצם הסעד המבוקש, ובענין זה ההלכה היא כי : "בית המשפט נוהג ריסון רב בביקורת השיפוטית שהוא מפעיל על עובדות שנקבעו על-ידי הרשות המינהלית. הרשות קובעת את תשתית העובדות על בסיס נתונים שנאספו על ידה. ככלל, אין בית המשפט שם את שיקול דעתו בקביעת העובדות במקום שיקול דעתה של הרשות המינהלית .לעיתים קורה כי הרשות נדרשת לקבוע עובדות, ואלה אינן חד-משמעיות. במקרים מסוג זה קיים מתחם של קביעות אפשריות, שונות במידה מסוימת זו מזו. במקום שכל אחת מן הקביעות היא סבירה ואפשרית, בית המשפט לא יתערב באופציה שנבחרה, אפילו הוא עצמו היה בוחר באופציה סבירה אחרת. ההנחה היא, כי בתחום מתחם שיקול הדעת הסביר הנתון לרשות, באים לידי ביטוי היתרונות הגדולים הטבועים בה: הכשירות והמומחיות, הקשר הישיר לנתונים עליהם מתבססת הקביעה העובדתית, וההיכרות הקרובה עם המדיניות, היקף המשאבים, ואופי הצרכים השונים המצויים ברקע הענין. בהכירו ביתרונות חשובים אלה, יטה בית המשפט שלא להתערב בקביעות עובדתיות של הרשות המינהלית, ככל שהן מצויות במתחם הסבירות העובדתית, גם אם הוא עצמו היה נוטה לקבוע מסקנות עובדתיות שונות (ספרו של י. זמיר, הסמכות המינהלית (תשנ"ו) כרך ב, עמ' 759)". כך נקבע גם בבג"צ 376/81 משה לוגסי נ' שר התקשורת, פ"ד ל"ו(2) 449 (1982): " כאשר בית-משפט זה בוחן סבירות פעולתה של רשות מנהלית, העוסקת במוטל עליה בתחום סמכויותיה או מפעילה כוחות שהוענקו לה לפי החוק או לפי סדרי המינהל, מקובל על בית-משפט זה מאז ומתמיד כלל גדול: אין הוא פוסק בשאלה, מה הדרך, שהיה נוקט בית המשפט, לו היה ניצב במקומה של הרשות המנהלית והיה מבצע את מה שמוטל עליה או את המסור לסמכותה. בעת הבחינה, אם רשות מנהלית פעלה בסבירות, אין בית המשפט שואל את עצמו, אם גם הוא בעצמו היה נוקט אותה דרך ממש; לא זהות הגישות בין בית המשפט לבין רשות מנהלית היא אבן הבוחן, אשר כל סטייה ממנה מוליכה למסקנה בדבר הקיום של חוסר סבירות. על-מנת להניע את בית המשפט, כי יתערב בפועלה של רשות מנהלית ויפסול אותה, יש תחילה לשכנע את הערכאה השיפוטית, כי פעולתה של הרשות סוטה באופן מהותי וקיצוני מן הסביר, וכי חוסר ההיגיון הטמון בה יורד לשורשו של עניין...
בסיכום הדברים אני קובעת כי העותרים לא הצביעו על פגיעה בזכויותיהם, המצדיקה התערבות שיפוטית ולפיכך, אני מורה על דחיית העתירה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

גם מי שמרשה לאחר לעשות פעולה כזו נחשב כמפר זכות יוצרים– "47. העושה ביצירה פעולה מהפעולות המפורטות בסעיף 11, או מרשה לאחר לעשות פעולה כאמור, בלא רשותו של בעל זכות היוצרים, מפר את זכות היוצרים, אלא אם כן עשיית הפעולה מותרת לפי הוראות פרק ד'.
...
6.7 לסיכום - בהתחשב במכלול השיקולים שצוינו לעיל, מחד - העדר משלוח מכתב התראה כלשהו על ידי התובע לנתבע, משך ההפרה שנע בין ימים אולי למספר שבועות, מאידך - העובדה שמדובר בעסק מתחרה, העובדה שעלה ספק לגבי תום הלב של הנתבע, ובהתחשב בהיקף ההפרה - אני סבורה שעל הנתבע לפצות את התובע בסכום כולל של 40,000 ₪.

בהליך צו הריסה ללא הרשעה (201512015) (צ"ה) שהוגש בשנת 2015 בעניינים מקומיים ראשון לציון נפסק כדקלמן:

מכאן כי יתכן וניתן יהיה להכיר בחלק מסוים כמרתף בחלק המזרחי ואולם החלק המערבי חשוף מעבר ל- 50% ביחס לקרקע הסובבת אותו ולפיכך איננו סבורים כי יכולים להכנס בגדר "מרתף". אשר לשימושים המתבקשים במרתף, כפי שהבהרנו במהלך הדיון, הרי שבמקרקעין מותרים שימושים עקריים בשטח המרתף, הכוונה היא למשרד לבעל מקצועי חופשי ככל שיתבקש שימוש כזה הרי שניתן להתירו, יחד עם זאת שימוש מסחרי אחר כרוך בשינוי יעוד לכל הפחות שינוי המוגבל בזמן.
...
עוד מוסיפה המבקשת בבקשתה כי לו היה מורשע אדם פלוני בעבירה של ביצוע עבודות בניה הטעונות היתר ללא היתר, היה רשאי בית המשפט לצוות על הריסת העבודות הנ"ל כאמור בסעיף 205 לחוק התכנון והבניה, והוא אף רשאי לעשות כן ללא הרשעה, מן הטעם שאין אפשרות להוכיח מי ביצע את העבירה ו/או שהמשיבים אינם ברי עונשין מחמת התיישנות ובנסיבות העניין אין במניעות הנ"ל כדי להפוך את פעולתם חוקית.
יהיו אפוא מקרים שבהם יגיע בית-המשפט לכלל מסקנה כי יש הצדקה ליתן צו הריסה לפי סעיף 212 הנ"ל, בשל כך שבנסיבות המיוחדות למקרה, עומדת הותרת המבנה הבלתי חוקי על כנו בניגוד זועק "לאינטרס הציבורי שחוטא לא יצא נשכר"; יהיו מקרים שבהם תהיה הצדקה למתן הצו במניעת ה"אנדרלמוסיה" שיוצרת בנייה ללא היתר ויהיו מקרים שבהם תימצא ההצדקה למתן הצו ב"מטרד" שיוצר המבנה שנבנה שלא כחוק.
ברם, על-מנת להגיע לכלל המסקנה האמורה, על בית-המשפט לעמת כנגד השיקולים "הציבוריים" האמורים – שאינם מהווים, כמובן, רשימה ממצה – את השיקולים ה"אישיים" של המתנגד להריסה, ומטבע הדברים, שתהיינה בוודאי נסיבות שבהן יגברו השיקולים ה"אישיים" על השיקולים ה"ציבוריים", והמבנה שהוקם שלא כחוק לא ייהרס (ראה ע"פ318/81 ג'רסי נ' מדינת ישראל [3]; ועיין ע"פ(ת"א) 489/94 לדני נ' מדינת ישראל [5]).
לא מצאתי כי האינטרסים הפרטיים שהציגו המשיבים בסיכומיהם, בין אם פורטו בהרחבה בהחלטתי זו ובין אם הוזכרו, יש בהם כדי לגבור על האינטרס הציבורי שהוא הוקעת בנייה בלתי חוקית, על כן אני קובע כי צו ההריסה שניתן ביום 15.6.05 בעינו עומד.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2007 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

הכרעת הדין שממנה הושמטו הקטעים דלעיל, רצ"ב ורק היא מותרת לפרסום.
צלאח צייד את הנאשם בכרטיס סים, והנאשם חזר במונית לבית הוריו בטובאס.
...
לאור זאת, מצטרפים שקריו של הנאשם-במיוחד שקריו לגבי כרטיס הסים שנמצא ברשותו ושהוכח כי הועבר לו על ידי צלאח – לצד הראיות עליהן הצבענו לעיל, ומטים את הכף למסקנה כי בבסיס הקשר בין צלאח לנאשם עמדה הסכמה כי הנאשם יסייע לצלאח.
למסקנה אליה הגענו, יש השלכה גם על העבירה של מגע עם סוכן חוץ לפי סעיף 114 לחוק העונשין, הקובע כלהלן (הדגשה שלי – י.ע.): (א) מי שקיים ביודעין מגע עם סוכן חוץ ואין לו הסבר סביר לכך, דינו-מאסר חמש-עשרה שנים.
המסקנה המתבקשת היא שהתביעה הוכיחה את המיוחס לנאשם בכתב האישום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו