מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דרישת החזר כספי מחברת סלולר

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

לא הואילו פניותיה של התובעת לנתבעת בדרישה להחזר ההלוואה.
בדומה לכך, לא הוצגו ראיות על שיחות יוצאות ונכנסות ביניהן במועד עליו הוסכם לכאורה לפרעון ההלוואה או בסמוך לו. התובעת, טענה לראשונה בעדותה כי מכשיר הפלפון שלה ניזוק מבלי שהביאה ראיות מחברת הסלולאר בנוגע לטיב הקלקול ובדבר מניעה משחזור המסורנים ו/או הצגת ראיות על מועדי השיחות לנתבעת (עמ' 12 שורות 20-30).
למעלה מן הנידרש אוסיף כי הגרסה המאוחרת, גם אינה מתיישבת עם הגרסה הראשונה לפיה הכספים יושבו ככל שמצבה הכלכלי של הנתבעת יאפשר לה זאת כמו גם נוכח העדר הסכמות מראש על הקף השרות, תקופתו והתמורה בגינו, שלא הוסכם עליהם מראש.
...
לאור כל האמור, הנתבעת לא הרימה את הנטל להוכיח כי ניתן טיפול קאוצ'ינג לתובעת, ולא בכדי לא נטען לגביו בכתב ההגנה כי אם רק בחשבונית שהוצאה על ידה בגין השירות, רק לאחר שהוגשה התביעה.
לאור כל האמור ובהיעדר ראיות מטעם הנתבעת לעניין השכר הראוי בגין פעולותיה ועל מנת למנוע התעשרות של התובעת על חשבונה, לאחר ששקלתי את הדברים בנוגע לתקופה, היקף וטיב השירות בליווי ותיאומים של הנתבעת עבור התובעת, אני מעמידה את שכרה לשירותיה בסך של 18,000 ₪ שיקוזז מהחוב שלה לתובעת בגין ההלוואה.
סוף דבר, אני מחייבת את הנתבעת בתשלום לתובעת בסך של 52,000 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק, ממועד הגשת התביעה ועד יום התשלום בפועל.
הנתבעת תשלם לתובעת את הוצאות המשפט וכן שכר טרחת עו"ד בסך של 7,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2017 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

תמם פנה מספר פעמים הן בטלפון והן באמצעות הדואר האלקטרוני לדהאן החל מיום 22/6/10 על מנת לברר מדוע פלאפון אינה ממלאת אחר התחייבויותיה ואינה מזכה את החשבון כאמור, אך מר דהאן היתייחס לעניין ההחזר הכספי רק ביום 23/8/10 כאשר תשובתו הייתה כי חלק מהזיכויים "ייכנסו בחשבון הקרוב". ואכן, רק חלק מההחזר הועבר לחשבון החברה.
מבירור שערך תמם ביום 2/9/10 עם נציגת פלאפון העונה לשם ליאת התברר לו כי הזיכוי הכספי לו זכאית החברה לשיטתה של פלאפון בשל המעבר אליה מחברה סלולארית מתחרה אינו עולה על הסך של 10,000 ₪ לכלל המכשירים יחדיו.
תמם פנה גם הפעם בבקשה להסדיר את התקלה בחיוב, אך נציגי פלאפון לא ידעו להסביר מדוע חויב חשבון החברה בסכום זה. לאור זאת הודיע תמם לפלפון שהורה לבנק באופן חד פעמי שלא להעביר את סכומי הכסף שנדרשו עבור חודשים 3-4/11, זאת עד להסדרת התחייבויותיה של פלאפון.
...
לאחר שהקדמתי את ההערות הנ"ל ולאחר שבחנתי את הראיות שהוצגו על ידי הצדדים והעדויות שהובאו מטעמם הגעתי למסקנה כי פלאפון לא הוכיחה שהחיובים שביצעה היו בהתאם למוסכם בין הצדדים.
לכן פער זה בנוסף לנימוקים הנוספים מובילים אותי למסקנה כי קיים פער בין מה שהובטח לתמם לבין מה צוין בהסכם ןמחזק את טענת תמם בצורה משמעותית.
התוצאה לאור האמור לעיל הגעתי למסקנה כי דין התביעה להידחות וכך אני מורה.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בין לבין, ביום 5.10.2016 הגישו המבקשים, יעקב נחום ולילי שאלתיאל, בקשת אישור נגד חברת פלאפון תיקשורת בע"מ וחברת סלקום ישראל בע"מ (להלן: "פלאפון" ו- "סלקום", בהתאמה; ויחדיו גם "המשיבות בבקשת האישור בעיניין נחום"), בטענה לקיומו של תנאי מקפח בחוזה אחיד בחבילות התיקשורת לחו"ל שמשווקות חברות פלאפון וסלקום, לפיו ניתן לממש את החבילות לתקופה קצרה ביותר, כשבסיומה פוקעת יתרת החבילה שלא נוצלה מבלי שניתן בגינה כל החזר כספי (להלן: "בקשת האישור בעיניין נחום").
ובלשונו: "כמובן, שאין להוציא מכלל אפשרות מקרים בהם הנתונים הנדרשים בצו הגילוי נמצאים ברשותו של בעל הדין ובאפשרותו לייצר את המסמך המבוקש בלא להדרש לפעולות הכרוכות במאמץ מיוחד (ראו, פרשת Sturgeon, שם). דוגמה אופיינית לכך היא כאשר הנתונים הדרושים שמורים במחשב של אחד מן הצדדים, באופן שניתן להפיק את המסמך המבוקש בלחיצת מקש. במצב דברים שכזה, ובהיתחשב בכך שאחסון נתונים במחשב הנו דרך מקובלת בימינו לשמירת מידע, איני רואה כל סיבה שלא לחייב את בעלי הדין לחשוף ולהפיק מסמכים כאלו, בתנאי כמובן שהם רלבאנטיים לבירור התובענה ובתנאי שניתן להפיקם תוך השקעה של משאבים מעטים." לבסוף, נטען בעיניין נחום, כי המידע בדבר מידת השמוש והניצול של חבילות התיקשורת, מכיל נתונים סודיים, הנהנים מהגנת החיסיון המסחרי, בודאי מקום בו שתי חברות הסלולאר המתחרות הנן צד להליך, כאשר מידע רגיש זה עומד ביסוד התחרות העסקית ביניהם.
...
בהקשר זה קבע בית המשפט העליון כי "אין זה בלתי סביר בעיני שאם יוכח כי חבילות התקשורת המשווקת על ידי פרטנר מאפשרות לה בשל המגבלות הקבועות בהן לגבות באופן שיטתי כספים שלא ניתנת תמורה בעדם, עשוי בית המשפט להגיע למסקנה כי מדובר בתניות מקפחות" (פסקה 8 להחלטה בעניין פרטנר).
סיכומו של דבר – דין בקשת הגילוי להתקבל באופן חלקי, כמפורט לעיל.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2020 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בנוסף טוענת התובעת כי יש לחייב את הנתבעת בפיצויים לדוגמא בגין אי מתן החזר כספי בנגוד להוראות סעיף 13ד1 לחוק.
תחילה אדרש לשאלה האם הנתבעת פעלה כדין כאשר לא חסמה את שירותי הגלישה במנוי של התובעת בעת שהותה בחו"ל. תיקון רישיונות הסלולאר בעיניין שירותי נדידה בינלאומית (שירותי סלולאר בחו"ל) קובע כי על חברת סלולאר לחסום את המנוי לשירותי גלישה בחו"ל מיד עם הגעת המנוי לחו"ל כדי למנוע גלישה על רשת סלולאר זרה מבלי שהמנוי מודע לכך, אלא אם המנוי רכש מספק הסלולאר חבילת שירותי סלולאר בחו"ל או אם ביקש מיוזמתו לפתוח את הקו לשירותי גלישה באנטרנט בחו"ל. הנתבעת לא חסמה את שירותי הגלישה בחו"ל וטענה כי במסגרת תכנית החיוב בה היתה התובעת קשורה נפרסה חבילת סלקום חו"ל המקנה שימושי גלישה ושיחות בחו"ל בעלויות מוזלות.
בנסיבות בהן לא היתקיימה דרישת הכתב, ובהתאם להוראת החוק האמורה, אין מקום לחייב בפיצויים לדוגמא.
...
סיכומו של דבר, על הנתבעת לשלם לתובעת 345 ₪ בצירוף הוצאות משפט בסך 600 ₪.

בהליך חדלות פירעון (חדל"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

מדו"ח הנאמן עולה כי הסיבה העיקרית להסתבכותו הכלכלית של היחיד הנה נטילת הלוואה כספית מבנק לאומי בע"מ בשנת 2010 בסכום של 39,329 ₪ וכן גם חוב לעו"ד אשר ייצג אותו בהליך משפטי וכן גם חוב כספי לחברת הסלולאר "סלקום". מנתוני דו"ח הנאמן וכן גם מהצעת הממונה עולה כי בין התאריכים 19.3.2018 ועד 30.9.2020 היחיד עבד לפרנסתו כאיש אחזקה בבית מלון בטבריה אולם לאחר שניפצע בתאונת דרכים בחודש ספטמבר 2020 אובחן על ידי רופא תעסוקתי כמי שאינו כשיר לעבוד עד לחודש יולי 2021.
לפי עמדת הממונה במהלך הדיון מיום 24.5.2022 יש להאריך את תקופת התשלום למשך תקופה של 54 חודשים בעיקר בשל היתנהלותו של היחיד אשר התבטאה באי הגשת דו"חות דו חודשיים מפורטים בצרוף האסמכתאות הנדרשות, בשל אי מימוש פוטנציאל הישתכרותו של היחיד ובשל ניסיונותיו של היחיד להסתלק מעזבון אביו המנוח בעת שהיה מצוי בהליך של חידלות פרעון.
היחיד אף מציין כי הנאמנת היתעלמה מטענתו שלפיה העלות החודשית הממוצעת של טפולי הפוריות הנה כ – 800 ₪, וכי פצויי הפיטורים שאותם קיבל דווחו במסגרת דו"ח חודש יוני – יולי 2021, וכי לא הייתה לו אופציה לבקש ממעסיקו להעבירם לקופת הנשייה, כך שיש לשקלל את ההחזר במסגרת צו התשלומים החודשי.
...
בכל הנוגע לגילום זכותו הקניינית של היחיד בנכס המקרקעין בגוש 18838 חלקה 30 מגרש 30 הרי שהגם שנטען שלכאורה לכאורה לא בוצעה בפועל (ראה : דברי ב"כ היחיד בעמוד 1 שורות 15-16 ו – 21 לפרוטוקול), ובשים לב להיקף החובות שאינו ניכר (חובות מאושרים ע"ס 130,000 ₪ לערך), סבורני כי אין מנוס מקביעת צו שיקום הכולל תשלום דיבידנד מלא.
בהתאם אני מורה כי היחיד יוסיף לקופת הנשייה תשלומים ע"ס 2,000 ₪ לחודש, עד לתשלום דיבידנד מלא (130,697 ₪ בצירוף הוצאות ההליך לרבות אגרת השגחה), תוך התחשבות בסכום המצוי בקופת הנשיה ובכספים לא מוגנים אשר ימומשו על ידי הנאמנת במקביל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו