מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

האחדה בין חניה לבין ארנונה

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2019 בשלום הרצליה נפסק כדקלמן:

התובע הגיש תביעה קטנה לפיצויים בגין נזקים שנגרמו לו כתוצאה מנסיונות הנתבעת - עריית רמת גן - לגבות קנסות בגין חמישה דו"חות חניה שניתנו בין השנים 1998 ל-2002.
כן צורפה הרשאה לחיוב חשבון משנת 2011 עבור ארנונה ומים בה מופיע התובע כמשלם עבור הנכס ברחוב הרב קוק.
...
לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי במסמכים שהובאו בפני, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות.
למעלה מן הצורך אציין כי גם לגופו של ענין דין טענות התובע להידחות, זאת מן הטעם שהעונש בגין העבירות לא התיישן.
סוף דבר, התביעה נדחית.

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

ראו היתייחסות לכך ברע"א 10643/02 חבס ח.צ פיתוח (1993) נ. עירית הרצליה (14.5.06) - "לסיכום, כפי שכבר הערתי לעיל, אני רואה מקום להסדרת העניין על-ידי המחוקק ו/או מחוקק המשנה, על ידי יצירת הגדרות ברורות ומפורטות אשר יקבעו קריטריונים ברורים לכל סיווג ויפחיתו את ההתדיינויות הרבות בנושא בין הפרט לרשויות. לעניין זה חשיבות יתרה כאשר מדובר במיסוי מוניציפאלי וזאת על מנת לא ליצור מצב בו כל ערייה מפרשת באופן שונה את החוק והתקנות ויוצרת סווגם שונים בהתאם לפרשנותה. המטרה היא ליצור האחדה ככל הניתן בין הרשויות השונות. פרשנות אחידה כפי שפורטה עשויה לקדם למטרה זו." לאור העמימות בהגדרת המונח, הערכאות השונות נדרשו לא אחת להכריע אם חניות מסוימות עונות להגדרה של "חניון" לצרכי ארנונה.
...
בסופו של דבר הפסיקה נעשית באופן קזואיסטי בהתאם לנסיבות כל מקרה לגופו.
כב' השופט חשין הגיע למסקנה כי אין מקומות החניה המושכרים לדיירים מהווים חניון הפתוח לציבור הרחב תמורת תשלום.
ולעניין זה ראו גם דברי המשנה לנשיא כב' השופט חשין בפרשת חבס – " כל קטן ידע ויבחין כי 100 מקומות חניה שבענייננו שווים 100 מקומות חניה, אחד ולא יותר, בעוד אשר 100 מקומות חניה בחניון-של-ארנונה שווים מאות מקומות חניה. ולא הרי זה כהרי זה." 5.5 המסקנה המתבקשת – אין חניות המערערת מהוות בבחינת "חניון של ארנונה" ואין לסווגן בסיווג זה. לסיכום 6.1 העתירה , על שלל טענותיה, נדחית.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2006 בעליון נפסק כדקלמן:

אציין, בהקשר זה, כי אני רואה טעם בהטלת תעריפי ארנונה שונים וביצירת מדרג בין חניות שאינן מיועדות לאדם ספציפי אשר בהן התרומה לפיתרון מצוקת החניה היא גדולה יותר לבין חניות שניקנו או הושכרו לאדם מסוים ובכך תרומתן לפיתרון מצוקת החניה מועטה יותר.
המטרה היא ליצור האחדה ככל הניתן בין הרשויות השונות.
...
החלטנו לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות ערעור והוגש ערעור על-פי הרשות שניתנה.
סוף דבר: אני מסכימה כי יש לקבל את הערעור.
אחרי כל אלה אין לי אלא להסכים לדברי חברתי, השופטת נאור, כי הכרעת-הדין בפרשת בית תאטראות חניונים בע"מ נ' עיריית הרצליה (מחוזי ת"א 2606/99, לא פורסם) - הכרעת דין שלא הוגש עליה ערעור - מחייב אותנו להשוות את הדין בענייננו לדין שנפסק באותו עניין, ובנסיבות אלו אין מנוס מקבלת הערעור.
אני מצרף אפוא דעתי לדעת חברותיי כי דין הערעור להתקבל וכי יוטל על המשיבה לשלם למבקשים שכר טירחת עו"ד בסך 12,000 ש"ח ועליו הוצאות המשפט.

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2012 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

שקבעה כי בדין סיווג המשיב את הנכס של המערערת ברחוב עליית הנוער 48 (להלן: "הנכס") בסיווג "בנינים שאינם משמשים למגורים" ודחתה את טענת המערערת לפיה למעט שטח של 59 מ"ר, לגביו אין מחלוקת כי מתבצעת בו מכירה, יש לסווג את יתרת שטח הנכס בסווג "מחסנים". מנגד טוענת המערערת, כי הלכה פסוקה היא כי סיווגו של נכס יעשה על פי השימוש בו, וכי באותם מקרים בהם קיימים מספר שימושים, בנכס יש ליישם את הלכת "נכס רב תכליתי", המאפשרת לפצל את הסיווג לצורך תשלום הארנונה בין חלקיו השונים של נכס, כך שעל כל חלק של נכס תוטל ארנונה המתאימה לאופי הפעילות הנפרדת המתבצעת בו. מכאן העירעור שבפניי.
בבר"מ 9205/05 מנהל הארנונה – עריית טבריה נ' היפר שוק 1991 בע"מ (פורסם בנבו) נקבע כי אחד המבחנים לבחינת היות נכס רב תכליתי הוא "האם השמוש בחלק הספציפי של הנכס, הכרחי למהות האירגון העקרי בנכס ולמימוש תכליתו". בענייננו ברור כי השמוש שעושה המערערת בחלק מהנכס לאחסנה הכרחי למהותה שהוא מכירת כלים סניטריים, אינסטלאציה וכד', זאת במובחן מהמקרה נשוא ע"א 8838/02 אבי גולדהמר נ' עריית חיפה, תק-על 2006(3) 4582, עליו נסמכת ב"כ המערערת בו החניות לא היו הכרחיות לעסקו של המערער שם. ב"כ המשיב הבהירה, כי גם אם נכס מסוים מקיים שימושים שונים, נעדרי זיקה ביניהם, במבנה אחד, הרי שבכל הקשור לסיווג כמחסנים, הדבר לא יועיל.
...
לאור זאת, סבורני כי לא נגרם למערערת עיוות דין ואין עילה להתערבות בית המשפט של הערעור.
אי לכך ולאור כל האמור לעיל, אני דוחה את הערעור.
בנסיבות העניין המערערת תשלם למשיב שכ"ט עו"ד והוצאות בסך כולל של 15,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2002 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

הסעד המבוקש בת.א. 776/00 (להלן: "התביעה") הוא מתן פסק-דין המצהיר, כי: הודעות המשיבה בדבר חיוב ארנונה שקיבלו המחזיקים עבור שנות המס 98 ו-99 הנן בגדר חיוב רטרואקטיבי של תשלומי ארנונה ומשכך בטלות הן; כי כל המחזיקים, אשר נשאו בתשלום החיובים הרטרואקטיביים של תשלומי הארנונה זכאים להשבת הכספים ששלמו למשיבה; כי שטחם של נכסי המחזיקים בפועל קטן מהשטח לפיו מבקשת המשיבה לחייב את הנכסים; כי חיוב נכסי המחזיקים בתעריף אחיד ללא אבחנה בין שטח הנכסים עצמם לבין שטחם היחסי של המחזיקים, כל אחד מהם בנפרד, ברכוש משותף, אינו נכון ולוקה בחוסר סבירות קיצונית; כי השטח המסומן כ-"ע-1" בהודעות גביית הארנונה שקבלו חלק מהמחזיקים הנו בגדר "רחוב" כהגדרתו בפקודת העיריות (נוסח חדש) ומשכך אינו נכס בר חיוב בארנונה כללית; כי שיעורי הארנונה הכללית שהושתו על נכסי המחזיקים על ידי המשיבה גבוהיים במיוחד ולוקים בחוסר סבירות קיצונית ולפיכך בטלים; כי שיעור החלק היחסי של השטחים המשותפים שצורף לשטחו של כל נכס אינו נכון והינו בלתי סביר; כי לגבי חלק מבעלי הנכסים (כפי שיפורט בגוף התובענה), טעתה המשיבה בסיווג הנכס לצורך חיוב בארנונה; כי לגבי יחידות שלא אוכלסו, זכאים המחזיקים למתן פטור מתשלומי ארנונה בגין היותם "נכסים ריקים". עמ"נ 410/01 הוא ערעור מנהלי שהוגש לפי סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו-1976 ע"י אותם מחזיקים + מחזיק נוסף בשם ר. גל אדריכלים בע"מ, נגד החלטה מיום 6.3.01 של ועדת ערר.
העיריה טוענת כי ההבדל בין חניות בתשלום לבין חניית התובעים הינו בכך שמקום החניה של התובעים שמור רק להם, בעוד שבחניון בתשלום מתחלפים החונים; ראשית, האבחנה אינה במקומה, שכן גם בחניון בתשלום ניתן לרכוש מקום חנייה שמור על בסיס חודשי/שנתי; ושנית, כך או כך המדובר בשני המקרים בפתרון בעיית חניה.
...
התעריף בסיווג ע/3 גבוה פי שלושה מסיווג של "מרתף". לא נראה לי שיש אי סבירות מהותית באבחנה בין חניה הנועדת למחזיקים, לבין ניהול עסק של "השכרת שטחי חניה". רצון המסווג היה ליתן תמריץ לחניה בתשלום, וזאת מאחר ועסק מסוג זה מסייע בצורה משמעותית לפיתרון מצוקת החניה.
אשר לטענה, כי בשטחים המשותפים נעשה שימוש לא רק על-ידי המחזיקים והבאים מכוחם, אלא גם על-ידי המשתמשים בשטחי החניה בתשלום, אני סבור שענין זה בא על תקונו בכך שלא כל שטח החניה מחויב, אלא רק 25 מ"ר מתוך 36 מ"ר. אשר לטענה בדבר חוסר הסבירות של החיוב של שטחי החניות ביחס לתעריף המוטל על חניון בתשלום באותו פרוייקט, כבר ראינו שהסיבה העיקרית לפער זה הוא הרצון להעניק תמריץ למפעילי עסק של חניון בתשלום.
דהיינו, שללא השטחים המשותפים אין משמעות למשרדים, שהרי השטחים המשותפים כוללים מעברים, מעליות, מדרגות, שירותים ושטחי מעברים, שבלעדיהם נותרים המשרדים כ"איים בלב ים", שאליהם לא ניתן להגיע לא באמצעות "גשרים" ולא באמצעות "אמצעי תובלה ימיים". אשר לטענה בדבר ההפליה לעומת הקניונים באשר לשיעור של השטח הממוסה (27% לעומת 15%), אני סבור שאין דמיון בין בנין מסחרי כדוגמת הבנין שבו נמצאים עסקי המחזיקים וקניון.
מאידך, אני סבור, שיש ממש בטענה כי המחזיקים מחוייבים רק מהמועד בו נשלחה הודעה על ידי המוכרים לעיריה, וזאת מכוח סעיפים 325, 326 לפקודת העיריות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו