מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

האם טופס 4 מהווה חזקה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

כעת נשאלת השאלה, אם מסירת חזקה בדירה בפועל, ללא טופס 4, נחשבת כמסירה כדין, והאם זכאים התובעים לקבל פיצוי בגין האיחור מיום קבלת החזקה בדירה - 21.3.13 ועד ליום שבו נתקבל טופס 4 - 5.8.13.
...
התובעים אף הפנו לפסיקה, אשר לטענתם באותו המקרה, מומחה בית המשפט מצא שרק 12% מדרישות הדיירים נמצאו מוצדקות, ובית המשפט מצא לחייב את התובעים דווקא בהוצאות משפט כדי להוקיע את התופעה (ראה: סעיפים 101-102 לסיכומי הנתבעת 1).
נתבעת מס' 1 לא העלתה כל טענה בעניין, עם זאת, בע"א 5602/03 אבי ושרה סגל ואח' נ' שיכון ופתוח לישראל בע"מ ואח' (28.2.05), נפסק כי: "פסיקת הריבית מיועדת להעמיד את הנפגע במצב בו היה אלמלא ההפרה או אילו תוקנה זו במועד, שאחרת יוצא המפר נשכר מחלוף הזמן והנפגע יוצא חסר...קביעת המועד ממנו תחושב הריבית נתונה לשיקול דעת בית המשפט. ככל שמדובר בפסיקת ריבית ביחס לליקויי הבניה, אין לקבל את טענת בעלי הדירות לפיה שגה בית המשפט המחוזי בקבעו כי הריבית המגיעה להם תחושב ליום מתן חוות דעתו הראשונה של וגמן וכי היה עליו לקבוע את הריבית למועד היווצרות העילה, דהיינו למועד מסירת הדירות לידיהם. מוקדם של הפיצויים שנפסקו למערערים הוא בליקויים שנמצאו בדירותיהם וברכוש המשותף ועל כן ראויה קביעתו של בית המשפט המחוזי כי הריבית תחושב למועד קביעת שווים של מרבית הליקויים – מועד עריכת חוות הדעת...". לאור האמור לעיל, אני קובעת כי המועד לחישוב הריבית וההצמדה לעניין ליקויי הבנייה, יהיה יום מתן חוות דעתו של המומחה – 1.3.15.
לסיכום, אני חייבת את נתבעת מס' 1 לשלם לתובעים סך של 33,735 ₪ בצירוף עלות פיקוח בשיעור 10% ומע"מ בשיעור 18%, וכן בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 1.3.15 ועד יום התשלום בפועל.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2019 בשלום בית שמש נפסק כדקלמן:

" בעיניין ת"ק (נתניה) 3553-03-15 יצחק עטר נ' רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ נאמר על ידי כב' השופט אביב שרון כי "הינה כי כן, מסירת חזקה בדירה בטרם היתקבל לגביה טופס 4 אינה נחשבת למסירת חזקה בדין, ומועד המסירה ייחשב למועד בו היתקבל טופס 4." מכאן מועד המסירה בעניינינו הוא יום 22.1.19 ולא מאוחר מכן.
...
לטענת הנתבעת, התובעים אינם זכאים לכל פיצוי ודין תביעתם להידחות.
אני מקבל את עדותו של נציג הנתבעת לפיה בתקופה זו לא ניתנו טופסי 4 וכי החברה פעלה ככל שלאל ידה להשיג אישור אכלוס, אך לא קיבלה את האישור הנדרש, וכלשונו: "באותו זמן לא היה מהנדס עיר. מר מני צרפתי מהנדס העיר הקודם הורשע בפלילים בחודש פברואר ומי שאמורה להחליף אותו היתה יעל היימן (אני מגיש אישור) למעשה אנו עמדנו מול שוקת שבורה. עשינו הכול. לא היה אל מול להתנהל מול עיריית בית שמש, משהו כמו חצי שנה, מחודש 7,8/18 עד ינואר לא היה מי שיחתום מפני שלא היה מינוי של מהנדס עיר, היה ממלא מקום. פנינו אליו מס' פעמים וישבנו אצלו והוא אמר שהוא חייב לקבל אישור של שר הפנים שצריך לאשר את המינוי.
המסקנה, כי אין לראות דירה או בנין כמושלמים ומוכנים למסירה, כלומר לשימוש, כל עוד לא ניתן "טופס 4", עולה בקנה אחד עם התכלית החקיקתית הן של חוק התכנון והבניה והן של חוק המכר (דירות), חוקים, אשר בחסות משטרם הקוגנטי, מתקיימים היחסים החוזיים שבין מוכר לבין קונה של דירה או בית.
מכל המקובץ, דין התביעה להידחות.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2020 בשלום בית שמש נפסק כדקלמן:

" בעיניין ת"ק (נתניה) 3553-03-15 יצחק עטר נ' רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ [פורסם בנבו] נאמר על ידי כב' השופט אביב שרון כי: "הינה כי כן, מסירת חזקה בדירה בטרם היתקבל לגביה טופס 4 אינה נחשבת למסירת חזקה בדין, ומועד המסירה ייחשב למועד בו היתקבל טופס 4." המסקנה הנה כי מועד המסירה בעניינינו הוא יום 7.4.16 ולא מאוחר מכן.
...
המסקנה, כי אין לראות דירה או בנין כמושלמים ומוכנים למסירה, כלומר לשימוש, כל עוד לא ניתן "טופס 4", עולה בקנה אחד עם התכלית החקיקתית הן של חוק התכנון והבניה והן של חוק המכר (דירות), חוקים, אשר בחסות משטרם הקוגנטי, מתקיימים היחסים החוזיים שבין מוכר לבין קונה של דירה או בית.
" בעניין ת"ק (נתניה) 3553-03-15 יצחק עטר נ' רמי שבירו הנדסה בניה והשקעות בע"מ [פורסם בנבו] נאמר על ידי כב' השופט אביב שרון כי: "הנה כי כן, מסירת חזקה בדירה בטרם התקבל לגביה טופס 4 אינה נחשבת למסירת חזקה בדין, ומועד המסירה ייחשב למועד בו התקבל טופס 4." המסקנה הינה כי מועד המסירה בענייננו הוא יום 7.4.16 ולא מאוחר מכן.
סיכום מכל המקובץ לעיל, דין התביעה להידחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

יש לדחות את הטענה גם לגופו של עניין - טופס 4 מהוה חזקה וראיה חותכת לכך שהבתים ניבנו על פי היתר, להבדיל מהיתר הבניה שאינו עומד בפני עצמו, אלא מהוה חלק בלתי נפרד מהבקשה להיתר.
...
לאחר שעיינתי בבקשה, אני סבור כי יש לדחותה מהטעמים הבאים: ראשית, בניגוד לדין, הנתבעת לא צירפה תצהיר לתמיכה בטענתה העובדתית, כי בעת הגשת כתב ההגנה טרם היה בידיה מלוא התיעוד והמידע הנוגעים לטענה.
בתגובה לתשובת התובעת, השיבה הנתבעת למחדל זה, כי למעשה אין היא מחויבת לצרף תצהיר מאחר ובקשתה נתמכת בטיעונים משפטיים בהתאם לפסק הדין בעניין ישועה ומאחר והטענה נסמכת על הודאת בעל דין מצד התובעת, מאחר והשמאי מטעמה, מסילתי, אישר בחוות דעתו כי היתר הבניה אפשר בנית בתים בשטח של עד 76 מ"ר ולמעשה התובעת בנתה בניגוד לכך, בשטח של עד 92 מ"ר. אני סבור, כי טענת הנתבעת כי הבנייה נעשתה בחריגה מהיתר, אינה תלויה בפסק דינו של בית המשפט העליון בעניין ישועה והיא טענה נפרדת, לגביה היתה צריכה הנתבעת להסביר מדוע מבחינה עובדתית היא לא הועלתה עד כה, זאת בצירוף תצהיר כדין לתמיכה בעובדות הנטענות.
מאותם טעמים של יעילות הדיון והכבדה על ההליך כפי שציינתי לעיל ביחס לבקשה לתיקון כתב התביעה והבקשה הנוספת לתיקון כתב ההגנה, אני סבור כי יש לדחות גם את בקשת הנתבעת בהקשר זה. סוף דבר לאור האמור לעיל, שלוש הבקשות נדחות.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2003 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המשיב לא הוכיח כי לא ניתן היה לאכלס את הממכר, בפרט לנוכח העובדה שטופס 4 מהוה חזקה משפטית על כך שהנכס ראוי לשימוש.
...
כך גם לא מצאנו לנכון להתערב בקביעה לפיה זכאי המשיב להוצאות כלליות בגובה 20,000 ש"ח. מקובל עלינו אומדן נזק כללי זה, המבטא את הפיזור בשטחי הקירור השונים, עימו נאלץ להתמודד המשיב עקב מחדלי המערערת, במקום שטח קירור אחד גדול, וכן אובדן מסויים של רווחים צפויים עקב השיבוש בפעילותו העסקית.
כאמור, אין אנו מקבלים את עמדת המשיב לפיה המדובר בטענה קנטרנית המבוססת על ראיות חלקיות בלבד.
לסיכום, אנו קובעים את נזקיו של המשיב שהוכחו כדלקמן: דמי שכירות ברח' הבנאי 299 בחולון - 34,749 ש"ח. דמי אחסון בחברת תנובה בע"מ - 4,229 ש"ח. דמי אחסון בחב' לקירור והספקה בע"מ - 4,053 ש"ח. דמי אחסון בחברת קפוא זן בע"מ - 8,628 ש"ח. נזק בגין השכרת הגנרטור - 10,000 ש"ח. אומדן הוצאות כלליות - 20,000 ש"ח. סה"כ - 81,660 ש"ח. מכל האמור לעיל עולה אם כן, כי אנו מקבלים את הערעור באופן חלקי בלבד, ובמקום 150,000 ש"ח, שנפסקו לזכות המשיב יעמוד החיוב הכספי על סך של 81,660 ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית החל מיום 18.12.96 ועד התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו