מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

דמי טיפול מקצועי התאחדות בעלי מלאכה

בהליך ע"ב (ע"ב) שהוגש בשנת 2004 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

אשר לשאלת ההוצאות: מחד יתכן שעל ידי תיקון כתב התביעה והבהרת מעמדה של התובעת דנן ניתן היה באותו כתב תביעה ממש להתקדם לגופם של טענות בשאלות האמיתיות השנויות במחלוקת בין הצדדים; מאידך בין הנספחים שצורפו לכתב התביעה ישנו מכתב של ב"כ הנתבעת אשר בו מעלה הוא את השאלה של "מעמדה" של הנתבעת דנן וכיצד נכנסת היא לנעליה של "היתאחדות בעלי מלאכה ותעשיה זעירה, המרכז הארצי" הצד להסכם הקבוצי שעל יסודו בעצם מוגשת תביעה זו (ראו נספח ה' לתביעה).
בשולי הדברים יאמר, כיוון שההסכם הקבוצי המשמש יסוד לתביעה, הסכם משנת 1979 שהורחב על פי צו הרחבה מיום 1.7.80 - ראוי לשקול אם וכאשר תוגשנה תביעות נוספות בעיניין דמי טפול אירגוני מקצועי האם מדובר בהסכם קבוצי "חי" או הסכם המתחדש מאליו מדי שנתיים כאשר למעשה אין הסכם קבוצי (טפול מקצועי אירגוני) ואם אין כזה גם צו ההרחבה לא ברור על מה נשען.
...
לכן מבחינת הסמכות העניינית סבורני שאין לתובעת כל מעמד בפני בית הדין ואין לבית הדין סמכות להיעתר לה שהיא לא צד להסכם קיבוצי.
ב"כ הנתבעת: אני חושב שהתביעה צריכה להידחות ולא להימחק.
האיזון הראוי בין כל האמור לעיל לעניין שכר הטרחה הוא שעל התובעת לשלם לנתבעת הוצאות בסך 1,500 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק להיום.

בהליך דמי טיפול ארגוני (ד"ט) שהוגש בשנת 2014 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

לפנינו תביעה לתשלום סך של 11,061 ₪ בגין דמי טפול אירגוני-מקצועי להתאחדות בעלי המלאכה והתעשייה בישראל (להלן: "התובעת"), לשנים 2006-2012.
...
לפיכך, בהעדר תחשיב נגדי ולאחר שבחנו את התחשיב שצורף לכתב התביעה , אנו מקבלים אותו.
סיכום לאור כל האמור לעיל, אנו מקבלים את התביעה ומחייבים את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 11,061 ₪ בגין דמי טיפול ארגוני בעבור השנים 2006-2012, בתוספת ריבית והצמדה מיום 1.9.12 ועד למועד התשלום בפועל.
כמו כן, אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 3,000 ₪ בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד וזאת תוך 30 יום מהיום, אחרת סך זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

בהליך דמי טיפול ארגוני (ד"ט) שהוגש בשנת 2015 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

בפסק הדין חויבה הנתבעת לשלם לתובעת, היתאחדות התעשיינים בישראל, דמי טפול אירגוני – מקצועי על אף חברותה של הנתבעת באירגון מעסיקים אחר, לישכת המסחר, ותשלום דמי חבר ללישכת המסחר.
בדו"ח יצחקי (צורף כנספח ד' לתצהיר מר קורן) נכתב בעיניין זה: "אין מחלוקת כי כי בהוראת תקנה 3(11) לתקנות הקיימות יש משום הפלייה בין אירגוני מעבידים, שכן בעוד שהתאחדות התעשיינים וארגון בעלי המלאכה והתעשייה הזעירה יוסיפו לגבות ממעביד מאורגן דמי טפול, ארגונים אחרים הזכאים לכך מנועים מלעשות כן כל עוד המעביד מאוגד באירגון מעבידים העוסק למעשה בטיפול ביחסי עבודה.
...
נוכח קביעתו האמורה ונוכח החלטת בג"ץ שהחליט בצו ביניים שייכנס לתוקפו ביום 10.3.15 להפסיק גביית דמי טיפול מכוח אותו סייג, המליץ בית הדין למשיבה שלא לפעול לגביית דמי הטיפול בטרם ישונו התקנות או תוכרע העתירה שהוגשה לבג"ץ. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובות הצדדים ובכלל החומר שבתיק, הגעתי לכלל מסקנה כי בנסיבות המקרה יש להיעתר לבקשה.
לנוכח כל האמור, מסקנתנו הינה כי אין להחיל על הנתבעות בתביעות דמי הטיפול שבפנינו את הסייג של תקנה 3(11) לתקנות.
משקבענו כי לשכת המסחר, לה שילמו הנתבעות דמי חבר בתקופת חוב דמי הטיפול הנתבעות הינה ארגון מעבידים, ולא הוכח כי לא עוסקת היא בטיפול ביחסי עבודה, פטורות הנתבעות שבפנינו מתשלום דמי הטיפול הנתבעים, ודין התביעות להידחות.
התובעות תשלמנה תוך 30 יום שכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪ לכל אחת מהנתבעות הבאות: לנתבעת 1 - ארז ריהוט תעשייתי בע"מ (המיוצגת ע"י עו"ד אורלי סחייק) לנתבעת 16- קבוצת פיסו תעשיות בע"מ (המיוצגת ע"י עו"ד עידו אמיר) לנתבעת 17 בן סימון תעשיות אלומיניום בע"מ (המיוצגת ע"י עו"ד בועז שפירא) לנתבעת 18- אווא קפה בע"מ (המיוצגת ע"י עו"ד שחר הופמן) לנתבעת 19– תפן פלסט בע"מ (המיוצגת ע"י עו"ד יואב אבן) לנתבעת 21- ויסמן פרידמן פיתוח תעשיה בע"מ (המיוצגת ע"י עו"ד גולדנברג) לצדדים זכות ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלתו.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בית הדין האיזורי לעבודה תל אביב ת"צ 37215-07-20 לפני: סגנית הנשיאה, השופטת אריאלה גילצר – כץ מר גיל אלוני, נציג ציבור (מעסיקים) מר איסר באומל, נציג ציבור (עובדים) המבקשת (המשיבה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית): היתאחדות בעלי המלאכה והתעשיה בישראל מס' אגודה עותומאנית 2537/99 ע"י ב"כ: עו"ד ערן שפינדל ועו"ד שירה סגמן-בינדר המשיבה (המבקשת בבקשה לאישור תובענה ייצוגית): גי.אס.אמ. עיבוד שבבי בע"מ ע"י ב"כ: עו"ד איילת רייך-מיכאלי החלטה
הבקשה נסמכת על שני נדבכים: עילת התביעה בקשר עם גביית דמי טפול אירגוני ע"י ארגון מעסיקים אינה נכללת ברשימות התובענות הייצוגיות שניתן לנהלן כתובענה ייצוגית ושהמשיבה בתובענה הייצוגית (ההתאחדות) אינה בגדר "רשות" ולכן התובענה אינה נכללת בפרט 11 לתוספת השנייה בחוק תובענות ייצוגיות.
כן מפנה המבקשת לסעיף 2 א' (2) לתקנות הסכמים קבוציים (תשלום דמי טפול אירגוני מקצועי לאירגון) הקובע כי ארגון מעסיקים יושב בוועדה המוקמת ע"י שר העבודה הרווחה, עובדה המעידה לטענתה כי על תפקיד צבורי.
...
עיינתי בבקשה לסילוק הבקשה לאישור התובענה הייצוגית על הסף ובתגובה לה ובאתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל.
הנה כי כן, אם גורלה של הבקשה לאישור להידחות כיוון שאין היא עומדת בתנאים הנדרשים בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: החוק), הרי שהיא ממילא תידחה בתום הדיון בבקשה לאישור.
כאשר קריאה פשוטה של הדברים, על פניהם, מלמדת לכאורה כי המדובר בבקשת סרק, ודיון בבקשה לסילוקה של בקשת האישור על הסף הוא פשוט, מהיר ויכול להוביל למסקנה ברורה וחד-משמעית, אזי יש בסיס לעריכת דיון כאמור.

בהליך ע"ב (ע"ב) שהוגש בשנת 2009 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

.תחולתן של הוראות ההסכם הקבוצי הכללי שבין היתאחדות בעלי מלאכה ותעשיה זעירה לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י..
מר סמירה הצהיר בסעיף 6 לתצהירו, כי הממוצע השנתי בעבר של עובדי הנתבעת היה כ-15 עובדים בחודש, קרי, אין חולק כי הנתבעת לא העסיקה יותר מ-20 עובדים בתקופה הרלבנטית לתיק זה. לאור כל האמור לעיל נקבע בזאת, כי צו ההרחבה חל על הנתבעת ולפיכך לאור הוראותיו היא חייבת בדמי טפול אירגוני-מקצועי בהתאם לתקנות.
...
טענת הכפיה שהועלתה לראשונה בסיכומי הנתבעת נדחית אף היא.
אשר על כן, הננו מחייבים את הנתבעת בדמי טיפול ארגוני-מקצועי בגין השנים 2000 עד 2006 בהתייחסות ל-15 עובדים (כאמור בהודאתה), בסך של 16,555 ₪, בצרוף הפרישי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה-23.9.07, עד יום התשלום בפועל.
כן תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות בסך 1,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪, בצירוף מע"מ כדין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו