מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

האם זו הבטחת עדות תמורת הודאה

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2016 בעליון נפסק כדקלמן:

לאחר עיון בחומר זה ושקילת נסיבות העניין, סבורני כי לא ניתן להסיק באופן החלטי כי אבראהים כמוהו כעד מדינה וכי הובטח לו דבר תמורת עדותו.
עוד הוא טוען כי לבהא הובטח שיחרור מיידי בתמורה להודאתו בכתב האישום המתוקן, וכי הוא עצמו אמר בבית המשפט בפה מלא: "כל ההודאה שלי כדאי שאני אלך הביתה, אני לא רוצה להיות אחורי סורגים, יש לי חיים והפסדתי 5 שנים מהחיים שלי ואני לא רוצה להפסיד יותר" (עמוד 426 לפרוטוקול).
...
על יסוד כל האמור לעיל, סבורני, כי בצדק קבע בית המשפט המחוזי כי אשמתו של המערער ברציחתה של המנוחה, הוּכחה מעבר לספק סביר.
השופט מ' מזוז: אני מסכים כי יש לדחות את הערעור, כמבואר היטב בחוות דעתו של חברי השופט נ' סולברג.
אף הלכת יששכרוב ניצבת תחת מטריה זו. להשקפתי, היותנו שיטה חוקתית מחייבת את המסקנה שבמישור העקרוני, לעיתים יש להשיב לשאלה שהוזכרה לעיל בחיוב.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

אמנם נכון כי לכאורה ניתן "לתפוס" את עו"ד סעדי על הודאתו בכך שתמורה כלשהיא שולמה במעמד עריכת ההסכם (אם כי בעדותו לא יכול היה לציין סכומים או אופן התשלום – עמ' 28 שורות 4-7) אולם בהיעדר אפשרות לקבוע איזה סכום שולם בפועל, ומכאן העידר אפשרות לקבוע איזה סכום מתוך הסכום ששולם צריך היה להבטיח עד לרישום העסקה (שכן גם לא הובאו כל ראיות באשר לגובה המס (שבח ומכירה) שהצדדים צפו כי יושת על המוכרת), אין כל אפשרות לקבוע מה הוא גובה הנזק שניגרם לתובע מאי הבטחת כספו על ידי עו"ד סעדי.
...
דיון והכרעה לאחר עיון במלוא טיעוני הצדדים ושקילת הראיות שהובאו בפני (ובעיקר אלו שלא הובאו כפי שיפורט בהמשך) אני סבורה כי מלבד קבלת פסק דין כנגד הנתבעים 1 ו-2 בהעדר הגנה לא זכאי התובע לקבלת פסק דין כנגד מי מהנתבעים האחרים, וזאת מהטעם ששוכנעתי, כטענת הנתבעים 3 ו-4 כי התובע לא הצליח להרים את הנטל המוטל עליו להוכיח את תשלום התמורה הנטענת, וכתוצאה מכך אין באפשרותו להוכיח את הנזק הנטען.
באשר לפיצוי בגין עוגמת הנפש, אני סבורה כי במכלול הנסיבות ולאור האמור לעיל באשר לחוסר תום הלב של התובע, אין מקום לחיוב עו"ד סעדי בפיצויו בגין נזק זה חרף התרשלותו הברורה, שכן במידה רבה התובע הביאה על עצמו.
לסיכום התביעה כנגד נתבעים 1 ו-2 מתקבלת במובן זה שאני מחייבת אותם להשיב לתובע את הסך של 450,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד עריכת הסכם המכר ביום 24.6.2004 ועד היום.
התביעה כנגד שאר הנתבעים נדחית ובהתאם נדחות גם ההודעות כנגד הצדדים השלישיים שהגישו עו"ד סעדי (כנגד מגדל) והמדינה (כנגד הנתבעים 1 ו-2).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

דואליות זו מחזקת את הסברה כי התובע ידע שהכסף לא מוחזק בידי הנתבע ולא הופקד בידי הנתבע וכי החתימו על ההיתחייבות עד להבטחת תשלום מלוא התמורה על ידי הרוכשים.
עדותו של הנתבע כי סמך על הרוכשים להעביר את הכסף לידיו ולכן הסכים לחתום על ההיתחייבות ולהקל על הצדדים לסגור את העסקה (עמ' 22 ש' 5-11) אינה חסרת היגיון בנסיבות ובפרט, לאור הודאתו כי הובטחה לו טובת הנאה בסך 25,000$ (עמ' 18 ש' 31-32 ועמ' 19 ש' 15-18 ו- 27-31).
...
משכך, דין התביעה להידחות.
התובע ניסה להיתלות בהתכתבויות שהוחלפו בין הצדדים, ברם כאמור לא שוכנעתי כי מדובר בהתכתבויות ששיקפו את המציאות במלואה.
לסיכום נוכח כל האמור לעיל אני מורה על דחיית התביעה.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

המערער אף הבטיח לאילן שלא יבוצעו פשיטות משטרתיות בבית הבושת בתקופה בה ישהה המערער בחו"ל. בסיומה של הפגישה בה הובטחה הבטחה זו, נתן אילן למערער סכום של 4,000 ₪.
לטענת המערער, הודאתו של אילן לגבי חלקו באירועים אינה מתעדת את כל המגעים שלו עם המישטרה, לרבות תשאולים פתוחים שלא תועדו.
ואכן, במקרה דנן, לצד הקושי לייחס משקל מכריע ובלעדי לעדותו של אילן, קיימות אינדיקאציות המחזקות את אמינותה: ראשית, וכפי שכבר ציינתי, יש לייחס משקל רב לכך שאילן לא קיבל דבר בתמורה לעדותו מלבד ההבטחה כי לא יועמד לדין בגין ארועי הפרשה שלגביה העיד, ושממילא יש להניח כי לא ניתן היה להרשיע בה איש אילמלא עדותו של אילן.
...
לאחר שהורשע המערער בעובדות כתב האישום, נגזרו עליו בסיכומו של דבר 18 חודשי מאסר בפועל.
חטא גורר חטא ומביא בסופו של דבר לפשע, ובמקרה דנן, לעבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים.
בנקודה זו אני מקבל את טענת המערער, כי הטלפון הנייד, שרק הוא וברוך השתמשו בו, שאינו טלפון חכם אלא טלפון שערכו נמוך ביותר, אינו בגדר מתת, אלא אמצעי ליצירת הקשר ביניהם ותו-לא. נותר אפוא השימוש בדירתו של ברוך כעשר פעמים.
בהינתן שאין דרכה של ערכאת ערעור למצות את העונש, אני מצטרף אפוא לתוצאה אליה הגיעה חברתי ולפיה יש לקבל את ערעור המדינה ולהחמיר בעונשו של המערער ולהעמידו על 27 חודשים, חלף 18 החודשים שהושתו עליו בערכאה קמא.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

תאור התובעת בדבר חלקה בדירה ברח' פועה אף אינו עולה בקנה אחד עם עדותה שתמורת אותה דירה הועברה לבתו של המנוח לאחר שהדירה נמכרה בשנת 1999 (תאור שהוכחש בעדות הבת).
] אין לראות בהסכם לחלוקת העזבון (ומקל וחומר – בטיוטה של הסכם שכזה) כראיה המבססת את מעמדה של התובעת כידועה בציבור של המנוח בעת הפטירה (עב"ל (ארצי) 55213-09-20 רינה יצחקי – המוסד לביטוח לאומי (15.6.21), בסע' 20 לפסה"ד), ואף לא כהודאה מצד ילדי המנוח במעמדה של התובעת כידועה בציבור של אביהם.
לסיכום הדברים עד כה - התובעת נהנתה מגימלת הבטחת הכנסה על יסוד מצג זה לפיו אינה מנהלת משק בית משותף עם המנוח ואינה רואה עצמה כמי שהיא במעמד ידועה בציבור כאישתו של המנוח.
...
לא מצאנו להתבסס על ההכרה במעמדה של התובעת כידועה בציבור בידי הרשות לזכויות לניצולי שואה ובידי משרד הביטחון כראיה מכרעת לענין מעמדה האישי של התובעת, שכן לא הובאו ראיות המלמדות מהן אמות המידה לפיהן נבחן המעמד האישי על-ידי אותן הרשויות.
לסיכום הדברים עד כה - התובעת נהנתה מגמלת הבטחת הכנסה על יסוד מצג זה לפיו אינה מנהלת משק בית משותף עם המנוח ואינה רואה עצמה כמי שהיא במעמד ידועה בציבור כאשתו של המנוח.
סוף דבר – התביעה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו