מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דרישת ניסיון במכרז ותקפותה

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2018 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

נציין כי אילמלא הוראה מיוחדת זו היתה חלה תקנה 7 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התש"מ-1979 (להלן- תקנות העיריות), המבטאת "ככל האפשר" שאיפה להאחדה בדרישות הניסיון למועמדים, וכך נאמר בה: "דרישות ההשכלה והנסיון למועמדים במכרזים פומביים יהיו ככל האפשר כדרישות ההשכלה והנסיון הנהוגות ברשויות מקומיות או בשירות המדינה למשרות דומות". ואולם, ביחס לתפקיד מהנדס הרשות, מפאת רגישותו ומאפייניו, לא הסתפק המחוקק בהוראתה הכללית של תקנה 7 לתקנות כוח אדם, אלא קבע באופן מיוחד את תנאי הכשירות בחקיקה ראשית, ובכך נתן משנה תוקף לצורך באחידותם של תנאי הסף למכרז לתפקיד מהנדס (תוך הבחנה מסוימת שנקבעה בחקיקה עצמה בהתאם לגודל הרשות המקומית).
...
יחד עם זאת, מוצאים אנו לציין כי הגם שהערעור נדחה כיוון שאין אוכפין את הרשות לבצע מעשה בלתי חוקי הרי שבהתנהלות הרשות המקומית נפלו פגמים הן בהיבט קביעת תנאי הסף מלכתחילה והן בהיבט מסירת התחייבות שלא כדין לבית הדין האזורי בהליך המקורי, ולכך יינתן ביטוי במסגרת פסיקת ההוצאות.
סוף דבר- דין הערעור להידחות.
נוכח התנהלותה הלקויה של המשיבה 1 לא מצאנו לפסוק הוצאות לזכות המשיבים 1-3 בהליך זה על אף דחיית הערעור.

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2016 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

בנוגע לאי בהירות בנסוח המיכרז - טוענת התובעת כי המכרזים האחרים שפירסמה העיריה לאיוש תפקידי מינהלי המחלקות האחרות באגף החדש, היו מדוייקים בהרבה מאשר המיכרז נשוא דיוננו ודרשו מן המועמדים לא רק נסיון בתחום מערכת הגביה אלא גם ידע וניסיון בתחום הספציפי של התפקיד – היינו גבית הארנונה, ואילו במיכרז נשוא דיוננו נידרש ניסיון ב"גביה" בלבד.
הלכה זו בדבר זכות טיעון משנית במכרזים צבוריים, אומצה והובהרה על ידי בית הדין הארצי לעבודה, ביחס למכרזים לאיוש משרות, באלו המילים: "הינה כי כן, זכות השמיעה שהיא יסוד מוסד בשיטתנו המשפטית ומעקרונותיה הבסיסיים, מטילה חובה מוגברת על הרשות הציבורית והיא זכות השמיעה המשנית, אשר נותנת משנה תוקף לזכות הראשונית ומבססת אותה בשתי פנים:
...
סוף דבר- אשר על כן ולאור כל המבואר לעיל, התוצאה היא שעתירותיה של התובעת להורות על בטלותו/ביטולו בדיעבד של מכרז פנימי מס' 64/10, ו/או על ביטול/בטלות תוצאותיו של המכרז ו/או על בטלות מינויה של הגב' מאיר מכח זכייתה במכרז, כמו גם על מינויה של התובעת לתפקיד מנהלת המחלקה לאכיפת גביית חניה – נדחות.
עתירותיה הכספיות של התובעת, מתקבלות באופן חלקי ביותר, ואנו מחייבים את העיריה לשלם לתובעת את הסכום הכולל של 75,000 ₪ פיצוי בגין הפגיעה בזכות הטיעון המשנית של התובעת ועגמת הנפש שנגרמה לה בשל כך. הסכום ישולם לתובעת בתוך 30 ימים מקבלת פסק הדין, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.
כמו כן ולאור התוצאה אליה הגענו, אנו מורים כי העיריה תישא בהוצאות התובעת בסך 7,500 ₪ בלבד, לתשלום בתוך 30 ימים מקבלת פסק הדין, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2013 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

כמו כן נשקלו שיקולים זרים בכדי להכשיר את זכייתה של הגב' אלחנתי, וצומצמה דרישת הניסיון במיכרז.
הסכם 2011 – ועדת ביקורת כפי שצויין לעיל התובע אינו טוען לביטול הסכם 2011, אלא רק לביטול המיכרז בשל פגמים שנפלו בו. אף כי לא ברור כיצד ניתן לטעון כי אי קיומה של ועדת הבקורת הנה בגדר פגם בהליך המיכרז, כאשר מדובר בהסכם בר תוקף, נדון בטענתו זו של התובע.
...
כפי שפורט בהרחבה לעיל לא מצאנו כי נפל במרכז פגם מהותי, היורד לשורשו, והמצדיק את ביטולו, ולא נמצא כי עקרון השוויון נפגע בדרך כלשהי במכרז זה. נוסיף כי במסגרת השיקולים המובאים בחשבון כאשר שאלת ביטולו של מכרז עומדת על הפרק, יש התייחס גם לעובדה שגב' אלחנתי נכנסה לתקיד מושא המכרז זה מכבר.
מכל האמור לעיל עולה, אם כן, כי יש לדחות את התביעה לביטול המכרז.
התובע ישלם הוצאותיה של גב' אלחנתי בסך של 4,500, ₪, והוצאות הבנק בסך של 2,000 ₪.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

אך משלא דרשה זאת ועדת המכרזים עד כה, מציע שלא ביקש להאריך את הערבות מיוזמתו ולא צרף ערבות תקפה, אינו מנוע מלתקוף את זכייתו של מישתתף אחר במיכרז, ואף לטעון לזכותו שלו לזכות במיכרז, כשהעניין מוחזר לועדת המכרזים ובכפוף לזכותה של ועדת המכרזים לידרוש חידוש תוקף הערבות (ראו: ע"א 5035/98 משה"ב חברה לשיכון ביניין ופיתוח בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד נו(4) 11 [2002]; עע"ם 10064/04 מרגלית ש.א. רכב בע"מ נ' מדינת ישראל – משרד התחבורה (ניתן ביום 30.12.04), פסקות 20 -22 לפסק דינו של כב' השופט עדיאל); ראו גם עע"ם 11572/05 טלדור מערכות מחשבים (1986) בע"מ נ' אימג'סטור מערכות בע"מ (ניתן ביום 19.6.06, פסקה 6 לפסק דינה של כב' השופטת ביניש); ועומר דקל, מכרזים, כרך שני, 2006, עמ' 384).
אוסיף כי פרשנות לפיה צריך המציע ליצבור ניסיון של שנה רציפה עד תום שנת 2016 מתיישבת עם התכליות האמורות, מדובר בדרישת ניסיון מתונה, שדורשת כי המציע היתנסה בהקמת המערכת לכל המאוחר שנה וחצי לפני סגירת המיכרז.
...
אין בידי לקבל טענה זו. ראשית, עמידה בתנאי הסף צריכה להיבחן על פי המסמכים שהגישה ארימטריק במסגרת ההצעה, קרי "תצהיר המציע לעניין הניסיון הנדרש". בתצהיר היא הצהירה כי התחילה להפעיל את המערכת ביוני 2016 וכי לא הפעילה מצלמות נייחות.
נוכח המסקנה אליה הגעתי בדבר אי עמידה של ארימטריק בתנאי הסף 3.1 והניקוד השגוי שניתן להצעתה בפרמטר הניסיון (שאולי אלמלא אותו ניקוד שגוי ארימטריק לא הייתה עומדת בתנאי הסף 3.2) איני נדרשת לקבוע מסמרות בשאלה האם תיקון תנאי הסף כולל תיקון במשתמע גם של טבלת הניסיון והרחבתה לניסיון בחו"ל. לאור מסקנתי בדבר תנאי הסף, לא ראיתי צורך להידרש גם ליתר הטענות של העותרת בדבר פגמים בהצעתה של ארימטריק.
סוף דבר – זכייתה של משיבה 2 במכרז 42/2017 מתבטלת, נוכח הפגמים שנפלו בהצעתה.

בהליך צו עשה/צו מניעה (קבועים) (צ"ו) שהוגש בשנת 2017 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

באשר לקיומו של פסק דין המחייב את הערייה טוענת התובעת כי הערייה מודה שפעלה מכוח פסק הדין בפירסום המיכרז ביום 29.6.16 שכלל דרישת ניסיון של 9 שנים ובכך יש כדי להעיד שכוונת הערייה הייתה לחזור על תנאי המיכרז ולכוונה זו ניתן תוקף בפסק דין.
...
אולם האם ניתן לומר כי קביעת תנאי הסף בחוק מהווה הוראה שעליה חל גם האיסור "בל תוסיף"? שקלנו את טענות הצדדים ומצאנו לקבוע כי עמדת המדינה שלפיה ההוראות הקבועות בדין מהוות את נקודת האיזון של עקרון השוויון, היא סבירה.
עם זאת, אנו מקבלים את עמדת המדינה כי שינוי תנאי הסף בתפקיד סטטוטורי עשוי לפגוע בעקרון השוויון ולהביא למצבים שבהן "ייתפר" המכרז למידותיו של מאן דהוא.
סיכומו של דבר - ככל שיש לראות בהצהרת העירייה כהתחייבות, הרי שמשיש טעם חוקי וצידוק סביר לעמדת המדינה שעל פי הוראתה פעלה העירייה, יש לראות בכך טעם המצדיק סטייה מההצהרה, לאשר את המכרז בנוסח שפורסם ולפיכך, דין הבקשה לביטול המכרז -להידחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו